Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 128 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Kancelária prezidenta SR
Obnova vonkajšej fasády objektu Grassalkovichovho paláca   
Predmetom zákazky sú stavebné práce a dodávky pre pamiatkovú obnovu sanáciu poškodených murív a fasády  historického objektu Grassalkovichovho paláca, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Bratislavský samosprávny kraj
Zateplenie objektov ZPB na ul. Hontianska 12 a Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu na objekte ZPB na ul. Hontianska 12   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s certifikovaným zateplením budov, výmenou okien na objektoch ZPB naul Hontianska 16 a Hontianska 12, Bratislava a vybudovanie osobného výťahu na objekte ZPB na ul Hontianska 12.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobodyBratislava
Dodanie a montáž žiletkovej bariéry   
Dodanie a montáž žiletkovej bariéry
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Ústav na výkon väzby aÚstav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Oprava okien   
Oprava okien
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Obnova sekundárnej ochrany betónu ostenia tunela Bôrik   
Predmetom zákazky je realizácia obnovy sekundárnej ochrany betónu ostenia v tuneli Bôrik s cieľom odstránenianarušených povrchových častí, spomalenia ďalšej degradácie, zabezpečenia protikoróznej ochrany výstuže , predĺženiaživotnosti a obnovenia estetického vzhľadu ostenia tunela. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opispredmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Kancelária prezidenta SR
Obnova vonkajšej fasády objektu Grassalkovichovho paláca   
Predmetom zákazky sú stavebné práce a dodávky pre pamiatkovú obnovu sanáciu poškodených murív a fasády historického objektu Grassalkovichovho paláca, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Generálny investor Bratislavy (GIB)
Mestský park Komenského (2)   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Mestský park Komenského na Komenského námestí v Bratislave. Cieľom stavby je zriadenie mestského parku v centre Starého Mesta pri budove SND. Mestský park bude pozostávať z pochôdznej drevenej rámovej konštrukcie s povrchovou úpravou doplnenej kvetináčmi z agátového dreva, osvetlením a závlahou. Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01 Architektúra - Prvková skladba mobilných elementov prefabrikovaných výrobkov, ktoré vymedzujú a ohraničujú pochôdzny parter terasy. SO 02 Architektúra - Zostava všetkých prvkov drevených montovaných konštrukcií SO 03 Elektroinštalácia SO 04 Inštalačné zariadenia parkovej závlahy
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda: Výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové   
Predmetom zákazky je výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové v budove Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, vrátane demontáže a likvidácie pôvodných okien a balkónových dverí.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Hlavné mesto SR Bratislava
OBNOVA A REŠTAUROVANIE ATIKY PRIMACIÁLNEHO PALÁCA A JEJ SOCHÁRSKEJ VÝZDOBY   
Predmetom zákazky sú projekčné, stavebné a reštaurátorské práce pri obnove atiky a jej sochárskej výzdoby. Zákazkapozostáva z reštaurovania sochárskej výzdoby priečelia a balustrád Primaciálneho paláca v Bratislave v zmysle § 33zákona NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a v zmysle § 5 jeho vykonávajúcej vyhlášky Ministerstvakultúry Slovenskej republiky č. 253/2010 Z.z.  Projekt sa nesie v zložení špecifických prác a služieb v zmysle § 1 písm. b) zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a ogalériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zák.č.372/1990 Zb. o priestupkoch v z.n.p. Reštaurátorské práce budú realizované na základe dokumentácie "Návrh na reštaurovanie, Primaciálny palác vBratislave, Sochárska výzdoba priečelia a balustrády", ktorá tvorí Prílohu Súťažných podkladov a v súlade s vydanýmirozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu Bratislava č. KPUBA- 2016/14838-2/48304/FAL zo dňa 22.06.2016 a č.KPUBA- 2017/7432-2/16139/FAL zo dňa 03.03.2017.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Slovenská národná knižnica
REŠTAUROVANIE OBRAZOV   
Predmetom zákazky je záväzok uchádzača vykonať na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo zreštaurovanie 44 ks obrazov a) reštaurovanie a konzervovanie 27 obrazov z fondov Slovanského múzea A. S. Puškina Slovenskej národnejknižnice b) reštaurovanie a konzervovanie 17 obrazov z fondov Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice vrozsahu a bližšej špecifikácii, ktorá je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Vyškovce nad Ipľom
Obnova kultúrneho domu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Vyškovce nad Ipľom podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Omietkarské práce
Generálny investor Bratislavy (GIB)
Mestský park Komenského (2)   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Mestský park Komenského na Komenského námestí v Bratislave. Cieľom stavby je zriadenie mestského parku v centre Starého Mesta pri budove SND. Mestský park bude pozostávať z pochôdznej drevenej rámovej konštrukcie s povrchovou úpravou doplnenej kvetináčmi z agátového dreva, osvetlením a závlahou. Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01 Architektúra - Prvková skladba mobilných elementov prefabrikovaných výrobkov, ktoré vymedzujú a ohraničujú pochôdzny parter terasy. SO 02 Architektúra - Zostava všetkých prvkov drevených montovaných konštrukcií SO 03 Elektroinštalácia SO 04 Inštalačné zariadenia parkovej závlahy
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Slovenské národné múzeum
Oprava objektov ľudovej architektúry v múzeu slovenskej dediny, projekt INTERREG V-A SK-CZ   
 Projekt opravy objektov ľudovej architektúry v MSD v rámci projektu SK CZ Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd riešinepriaznivý, v konkrétnych prípadoch havarijný stav jednotlivých objektov, najmä striech a konštrukčných prvkov.Strechy objektov sú kryté dreveným, ručne štiepaným šindľom dĺžky 50 a 70 cm a ražnou slamou. Vzhľadom kcharakteru objektu je nevyhnutné opravu striech realizovať výlučne nahradením starého, znehodnoteného šindľa aslamy novým materiálom, ktorý spĺňa požadované parametre uvedené v technologických postupoch. Je nevyhnutnédodržať stanovenú technológiu výmeny drevenej a slamenej krytiny.  Šindeľ, ktorý bude použitý na výmenu, musí byť ručne štiepaný, suchý, ošetrený príslušnou konzervačnou látkou aopätovne vysušený. Konzervačné prostriedky sú špecifikované na základe príslušného zákona.  Realizácia projektu je rozčlenená na obdobie dvoch rokov. Rozsah prác je v daných časových úsekoch presne merateľnýna základe výkazu prác a rozpočtu na jednotlivé objekty.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Renovácia vonkajších drevených výplní otvorov budovy Filozofickej fakulty UKF v Nitre (II.)   
Renovačné práce na objekte jestvujúcej budovy, jej vonkajších drevených výplní otvorov. Práce budú vykonávané počasplnej prevádzky a musia zohľadniť potreby užívateľov. Budova je pamiatkovo-chránený objekt.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MS Ruskov, výmena vetracích mriežok na všetkých skladoch   
MS Ruskov, výmena vetracích mriežok na všetkých skladoch
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie