Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 132 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Ján
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa – obnova a reštaurovanie pamiatky   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s obnovou interiéru a vonkajších fasád rímskokatolíckehoKostola sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. Ide o zákazku určenú pre rekonštrukciu stavby typu Národnej kultúrnej pamiatky, ktorej stavebné práce musia byťvykonávané v súlade so zákonom o obnove a ochrane kultúrnych pamiatok č. 49/2002 Z. z. v znení neskoršíchpredpisov a podliehajú dohľadu a kontrole Krajského pamiatkového úradu v Žiline
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Univerzitná nemocnica Bratislava
Maliarske a natieračské práce v Nemocnic sv. Cyrila a Metoda Bratislava - Petržalka   
Predmetom zákazky je vykonávanie maliarskych a natieračských prác a ostatných s tým súvisiacich prác, v priestoroch Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Bratislava - Petržalka podľa špecifikácie a podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je vyčistenie priestorov po dodaní stavebných prác, odvoz a likvidácia stavebného odpadu.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Gymnázium Jozefa Lettricha
Oprava podlahy na chodbách a schodiskách budovy školy   
Predmetom zákazky je oprava podlahy na chodbách a schodiskách budovy školy v rozsahu výmeny PVC podlahovinyspracovaného výkazu výmer. Požadované min. technické parametre na podlahovinu min. hrúbka nášľapnej vrstvy musíbyť 0,40 mm.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín
Gymnázium Jozefa Lettricha
Oprava podlahy na chodbách a schodiskách budovy školy   
Predmetom zákazky je oprava podlahy na chodbách a schodiskách budovy školy v rozsahu výmeny PVC podlahovinyspracovaného výkazu výmer. Požadované min. technické parametre na podlahovinu min. hrúbka nášľapnej vrstvy musíbyť 0,40 mm.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín
Kancelária prezidenta SR
Obnova vonkajšej fasády objektu Grassalkovichovho paláca   
Predmetom zákazky sú stavebné práce a dodávky pre pamiatkovú obnovu sanáciu poškodených murív a fasády  historického objektu Grassalkovichovho paláca, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Bratislavský samosprávny kraj
Zateplenie objektov ZPB na ul. Hontianska 12 a Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu na objekte ZPB na ul. Hontianska 12   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s certifikovaným zateplením budov, výmenou okien na objektoch ZPB naul Hontianska 16 a Hontianska 12, Bratislava a vybudovanie osobného výťahu na objekte ZPB na ul Hontianska 12.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobodyBratislava
Dodanie a montáž žiletkovej bariéry   
Dodanie a montáž žiletkovej bariéry
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Ústav na výkon väzby aÚstav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Oprava okien   
Oprava okien
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Obnova sekundárnej ochrany betónu ostenia tunela Bôrik   
Predmetom zákazky je realizácia obnovy sekundárnej ochrany betónu ostenia v tuneli Bôrik s cieľom odstránenianarušených povrchových častí, spomalenia ďalšej degradácie, zabezpečenia protikoróznej ochrany výstuže , predĺženiaživotnosti a obnovenia estetického vzhľadu ostenia tunela. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opispredmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Kancelária prezidenta SR
Obnova vonkajšej fasády objektu Grassalkovichovho paláca   
Predmetom zákazky sú stavebné práce a dodávky pre pamiatkovú obnovu sanáciu poškodených murív a fasády historického objektu Grassalkovichovho paláca, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Generálny investor Bratislavy (GIB)
Mestský park Komenského (2)   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Mestský park Komenského na Komenského námestí v Bratislave. Cieľom stavby je zriadenie mestského parku v centre Starého Mesta pri budove SND. Mestský park bude pozostávať z pochôdznej drevenej rámovej konštrukcie s povrchovou úpravou doplnenej kvetináčmi z agátového dreva, osvetlením a závlahou. Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01 Architektúra - Prvková skladba mobilných elementov prefabrikovaných výrobkov, ktoré vymedzujú a ohraničujú pochôdzny parter terasy. SO 02 Architektúra - Zostava všetkých prvkov drevených montovaných konštrukcií SO 03 Elektroinštalácia SO 04 Inštalačné zariadenia parkovej závlahy
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda: Výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové   
Predmetom zákazky je výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové v budove Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, vrátane demontáže a likvidácie pôvodných okien a balkónových dverí.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Hlavné mesto SR Bratislava
OBNOVA A REŠTAUROVANIE ATIKY PRIMACIÁLNEHO PALÁCA A JEJ SOCHÁRSKEJ VÝZDOBY   
Predmetom zákazky sú projekčné, stavebné a reštaurátorské práce pri obnove atiky a jej sochárskej výzdoby. Zákazkapozostáva z reštaurovania sochárskej výzdoby priečelia a balustrád Primaciálneho paláca v Bratislave v zmysle § 33zákona NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a v zmysle § 5 jeho vykonávajúcej vyhlášky Ministerstvakultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z.z.  Projekt sa nesie v zložení špecifických prác a služieb v zmysle § 1 písm. b) zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a ogalériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zák.č.372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.p. Reštaurátorské práce budú realizované na základe dokumentácie "Návrh na reštaurovanie, Primaciálny palác vBratislave, Sochárska výzdoba priečelia a balustrády", ktorá tvorí Prílohu Súťažných podkladov a v súlade s vydanýmirozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBA- 2016/14838-2/48304/FAL zo dňa 22.06.2016 a č.KPUBA- 2017/7432-2/16139/FAL zo dňa 03.03.2017.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Slovenská národná knižnica
REŠTAUROVANIE OBRAZOV   
Predmetom zákazky je záväzok uchádzača vykonať na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo zreštaurovanie 44 ks obrazov a) reštaurovanie a konzervovanie 27 obrazov z fondov Slovanského múzea A. S. Puškina Slovenskej národnejknižnice b) reštaurovanie a konzervovanie 17 obrazov z fondov Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice vrozsahu a bližšej špecifikácii, ktorá je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Vyškovce nad Ipľom
Obnova kultúrneho domu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Vyškovce nad Ipľom podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Omietkarské práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie