Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 1284 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom obstarávania je dodávka sortimentu IKT tovarov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Výpočtová technika   
Nákup 94 kusov osobných počítačov, 94 kusov monitorov, 14 ks 14" notebookov, 3 kusy 15" notebookov. Záruka 36mesiacov s odozvou nasledujúci pracovný deň vrátane telefonickej a e-mailovej podpory
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
IT SOLUTIONS EU s.r.o.
Online platforma pre tréningové programy a e-learning - SmartLMS   
Predmetom kúpy je platforma pre online vzdelávanie, autorské práva a práva k predaju služieb prostredníctvom tejto platformy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Nemocnica svätého Michala, a.s.
Dodávka hardvéru a softvéru.   
Predmetom zákazky je dodávka hardvéru a softvéru ako aj ďalšieho počítačového vybavenia, zabezpečenia záručnéhoservisu tovaru a zabezpečenia riadneho fungovania tovaru a kompatibility tovaru so zariadeniami kupujúceho v časedodania tovaru a počas záručnej doby. Dodávky tovaru, ktorý je predmetom tejto zákazky, budú realizované na základepriebežných objednávok kupujúceho počas celej doby platnosti Rámcovej kúpnej zmluvy, v predpokladanom množstveuvedenom v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. Vzhľadom na to, že množstvá druhov a typov tovaru uvedené v Príloheč. 2 súťažných podkladov sú predpokladané množstvá, vyhradzuje si kupujúci právo považovať tieto množstvá zanezáväzné. V prípade potreby si kupujúci vyhradzuje právo objednať nižšie množstvá jednotlivých položiek predmetuzmluvy, ako sú predpokladané.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kancelárske potreby DNS   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je dodávka predovšetkýmkancelárskych potrieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania(ďalej ako CPV) najmä v rozsahu skupiny 301, 228 a 392, vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesta dodania avyložením tovaru do skladu na miesto určenia. Dodávka tovaru je určená pre verejného obstarávateľa Ministerstvovnútra Slovenskej republiky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Xerografický papier z FEÚ pre vybrané organizácie rezortu MPSVR SR   
Predmetom zákazky je dodanie xerografického papiera formátu A4 a A3 financovaného z fondov EÚ (FEÚ).Špecifikácia,bližšie informácie a predpokladané množstvá sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Centrum vedecko-technických informácií SR
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS budú dodávky najmä osobných počítačov, monitorov, notebookov, tlačiarní, pamäťových médií, archivačných zariadení, rôznych počítačových vybavení, časti a príslušenstvo počítačov a spotrebnýmateriál k nim, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny 30200000-1Počítačové zariadenia a spotrebný materiál.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Centrum vedecko-technických informácií SR
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS budú dodávky najmä osobných počítačov, monitorov, notebookov, tlačiarní, pamäťových médií, archivačných zariadení, rôznych počítačových vybavení, časti a príslušenstvo počítačov a spotrebnýmateriál k nim, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny 30200000-1Počítačové zariadenia a spotrebný materiál.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Kancelárske potreby   
Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho papiera, podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č.1 k Rámcovej dohode, vrátane služieb, súvisiacich s plnením predmetu zákazy, najmä dodávka, doprava, vykládka apod., a to na základe písomných objednávok, vystavených počas platnosti a účinnosti rámcovej dohody a podľa potriebverejného obstarávateľa. Služby súvisiace s dodaním predmetu zákazky Zabezpečenie dopravy - doprava tovaru namiesta dodania, podľa Prílohy č. 1 Rámcovej dohody, najneskôr do 5 pracovných dní od prevzatia písomnej objednávkya zabezpečenie vykládky - vyloženie dodaného tovaru na miesto určené v objednávke. Podrobný opis predmetu zákazkyje uvedený v súťažných podkladoch v kapitole B.1 Opis predmetu zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Súkromná stredná odborná škola podnikania, n.o.
Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia učební pre praktické vyučovanie a odborný výcvik   
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi (Súkromná stredná odborná škola podnikania, n. o.)výpočtovú techniku vrátane súvisiacich služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetuzákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
iLO, s. r. o.
Dodávka výpočtovej techniky, serverov, komponentov automatizácie a ventilátorov   
Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky, serverov, automatizácie komponentov a ventilátorov. Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. Predmetom I. časti predmetu zákazky je dodávka výpočtovej techniky. PredmetomII. časti predmetu zákazky je dodávka serverov vrátane inštalácie. Predmetom III. časti predmetu zákazky je dodávkakomponentov automatizácie. Predmetom IV. časti zákazky je dodávka ventilátorov. Bližšia špecifikácia jednotlivých častí predmetu zákazky je uvedená v bodoch II.2.4 v tomto oznámení a bola uvedená v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Rozhlas a televízia Slovenska
Broadcast IT infraštruktúra - technológie pre potreby programových služieb Trojka a Šport   
Predmetom obstarávania je rozšírenie IT technológie a špecializovanej mediálnej technológie potrebnej k zabezpečeniupost-produkčných výrobných procesov pre nové programové služby vrátane poskytnutia súčinnosti úspešnéhouchádzača pri vypracovaní projektovej dokumentácie, pri integračných prácach, školeniach interných technickýchpracovníkov a poskytovania technickej podpory na dodaný tovar. Detailný opis požadovaných technologických častí jeuvedený v časti D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY pre príslušnú časť technická špecifikácia.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
eurobus, a.s.
Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému západnej časti Košického samosprávneho kraja   
Predmet zákazky sa skladá z nasledovných logických celkov - Logický celok 1 Palubný počítač HW, palubný počítač SW - Logický celok 2 Tlačiareň papierových cestovných lístkov s čítačkou BČK, čítačkou EMV kariet a čítačkou 2D kódu - Logický celok 3 Komunikačná jednotka - Logický celok 4 Základňa k palubnému počítaču a tlačiarni s čítačkami BČK, EMV a 2D kódu - Logický celok 5 Personalizačné pracovisko pregrafickú a elektronickú personalizáciu bezkontaktných čipových kariet(ďalej iba personalizačné pracovisko) - Logický celok 6 Aplikácia pre kontrolnú činnosť dopravcu kontrola cestovných lístkov (ďalej aj revízorská čítačka) - Logický celok 7 Vozidlový kamerový systém - Logický celok 8 Verejná WIFI sieť vo vozidle - Logický celok 9 Vozidlový panelový informačný systém - Logický celok 10 Inštalácia a montáž - Logický celok 11 Školenie Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
SAD Prievidza, a.s.
Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy   
Modernizácia informačného systému v autobusoch prímestskej dopravy. Zákazka je rozdelená na 3 časti I. časť 169 kspalubných počítačov do autobusov prímestskej dopravy, II. časť 50 ks interiérových tabúľ do autobusov prímestskejdopravy, III. časť 2 ks exteriérových tabúľ na autobusovú stanicu v meste Prievidza
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Informačné a komunikačné technológie   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je najmä dodávka vybraného sortimentu IKT vybavenia skupiny 302, 324, 482, 483, 485, 486, 487 a triedy 4882 a položiek 30125100-2 Spoločného slovníka obstarávania, ktoré je bežne dostupné na trhu. V rámci zriadeného DNS sa budú zasielať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie najmä nasledovných tovarov (tento výpočet nie je definitívny a verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarávať podľa potreby aj iné tovary, ktoré spadajú do skupiny 302, 324, 482, 483, 485, 486, 487 a triedy 4882 a položiek 30125100-2 Spoločného slovníka obstarávania) Servery pre vnútornú potrebu verejného obstarávateľa  1/6 Datacentrové switche pre vnútorné potreby verejného obstarávateľa PC /notebooky, Monitory, Príslušenstvo k PC Routre pre optickú sieť Switche pre optickú sieť - veľké Switche pre optickú sieť - stredné Switche pre optickú sieť - malé Firewally core - dátové centrum Firewall perimeter a VPN koncentrátory AP wifi Tlačiarne veľké Tlačiarne stredné Tlačiarne malé Diskové polia Skenery Tonery Spotrebný materiál (CD/DVD, USB klúče,...) Softvérové balíky štandardizované softvérové balíky
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie