Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 138 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Východoslovenská distribučná, a. s.
Betónové zmesi   
Dodávka betónových zmesí vyrobených v súlade s kvalitatívnymi podmienkami normy STN a súvisiacich noriem doregiónov, ktoré sú v pôsobnosti obstarávateľa - uzavreté čiastkové zmluvy/objednávky v 2.štvrťroku 2019.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón   
Predmetom zákazky je dodanie obaľovanej asfaltovej zmesi - asfaltového betónu určeného na zhotovenie vrstiev vozoviek pozemných komunikácií, t. j. určeného pre opravy výtlkov na povrchu cestných komunikácií za tepla pre jednotlivé lokality špecifikované v predmete zákazky. Doprava bude zabezpečovaná vlastnými dopravnými prostriedkami verejného obstarávateľa. Bližší popis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 súťažných podkladov opis predmetu zákazky.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Cement zmesový   
Predmetom zákazky je dodávka cementu zmesového CEM V/A (S-V) 32,5 R. Cement musí mať zvýšenú odolnosť vočiagresívnym vodám a musí byť vhodný na výrobu betónových výrobkov vlákno betónových kontajnerov (VBK) podľaprevádzkovej dokumentácie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica - stavebný materiál   
Asfaltové zmesi, sanačné malty, penetračné asfaltové a adhézne nátery určené na revíziu Vážskej kaskády.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Katiónaktívna asfaltová emulzia   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka tovaru - Katiónaktívnej asfaltovej emulzie C65B3 určenej pre náterové avysprávkové technológie údržby cestného telesa, vhodnej do stroja TURBO 5000. Ide o rýchloštiepnu emulziu podľakvalitatívnych parametrov STN EN 13808 (Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na špecifikáciu katiónaktívnychasfaltových emulzií). Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B Súťažných podkladov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
NÁKUP MATERIÁLU NA OPRAVU A ÚDRŽBU   
Predmetom zákazky je záväzok uchádzača zabezpečiť verejnému obstarávateľovi materiál na opravu a údržbu.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Špeciálne studené asfaltové zmesi.   
Predmetom zákazky je nákup špeciálnych studených asfaltových zmesí na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest vdielčich dodávkach. Zmesi budú dodávané v plastových obaloch. Predmet zákazky je rozdelený na 2 (dve) samostatnevyhodnocované časti 1. časť región Západ, 2. časť región Východ. Množstvá budú upresňované podľa skutočnejpotreby formou písomných objednávok kupujúceho. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opispredmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru studenej asfaltovej zmesi na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest v dielčich dodávkach, v množstvách a termínoch podľa potreby verejného obstarávateľa. Zmes bude dodávaná v plastových vreciach alebo iných podobných obaloch na odberné miesta v členení predmetu zákazky na jednotlivé regióny. Predmet zákazky je rozdelený na 3 (tri) samostatne vyhodnocované časti 1. časť región Západ; 2. časť región Stred; 3. časť región Východ. Množstvá budú upresňované podľa skutočnej potreby formou písomných objednávok kupujúceho. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Asfaltový betón   
Dodanie asfaltového betónu podľa určených druhov pre strediská údržby ciest verejného obstarávateľa, čerpanierámcových dohôd za 1.štvrťrok 2019.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Západoslovenská distribučná, a.s.
Betónové zmesi II   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie betónových zmesí a s tým súvisiacich služieb do miesta určenia aleboodber betónových zmesí z betonárky pre realizáciu stavieb vysokého napätia (VN) a nízkeho napätia (NN) v pôsobnostiZápadoslovenskej distribučnej, a.s.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Nákup vodoinštalačného, kúrenárskeho materiálu a sanity pre UPJŠ v Košiciach   
Predmetom zákazky je zabezpečenie vodoinštalačného, kúrenárskeho materiálu a sanity z dôvodu zabezpečenia prevádzky jednotlivých fakúlt a pracovísk Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením do skladu na mieste dodania.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Vodostavebný betón   
Betóny, vodostavebné betóny (C 16/20 - kamenivo riečne, max. zrno 16, stupeň vplyvu prostredia XC1; C 25/30 - max. pr. 50 mm, kamenivo riečne, max. zrno 16, stupeň vplyvu prostredia XC3, XF1). Pri dodávke betónu na Správu povodia horného Váhu v Ružomberku je na všetkých lokalitách požadovaná dodávka betónu pumpou. Dodávky (resp. odbery betónov podľa objednávky) sú definované v súťažných podkladoch a na lokality podľa aktuálne zaradených zákaziek do plánu.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Východoslovenská distribučná, a. s.
Betónové zmesi   
Dodávka betónových zmesí vyrobených v súlade s kvalitatívnymi podmienkami normy STN a súvisiacich noriem doregiónov, ktoré sú v pôsobnosti obstarávateľa - uzavreté čiastkové zmluvy/objednávky v 1.štvrťroku 2019.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla   
Predmetom verejného obstarávania je kúpa tovaru, a to bitúmenovej zmesi obaľovanej za tepla. Dopravu tovaru namiesto určenia (vysprávky ciest) si zabezpečí verejný obstarávateľ vlastnými prostriedkami na vlastné náklady, a to nazáklade vlastných potrieb. Verejný obstarávateľ požaduje predmet zákazky v nasledovnom členení (označenie asfaltovejzmesi podľa STN EN 13108-1) - AC 8 O, II 50/70 - AC 11 O, II 50/70 - AC 16 L, II 50/70 Minimálne množstvo odobratého tovaru vlastnými prostriedkami v rámci jednotlivých čiastkových plnení (objednávok) je6 ton bitúmenovej zmesi obaľovanej za tepla (1 vozidlo), a to pre každý typ zmesi. Predpokladaný denný odber je 12ton. Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ potrebuje zabezpečiť/ zachovať technické a kvalitatívne parametrepredmetu zákazky, vzdialenosť výrobne/ obaľovacieho centra uchádzača od miesta určenia (vysprávky ciest), môže byťmaximálne do 60,00 km/ do 90 minút (v súlade s bodom 9.2 TKP 6 https//www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp_06_2017.pdf). Uvedená podmienka bude uplatnená pri určení dodávateľa konkrétneho typu bit. zmesi,a to v súlade s pravidlami objednávania uvedenými v časti B Opis predmetu zákazky, bod 3. Súťažných podkladov a včlánku VIII Rámcovej zmluvy. Predmet zákazky musí spĺňať podmienky uvedené v TKP časť 6 - Hutnené asfaltové zmesi a KLAZ 1/2017, vydanými MDPT SR a podľa súvisiacich STN a EN (https//www.ssc.sk/sk/novinky/schvalene-klaz-1-2017-tkp-6-tkp-7.ssc). Opis predmetu zákazky (vrátane predpokladaných množstiev jednotlivých asfaltových zmesí), tvorí časť B Súťažných podkladov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Vodostavebný betón   
Betóny, vodostavebné betóny (C 16/20 - kamenivo riečne, max. zrno 16, stupeň vplyvu prostredia XC1; C 25/30 - max.pr. 50 mm, kamenivo riečne, max. zrno 16, stupeň vplyvu prostredia XC3, XF1). Pri dodávke betónu na Správu povodia horného Váhu v Ružomberku je na všetkých lokalitách požadovaná dodávka betónu pumpou. Dodávky (resp. odbery betónov podľa objednávky) sú definované v súťažných podkladoch a na lokality podľa aktuálne zaradenýchzákaziek do plánu.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie