Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 1105 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
IT zariadenia a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je najmä dodávka vybraného sortimentu osobných počítačov, notebookov, tlačiarní, periférií a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktorésú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Poskytnutie súvisiacich služieb dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia spotrebného materiálu v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch, poskytnutie súčinnosti priinštalácii, konfigurácii pracovných staníc, nastavení, inštalácii ovládačov, poskytnutie telefonickej podpory v pracovnýchdňoch v čase 07,00 - 17,00 hod.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Výroba a dodanie pečiatok, pečatidiel, plombovacích klieští a ich náhradných súčastí   
Predmetom zákazky je výroba a dodanie pečiatok, plombovacích klieští vrátane náhradných dielov, farieb na pečiatky a flašiek na farby.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva -Sieťové zariadenia -IKT 004
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
DataCentrum
Technické vybavenie a softvér   
Rozšírenie diskového poľa typ 2 Blade server typ 1 Rozšírenie blade server typ 3
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Počítacie a účtovacie stroje
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Technické vybavenie pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a poskytnutie príslušných služieb   
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len MŽP SR), v súlade s ustanoveniami § 4 zákonač.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, je ústredným orgánom, ktorý vo svojej pôsobnosti zabezpečuje v sektoreVoda a atmosféra - podsektor Meteorologická služba, Vodné stavby a Zabezpečovanie pitnej vody zabezpečeniekybernetickej bezpečnosti.  S prihliadnutím na charakter a citlivosť spracovávaných informácií ako je prevádzka štátnej hydrologickej siete,prevádzka sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry a zdrojom presného času atď. jenevyhnutné v podmienkach MŽP SR v súlade ustanoveniami § 9, ods. 1, písm. a) zákona plniť úlohy jednotky CSIRT t. j.zriadiť a prevádzkovať osobitné pracovisko (akreditovanú jednotku) pre riešenie kybernetických bezpečnostnýchincidentov. Pod kritickou infraštruktúrou v sektore MŽP SR sa myslí najmä inžinierska stavba, služba vo verejnom záujmea informačný systém, ktorých zničenie, alebo narušenie by malo závažný nepriaznivý dôsledok na ochranu životnéhoprostredia. Na základe zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o kritickej infraštruktúre tak musí MŽP SRidentifikovať prvky kritickej infraštruktúry a zabezpečiť ich ochranu z každého aspektu a to vrátane kybernetickejbezpečnosti.  Pracovisko bude zabezpečovať pokrytie všetkých významných aspektov kybernetickej bezpečnosti, ktoré majú vplyv naMŽP SR a jeho pôsobnosť v sektore Voda a atmosféra - podsektor Meteorologická služba, Vodné stavby aZabezpečovanie pitnej vody. Týmito aspektmi sú najmä monitorovanie a analýza interného kybernetického prostrediaMŽP SR, výmena informácií o kybernetických hrozbách, ako aj riešenie mimoriadnych situácií. Predmetom obstarávania je obstaranie potrebnej IT infraštruktúry a systémov pre splnenie technologický podmienok, 1/4 vrátane samotnej inštalácie a parametrizácie a následne zabezpečenie expertných služieb pre podporu prevádzkyCSIRTu.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Úrad vlády Slovenskej republiky
Nákup informačnej techniky a softvéru na správu a ochranu hardvérovej infraštruktúry   
Predmetom zákazky je zabezpečenie potrieb verejného obstarávateľa v oblasti informačno-komunikačnej techniky, t.j.dodávka serverov, pamäťových jednotiek, diskových jednotiek a súvisiacich komponentov ako aj softvéru na správuhardvérovej infraštruktúry aj jej ochranu. Predmetom plnenia je aj komplexné zabezpečenie dodávky, inštalácie azáručného a pozáručného servisu objednanej techniky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Dodávka kancelárskych a hygienických potrieb (2019)   
Dodávka kancelárskych a hygienickych potrieb a služieb spojenych s ich dopravou na miesta dodania, naložením tovarua vyložením tovaru do skladu na mieste dodania na obdobie 24 mesiacov
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Verejnoprospešné služby Stupava
Karty na čerpanie pohonných hmôt   
Predmetom zákazky sú služby spojené s bezhotovostným nákupom pohonných hmôt na palivové karty v rámci sietičerpacích staníc na území Slovenskej republiky a v rámci Európskej únie, vrátane nákupu doplnkového tovaru a služieb
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Hlavné mesto SR Bratislava
Kancelárske potreby   
Kancelárske potreby definované Špecifikáciou sortimentu kancelárskych potrieb (viď. Príloha č. 7 a Čl. 3, 4 týchto SP)pre účely administratívnej činnosti hl. m. SR Bratislavy využívané na každodennej báze a ich dodávka na definovanépracoviská podľa rámcovej dohody. Účelom je nákup kancelárskych potrieb v hodnote podlimitnej zákazky na obdobie12 mesiacov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb.  Hlásenie o čerpaní RD za 3.Q 2019
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Technická univerzita vo Zvolene
Nákup hardvéru IKT   
Predmetom zákazky je dodávka hardvéru informačno-komunikačných technológií (IKT) notebookov, tabletov, osobnýchpočítačov, pracovných staníc, monitorov, tlačiarní, multifunkčných zariadení, skenerov, plotrov, dataprojektorov,externých diskov, napájacích zdrojov, interných diskov, modulov operačnej pamäte, grafických kariet, displejov,diskových polí, serverov, sieťových prvkov a záložných zdrojov UPS vrátane súvisiacich služieb t. j. dopravy na miestododania a služieb súvisiacich s poskytovaním záručného servisu a vrátane zberu a odvozu elektronického odpadurovnakého charakteru, ako je predmet zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Slovenský hydrometeorologický ústav
Nákup IKT   
Predmetom zákazky je dodávka IKT. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravných poukážok   
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie služieb hromadného stravovania formou stravných poukážok s ochrannými prvkami pre zamestnancov objednávateľa.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Rámcová dohoda na dodávku výpočtovej techniky, príslušenstva a s tým súvisiacich služieb.   
Predmetom zákazky je dodávka stolových osobných počítačov s príslušenstvom, LCD displejov, prenosných počítačov,konvertibilných notebookov s príslušenstvom, dokovacích staníc pre prenosné počítače a poskytnutie záručného servisupodľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmetzákazky, množstva a špecifikácií, je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výmena programovateľných riadiacich automatov (PLC) tunela Branisko   
Predmetom zákazky je, dodanie tovaru a jeho inštalácia, t.j. výmena programovateľných riadiacich automatovtechnologického celku TC 432 Centrálny riadiaci systém tunela v existujúcej hardvérovej časti centrálneho riadiacehosystému tunela Branisko a prislúchajúcej časti informačného systému diaľnice podľa dokumentácie pre realizáciu stavby.Predmetom zákazky je aj technický servis počas celej záručnej doby.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie