Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 628 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Šaľa
Nakladanie s komunálnym odpadom a jeho zložkami v meste Šaľa   
Predmetom zákazky je zabezpečenie zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu (zber zo 120 l príp. z 240 lzberných nádob, 1100 l kontajnerov a z polopodzemných kontajnerov), zber a preprava objemného odpadu,zneškodnenie zvyškového komunálneho odpadu a prevádzkovanie zberného dvora.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Úrad vlády Slovenskej republiky
Upratovacie a čistiace služby   
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Obec Závadka nad Hronom
Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Závadka nad Hronom   
Predmetom zákazky sú služby na zabezpečenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu v obci Závadka nad Hronom.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Nemocnica Poprad a. s.
Odber, preprava, resp. zneškodnenie odpadov v kategórii ostatný a nebezpečný odpad   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v nasledujúcej špecifikácii  odber, preprava, zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadov, v kategórii ostatný a nebezpečný odpad vrátane ostatnýchodvodov v krajine verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu.  Uchádzač predloží ponuku len na celý predmet zákazky, pričom musí splniť požadovanú špecifikáciu zadefinovanúverejným obstarávateľom.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Projekt D4.4C Demontáž systémov v kontrolovanom pásme JE V1 – 2. časť, podprojekt D4.4C.01   
Predmet zákazky, projekt D4.4C, podprojekt D4.4C.01, je súčasťou 2. etapy vyraďovania JE V1 v lokalite Jaslovské Bohunice na základe rozhodnutia Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 400/2011, pre ktoré bol zvolený variant okamžitej demontáže rádioaktívnych systémov, konštrukcií a komponentov (ďalej aj ako SKK). Predmetom projektu D4.4C, podprojektu D4.4C.01 je zabezpečenie komplexných služieb demontáže určených systémov, konštrukcií, komponentov, častí stavebných plôch a zariadení nachádzajúcich sa v kontrolovanom pásme JE V1. Neoddeliteľnou súčasťou je dekontaminácia komponentov pred ich demontážou, následná demontáž, fragmentácia a triedenie, všetko za podmienky minimalizácie sekundárneho rádioaktívneho odpadu, ďalej odstránenie a fixácia kalov, nánosov, kryštálov a iných materiálov obsiahnutých v systémoch a zariadeniach. Nevyhnutnou súčasťou predmetu zákazky je aj realizácia inžinierskych prác, t. j. vypracovanie a dodanie všetkej požadovanej podrobnej technickej a prevádzkovej dokumentácie, nevyhnutnej na demontáž a všetky súvisiace činnosti (projektová dokumentácia v rozsahu realizačného projektu, licenčná dokumentácia, pracovné postupy, plány, analýzy, správy atď.) Celková hmotnosť komponentov a stavebných konštrukcií určených na demontáž je takmer 3200 ton, pričom najvýznamnejšiu skupinu tvoria kovové stavebné prvky (dvere, plošiny, schodiská, výstelka, drenáže a pod.; hmotnosť kovových materiálov určených na demontáž 2600 t.).
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Služby súvisiace s rádioaktívnym, toxickým,...
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Poskytovanie upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb pre Ústrednú vojenskú nemocnicu SNP Ružomberok-FN   
Kompletné upratovacie, čistiace a dezinfekčné služby vnútorných objektov UVN SNP Ružomberok-FN na ul.gen. M. Vesela 21, Ružomberok, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Poliklinika Trenčín a Poliklinika Sliač vrátanezabezpečenia čistiacich adezinfekčných prostriedkov, plastových vriec na odpad a mechanizmov potrebnýchna vykonávanie požadovaných služiebv rozsahu a časových intervaloch určených verejným obstarávateľoma vyhláškou č.553/2007Z.z. MZ SR, zahrňujúceslužby tradičného a špeciálneho čistenia. Súčasťou predmetuzákazky je aj umiestnenie komunálneho odpadu určenýmspôsobom
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Upratovanie lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave   
Ide o upratovanie lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave v nepretržitom režime. Špecifikácia upratovacích činností je uvedená v súťažných podkladoch, v Prílohe č. 3 k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb. Upratovacie a čistiace práce podľa tejto Zmluvy bude poskytovateľ zabezpečovať v zmysle denného letového poriadku tak, aby nebola narušená prevádzka, v 24 hodinovom režime, 7 dní v týždni. Objednávateľ Letisko M. R. Štefánika v Bratislave - Airport Bratislava, a.s. (BTS) zabezpečí dodávku studenej a teplej vody a elektrickej energie pre prípad dobíjania elektrických zariadení na vykonávanie čistiacich prác na vlastné náklady.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Mesto Vranov nad Topľou
Zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou   
Predmetom verejnej zákazky je zabezpečenie zberu, prepravy, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovaniakomunálnych odpadov v meste Vranov nad Topľou v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, vrátane jeho zberu,prepravy, recyklácie, zhodnocovania a zneškodnenia
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Čistenie odlučovačov ropných látok   
Predmetom zákazky je čistenie odlučovačov ropných látok (ďalej len ,,ORL") v správe Národnej diaľničnej spoločnosti,ktoré spočíva v odsatí zaolejovaných vôd, vyčerpanie vôd z čistenia, odvozu tuhého kalu, likvidácii odpadu a výmenyfiltrov podľa druhu.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...
Mesto Prievidza
Zber,preprava biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov (BRO)zo zberných nádob s objemom 120 litrov a uloženie BRO na zberný dvor Garážová 1, Prievidza do kompostárne   
Predmetom zákazky je  - zber BRO, preprava v k.ú. Prievidza, k.ú. Malá Lehôtka, k.ú. Veľká Lehôtka a k.ú. Hradec zo záhrad rodinných domovukladaného do nádob určených (hnedej farby) na ukladanie BRO; - uloženie BRO do Kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) v súlade s projektom predloženým pre získanienenávratného finančného príspevku na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu technické vybavenie. Na projektZhodnocovanie biologického odpadu v Prievidzi bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok v zmysle Zmluvy oposkytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/42, kód ITMS2014+ 310011C191 v zneníDodatkov č.1 4;  - Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov sa nachádza k. ú. Prievidza, Garážová ulica č. 1; - zber budezabezpečovaný zberovým vozidlom s rotačným lisovaním 6x2 s umývačkou na zber BRO z nádob nato určených (hnedénádoby),na ktoré bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančnéhopríspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/42, kód projektu v ITMS2014+310011C191 .  Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Čistenie vozidiel MHD   
Predmetom zákazky je čistenie vozidiel mestskej hromadnej dopravy (autobusy, trolejbusy, električky) v určených rozsahoch poskytnutých služieb, realizovaných vo vymenovaných vozovniach Dopravného podniku Bratislava, akciová spoločnosť (ďalej len DPB, a.s.) a zabezpečenie služieb podľa obchodných a zmluvných podmienok uvedených v t súťažných podkladoch. Čistenie vozidiel MHD je navrhované v nasledovnom rozdelení, ktoré zodpovedá danému stupňu údržby Stupeň čistenia A pravidelné denné ošetrenie hygienické minimum Stupeň čistenia B pravidelné čistenie čistenie spravidla mesačne Stupeň čistenia C mimoriadne čistenie Obstarávateľ umožňuje deliť predmet zákazky na 3 časti 1. časť, Divízia autobusy - vozovne Trnávka, Jurajov dvor a Krasňany 2. časť, Divízia autobusy - vozovňa Petržalka 3. časť, Divízia elektrické dráhy - električky a trolejbusy
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Mesto Svidník
Svidník - zneškodnenie komunálneho odpadu   
Predmetom verejného obstarávania je zákazka na poskytnutie služby uloženie zmesového komunálneho odpadu aobjemového odpadu na skládku. Zvoz odpadu bude realizovať mestský podnik služieb - Technické služby mesta Svidníkvlastnými dopravnými prostriedkami na základe harmonogramu zvozov komunálneho odpadu a objemového odpadu vmeste Svidník. Zvoz odpadu sa uskutočňuje denne podľa vypracovaného harmonogramu, ktorý je zverejnený na stránkewww.svidnik.sk  Poskytovateľ služby uloženie odpadu na skládku je povinný naložiť s odpadom v súlade s ustanoveniami zákona79/2015 Z z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov Uchádzač je povinný každý zvoz odvážiť na váhe s platnou certifikáciou, ktorú si bude verejný obstarávateľ priebežneoverovať Uchádzač je povinný o každom zbere vyhotoviť zberný lístok s uvedením dátumu zvozu v rozsahu ddmmrrr, hodmin,váhu odpadu, druh odpadu, EČ motorového vozidla, ktoré zvoz uskutočnilo, meno, priezvisko a podpis oprávnenej osobyna vystavenie potvrdenia o zvoze odpadu  Uchádzač musí disponovať planým prevádzkovým poriadkom zariadenia na zber odpadu.  Dovozcom odpadu bude výlučne mestský podnik Mesta Svidník Technické služby Mesta Svidník. Verejný obstarávateľ predloží zoznam EČ motorových vozidiel, ktorými bude realizovaný zvoz odpadov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Nová Dubnica
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním   
Predmetom zákazky je zneškodňovanie odpadov skládkovaním - ukladanie povolených druhov odpadov v celkovomodhadovanom množstve 2 600 t / rok na skládke v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky, vydanéhosúhlasu na prevádzkovanie skládky a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi. Ukladanie odpadu na skládku savykonáva v súlade s ustanoveniami Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vplatnom znení, ustanoveniami Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch austanoveniami Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení. Súčasťouzáväzku prevádzkovateľa skládky nie je doprava odpadu držiteľa odpadu. Dopravu odpadu si držiteľ bude zabezpečovaťsám na vlastné náklady. Skládka musí byť v Trenčianskom kraji. Maximálna prípustná vzdialenosť skládky od zbernéhodvora mesta Nová Dubnica je 30 km (pri jednosmernej ceste). Skládka musí mať životnosť a dostatočnú kapacituminimálne 24 mesiacov. Na skládke musí byť zabezpečený spevnený povrch komunikácie (betónový alebo asfaltový) ažpo miesto vykládky odpadu. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Kráľovský Chlmec
Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec   
Mesta Kráľovský Chlmec v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Jedná sa o nasledovné druhy odpadov - zmesový komunálny odpad, - objemový odpad, - drobný stavebný odpad, - vytriedené zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín (rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky iné ako uvedené v200125, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť), - jedlé oleje a tuky. Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie je potrebné vykonať zo 120 litrových a 1100 litrových nádob na odpady, veľkokapacitných kontajnerov, vrátane vriec na miestach, kde nie je možné umiestniť nádobu, vrátane poskytnutia určeného počtu 1100 litrových kontajnerov na komunálny odpad. Zber, odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a jeho zložiek na území Mesta Kráľovský Chlmec, bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 4 súťažných podkladov bude vykonávaný podľa dohodnutého harmonogramu vývozu zo zberných nádob vo vlastníctve verejného obstarávateľa alebo v prenájme od uchádzača.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mesto Medzev
Služby v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste Medzev   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v oblasti nakladania s komunálnym odpadom v meste v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z.,ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Jedná sa o nasledovné druhy odpadov  - zmesový komunálny odpad, - objemový odpad, - drobný stavebný odpad,  1/5 - vytriedené zložky komunálneho odpadu s obsahom škodlivín (rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky iné ako uvedené v 2001 25, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky, batérie a akumulátory, žiarivky a inýodpad obsahujúci ortuť), - jedlé oleje a tuky.  Zber, odvoz a likvidáciu odpadu je potrebné vykonať zo 110 litrových a 1100 litrových nádob na odpady,veľkokapacitných kontajnerov, vrátane vriec na miestach, kde nie je možné umiestniť nádobu, vrátane poskytnutiaurčeného počtu 1100 litrových kontajnerov na komunálny odpad. Frekvencia a čas plnenia predmetu zákazky a jednotlivých položiek predmetu zákazky bude vykonávaný podľadohodnutého harmonogramu určeného na príslušné obdobie plnenia vývozu zo zberných nádob vo vlastníctve verejnéhoobstarávateľa alebo v prenájme od uchádzača, ktorý bude odsúhlasený v zmysle zmluvných podmienok.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie