Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1254 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Osobné počítače a notebooky.   
Predmetom tejto nadlimitnej zákazky na dodanie tovaru je/bola kúpa a dodanie 165 kusov nových, osobných počítačovtypu All-in-One, a taktiež kúpa a dodanie 165 kusov nových notebookov podľa požadovanej technickej a funkčnejšpecifikácie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí/tvorilo oddiel IV. s názvom Opis predmetu zákazkypríslušných súťažných podkladov. Zákazka bola rozdelená na dve (2) samostatné časti.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Mesto Nová Dubnica
Dodávka malej triediacej linky   
Dodávka triediacej linky na odpad pre mesto Nová Dubnica. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenie poštových úradov
Košický samosprávny kraj
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok)   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov verejnéhoobstarávateľa v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
High-end pásková knižnica a rozšírenie SAN prepínačov   
Predmetom zákazky je dodanie novej high-end páskovej knižnice s predpokladom využitia/presunu existujúcichpáskových mechaník IBM TS1140 aktuálne inštalovaných v páskovej knižnici IBM TS3500 do novej páskovej knižnice arozšírenia SAN prepínačov, ktoré spĺňajú uvedené technické špecifikácie, vrátane ceny za hardvérovú podporu ako ajslužieb potrebných na uvedenie celého riešenia do prevádzky, vrátane príslušenstva (pripojovacie káble a pod.) namieste určenom verejným obstarávateľom.Zákazka zároveň zahŕňa súvisiace plnenia špecifikované v časti B.1 OPISPREDMETU ZÁKAZKY.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Slovenská inšpekcia životného prostredia
KANCELÁRSKE POTREBY 1   
Kancelárske potreby na zabezpečenie činnosti verejného obstarávateľa.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup výpočtovej a kancelárskej techniky   
Predmetom zákazky je nákup a komplexná dodávka výpočtovej techniky a periférií, súvisiace inštalácie a záručný servis.Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie služieb spojených s dodávkou tovaru, vrátane dopravy do miestplnenia a balenia. Náklady na dopravu, balenie a ostatné náklady spojené s dodaním tovaru majú byť súčasťou kúpnejceny. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok v papierovej podobe   
Predmetom zákazky je Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok. Stravná poukážka nemácharakter všeobecného platobného prostriedku a je určená výlučne na úhradu stravy v určených stravovacíchzariadeniach, alebo úhradu v prevádzkach a obchodoch poskytujúcich polotovary a suroviny slúžiace na individuálnuprípravu teplého jedla (predajne potravín).  Nominálna hodnota stravnej poukážky je stanovená na 4,00 € počas doby poskytovania služby. Stravné poukážky budúverejnému obstarávateľovi dodávané v ním požadovanej nominálnej hodnote.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Nákup IKT techniky   
Predmetom je dodávka IKT. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Žilinský samosprávny kraj
Nákup xerografického papiera pre ŽSK a pre OvZP   
Predmetom zákazky je výber dodávateľa xerografického papiera pre Úrad Žilinského samosprávneho kraja a jehoorganizácie v zriaďovateľskej spôsobnosti ŽSK (ďalej OvZP). Bližšia špecifikácia a rozsah predmetu zákazky sú uvedenév časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Zákazka pozostáva z dodávania požadovaného tovaru v rozsahu uvedenom v bode B.1 Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov, na miesto určenia v zmysle potrieb jednotlivých zariadení. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia a vyloženie tovaru na miesto plnenia kupujúceho vzmysle potrieb jednotlivých zariadení, na základe vystavených čiastkových objednávok.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Centrum vedecko-technických informácií SR
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS budú dodávky najmä osobných počítačov, monitorov, notebookov, tlačiarní, pamäťových médií, archivačných zariadení, rôznych počítačových vybavení, časti a príslušenstvo počítačov a spotrebnýmateriál k nim, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny 30200000-1 Počítačové zariadenia a spotrebný materiál.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Rozšírenie kapacity diskového poľa   
Predmetom zákazky je zabezpečenie rozšírenia kapacity existujúcich zariadení komunikačnej infraštruktúryobjednávateľa a to dodaním hardvérových rozširujúcich jednotiek, pre rozšírenie kapacity diskového poľa IBM StorwizeV5030, vrátane softvéru a jeho aktualizácií (update/upgrade) nainštalovaného na príslušnom zariadení v počte 2 ks arozšírenie konektivity existujúcich 2 ks SAN prepínačov Lenovo Flex System FC5022 16Gb SAN v celkovom počterozširujúcich hardvérových licencií 24 ks, podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Rozhlas a televízia Slovenska
Kancelárske IT vybavenie pre potreby RTVS   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je najmä dodávka vybranéhosortimentu výpočtovej techniky, najmä osobných počítačov, notebookov a monitorov, ktoré sú bežne dostupné na trhu aktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania(CPV).  Poskytnutie súvisiacich služieb dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, poskytnutiesúčinnosti pri inštalácii, konfigurácii pracovných staníc, nastavení, inštalácii ovládačov, poskytnutie telefonickej podpory -funkčný helpdesk v pracovných dňoch minimálne v čase od 0800 1630 hod. Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v súťažných podkladoch. Presná špecifikáciakonkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Slovenská národná knižnica
Tonery, spotrebný materiál a príslušenstvo ku tlačiarňam, kopírovacím zariadeniam. CD, DVD média, štítky na čiarové kódy papierové aj transparentné pre potreby SNK   
Predmetom zákazky je dodanie tonerov, spotrebného materiálu a príslušenstva ku tlačiarňam, kopírovacím zariadeniama CD a DVD médií, štítkov na čiarové kódy papierových aj transparentných pre potreby SNK.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Kancelárske potreby   
Kancelárske potreby
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW na ich správu v prostredí Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.   
Predmetom zákazky je dodávka nových nepoužívaných mobilných počítačov s dotykovou obrazovkou a príslušenstvo a nových nepoužívaných mobilných tlačiarní a príslušenstvo vrátane rozšírenej záruky. Predmetné mobilné zariadenia slúžia ako vybavenie vlakového personálu a zamestnancov údržby vlakov a primárne sú určené na kontrolu a výdaj cestovných lístkov, poskytnutie dokladov pre informovanosť cestujúcej verejnosti, koordináciu aktivít a informovanosti zamestnancov obstarávateľa zabezpečujúcich údržbu vlakových súprav. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodávka softvéru pre správu uvedených mobilných zariadení vrátane potrebných licencií, ich inštalácia, testovanie a nasadenie do ostrej prevádzky v prostredí obstarávateľa, ako aj dodanie technickej apoužívateľskej dokumentácie vrátane školení. Oznámenie sa týka plnenia rámcovej dohody za IV.Q 2019.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie