Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 1206 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzitná nemocnica Bratislava
Diagnostické stanice   
Predmetom zákazky DIAGNOSTICKÉ STANICE je dodanie Medicínskych diagnostických staníc 1 až 4 a Zariadenia nanapaľovanie a potláčanie diskov CD/DVD so sieťovým pripojením a software pre automatizovanú komunikáciu s PACSvrátne súvisiacich služieb v rozsahu špecifikovanom v súťažných podkladoch a v prílohe č. 1 k zmluvám.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Úrad pre verejné obstarávanie
Sieťová infraštruktúra a nákup IKT techniky   
Predmetom zákazky v zriadenom dynamickom nákupnom systéme bude dodanie notebookov a príslušenstva.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom obstarávania je dodávka sortimentu IKT tovarov - Notebook
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Zdravé regióny
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok (stravné lístky)   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa prostredníctvom stravnýchlístkov, v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/ 2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.Stravné poukážky musia byť poskytnuté v papierovej forme, elektronická forma sa vzhľadom na lokality výkonu prácejednotlivých zamestnancov verejného obstarávateľa nepripúšťa. (V súlade s metodickým usmernením Úradu pre verejnéobstarávanie (ďalej len "UVO") č. 13631-5000/2015 z 12. 10. 2015, rozhodnutím UVO č. 20527-6000/2015-ON/284,20527-6000/2015-ON/285, 23019-6000/2015-ON/303, 3691-6000/2016-ON/28 zo dňa 22.3.2016 a rozhodnutím RadyUVO č. 7322-9000/2016-KR/8 zo dňa 26.5.2016). Ďalšie informácie týkajúce sa predmetu zákazky sú uvedené vsúťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Rozšírenie infraštruktúry Jednotného informačného systému v cestnej doprave   
JISCD je komplexný informačný systém, ktorý zabezpečuje efektívne riadenie, evidenciu a kontrolu výkonu štátnejsprávy na úseku dopravy, konkrétne v oblasti správy autoškôl, technických služieb a v oblasti riadenia odbornýchspôsobilostí v cestnej doprave. Aplikačná a technologická architektúra riešenia dátového úložiska JISCD je založená naredundantných diskových poliach typu VNX 5600 virtualizovaných hardvérovou platformou VPLEX VS2 a zálohovacomsoftvéri typu NetBackup. Predmetom zákazky je rozšírenie kapacity infraštruktúry diskových polí, kapacity hardvérovéhovirtualizátora a rozšírenie súvisiaceho obslužného zálohovacieho softvéru za účelom pokrytia potreby navýšenia celkovejúložnej kapacity komplexného informačného systému JISCD.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo (hardvér a softvér)   
Predmetom zákazky je dodávka počítačového vybavenia, IT príslušenstva (hardvér a softvér)  v rámci schválených projektov  Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií, ITMS kód projektu 310031N708(ďalej len Projekt 1, resp. P1), Monitoring svahových deformácií, ITMS kód projektu 310031N710 (ďalej len Projekt 2, resp. P2), Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky, ITMS kód projektu 310031N706 (ďalej len Projekt 3,resp. P3), Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 1.časť, ITMS kód projektu 310011B426 (ďalej lenProjekt 4, resp. P4) Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky, ITMS kód projektu310011A874 (ďalej len Projekt 5, resp. P5), ktoré sa implementujú na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra na základe zmlúv o poskytnutí nenávratnéhofinančného príspevku uzatvorených medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Štátnym geologickým ústavomDionýza Štúra z Operačného programu Kvalita životného prostredia, a pre Vlastné potreby verejného obstarávateľa.  Predmet zákazky pozostáva z dodania počítačového vybavenia, IT príslušenstva (hardvér a softvér) pre potreby 1/8 predmetných projektov a pre Vlastné potreby verejného obstarávateľa podľa špecifikácie verejného obstarávateľa a vpožadovanom množstve. Počítačového vybavenie, IT príslušenstvo (hardvér a softvér) bude dodávané do priestorovŠtátneho geologického ústavu v Bratislave, Spišskej Novej Vsi a Košiciach podľa požiadaviek uvedených v súťažnýchpodkladoch.  Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v Časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, vrátanepožadovaných množstiev jednotlivých položiek, ktoré tvoria predmet jednotlivých častí zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Stravné lístky   
Predmetom zákazky je nákup stravných lístkov za účelom zabezpečenia stravovania zamestnancov verejného obstarávateľa na všetkých pracoviskách v rámci celej SR vo vybraných stravovacích zariadeniach zmluvných partnerov uchádzača, ktorí sú oprávnení tieto služby poskytovať. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Národné centrum zdravotníckych informácií
Dodávka technického vybavenia pre budovanie spôsobilostí CSIRT   
Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia a priamo súvisiacich služieb na budovanie spôsobilostí CSIRT prerezort zdravotníctva. Verejný obstarávateľ požaduje dodať technické vybavenie a poskytnutie nevyhnutných služieb presplnenie technologických podmienok na zaistenie kybernetickej ochrany v podmienkach rezortu zdravotníctva v súlade sustanoveniami zákona č.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lenzákon o kybernetickej bezpečnosti).
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Stredná odborná škola obchodu a služieb
IKT vybavenie   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia zariadení a softvéru určených na výučbu a podporu výučby študentov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Úrad vládneho auditu
Zabezpečenie sprostredkovaného stravovania zamestnancov ÚVA prostredníctvom stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je obstaranie stravovacích poukážok za účelom zabezpečenia sprostredkovaného stravovania zamestnancov ÚVA, v zmysle § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení a §104 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Univerzálne darčekové poukážky   
Univerzálne darčekové poukážky pre respondentov PIAAC testovania Národného projektu Medzinárodné hodnoteniekľúčových kompetencií dospelých (PIAAC)"
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
UNIZDRAV Finance, s.r.o.
Technické vybavenie grafického pracoviska II   
Predmetom zákazky "Zvýšenie konkurencieschopnosti novej spoločnosti UNIZDRAV Finance, s. r. o." je nákup technického vybavenia grafického pracoviska, konkrétne technológie pre výrobu videí a animácií vrátane príslušenstva asoftvéru Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...
Slovenská správa ciest
Výstavba selektívnej vážnice I/66 Šahy   
Predmetom tejto zákazky je vybudovanie systému na nepretržité 24-hodinové monitorovanie dopravy na ceste I/66 - Šahy so zameraním na identifikáciu vozidiel prekračujúcich povolené parametre (nápravový tlak, celková hmotnosť, dĺžka, šírka a výška jazdnej súpravy), identifikáciu vozidiel porušujúcich pravidlá cestnej premávky. Na základe prejazdusystémom je vodič informovaný prostredníctvom informačných tabúľ o hodnote prekročenia povolenej hodnoty identifikovaného parametra. Všetky údaje o prejazde vozidiel sú ukladané na HDD priemyselného počítača ktorý je súčasťou tohto systému.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nákup a dodanie informačno-komunikačných technológií (IKT)   
2/5 Predmetom zákazky je dodávka IKT. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.  Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Systém ochrany majetku II.   
Ide o systém ktorý sa skladá z centrálneho pultu operátora a periférií ktorými sú seizmické snímače, Mikrovlnnésnímače, optické kamery, termokamery, TV translátor, ručné kontrolné prijímače a ručné TV prijímače, ktorý vovzájomnom prepojení vytvárajú systém ochrany majetku.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie