Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 3224 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Rádiologické zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zobrazovacích zariadení používaných na diagnostiku pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodanéhoprístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 8 častí. 1. časť CT prístroj 2. časť USG prenosné 3. časť USG neonatologické 4. časť USG rádiologické 5. časť USG Neurologická JIS + Interné 6. časť Digitálny skiagrafický RTG prístroj 7. časť Mobilný RTG prístroj s C-ramenom s flat panelom 8. časť Digitálne mobilné RTG C rameno spríslušenstvom Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Obec Plešivec
Zberný dvor - Plešivec   
Predmetom zákazky sú stavebné práce Zberného dvora v Plešivci. Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO 11,SO 12, SO 13, SO 14, SO 16 a SO 17 podľa vypracovaného projektu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Sečovce
Prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce   
Predmetom zákazky je prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce v rozsahu Objekt SO - 01 Prístavba Materskej školy Architotechnické stavebné riešenie, Zdravo-technika, Ústredné kúrenie, Vetranie s rekuperáciou tepla, Elektroinštalácia, Bleskozvod, Objekt SO - 02 Vodovodná prípojka, Objekt SO - 03 Prípojka splaškovej kanalizácie, Objekt SO - 04 Teplovodná prípojka, Objekt SO - 05 Detské ihrisko a Objekt SO - 06 Spevnené plochy.
Stavebné práce
Technická univerzita v Košiciach
Nábytok pre ŠDaJ   
Predmetom zákazky je výroba, montáž a dodanie nábytku do študentských a hosťovských izieb a kovového nábytku dodielni. Súčasťou dodania je doprava, vyloženie, vynesenie nábytku na izby a do dielní, odborná montáž dodávateľom namieste určenom verejným obstarávateľom.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...
Košický samosprávny kraj
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok)   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stravovania formou stravných poukážok pre zamestnancov verejnéhoobstarávateľa v súlade s platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Košický samosprávny kraj
C2 Stavebné úpravy ciest v okrese Košice-okolie: III/3319 Zlatá Idka - stavebná úprava cesty   
Predmetom postupu zadávania zákazky je dopracovanie poskytnutej Zjednodušenej projektovej dokumentácie (ďalej lenZPD) do stupňa Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len DSPRS) a zapracovanie podmienok zo stavebného konania; inžinierska činnosť - zabezpečenie vydania príslušných stavebných povolení resp. súhlasov stavebných úradov a náležitostí (definovaných v TP 03/2006 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR), v zmysle súťažných podkladov a ich príloh a samotná realizácia stavebných prác.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Východoslovenská distribučná, a. s.
Dispečerský riadiaci informačný systém   
Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) prevádzkovateľ distribučnej sústavy na území východného Slovenska s rozsahom takmer 21000 km vedení a viac ako 632 000 odberných miest zákazníkov vyhlasuje verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na dodávku (dielo), rozvoj, prevádzku a údržbu Dispečerského riadiaceho informačného systému (DIRIS). Synonymom pre DIRIS je typicky DMS (Distribution management system). Hlavnými požadovanými atribútmi systému DIRIS sú Modulárnosť, t.j. zloženie DIRIS z viacerých modulov a funkčností v rámci modulov, ktoré môžu byť za istých okolností implementované resp. aktivované postupne (v rôznom čase). Komunikáciu jednotlivých modulov bude podporovať štandardné rozhranie typu ESB alebo RESTAPI. - interná modulárnosť môže bť zabezpečená i proprietárnou zbernicou a má umožniť napr. rýchlejšie debugovať a izolovať prípadné chyby SW predpokladáme zodpovednosť za realizáciu a prevádzku technických prostriedkov - na strane dodávateľa. - externá modularnosť umožní napojenie externých aplikácií a dátových zdrojov a úložísk preferujeme využitie existujúcich či plánovaných prostriedkov v prostredí VSD IT (CA API, SAP PI a iné) zodpovednosť za prevádzku technických prostriedkov podporujúcich externú modulárnosť predpokladáme na strane VSD. Škálovateľnosť, t.j. rozšíriteľnosť systému z pohľadu typov a počtov objektov bez negatívneho dopadu na na výkon resp. odozvu systému. Otvorenosť, t.j. vlastnosť systému efektívne sprístupniť jemu vlastné dáta ďalším systémom a aplikáciám z tzv. technologickej siete do tzv. office siete alebo internetu pri zachovaní bezpečnosti. Spoľahlivosť a dostupnosť. Bezpečnosť.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
Obec Trstené pri Hornáde
Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Trstené pri Hornáde   
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy MŠ v obci.
Stavebné práce
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice   
Predmet zákazky Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Košice predstavuje realizáciu stavebných úpravpodľa projektovej dokumentácie v zmysle právoplatného stavebného povolenia a výkazu-výmer s cieľom zníženiaenergetickej náročnosti budovy. Realizáciou stavebných prác sa stavba zhodnotí po technickej aj po vizuálnej stránke.
Stavebné práce
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
NÁKUP OSOBNÝCH VOZŇOV DO REGIONÁLNEJ DOPRAVY   
Predmetom zákazky je dodávka osobných klimatizovaných vozňov 2. triedy pre regionálnu dopravu. Ide o dodávku je sedemnástich (17) kusov nových osobných klimatizovaných vozňov pre regionálnu dopravu na rýchlosť160 km/h, dlhých 26 400 mm s veľkopriestorovým oddielom pre cestujúcich, klimatizáciou, informačným systémom,vákuovými toaletami, kamerovým systémom, atď. v súlade platných vyhlášok UIC, IRS, technických noriem EN, STN,nariadení TSI a právnych predpisov platných Slovenskej republike, vrátane skúšok v súlade so zákonom 513/2009 Z. z.o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky, vrátane technických špecifikácií uvedených tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Špeciálne nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu   
Predmetom zákazky je dodanie štyroch nových (nepoužívaných) špeciálnych nákladných automobilov so špeciálnyminadstavbami na letnú a zimnú údržbu pre Správu ciest Košického samosprávneho kraja.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Mesto Spišská Nová Ves
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu v meste Spišská Nová Ves   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi a prevádzkovanie zbernéhodvora na území mesta Spišská Nová Ves. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1. Opispredmetu zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Mesto Spišské Podhradie
"OBNOVA BUDOVY ZUŠ SPIŠSKÉ PODHRADIE, parc.č. 103/2"   
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy ZUŠ Spišské Podhradie, parc. č. 103/2
Stavebné práce
Detská fakultná nemocnica Košice
Spinraza 12 mg - 72 ks   
Liek pre pacientov s postihnutím muskuloskeletálneho systému, pre ktorých jednotlivé zdravotné poisťovne schválialiečbu. Liek sa podáva v cykloch a pravidelne sa kontroluje jeho účinnosť. Účinná látka Nusinersen. Intratekálnepoužitie.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre dermatológiu a muskuloskeletálny...
Východoslovenská distribučná, a. s.
Geodetické služby   
Predmetom tejto súťaže je zameranie a vyhotovenie technicko-geodetickej dokumentácie a) porealizačné zameranie VVN, VN, NN el. vedenia a optického vedenia nadzemného a podzemného v analógovej a 1/3digitálnej forme b) Spracovanie dgn c) pozdĺžny profil VVN, VN el. vedenia nadzemného v analógovej a digitálnej forme d) vytyčovanie - vytýčenie trasy VVN, VN, NN el. vedenia nadzemného (podperných bodov) a podzemného (lomových bodov) a energ. zariadenia a hraníc dotknutých pozemkov - podrobné vytýčenie stavebného objektu, osadzovanie základových dielcov mrežových podperných bodov 110kV a 22kVvedení. e) geometrický plán energ. zariadenia, el. vedenia v analógovej a digitálnej forme - Adresný bod dopracovanie adresného bodu k už jestvujúcemu geometrickému plánu f) účelová mapa v analógovej a digitálnej forme - polohopisný a výškopisný plán - uličný pás - vytýčenie a zameranie inž. sietí na základe dodaných vyjadrení správcov týchto sietí.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Rôzne inžinierske služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie