Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 159 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Žilinský samosprávny kraj
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody   
Predmetom zákazky je obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). Jedná sa o asfaltové betóny AC 8 0, I.; , AC 11 0, I.; AC 16 L, I.; AC 22 P, I. pre Správu ciest ŽSK, - Závod Horné Považie - stredisko Žilina, Rajec, Bytča, Belá; - Závod Kysuce - stredisko Čadca, Makov, Kysucké Nové Mesto; - Závod Liptov - stredisko Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ružomberok, Liptovské Matiašovce; - Závod Orava - stredisko Dolný Kubín, Námestovo, Trstená; - Závod Turiec stredisko Martin, Turčianské Teplice. Predmet zákazky musí spĺňať parametre uvedené v TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, KLAZ 12/2017 Katalógové listy asfaltových zmesí vydané MDV SR a podľa súvisiacich STN a EN. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v bode B.1 opis predmetu zákazky, súťažných podkladov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Západoslovenská distribučná, a.s.
Betónové zmesi II   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie betónových zmesí a s tým súvisiacich služieb do miesta určenia aleboodber betónových zmesí z betonárky pre realizáciu stavieb vysokého napätia (VN) a nízkeho napätia (NN) v pôsobnostiZápadoslovenskej distribučnej, a.s.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Východoslovenská distribučná, a. s.
Betónové zmesi   
Dodávka betónových zmesí vyrobených v súlade s kvalitatívnymi podmienkami normy STN a súvisiacich noriem doregiónov, ktoré sú v pôsobnosti obstarávateľa - uzavreté čiastkové zmluvy/objednávky v 3.štvrťroku 2019.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Žilinský samosprávny kraj
Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) vrátane dopravy   
Predmetom zákazky je nákup obaľovaného asfaltového kameniva (asfaltové betóny) vrátane dopravy na miesto realizácie stavebných prác, zabezpečujúcich závodom v Liptove pre - Závod Liptov - stredisko Liptovský Mikuláš, Ružomberok, - Závod Turiec Turčianské Teplice Jedná sa o asfaltové betóny AC 11 0, II. Predmet zákazky musí spĺňať parametre uvedené v TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, KLAZ 12/2017 Katalógové listy asfaltových zmesí vydané MDV SR a podľa súvisiacich STN a EN. Predmetom zákazky je aj doprava obaľovaného asfaltového kameniva na miesto realizácie stavebných prác. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v bode B.1 opis predmetu zákazky
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Západoslovenská distribučná, a.s.
Prefabrikované betónové stanovištia pod výkonové transformátory a tlmivky   
Dodanie otvorených prefabrikovaných betónových stanovíšť pod výkonové transformátory VVN/VN a tlmiviek aUzavretých prefabrikovaných betónových stanovíšť pod výkonové transformátory VVN/VN vrátane ich dopravy akompletnej montáže stanovišťa transformátorov a tlmiviek.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Cement zmesový   
Predmetom zákazky je dodávka cementu zmesového CEM V pevnostnej triedy 32,5 R. Cement musí mať zvýšenúodolnosť voči agresívnym vodám a musí byť vhodný na výrobu vláknobetónových kontajnerov, certifikovaných akostavebný výrobok SK TP-16/0136. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Nákup vodoinštalačného, kúrenárskeho materiálu a sanity pre UPJŠ v Košiciach   
Predmetom zákazky je zabezpečenie vodoinštalačného, kúrenárskeho materiálu a sanity z dôvodu zabezpečenia prevádzky jednotlivých fakúlt a pracovísk Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením do skladu na mieste dodania.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru studenej asfaltovej zmesi na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest v dielčích dodávkach, v množstvách a termínoch podľa potreby verejného obstarávateľa. Zmes bude dodávaná v plastových vreciach alebo iných podobných obaloch na odberné miesta v členení predmetu zákazky na jednotlivé regióny. Predmet zákazky je rozdelený na 3 (tri) samostatne vyhodnocované časti1. časť región Západ; 2. časť región Stred;3. časť región Východ. Množstvá budú upresňované podľa skutočnej potreby formou písomných objednávok kupujúceho. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Špeciálne studené asfaltové zmesi.   
Predmetom zákazky je nákup špeciálnych studených asfaltových zmesí na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest vdielčich dodávkach. Zmesi budú dodávané v plastových obaloch. Predmet zákazky je rozdelený na 2 (dve) samostatnevyhodnocované časti 1. časť región Západ, 2. časť región Východ. Množstvá budú upresňované podľa skutočnejpotreby formou písomných objednávok kupujúceho. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opispredmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
NÁKUP MATERIÁLU NA OPRAVU A ÚDRŽBU   
Predmetom zákazky je záväzok uchádzača zabezpečiť verejnému obstarávateľovi materiál na opravu a údržbu.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Cement zmesový   
Predmetom zákazky je dodávka cementu zmesového CEM V pevnostnej triedy 32,5 R. Cement musí mať zvýšenúodolnosť voči agresívnym vodám a musí byť vhodný na výrobu vláknobetónových kontajnerov, certifikovaných akostavebný výrobok SK TP-16/0136. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica - stavebný materiál   
Asfaltové zmesi, sanačné malty, penetračné asfaltové a adhézne nátery určené na revíziu Vážskej kaskády.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Cement zmesový   
Predmetom zákazky je dodávka cementu zmesového CEM V/A (S-V) 32,5 R. Cement musí mať zvýšenú odolnosť vočiagresívnym vodám a musí byť vhodný na výrobu betónových výrobkov vlákno betónových kontajnerov (VBK) podľaprevádzkovej dokumentácie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Západoslovenská distribučná, a.s.
Prefabrikované betónové stanovištia pod výkonové transformátory a tlmivky   
Dodanie otvorených prefabrikovaných betónových stanovíšť pod výkonové transformátory VVN/VN a tlmiviek aUzavretých prefabrikovaných betónových stanovíšť pod výkonové transformátory VVN/VN vrátane ich dopravy akompletnej montáže stanovišťa transformátorov a tlmiviek.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Západoslovenská distribučná, a.s.
Betónové zmesi II   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie betónových zmesí a s tým súvisiacich služieb do miesta určenia aleboodber betónových zmesí z betonárky pre realizáciu stavieb vysokého napätia (VN) a nízkeho napätia (NN) v pôsobnostiZápadoslovenskej distribučnej, a.s.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie