Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 1211 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská pošta, a.s.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s.   
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt (bezolovnatý automobilový benzín podľa normy EN 228 a motorová nafta podľa normy EN 590, prevádzkových kvapalín a služieb súvisiacich s prevádzkou motorových vozidiel na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté tovary a služby na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvných partnerov na celom území Slovenska aj v zahraničí (minimálne v Českej republike, v Rakúsku a v Maďarsku) vrátane vystavenia a dodania palivových kariet a zúčtovania dodaných tovarov a služieb na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Slovenská pošta, a.s.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s.   
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt (bezolovnatý automobilový benzín podľa normy EN 228 a motorová nafta podľa normy EN 590, prevádzkových kvapalín a služieb súvisiacich s prevádzkou motorových vozidiel na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté tovary a služby na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvných partnerov na celom území Slovenska aj v zahraničí (minimálne v Českej republike, v Rakúsku a v Maďarsku) vrátane vystavenia a dodania palivových kariet a zúčtovania dodaných tovarov a služieb na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Slovenská pošta, a.s.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s.   
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt (bezolovnatý automobilový benzín podľa normy EN 228 a motorová nafta podľa normy EN 590, prevádzkových kvapalín a služieb súvisiacich s prevádzkou motorových vozidiel na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté tovary a služby na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvných partnerov na celom území Slovenska aj v zahraničí (minimálne v Českej republike, v Rakúsku a v Maďarsku) vrátane vystavenia a dodania palivových kariet a zúčtovania dodaných tovarov a služieb na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Jedná sa o plnenie na základerámcovej dohody č. 1015/2017 za II.Q.2019.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Slovenská pošta, a.s.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s.   
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt (bezolovnatý automobilový benzín podľa normy EN 228 a motorová nafta podľa normy EN 590, prevádzkových kvapalín a služieb súvisiacich s prevádzkou motorových vozidiel na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté tovary a služby na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvných partnerov na celom území Slovenska aj v zahraničí (minimálne v Českej republike, v Rakúsku a v Maďarsku) vrátane vystavenia a dodania palivových kariet a zúčtovania dodaných tovarov a služieb na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Jedná sa o plnenie na základerámcovej dohody č. 1015/2017 za III.Q.2019.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Banskobystrický samosprávny kraj
Bezhotovostný nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet   
Predmetom pripravovaného verejného obstarávania bude nákup pohonných látok (motorová nafta, bezolovnatýautomobilový benzín s oktánovým číslom min 95) na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnejúhrady za odobraté tovary na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvnýchpartnerov, vrátane vystavenia a dodania palivových kariet. Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajú poskytovanímbezhotovostného nákupu pohonných látok prostredníctvom palivových kariet s cieľom stanoviť v pripravovanomverejnom obstarávaní objektívne kritérium na vyhodnotenie ponúk, ako aj parametre a požiadavky na predmet zákazky,ktoré verejný obstarávateľ uvedie v opise predmetu zákazky tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Mesto Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - IKT   
Predmetom zákazky je obstaranie tovarov - didaktických pomôcok do odborných učební (učebňa biológie, učebňachémie, učebňa fyziky a polytechnická učebňa) do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica  1) ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 2) ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica 3) ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica 4) ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica 5) ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica 6) ZŠ Jána. Bakossa, Banská Bystrica 7) ZŠ Slobodného Slovenského vysielača, Banská Bystrica 8) ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica 9) ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica 10) ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica 11) ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica V rámci tejto časti je dodávka tovarov zameraná na vybavenie odborných učební ZŠ. Podrobnosti a detailnejšiešpecifikácie sú uvedené v Prílohe č. 1 Položková a cenová špecifikácia kúpnej zmluvy, ktorá je súčasťou súťažnýchpodkladov.  V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy alebo zobrazenia postupov, tovarov a zariadení,verejný obstarávateľ umožňuje dodanie ekvivalentov podľa ZVO. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii 1/5 verejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na straneuchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke. Pri použití ekvivalentného riešenia niektorýchdruhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocennévlastnostiam (kvalitatívnym, technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoréuviedol verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade sozákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov.  Verejný obstarávateľ požaduje, aby komunikačným jazykom predmetnej technológie bol slovenský jazyk alebo českýjazyk. Zároveň sa požaduje, aby dodávateľ doručil aj návod na použitie a sprievodnú technickú dokumentáciu vslovenskom, resp. českom jazyku. Súčasťou obstarania predmetu zákazky bude aj dodanie, vynáška na miestoinštalácie, montáž a uvedenie do prevádzky predmetu zákazky.  Verejný obstarávateľ informuje, že pri niektorých tovaroch bude akceptovať cenu spolu s DPH len do určitej výšky,ktrorá je stanovená v súťažných podkladoch, nakoľko financovanie tejto zákazky je zo EŠaIF a poskytovateľ pomociohraničil finančne takto niektoré výdavky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Centrálny nákup IKT a SW pre potreby MK SR a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR   
Predmetom zákazky je dodanie výpočtovej techniky; záložných zdrojov; chladiacich a ventilačných zariadení; sieťovej infraštruktúry; techniky na prenos a ukladanie dát; filmovej a digitálnej filmovej techniky; digitalizačnych aprezentačných zariadení pre digitalizáciu a prezentáciu textových, 2D, 3D, audio/video a filmových objektov;audiovizuálnych zariadení; elektronických zabezpečovacích a monitorovacích zariadení; vybudovanie a údržba dátových centier/skladov, vrátane operačných systémov a súvisiaceho SW a HW; dodávka náhradných dielov, periférií a príslušenstva k vyššie uvedenej technike a technickým zariadeniam; dodávky softvérových licencií pre servery, pracovné stanice, príslušenstvo a periférie; služby súvisiace s prispôsobením a úpravou dodaného licencovaného SW; zabezpečenie súvisiacich softvérových a programátorských a servisných prác k vyššie uvedenej technike a technickým zariadeniam, k vybudovaným dátovým centrám/skladom a k SW vybaveniu;
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Univerzitná nemocnica Bratislava
Diagnostické stanice   
Predmetom zákazky DIAGNOSTICKÉ STANICE je dodanie Medicínskych diagnostických staníc 1 až 4 a Zariadenia nanapaľovanie a potláčanie diskov CD/DVD so sieťovým pripojením a software pre automatizovanú komunikáciu s PACSvrátne súvisiacich služieb v rozsahu špecifikovanom v súťažných podkladoch a v prílohe č. 1 k zmluvám.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb Nákup skeneru, dronov, hardwaru a fototechniky predigitalizáciu historických objektov cezhraničného územia SK-PL. Jedná sa o dodávku v zmysle Prílohy č. 1 k súťažnýmpodkladom Opis predmetu zákazky. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Digitalizácia historických objektov cezhraničného územia SK-PL   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb Nákup skeneru, dronov, hardwaru a fototechniky pre digitalizáciu historických objektov cezhraničného územia SK-PL. Jedná sa o dodávku v zmysle Prílohy č. 1 k súťažným podkladom Opis predmetu zákazky. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
N.A.P., s.r.o.
Digitálny UV inkjetový tlačiarenský stroj na tlač z kotúča na kotúč   
Predmetom zákazky je dodávka Digitálneho UV inkjetového tlačiarenského stroja na tlač z kotúča na kotúč.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
N.A.P., s.r.o.
Digitálny UV inkjetový tlačiarenský stroj na tlač z kotúča na kotúč   
Predmetom zákazky je dodávka Digitálneho UV inkjetového tlačiarenského stroja na tlač z kotúča na kotúč.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Rozhlas a televízia Slovenska
Diskové pole pre štúdia MD2 a MD4   
Predmetom dodávky je vysokokapacitná NAS platforma optimalizovaná pre použitie s produkčnými servermi Venicefirmy Rohde & Schwarz využívanými v živej TV produkcii. Diskové polia budú pripojené v každom DC iba do IP LANsiete, v rámci projektu nepočítame s variantom integrácie do siete SAN. Diskové polia musia vzhľadom na charakterzákazníckeho prostredia podporovať viac typov autentifikačných poskytovateľov pre autentifikáciu užívateľov ActiveDirectory, LDAP a NIS a úplný multiprotokolový prístup. Kľúčovou požiadavkou na takéto rozsiahle úložisko dát jejednoduchosť správy bez nutnosti zložitého plánovania či rekonfigurácií pri každej zmene požiadavky na kapacitu alebospôsob zdieľania dát a to s minimálnym vplyvom na dostupnosť riešenia. V technickej časti zadania sú presnešpecifikované minimálne požiadavky na kapacitu, výkon a výbavu zariadení. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky jebližšie špecifikované v kapitole B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Rozhlas a televízia Slovenska
Diskové pole pre štúdia MD2 a MD4   
Predmetom dodávky je vysokokapacitná NAS platforma optimalizovaná pre použitie s produkčnými servermi Venicefirmy Rohde & Schwarz využívanými v živej TV produkcii. Diskové polia budú pripojené v každom DC iba do IP LANsiete, v rámci projektu nepočítame s variantom integrácie do siete SAN. Diskové polia musia vzhľadom na charakterzákazníckeho prostredia podporovať viac typov autentifikačných poskytovateľov pre autentifikáciu užívateľov ActiveDirectory, LDAP a NIS a úplný multiprotokolový prístup. Kľúčovou požiadavkou na takéto rozsiahle úložisko dát jejednoduchosť správy bez nutnosti zložitého plánovania či rekonfigurácií pri každej zmene požiadavky na kapacitu alebospôsob zdieľania dát a to s minimálnym vplyvom na dostupnosť riešenia. V technickej časti zadania sú presnešpecifikované minimálne požiadavky na kapacitu, výkon a výbavu zariadení. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky jebližšie špecifikované v kapitole B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Dispečerská rádiokomunikačná digitálna sieť   
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovenýchpodmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie tovaru, t.j. komponentov zabezpečujúcichkompletnú prevádzku, vybavenie a zabezpečenie dispečerskej rádiokomunikačnej digitálnej siete (zariadenia, hardvér,softvér). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie