Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1162 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Systém ochrany majetku II.   
Ide o systém ktorý sa skladá z centrálneho pultu operátora a periférií ktorými sú seizmické snímače, Mikrovlnnésnímače, optické kamery, termokamery, TV translátor, ručné kontrolné prijímače a ručné TV prijímače, ktorý vovzájomnom prepojení vytvárajú systém ochrany majetku.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Vybudovanie knižnice a jazykovej učebne v ZŠ Mansveta Olšovského v Malackách - IKT   
Predmetom zákazky je dodanie informačno komunikačných technológií (IKT) pre potreby projektu.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Obec Radzovce
Informačno-komunikačné technológie a didaktická technika   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Informačno-komunikačné technológie a didaktická technika, pre potreby vzdelávacieho procesu na základnej škole. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu aleboobe časti predmetu zákazky Časť 1. predmetu zákazky Informačno-komunikačné technológie Časť 2. predmetu zákazky Didaktická technika Podrobná špecifikácia jednotlivých tovarov je uvedená v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Kancelárske potreby a papier - ústredie   
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre verejného obstarávateľa, najmä rýchloviazače, euroobaly, ceruzky, perá,zvýrazňovače a pod.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Obstaranie IKT   
Predmetom zákazky je obstaranie informačno-komunikačnej technológie (IKT), hlavne hardvérových komponentovprevádzkovaných v sále počítačov. Ide o sálové počítače, ich technické vybavenie a nadväzujúcu komunikačnútechnológiu, ktoré zabezpečujú prevádzku kľúčových informačných systémov ministerstva. Predmetom zákazky sú ajstolové počítače vrátane zobrazovacích jednotiek.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom obstarávania je dodávka sortimentu IKT tovarov - Dodávka tabletov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Železnice Slovenskej republiky
Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR   
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 18F110/1  1.Predmetom čiastkovej kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar riadne špecifikovaný vPrílohe č. 1 tejto zmluvy Technická špecifikácia tovaru (ďalej len "tovar") v lehotách resp. termínoch dohodnutých vharmonograme v zmysle článku 3 bod 2. tejto zmluvy, previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a Kupujúci sazaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, riadne dodaný tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu.Príloha č. 1 tejto zmluvy Technická špecifikácia tovaru (ďalej len "Príloha č. 1") tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvya záväznú časť jej obsahu.   ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 18F110/2 1.Predmetom tejto čiastkovej zmluvy o dielo je záväzok Zhotoviteľa vykonať riadne a včas dielo špecifikované v Príloheč. 1 tejto zmluvy Špecifikácia diela (ďalej len "dielo") a záväzok Objednávateľa za riadne a včas vykonané dielo zaplatiťdohodnutú cenu. Príloha č. 1 tejto zmluvy Špecifikácia diela (ďalej len "Príloha č. 1") tvorí neoddeliteľnú súčasť tejtozmluvy a záväznú časť jej obsahu.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Modernizácia IT systému EVIDENCE   
Predmetom zákazky je dodanie výpočtovej techniky v rámci modernizácie IT systému EVIDENCE.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Železnice Slovenskej republiky
Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR   
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 18F110/3 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar riadne špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejtozmluvy Technická špecifikácia tovaru (ďalej len "tovar"), previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a Kupujúcisa zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, riadne dodaný tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutúcenu. Príloha č. 1 tejto zmluvy Technická špecifikácia tovaru (ďalej len "Príloha č. 1") tvorí neoddeliteľnú súčasť tejtozmluvy a záväznú časť jej obsahu.  ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 18F110/4 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať riadne a včas dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvyŠpecifikácia diela (ďalej len "dielo") a záväzok Objednávateľa za riadne a včas vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu.Príloha č. 1 tejto zmluvy Špecifikácia diela (ďalej len "Príloha č. 1") tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a záväznúčasť jej obsahu.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Železnice Slovenskej republiky
Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR   
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 18F110/5 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar riadne špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejtozmluvy Technická špecifikácia tovaru (ďalej len tovar), previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a Kupujúci sazaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, riadne dodaný tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu.Príloha č. 1 tejto zmluvy Technická špecifikácia tovaru (ďalej len "Príloha č. 1") tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvya záväznú časť jej obsahu.  ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 18F110/6 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať riadne a včas dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvyŠpecifikácia diela (ďalej len "dielo") a záväzok Objednávateľa za riadne a včas vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu.Príloha č. 1 tejto zmluvy Špecifikácia diela (ďalej len "Príloha č. 1") tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a záväznúčasť jej obsahu.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Banskobystrický samosprávny kraj
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet   
Predmetom pripravovaného verejného obstarávania bude nákup pohonných látok (motorová nafta, bezolovnatýautomobilový benzín s oktánovým číslom min 95) na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnejúhrady za odobraté tovary na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvnýchpartnerov, vrátane vystavenia a dodania palivových kariet. Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú poskytovanímbezhotovostného nákupu pohonných látok prostredníctvom palivových kariet s cieľom stanoviť v pripravovanomverejnom obstarávaní objektívne kritérium na vyhodnotenie ponúk, ako aj parametre a požiadavky na predmet zákazky,ktoré verejný obstarávateľ uvedie v opise predmetu zákazky tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Centrum vedecko-technických informácií SR
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS budú dodávky najmä osobných počítačov, monitorov, notebookov, tlačiarní, pamäťových médií, archivačných zariadení, rôznych počítačových vybavení, časti a príslušenstvo počítačov a spotrebnýmateriál k nim, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Slovenská národná knižnica
Tonery, spotrebný materiál a príslušenstvo ku tlačiarňam, kopírovacím zariadeniam. CD, DVD média, štítky na čiarové kódy papierové aj transparentné pre potreby SNK   
Predmetom zákazky je dodanie tonerov, spotrebného materiálu a príslušenstva ku tlačiarňam, kopírovacím zariadeniama CD a DVD médií, štítkov na čiarové kódy papierových aj transparentných pre potreby SNK.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Kancelárske potreby a papier   
Kancelárske potreby a kancelársky papier pre verejného obstarávateľa, najmä euroobaly, zakladače, rýchloviazače,obálky a pod.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Osobné počítače a notebooky.   
Predmetom tejto nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru je kúpa a dodanie 165 kusov nových, osobných počítačov typuAll-in-One, a taktiež kúpa a dodanie 165 kusov nových notebookov podľa požadovanej technickej a funkčnejšpecifikácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí oddiel IV. s názvom Opis predmetu zákazky príslušnýchsúťažných podkladov. Zákazka je rozdelená na dve (2) samostatné časti.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie