Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 586 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Komenského v Bratislave
Upratovacie služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave   
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovania administratívnych, prevádzkových, ubytovacích, sociálnych aspoločných priestorov verejného obstarávateľa. Poskytovanie upratovacích služieb bude zabezpečené v rôznejperiodicite v závislosti od konkrétnych požiadaviek verejného obstarávateľa.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Obec Čaklov
Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Čaklov   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených s nakladaním s tuhým komunálnym odpadom a drobnýmstavebným odpadom na území obce Čaklov, t. j. zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu z bežnepoužívaných 110 litrových zberných nádob, veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad vrátane drobnéhostavebného odpadu od obyvateľov od obyvateľov obce Čaklov a zber, preprava a zhodnocovanie vyseparovanýchkomodít komunálneho odpadu, zber a zneškodňovanie vybratých druhov nebezpečného odpadu, zber a zhodnocovanieorganického odpadu v obci Čaklov. Predmetom zákazky je aj pravidelné poskytovanie evidencie (mesačne) o druhoch amnožstve odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení podľa platných právnych predpisov Služba sa bude poskytovať 36 mesiacov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Poskytovanie a servis dočasných hygienických zariadení na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.   
Predmetom zákazky je poskytovanie a servis dočasných hygienických zariadení na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby  >  Služby na likvidáciu splaškov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Upratovacie a čistiace služby pre Banskobystrický kraj   
Predmetom zákazky sú upratovacie a čistiace služby v objektoch MV SR
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Slovenský hydrometeorologický ústav
Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ vo vybraných objektoch Štátnej monitorovacej siete na Slovensku   
Predmetom zákazky je vykonanie predpokladaného počtu 730 odberov vzoriek podzemných vôd inertným čerpadlomročne a meraní terénnych parametrov in situ z 346 objektov ročne (hladina podzemnej vody, hĺbka sondy, teplota vody,teplota vzduchu, pH, vodivosť, obsah rozpusteného kyslíka, percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno-redukčný potenciál,určenie senzorických vlastností vody farba, pach, sediment, titračné stanovenia KNK-4.5 a ZNK-8.3) vo viacúrovňovýchpiezometrických vrtoch (max hĺbka sondy 90m) na území Žitného ostrova, vo vybraných objektoch na Slovensku a vobjektoch sledovania dusíkatých látok zraniteľných oblastí Slovenska V programe monitorovania sú na odbery a terénnestanovenia vzoriek podzemných vôd viazané na analytické stanovenia odobraných vzoriek vykonávané akreditovanýmigeoanalytickými laboratóriami ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Obec Oravská Lesná
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom v obci Oravská Lesná   
Predmetom zákazky je zber a uskladňovanie zmesového komunálneho odpadu z obce Oravská Lesná na certifikovanú skládku odpadov, a to na obdobie dvoch (2) rokov odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí služby.  Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Vranov nad Topľou
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou   
Predmetom verejnej zákazky je zabezpečenie zberu, prepravy, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovaniakomunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vrátane jeho zberu,prepravy, recyklácie, zhodnocovania a zneškodnenia
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov z výrobného procesu TEKO, a. s.   
Predmetom zákazky je odber, preprava, recyklácia, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu, ktorý je podľa vyhláškyMŽP SR č. 365/2015 Z. z. v znení platných ustanovení a predpisov, ktorou sa vydáva katalóg odpadov, zaradený pod pre časť č. 1 predmetu zákazky kat. č. 10 01 02 - Popolček z uhlia, pre časť č. 2 predmetu zákazky kat. č. 10 01 05 -Tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika, pre časť č. 3 predmetu zákazky kat. č.10 01 01- Škvara a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného pod kat. č. 10 01 04), (ďalej ako odpad), v súlade shierarchiou odpadového hospodárstva podľa § 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene niektorých zákonov vznení neskorších predpisov. Tento odpad je zaradený do kategórie ostatných odpadov. V zmysle vyhlášky MŽP SR č.371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a na základevykonaných analýz možno odpad označiť ako nie nebezpečný odpad.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Príprava a účasť na riešení legislatívnej a praktickej zmeny kompetencií pri riešení škôd a nebezpečných kolíznych stretov spôsobených veľkými šelmami   
Komisionálne šetrenie škôd spôsobených veľkými šelmami, terénne obhliadky, administrácie a úhrada náhrad týchto škôd, kde bude potrebné vytvoriť systém komplexného riešenia týchto škôd.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Environmentálny manažment
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Likvidácia chemického nebezpečného odpadu   
Likvidácia chemického nebezpečného odpadu uloženého v Zásobovacej základni III. Zemianske Kostoľany, Pod horou,972 43 Zemianske Kostoľany.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina
SLUŽBY V OBLASTI NAKLADANIA S ODPADMI V MIKROREGIÓNE TERCHOVSKÁ DOLINA   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a zneškodnením/zhodnocovanímkomunálnych odpadov/vytriedených zložiek komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a separovanéhozberu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na území MikroregiónuTerchovská dolina (Terchová, Teplička nad Váhom, Gbeľany, Strečno, Varín, Krasňany, Nezbudská Lúčka, Stráža,Stráňavy, Zázrivá, Lutiše, Nededza, Mojš, Lysica, Belá, Kotrčiná Lúčka, Dolná Tižina). Jedná sa o zmesový komunálnyodpad od obyvateľstva a podnikateľského sektora, objemný odpad, drobný stavebný odpad, plasty, sklo, papier, kovovéobaly, kompozitné obaly a vyseparované nebezpečné zložky odpadu od obyvateľstva. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mesto Kráľovský Chlmec
Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec   
Predmetom zákazky je zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na územíMesta Kráľovský Chlmec v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhláškyMinisterstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Jedná sa o nasledovné druhy odpadov  - zmesový komunálny odpad, - objemový odpad, - drobný stavebný odpad, - vytriedené zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín (rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky iné ako uvedené v 2001 25, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, žiarivky a inýodpad obsahujúci ortuť), - jedlé oleje a tuky. Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie je potrebné vykonať zo 120 litrových a 1100 litrových nádob na odpady,veľkokapacitných kontajnerov, vrátane vriec na miestach, kde nie je možné umiestniť nádobu, vrátane poskytnutiaurčeného počtu 1100 litrových kontajnerov na komunálny odpad. Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodneniekomunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec, bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 4 súťažnýchpodkladov bude vykonávaný podľa dohodnutého harmonogramu vývozu zo zberných nádob vo vlastníctve verejnéhoobstarávateľa alebo v prenájme od uchádzača.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mesto Prievidza
Zber,preprava biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov (BRO)zo zberných nádob s objemom 120 litrov a uloženie BRO na zberný dvor Garážová 1, Prievidza do kompostárne   
Predmetom zákazky je  - zber BRO, preprava v k.ú. Prievidza, k.ú. Malá Lehôtka, k.ú. Veľká Lehôtka a k.ú. Hradec zo záhrad rodinných domovukladaného do nádob určených (hnedej farby) na ukladanie BRO; - uloženie BRO do Kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) v súlade s projektom predloženým pre získanienenávratného finančného príspevku na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu technické vybavenie. Na projektZhodnocovanie biologického odpadu v Prievidzi bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok v zmysle Zmluvy oposkytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/42, kód ITMS2014+ 310011C191 v zneníDodatkov č.1 4;  - Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov sa nachádza k. ú. Prievidza, Garážová ulica č. 1; - zber budezabezpečovaný zberovým vozidlom s rotačným lisovaním 6x2 s umývačkou na zber BRO z nádob nato určených (hnedénádoby),na ktoré bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančnéhopríspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/42, kód projektu v ITMS2014+310011C191 .  Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Čierny Brod
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v obci Čierny Brod, v období od 01.06.2019 do 31.05.2023 v zmysle zákonov č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene adoplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t.j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu - kategória20 03 01; objemového odpadu - kategória 20 03 07; vyradeného elektrického a elektronického zariadenia kategórie 2001 23, 20 01 35, 20 01 36 a biologicky rozložiteľného odpadu - kategória 20 02 01.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Nemocnica Poprad a. s.
Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby vnasledujúcej špecifikácii   Súvisiace služby sodberom a likvidáciou odpadov zahrnuté vcene budú manipulácia sodpadmi, naloženie,preprava, zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov. Požadovaný vývoz odpadovkat.č. 18 01 03 a18 01 04 je 2x vtýždni. Odberateľ bude vykonávať práce a služby spojené so zhodnotením, resp.zneškodnením odpadov v súlade s platnými zákonnými predpismi v odpadovom hospodárstve, v dohodnutýchtermínoch. Odberateľ pri odbere určitých druhov odpadu kategórie O vystaví protokol o odbere odpadu. Vývoz NOortopedická ambulancia Kežmarok 1 x za dva týždne.  Dodanie obalov na prepravu NO 180103 (pôvodne 180102 časti tiel), zodpovedajúcim technickým požiadavkám obalovejskupiny II pre tuhé látky. Pri preprave odpadu zaradeného v kategórii N vystaví odberateľ Sprievodný list nebezpečného odpadu SLNO podľaVyhlášky MŽP SR č. 366 / 2015 Z. z. v znení platných predpisov avypíše apotvrdí prepravný doklad ADR akontrolnýzáznam bezpečnostného poradcu ADR vzmysle zákona č. 56/2012 Z.z. vznení neskorších predpisov ocestnej dopraveazákona č.79/2015Z.z. vznení neskorších predpisov oodpadoch. Odberateľ vykoná požadovaný vývoz a služby nazáklade telefonickej, objednávky, pre určité druhy odpadov, ktoré budú vyvážané podľa potreby uchádzača. Na základe doplnenia vRozhodnutí súhlasu na zhromažďovanie NO upôvodcu odpadu, bude uchádzač požadovať vývozNO katal.č. 16 05 06 - Laboratórne chemikálie pozostávajúce zNL alebo obsahujúce NL vrátane zmesí laboratórnychchemikálií. Vývoz bude uskutočňovaný na základe telefonickej objednávky podľa potreby uchádzača. Uchádzač sa zaväzuje sprístupniť včas priestory pre výkon prác a služieb a vytvoriť podmienky na riadenie a včasnéplnenie, vrátane potrebnej súčinnosti.  1/7  Uchádzač sa zaväzuje triediť odpady v zmysle Vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z.z. vznení neskorších predpisov, ktorou saustanovuje katalóg odpadov.  Uchádzač zabezpečí prípadnú analýzu odpadov na svoje náklady až po spresnení zo strany odberateľa na vybrané druhyodpadov.  Číslo odpadu podľa Vyhlášky č.365/2015 Z.z. Názov druhu odpadu podľa Vyhlášky č. 365/2015 Z.z. vznení neskorších zákonov Kategória odpadu Množstva vtonách za  24 mesiacov 06 04 04 Odpady obsahujúce ortuť N 0 08 03 17 Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky  N 0 13 02 05 Nechlórované minerálne, motorové, prevodové amazacie oleje N 0 13 05 01 Tuhé látky zlapačov piesku a odlučovačov oleja z vody  N 0 13 05 02 Kaly zodlučovačov oleja zvody N 10,0  13 05 06 Olej zodlučovačov oleja zvody N 0 13 05 07 Voda obsahujúca olej zodlučovačov oleja z vody N 0 15 01 10 Obaly obsahujúce zvyšky NL alebo kontaminované NL N 0,017  15 02 02 Absorbenty filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevykontaminované NL  N 0,030 16 01 03  Opotrebované pneumatiky O 0 16 01 07 Olejové filtre N 0 16 02 11 Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky, HCFC,HFC N 0  2/7 16 02 13 Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti iné ako uvedené v160209 až 160212 N 0 16 02 14 Vyradené zariadenia iné ako uvedené v160209 až 160213 ( elektronický šrot) O 0 16 05 06 Laboratórne chemikálie N 0,720  16 06 01 Olovené batérie N 0 18 01 01 Ostré predmety okrem 18 01 03 O 0 18 01 02 Časti aorgány tiel vrátane krvných vreciek akrvných konzerv okrem 180103( vzmysle zákona č. 79/2015 Z.z. od 1.1.2016odpad preradený k18 01 03 vzhľadom na možnú infekčnosť ) O 0 18 01 03 Odpady ktorých zber azneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám zhľadiska prevencie nákazy N 89,119 18 01 04 Odpady, kt. zber azneškodňovanie nepodliehajú osob. požiadavkám zhľadiska prevencie nákazy napr. ( obväzy, sádrovéodtlačky aobväzy , posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky,). O 13,335 18 01 06 Chemikálie pozostávajúce z NL N 0 18 01 07 Chemikálie iné ako uvedené v18 01 06 O 0
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie