Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 628 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
„Zimná údržba na miestnych komunikáciách III. a IV. triedy a chodníkoch v správe a vo vlastníctve mestskej časti Bratislava-Vrakuňa“   
Predmetom obstarávania sú služby, ktoré zahŕňajú kompletný výkon zimnej údržby na miestnych komunikáciách III. aIV. triedy (ďalej ako miestne komunikácie) a chodníkov v správe a vo vlastníctve verejného obstarávateľa vkatastrálnom území mestskej časti BratislavaVrakuňa (ďalej ako chodníky). Zoznam a výmera miestnych komunikácií v celkovej výmere 27,117 km a zoznam a výmera chodníkov v celkovej výmere36 755 m2 tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 6 týchto SP. Miestne komunikácie sú rozdelené do okruhov č. 1 až 4 podľaPrílohy č. 6 týchto SP.   Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov je súhrn riadiacich a výkonových činností, ktorými sa zabezpečujeschodnosť miestnych komunikácií, chodníkov v zimnom období t.j. zmierňovanie a odstraňovanie závad spôsobenýmipoveternostnými a klimatickými podmienkami.   Zjazdnosť miestnych komunikácií je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú jazdu motorových inemotorových vozidiel prispôsobenú dopravno-technickému stavu a stavebnému stavu týchto komunikácií,poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať (§12, ods.1 Vyhl. FMD č.35/1984 Zb.).   Závady v zjazdnosti miestnych komunikácií sú také zmeny v zjazdnosti týchto komunikácií spôsobené vonkajšími 1/5 vplyvmi, ktoré nemôže vodič predvídať ani pri jazde prispôsobenej stavebnému stavu komunikácie, poveternostnýmpodmienkam, vlastnostiam vozidla a nákladu, vlastným schopnostiam a iným zjavným okolnostiam. Závadami vzjazdnosti sú najmä ojedinelé miesta s poľadovicou, ktorá vznikla námrazou, zamrzaním stekajúcej vody na vozovku zokolia alebo vôd stojacich na vozovke v dôsledku zlej funkcie zariadenia na odvodnenie komunikácie (§ 12, odst.2 Vyhl.FMD č.35/1984 Zb.)
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mesto Komárno
„Zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno   
Predmetom obstarávania je mechanizovaná zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno v mestských častiachKomárno, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor. Obdobiezimnej pohotovosti je od 15.novembra až do 31.marca nasledujúceho roku v danom zimnom období.  Požadované činnosti súvisiace so zimnou údržbou miestnych komunikácií a)Odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách a chodníkoch mechanizmami. b)Posyp miestnych komunikácií a chodníkov chemickým posypovým materiálom (priemyselná posypová soľ na bázechloridu sodného), inertným posypovým materiálom s frakciou 2 5 mm resp kombináciou chemického a inertnéhoposypového materiálu. c)Súčasné odhŕňanie snehu a posyp miestnych komunikácií a chodníkov. d)Zabezpečenie pohotovostnej služby z dôvodu včasného začatia vykonávania zimnej údržby Požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých služieb 1)Celková dĺžka miestnych komunikácií z hľadiska obojsmernej premávky je 210 km, a celková dĺžka chodníkov a úzkychmedziblokových komunikácií prispôsobených na mechanizovanú zimnú údržbu je 70km. Miestne komunikácie z hľadiskazimnej údržby sú rozdelené do 3 kategórií, pričom 1. kategória (trasy MHD) má dĺžku z hľadiska obojsmernej premávky60 km, druhá kategória má dĺžku 120 km, a tretia kategória má dĺžku 30 km. 2)Dodávateľ je povinný začať vykonávanie zimnej údržby na pokyn odberateľa počas pracovnej doby, pričom pracovná 1/5 doba sa považuje od 700 do 1500 hod. do jednej hodiny od obdržania pokynu od odberateľa.  3)Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 1. kategórie do 4 hodín od obdržania pokynu odberateľa nazačatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa. 4)Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 2. kategórie a chodníkov do 8 hodín od obdržania pokynuodberateľa na začatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa. 5)Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 3. kategórie do 12 hodín od obdržania pokynu odberateľa nazačatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa. 6)Dodávateľ je povinný vykonávať odhŕňanie snehu alebo posyp alebo súčasné odhŕňanie snehu a posyp miestnychkomunikácií 1. kategórie minimálne dvomi vozidlami, pričom vozidlá musia byť vybavené predným aj zadným náhonom,hydraulickou radlicou o šírke minimálne 3,5 m a/alebo rozsypačom posypového materiálu prispôsobeného na posypchemického materiálu a posyp inertného materiálu frakcie 2 5 mm a s objemom priestoru pre posypový materiálminimálne 5 m3.alebo s užitočnou hmotnosťou materiálu min. 7,5t.  7)Dodávateľ je povinný vykonávať odhŕňanie snehu alebo posyp miestnych komunikácií 2. a 3. kategórie minimálnedvomi vozidlami, pričom vozidlá musia byť vybavené predným aj zadným náhonom, hydraulickou radlicou o šírkeminimálne 3m a/alebo rozsypačom posypového materiálu prispôsobeného na posyp chemického materiálu a posypinertného materiálu frakcie 2 5 mm s objemom pre posypový materiál min. 3 m3 alebo s užitočnou hmotnosťoumateriálu min. 3t.  8)Dodávateľ je povinný používať ako posypový materiál priemyselnú posypovú soľ na báze chloridu sodného, inertnýposypový materiál (drvený kameň s frakciou 2 5 mm) alebo kombináciu priemyselnej posypovej soli a inertnéhomateriálu v súlade s Technickými podmienkami TP 9/2010 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, Sekcie cestnejdopravy a pozemných komunikácií, s názvom Používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného napozemných komunikáciách, ktoré nadobudli účinnosť dňa 18.8.2010 a v súlade s požiadavkou objednávateľa.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
„Zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov, priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev v katastrálnom území mestskej časti Bratislava–Vrakuňa“   
Predmetom obstarávania sú služby, ktoré zahŕňajú kompletný výkon zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy,chodníkov, priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev (ďalej aj ako komunikácie) v katastrálnom území mestskejčasti BratislavaVrakuňa a to  pohotovosť mechanizmov a pracovníkov počas dohodnutého zimného obdobia, výkony na komunikáciách a ich nasadenie,  ručné výkony na chodníkoch,  strojné výkony na chodníkoch,  posyp,  posypový materiál (soľ, inertný materiál), dovoz posypového materiálu, skladovanie posypového materiálu, nakladanieposypového materiálu, presun zamestnancov,  strojové čistenie komunikácií,  ručné zametanie chodníkov.  Za zimné obdobie sa považuje obdobie od 15. novembra do 15. marca nasledujúceho roka.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
„Zimná údržba komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov, priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev v katastrálnom území mestskej časti Bratislava–Vrakuňa“   
Predmetom obstarávania sú služby, ktoré zahŕňajú kompletný výkon zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov, priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev (ďalej aj ako komunikácie) v katastrálnom území mestskej časti BratislavaVrakuňa a to pohotovosť mechanizmov a pracovníkov počas dohodnutého zimného obdobia, výkony na komunikáciách a ich nasadenie, ručné výkony na chodníkoch, strojné výkony na chodníkoch, posyp, posypový materiál (soľ, inertný materiál), dovoz posypového materiálu, skladovanie posypového materiálu, nakladanie posypového materiálu, presun zamestnancov, strojové čistenie komunikácií, ručné zametanie chodníkov. Za zimné obdobie sa považuje obdobie od 15. novembra do 15. marca nasledujúceho roka.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
„Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom“   
„Zberný dvor Kamenec pod Vtáčnikom“
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...
Obec Žihárec
„Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodnenie odpadu v obci Žihárec“.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu - kategórie 150101 - Obaly z papiera a lepenky, 170904 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií do priemeru 15cm, 200203 - Iné biologicky nerozložiteľné odpady, 200307 objemový odpad, 200301 zmesový komunálny odpad, 200139 - Obaly z plastov ( PET flaše, ... ), 200102 sklo, 200101 - Papier a lepenka. Celkové množstvá a miesto uloženia odpadu je uvedené v špecifikácii odpadu, ktorá tvorí prílohu SP.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Žihárec
„Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodnenie odpadu v obci Žihárec“.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu - kategórie 150101 - Obaly z papiera a lepenky, 170904 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií do priemeru 15cm, 200203 - Iné biologicky nerozložiteľné odpady, 200307 objemový odpad, 200301 zmesový komunálny odpad, 200139 - Obaly z plastov ( PET flaše, ... ), 200102 sklo, 200101 - Papier a lepenka
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Veľké Leváre
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Veľké Leváre“   
1)Zber, odvoz a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z domácnosti z 110 l, 120 l 240 l a 1 100 l zberných nádob z domácnosti a podnikateľského sektoru.2)Dovoz verejnému obstarávateľovi na zberný dvor prázdny VKK 7 m3 na veľkoobjemový odpad a odvoz zo zberného dvora naplnený VKK 7 m3 na zneškodnenie (zhodnotenie). Pri najbližšom odvoze dovoz prázdneho VKK späť.Zber sa vykonáva 1x, 2x a 4x mesačne.Úspešný uchádzač pred zahájením poskytovania služieb v termíne do 27.12.2016 zabezpečí a rozmiestni na svoje vlastné náklady pre jednotlivé zvozové miesta 7 ks 1 100 l zberných nádob.Uvedené zberné nádoby bude mať verejný obstarávateľ počas trvania zmluvy v najme. Po skončení platnosti zmluvy sa tieto zberné nádoby stanú majetkom verejného obstarávateľa a to bez úplaty.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Studienka
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Studienka“   
a) zber, prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z plastových zberných nádob 120 l, 240 l a 1 100 l b)dovoz zhotoviteľom objednávateľovi do obce Studienka prázdny VKK 7 m3 na veľkoobjemový odpad a odvoz z Obce Studienka naplnený VKK 7 m3 na zneškodnenie (zhodnotenie). Pri najbližšom odvoze doviesť prázdny VKK späť. VKK 7 m3 sú majetkom verejného obstarávateľa.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Plavecký Štvrtok
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Plavecký Štvrtok“   
Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Plavecký Štvrtok
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Plavecký Štvrtok
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Plavecký Štvrtok“   
 zber, prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z plastových zberných nádob 120 l, 240l a 1 100 l  b)dovoz uchádzačom verejnému obstarávateľovi na zberný dvor prázdny VKK 7 m3 na veľkoobjemový odpad a odvoz zozberného dvora naplnený VKK 7 m3 na zneškodnenie (zhodnotenie).  c)dovoz uchádzačom verejnému obstarávateľovi na zberný dvor prázdny VKK 5 m3 kontajner na stavebný odpad aodvoz zo zberného dvora naplnený VKK 5 m3 na zneškodnenie (zhodnotenie), d)doviesť uchádzačom verejnému obstarávateľovi do obce 2x5 ks do roka pri jarnom a jesennom upratovaní prázdnyVKK 7 m3 na veľkoobjemový odpad a odvoz naplnené VKK 7 m3 m3 na zneškodnenie (zhodnotenie) vrátane nájomnéhona 3 dní. (VKK 7 m3 je majetkom zhotoviteľa).  e)dovoz uchádzačom verejnému obstarávateľovi na zberný dvor prázdny VKK 7 m3 kontajner na biologickyrozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov a odvoz naplnený VKK 7 m3 na zneškodnenie(zhodnotenie).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...
Obec Pernek
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Pernek“   
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu v katastri obce Pernek
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Jakubov
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Jakubov“   
Zber, odvoz a zneškodnenie zmesového komunálného odpadu v katastri obce Jakubov
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Gajary
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Gajary“   
a)zber, prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu z plastových zberných nádob 120 l,, 240l a 1100 lb)veľkoobjemový odpad a odvoz zo zberného dvora naplnený VKK 7 m3 na zneškodnenie (zhodnotenie). Pri najbližšom odvoze doviesť prázdny VKK 7 späť. Prázdne VKK 7 m3 sú majetkom objednávateľa. c)dovoz objednávateľovi na zberný dvor prázdny VKK 25-35 m3 na veľkoobjemový odpad a odvoz zo zberného dvora naplnený VKK 25-35 m3 na zneškodnenie (zhodnotenie). Pri najbližšom odvoze doviesť prázdny VKK 25-35 m3 späť na zberný dvor objednávateľa. d)uloženie vlastným motorovým vozidlom objednávateľa na skládku zhotoviteľa veľkoobjemový odpad za účelom jeho zneškodnenia (zhodnotenia) .
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obec Borský Svätý Jur
„Zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu v katastrálnom území obce Borský Svätý Júr“   
a)zber, prepravu a zneškodnenie (zhodnotenie) zmesového komunálneho odpadu zokovových zberných nádob 110 l, 120l, 240l a 1100l b) )odvoz veľkoobjemového odpadu záujemcom na zneškodnenie (znehodnotenie) z VKK 7 m3 zo zberného dvora a dovoz prázdneho VKK 7 m3 späť, odvoz veľkoobjemového odpadu sa bude uskutočňovať, iba vtom prípade ak verejný obstarávateľ z technických dôvodov nebude môcť uskutočniť vývoz podľa bodu g) c)uloženie vlastným motorovým vozidlom objednávateľa na skládku zhotoviteľa veľkoobjemový odpad za účelom jeho zneškodnenia (zhodnotenia) .
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie