Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 628 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Nesvady
Služby v odpadovom hospodárstve - odvoz a likvidácia odpadu z obcí Nesvady a Imeľ   
1/5 Predmetom zákazky je pravidelný zber, odvoz a zneškodnenie tuhého zmesového komunálneho odpadu skupiny 20 0301 (podľa Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zo zberných nádob v objeme110l,120l, 240l, 1 100 l a plastových vriec na území obce Nesvady, vrátane časti Aňala a obce Imeľ na riadenú skládku,v predpokladanom objeme cca 1 150 ton ročne, čo je 2 300 ton po dobu trvania rámcovej dohody. Zberom, pre účelytejto zákazky, sa rozumie ručný výsyp obsahu zberných nádob podľa frekvencie uvedenej v časti B.1 Opis predmetuzákazky súťažných podkladov, vrátane dočistenia bezprostredného okolia stanovíšť zberných nádob, naloženie, odvozodpadu na miesto jeho zneškodnenia a zabezpečenie jeho zneškodnenia.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mesto Banská Bystrica
Poskytovanie služieb letnej a zimnej údržby chodníkov Mesta Banská Bystrica   
Predmetom zákazky sú služby letnej a zimnej údržby chodníkov vo vlastníctve a správe Mesta Banská Bystrica v rozsahua za podmienok uvedených pre letnú údržbu v Harmonograme letného čistenia chodníkov Mesta Banská Bystrica vrátanepríloh, pre zimnú údržbu v Operačnom programe zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov Mesta BanskáBystrica - kapitola I. a III. vrátane príloh a Zmluvy o poskytovaní služieb. Predmetná zákazka sa delí na časť č. 1 a časťč. 2 podľa zadelenia jednotlivých mestských častí, bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
Obec Hviezdoslavov
ZABEZPEČENIE ZBEROVEJ SPOLOČNOSTI NA ZBER A ODVOZ ODPADU   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu a odvozu zmesového komunálneho odpadu z Obce Hviezdoslavov vsúlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostrediaSlovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a ďalších dohodnutých činnostívyplývajúcich z predmetu plnenia zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mesto Šaľa
Výkon zimnej údržby v meste Šaľa   
Predmetom zákazky je výkon zimnej údržby v meste Šaľa spočívajúca v strojnom aj ručnom odstraňovaní snehu z ulíc,miestnych komunikácií, chodníkov, autobusových zastávok a verejných priestranstiev, posýpanie miestnych komunikáciía chodníkov soľou, pieskom, drvinou alebo iným materiálom (v súlade s príslušnou STN), pričom posypový materiál akoaj jeho skladovanie zabezpečí uchádzač.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Upratovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa v interiéri aexteriéri administratívnych budov a v ubytovacom zariadení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskejrepubliky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
  
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vo vnútorných priestoroch (lôžkovéoddelenia, ambulancie, administratívne, spoločné a ostatné priestory) a vonkajších priestoroch (balkóny, rampy)Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, v súlade s hygienickými požiadavkami zodpovedajúcimipotrebám zdravotníckeho zariadenia, vrátane vynášania ostatného odpadu do kontajnerov určených na zber ostatnéhoodpadu, ako aj zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, priesvitných plastových vriec slúžiacich navynášanie ostatného odpadu a technického vybavenia nevyhnutného pre zabezpečenie požadovaných služieb.Predmetom zákazky je aj poskytovanie mimoriadnych služieb, ktoré budú poskytované na základe písomnej objednávky.Ide najmä o služby upratovania po maľovaniach, drobných stavebných úpravách, haváriách a iných náhlychznečisteniach alebo neprimeraných znečisteniach. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. súťažnýchpodkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Mesto Sereď
Komunálne služby v meste Sereď   
Predmetom zákazky je zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu zo sídlisk a rodinných domov mesta Sereď naskládku.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Nemocnica Poprad a. s.
Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad   
 Súvisiace služby s odberom a likvidáciou odpadov zahrnuté v cene budú manipulácia s odpadmi, naloženie, preprava, zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov. Požadovaný vývoz odpadovkat.č. 18 01 03 a 18 01 04 je 2x v týždni. Odberateľ bude vykonávať práce a služby spojené so zhodnotením, resp.zneškodnením odpadov v súlade s platnými zákonnými predpismi v odpadovom hospodárstve, v dohodnutýchtermínoch. Odberateľ pri odbere určitých druhov odpadu kategórie O vystaví protokol o odbere odpadu. Vývoz NOortopedická ambulancia Kežmarok 1 x za dva týždne.  Dodanie obalov na prepravu NO 180103 (pôvodne 180102 časti tiel), zodpovedajúcim technickým požiadavkám obalovejskupiny II pre tuhé látky. Pri preprave odpadu zaradeného v kategórii N vystaví odberateľ Sprievodný list nebezpečného odpadu SLNO podľaVyhlášky MŽP SR č. 366 / 2015 Z. z. v znení platných predpisov a vypíše a potvrdí prepravný doklad ADR a kontrolnýzáznam bezpečnostného poradcu ADR v zmysle zákona č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov o cestnej doprave azákona č.79/2015Z.z. v znení neskorších predpisov o odpadoch. Odberateľ vykoná požadovaný vývoz a služby nazáklade telefonickej, objednávky,  Číslo odpadu podľa Vyhlášky č.365/2015 Z.z.Názov druhu odpadu podľa Vyhlášky č. 365/2015 Z.z. v znení neskoršíchzákonovKategória odpaduMnožstva v tonách za  24 mesiacovPonúkaná cena €/kg   1/5 bez DPHPonúkaná cena €/kg s DPH 06 04 04Odpady obsahujúce ortuťN0 08 03 17Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky N0 13 02 05Nechlórované minerálne, motorové, prevodové a mazacie olejeN0 13 05 01Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody N0 13 05 02Kaly z odlučovačov oleja z vodyN20,0  13 05 06Olej z odlučovačov oleja z vodyN0 13 05 07Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vodyN0 15 01 10Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NLN0,221  15 02 02Absorbenty filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochrannéodevy kontaminované NL N0,030 16 01 03 Opotrebované pneumatikyO0 16 01 07Olejové filtreN0,150 16 02 11Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky, HCFC,HFCN0 16 02 13Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v 160209 až 160212N0 16 02 14Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 160209 až 160213 ( elektronický šrot)O0 16 05 06Laboratórne chemikálieN0,770  16 06 01Olovené batérieN1,556 18 01 01Ostré predmety okrem 18 01 03O0 18 01 02Časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 180103( v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z.od 1.1.2016 odpad preradený k 18 01 03 vzhľadom na možnú infekčnosť )O0 18 01 03Odpady ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencienákazyN176,55 18 01 04Odpady, kt. zber a zneškodňovanie nepodliehajú osob. požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy napr. (obväzy, sádrové odtlačky a obväzy , posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky,).O29,405 18 01 06Chemikálie pozostávajúce z NLN0,110 18 01 07Chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06O0 18 01 08Cytotoxické a cytostatické liečiváN0,099 18 01 09Liečivá iné ako uvedené v 18 01 08O0  Elektroodpad z domácností § 32 ods.7 Zákona 79/20105 Z.z. o odpadoch  20 01 21Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N0,455 20 01 23Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky N0,305 20 01 35Vyradené elektr.a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsah.nebezpečnéčastiN0,925 20 01 36Vyradené elektr.a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 O3,900 Manipulácia ( čistenie, alebo výmena ) s koalescenčným filtrom a sorpčným filtrom min. 1x ročne , alebo podľa potrebyvrátane likvidácie vzniknutého odpadu cena za celkovú prácu1x Spolu v tonách za jednotlivé roky
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Mesto Revúca
Zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca a m.č. Revúčka na obdobie rokov 2019 – 2021   
poskytnutie služby zimná údržba miestnych komunikácií odhŕňanie snehu, odstraňovaniu ľadu a námrazy podľaoperačného plánu zimnej údržby, odvoz snehu pri jeho veľkom nahromadení, posyp inertným a chemickým materiálom,poskytnutie posypového materiálu, pohotovosť mimo pracovnej doby. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažnýchpodkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
Hlavné mesto SR Bratislava
Upratovacie služby pre bytové domy Kopčianska 88, Budyšínska 1, Česká 2-4, Ulica Ondreja Štefanka 5, Tománkova 7 – zelené verejné obstarávanie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích služieb so zníženým vplyvom na životné prostredie vrátane čistiacichprostriedkov v spoločných priestoroch nájomných bytových domov a ich okolia vrátane dočisťovania kontajnerovýchstojísk.   Upratovacie služby v spoločných priestoroch obytných domov sa budú realizovať zametaním vstupnej haly, vstupnýchchodníkov, umývaním výťahov, umývaním vstupnej haly, zametaním a umývaním schodísk, podláh v miestnostiachdomovej vybavenosti, umývaním vstupných dverí, schodiskových okien, osvetľovacích telies, ometaním pavučín. Vpravidelných intervaloch bude potrebné vyzbierať nečistoty okolo domu vrátane parkovísk, trávnatých plôch, chodníkov,relaxačných zón pri domoch a dočisťovať kontajnerové stojisko.   Pri vykonávaní upratovacích služieb je potrebné počítať s väčším znečistením vnútorných a vonkajších priestorov. Akpočas poskytovania upratovacích služieb vznikne potreba likvidácie odpadu, ktorý napĺňa znaky nebezpečného odpadu vzmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnychpredpisov (ďalej len zákon o odpadoch), dodávateľ bude povinný postupovať pri jeho likvidácii podľa zákona oodpadoch.  Upratovacie služby bude Dodávateľ vykonávať v bytových domoch, nachádzajúcich sa na území Objednávateľa,konkrétne ide o bytové domy na nasledovných adresách Kopčianska 88, Budyšínska 1, Česká 2-4, Spoločný dvorobjektov Česká 2-4 a Budyšínska, Ulica Ondreja Štefanka 5, Tománkova 7.  Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk zverejnenej v profile zákazky na adrese 1/2 https//josephine.proebiz.com/sk/tender/4958/summary
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Obec Dunajská Lužná
Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu a odvozu zmesového komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná vsúlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a ďalších dohodnutých činnostívyplývajúcich z predmetu plnenia zákazky. Zber zmesového komunálneho odpadu bude zabezpečovať poskytovateľ služby na skládku v Čukárskej Pake, ktorá jespoločnou skládkou obcí (vrátane Obce Dunajská Lužná) a prevádzkuje ju Združenie obcí Horného Žitného ostrova vodpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne, Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Sereď
Zneškodňovanie komunálnych odpadov z mesta Sereď skládkovaním   
Predmetom zákazky je zneškodňovanie komunálneho odpadu z mesta Sereď skládkovaním na roky 2020 a 2021.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Čaklov
Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Čaklov   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených s nakladaním s tuhým komunálnym odpadom a drobnýmstavebným odpadom na území obce Čaklov, t. j. zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu z bežnepoužívaných 110 litrových zberných nádob, veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad vrátane drobnéhostavebného odpadu od obyvateľov od obyvateľov obce Čaklov a zber, preprava a zhodnocovanie vyseparovanýchkomodít komunálneho odpadu, zber a zneškodňovanie vybratých druhov nebezpečného odpadu, zber a zhodnocovanieorganického odpadu v obci Čaklov. Predmetom zákazky je aj pravidelné poskytovanie evidencie (mesačne) o druhoch amnožstve odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení podľa platných právnych predpisov Služba sa bude poskytovať 36 mesiacov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Čistiace a upratovacie služby a zimná údržba vybraných objektov a priestorov v správe, resp. nájme BPMK, s.r.o.   
Predmetom zákazky je pravidelné a nepravidelné upratovanie administratívnych a sociálnych priestorov budov v správe Bytového podniku mesta Košice, s.r.o. a zimná údržba exteriéru. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Mesto Lučenec
Zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií   
Predmetom zákazky sú nasledujúce služby zimná údržba, údržba dopravného značenia a čistenie komunikácií. Bližšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Služby na čistenie a zametanie ulíc
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie