Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 149 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Cement zmesový   
Predmetom zákazky je dodávka cementu zmesového CEM V pevnostnej triedy 32,5 R. Cement musí mať zvýšenúodolnosť voči agresívnym vodám a musí byť vhodný na výrobu vláknobetónových kontajnerov, certifikovaných akostavebný výrobok SK TP-16/0136. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica - stavebný materiál   
Asfaltové zmesi, sanačné malty, penetračné asfaltové a adhézne nátery určené na revíziu Vážskej kaskády.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Cement zmesový   
Predmetom zákazky je dodávka cementu zmesového CEM V/A (S-V) 32,5 R. Cement musí mať zvýšenú odolnosť vočiagresívnym vodám a musí byť vhodný na výrobu betónových výrobkov vlákno betónových kontajnerov (VBK) podľaprevádzkovej dokumentácie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Západoslovenská distribučná, a.s.
Prefabrikované betónové stanovištia pod výkonové transformátory a tlmivky   
Dodanie otvorených prefabrikovaných betónových stanovíšť pod výkonové transformátory VVN/VN a tlmiviek aUzavretých prefabrikovaných betónových stanovíšť pod výkonové transformátory VVN/VN vrátane ich dopravy akompletnej montáže stanovišťa transformátorov a tlmiviek.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Západoslovenská distribučná, a.s.
Betónové zmesi II   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie betónových zmesí a s tým súvisiacich služieb do miesta určenia aleboodber betónových zmesí z betonárky pre realizáciu stavieb vysokého napätia (VN) a nízkeho napätia (NN) v pôsobnostiZápadoslovenskej distribučnej, a.s.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Nákup vodoinštalačného, kúrenárskeho materiálu a sanity pre UPJŠ v Košiciach   
Predmetom zákazky je zabezpečenie vodoinštalačného, kúrenárskeho materiálu a sanity z dôvodu zabezpečenia prevádzky jednotlivých fakúlt a pracovísk Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vrátane súvisiacich služieb spojených s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením do skladu na mieste dodania.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Materiály na aplikáciu postrekových technológií   
Predmetom zákazky sú materiály na aplikáciu postrekových technológií, t.j. dodanie asfaltovej katiónaktívnej emulzie adrveného kameniva frakcie 2-5 mm, spĺňajúce podmienky vzájomnej priľnavosti v zmysle požadovanej špecifikácie naaplikáciu v zmesi, na použitie pri údržbe povrchov vozoviek postrekovými technológiami, vrátane dopravy materiálov namiesta určenia.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Asfaltový betón   
Dodanie asfaltového betónu podľa určených druhov pre jednotlivé cestmajsterstvá verejného obstarávateľa, čerpanierámcových dohôd za 2.štvrťrok 2019.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru studenej asfaltovej zmesi na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest vdielčích dodávkach, v množstvách a termínoch podľa potreby verejného obstarávateľa. Zmes bude dodávaná vplastových vreciach alebo iných podobných obaloch na odberné miesta v členení predmetu zákazky na jednotlivéregióny. Predmet zákazky je rozdelený na 3 (tri) samostatne vyhodnocované časti1. časť región Západ; 2. časť regiónStred;3. časť región Východ. Množstvá budú upresňované podľa skutočnej potreby formou písomných objednávokkupujúceho. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Katiónaktívna asfaltová emulzia   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka tovaru - Katiónaktívnej asfaltovej emulzie C65B3 určenej pre náterové avysprávkové technológie údržby cestného telesa, vhodnej do stroja TURBO 5000. Ide o rýchloštiepnu emulziu podľakvalitatívnych parametrov STN EN 13808 (Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na špecifikáciu katiónaktívnychasfaltových emulzií). Podrobný opis predmetu zákazky tvorí Časť B Súťažných podkladov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Špeciálne studené asfaltové zmesi.   
Predmetom zákazky je nákup špeciálnych studených asfaltových zmesí na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest vdielčich dodávkach. Zmesi budú dodávané v plastových obaloch. Predmet zákazky je rozdelený na 2 (dve) samostatnevyhodnocované časti 1. časť región Západ, 2. časť región Východ. Množstvá budú upresňované podľa skutočnejpotreby formou písomných objednávok kupujúceho. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opispredmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Východoslovenská distribučná, a. s.
Betónové zmesi   
Dodávka betónových zmesí vyrobených v súlade s kvalitatívnymi podmienkami normy STN a súvisiacich noriem doregiónov, ktoré sú v pôsobnosti obstarávateľa - uzavreté čiastkové zmluvy/objednávky v 2.štvrťroku 2019.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Obaľovaná asfaltová zmes za tepla - asfaltový betón   
Predmetom zákazky je dodanie obaľovanej asfaltovej zmesi - asfaltového betónu určeného na zhotovenie vrstiev vozoviek pozemných komunikácií, t. j. určeného pre opravy výtlkov na povrchu cestných komunikácií za tepla pre jednotlivé lokality špecifikované v predmete zákazky. Doprava bude zabezpečovaná vlastnými dopravnými prostriedkami verejného obstarávateľa. Bližší popis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 súťažných podkladov opis predmetu zákazky.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Cement zmesový   
Predmetom zákazky je dodávka cementu zmesového CEM V/A (S-V) 32,5 R. Cement musí mať zvýšenú odolnosť vočiagresívnym vodám a musí byť vhodný na výrobu betónových výrobkov vlákno betónových kontajnerov (VBK) podľaprevádzkovej dokumentácie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica - stavebný materiál   
Asfaltové zmesi, sanačné malty, penetračné asfaltové a adhézne nátery určené na revíziu Vážskej kaskády.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie