Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1254 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
APLIKAČNÉ DISKOVÉ ÚLOŽISKO   
Predmetom zákazky je funkčný celok primárne diskové dátové úložisko vrátane inštalácie. Verejný obstarávateľ požaduje aplikačné hybridné dátové úložisko s možnosťou škálovania výkonu pridaním ďalšíchkontrolérov, tak aby tvorili jeden funkčný celok, pripojiteľné k existujúcej infraštruktúre.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
APLIKAČNÉ DISKOVÉ ÚLOŽISKO   
Predmetom zákazky je funkčný celok primárne diskové dátové úložisko vrátane inštalácie. Verejný obstarávateľ požaduje aplikačné hybridné dátové úložisko s možnosťou škálovania výkonu pridaním ďalšíchkontrolérov, tak aby tvorili 1 funkčný celok, pripojiteľné k existujúcej infraštruktúre.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Slovenská pošta, a.s.
Automatizované poštové terminály   
Predmetom zákazky je komplexná dodávka automatizovaných poštových terminálov (ďalej len APT) a softvéru (ďalej len SW), potrebného pre realizáciu konceptu vybudovania siete APT obstarávateľa, vrátane montáže, technickej podpory a servisu.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Slovenská pošta, a.s.
Automatizované poštové terminály   
Predmetom zákazky je komplexná dodávka automatizovaných poštových terminálov (ďalej len APT) a softvéru (ďalej lenSW), potrebného pre realizáciu konceptu vybudovania siete APT obstarávateľa, vrátane montáže, technickej podpory aservisu.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Slovenská pošta, a.s.
Automatizované poštové terminály   
Predmetom zákazky je komplexná dodávka automatizovaných poštových terminálov (ďalej len APT) a softvéru (ďalej lenSW), potrebného pre realizáciu konceptu vybudovania siete APT obstarávateľa, vrátane montáže, technickej podpory aservisu.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Slovenská pošta, a.s.
Automatizované poštové terminály   
Predmetom zákazky je komplexná dodávka automatizovaných poštových terminálov (ďalej len APT) a softvéru (ďalej lenSW), potrebného pre realizáciu konceptu vybudovania siete APT obstarávateľa, vrátane montáže, technickej podpory aservisu.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Slovenská pošta, a.s.
Automatizované poštové terminály   
Predmetom zákazky je komplexná dodávka automatizovaných poštových terminálov (ďalej len APT) a softvéru (ďalej lenSW), potrebného pre realizáciu konceptu vybudovania siete APT obstarávateľa, vrátane montáže, technickej podpory aservisu.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných látok   
Predmetom zákazky je dodávka kariet na čerpanie pohonných látok (benzínu a nafty) a umožnenie užívať predplatenékarty počas stanovenej doby v súvislosti s činnosťami, ktoré verejný obstarávateľ zabezpečuje pre - vlastné potreby verejného obstarávateľa - potreby projektu " Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 1. časť " kód ITMS310011B426.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných látok   
Predmetom zákazky je dodávka kariet na čerpanie pohonných látok podľa špecifikácie verejného obstarávateľa po dobuplatnosti rámcovej dohody (na 48 mesiacov) a umožnenie užívať predplatené karty počas stanovenej doby preverejného obstarávateľa v súvislosti s činnosťami, ktoré verejný obstarávateľ zabezpečuje pre vlastné potreby verejnéhoobstarávateľa, potreby projektu " Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 1. časť " aprípadne aj ďalších projektov z iných operačných programov, schválených počas účinnosti rámcovej dohody.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet   
Predmetom zákazky je nákup nasledujúcich pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet (ďalej len "predmetzákazky") 1.1 bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228 1.2 motorová nafta podľa normy STN EN 590 Predmet zákazky musí byť v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa predmetu zákazky v EÚ a vSlovenskej republike, najmä v oblasti environmentálnej, colnej a daňovej. Súčasťou predmetu zákazky je vystavenie a dodanie palivových kariet, ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za nákuppredmetu zákazky, pričom bezplatné vykonávanie transakcií palivovou kartou musí byť garantované po celú dobuplnenia.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet   
Predmetom zákazky je nákup nasledujúcich pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet (ďalej len "predmet zákazky") 1.1 bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228 1.2 motorová nafta podľa normy STN EN 590 Predmet zákazky musí byť v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa predmetu zákazky v EÚ a v Slovenskej republike, najmä v oblasti environmentálnej, colnej a daňovej. Súčasťou predmetu zákazky je vystavenie adodanie palivových kariet, ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za nákup predmetu zákazky, pričom bezplatnévykonávanie transakcií palivovou kartou musí byť garantované po celú dobu plnenia.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Záchranná služba
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup motorovej nafty spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 590, automobilovéhobezolovnatého benzínu BA 95 spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 228 a chemické aditíva - prísady AdBlue (norma ISO22241-12006) na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky a v zahraničí, minimálne Česká republika,Maďarsko, Rakúsko a Poľsko. Nákup motorových palív bude realizovaný bezhotovostným spôsobom prostredníctvompalivových kariet pridelených ku každému vozidlu Záchrannej služby Košice s garanciou bezplatného vykonávaniatransakcií s kartou po celú dobu jej platnosti. Verejný obstarávateľ prémiové produkty nepožaduje.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Záchranná služba
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup motorovej nafty spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 590, automobilového bezolovnatého benzínu BA 95 spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 228 a chemické aditíva - prísady AdBlue (norma ISO 22241-12006) na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky a v zahraničí, minimálne Česká republika, Maďarsko, Rakúsko a Poľsko. Nákup motorových palív bude realizovaný bezhotovostným spôsobom prostredníctvom palivových kariet pridelených ku každému vozidlu Záchrannej služby Košice s garanciou bezplatného vykonávania transakcií s kartou po celú dobu jej platnosti. Verejný obstarávateľ prémiové produkty nepožaduje
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Slovenská pošta, a.s.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s.   
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt (bezolovnatý automobilový benzín podľa normy EN 228 a motorovánafta podľa normy EN 590, prevádzkových kvapalín a služieb súvisiacich s prevádzkou motorových vozidiel na princípeakceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté tovary a služby na/vo všetkých čerpacíchstaniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvných partnerov na celom území Slovenska aj v zahraničí(minimálne v Českej republike, v Rakúsku a v Maďarsku) vrátane vystavenia a dodania palivových kariet a zúčtovaniadodaných tovarov a služieb na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky je v súťažných podkladoch. Spôsob získania súťažných podkladov je opísaný v Oddiele VI) ods. VI.3) Doplňujúce informácie.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Slovenská pošta, a.s.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s.   
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt (bezolovnatý automobilový benzín podľa normy EN 228 a motorová nafta podľa normy EN 590, prevádzkových kvapalín a služieb súvisiacich s prevádzkou motorových vozidiel na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté tovary a služby na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvných partnerov na celom území Slovenska aj v zahraničí (minimálne v Českej republike, v Rakúsku a v Maďarsku) vrátane vystavenia a dodania palivových kariet a zúčtovania dodaných tovarov a služieb na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie