Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2724 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
BRANDI s.r.o.
Inovatívna webová a mobilná aplikácia pre efektívnu internetovú prepravnú službu   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby Sofware v rámci projektu s názvom Inovatívna webová a mobilná aplikáciapre efektívnu internetovú prepravnú službu, ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutienenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov skódom OPVaI-H/DP/2016/3.1.1-3 vyhlásenej dňa 22.11.2016 z Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 3Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3.1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvomuľahčenia využívania, nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvompodnikateľských inkubátorov, Špecifický cieľ 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP, Schéma pomocide minimis - Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou,spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Časti 6 Opis predmetu zákazky a 6a Technická špecifikácia.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Vybavenie dielne a učební pre výuku žiakov   
vybavenie učebne autodiagnostikou, mechatronikou, učebňa pre elektrické meranie so základným nábytkom
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Technická univerzita v Košiciach
Mäso a mäsové výrobky   
Predmetom zákazky je opakované dodávanie mäsa a mäsových výrobkov do stravovacích zariadení Študentskýchdomovov a jedálni v Košiciach a Prešove
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
Mestská časť Košice - Poľov
Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov II.   
Predmetom zákazky je obnova budovy miestneho úradu s kultúrnym domom, zateplenie fasády, strechy, stropu a podláh; výmena výplní otvorov, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie a napojenie technológií.
Stavebné práce
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Poistenie majetku a finančnej hotovosti na 12 mesiacov   
Poistenie majetku nehnuteľného a hnuteľného pre prípad živelných rizík, odcudzenia a vandalizmu a poistenie finančnejhotovosti pre prípad odcudzenia a lúpeže počas prepravy.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Obec Kravany
  
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu komunitného centra v obci Kravany.
Stavebné práce
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rádiofarmaká a rádionuklidové generátory   
Predmetom zákazky je dodávka rádiofarmák a rádionuklidových generátorov v rozsahu verejným obstarávateľompožadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - navšetky 3 časti, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných vkapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky jeuvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pozáručný servis systémov výrobcu značky BMT   
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky BMT a) preventívna údržba b) opravy systémov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pozáručný servis systémov výrobcu značky Daniševský   
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky Daniševský a) preventívna údržba b) opravy systémov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Obec Herľany
ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V HERĽANOCH   
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy Obecného úradu v Herľanoch.
Stavebné práce
Obec Vyšná Slaná
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy v obci Vyšná Slaná   
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy v obci Vyšná Slaná.Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Východoslovenská distribučná, a. s.
Služby odpočtu meradiel   
Odpočet ročne zúčtovaných domácností (MOO) Odpočet ročne zúčtovaných podnikateľov (MOP) Kontrolný odpočet v oblasti Zber údajov v rámci odpočtu
Verejné služby  >  Odčítanie údajov z meracích prístrojov
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania   
Predmetom zákazky sú implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania - kardiostimulátory jednodutinové, kardiostimulátory dvojdutinové, kardiostimulátory biventrikulárne, ICD jednodutinové, ICD dvojdutinové, ICD biventrikulárne, elektródy kardiostimulačné pre trvalú predsieňovú stimuláciu, elektródy kardiostimulačné pre trvalú pravokomorovú stimuláciu, elektródy kardiostimulačné pre trvalú ľavokomorovú stimuláciu, elektródy defibrilačné s príslušenstvom, elektródy s hemodynamickým senzorom, prepojovacie káble, domácemonitory, pomocné vodiče k zavádzaniu elektród, pomocné balónkové katétre, epikardiálne elektródy, zavádzaciesystémy na zavedenie ľavokomorovej elektródy, implantabilné slučkové rekordéry, subkutánny implantovateľnýkardioverter - defibrilátor s príslušenstvom, elektródy k subkutánnemu implantovateľnému kardioverter defibrilátoru,sety polypropylénových dilatátorov s rôznymi lúmenmi, vystužovacie vodiče a predlžovače elektród.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Obec Bajany
Výstavba obecného komunitného centra - Bajany   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou obecného komunitného centra v obci Bajany.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Stavebné práce pre projekt Detský domov Veľké Kapušany   
Predmetom zákazky je výstavba šiestich rodinných domov a to nasledovne Lokalita 1 výstavba štyroch rodinných domov, jeden s administratívnym zázemím a tri bez administratívneho zázemia -číslo parcely 965/7, katastrálne územie Veľké Kapušany, mesto Veľké Kapušany, Lokalita 3 výstavba rodinného domu s administratívnym zázemím - číslo parcely 1029/41, katastrálne územie VeľkéKapušany, mesto Veľké Kapušany, Kráľovský Chlmec - výstavba rodinného domu s administratívnym zázemím - mesto Kráľovský Chlmec, Dobranská ulica,číslo parcely 1793/5 a 1793/6. Rodinné domy sú samostatne stojace, prízemné, murované, bez podpivničenia, bez zabudovaného podkrovia, so šikmouvalbovou strešnou konštrukciou, so strešnou krytinou škridlovou páleného alebo betónového typu. Tri rodinné domy sú rozšírené o administratívne zázemie. Administratívna funkcia a obytná funkcia stavby jeprevádzkovo oddelená, má samostatné vchody - čo znamená, že môžu byť užívané nezávisle na sebe. Táto stavbadisponujúca uvedenými dvomi účelmi využitia slúži okrem účelu bývania aj k účelu pravidelného a systematickéhoprevádzkovania sociálneho zariadenia určeného na výchovu detí.  Pri výstavbe sa bude realizovať aj oplotenie, objekt na dočasné skladovanie TKO, ako aj skladovanie separovanéhoodpadu, komunikácie a spevnené plochy, ako aj prvky drobnej architektúry, ako napr. lavičky, vonkajšie nádoby naodpadky, stojany na bicykle, vešiaky na sušenie prádla a pod. zákazky je výstavba šiestich rodinných domov pre UPSVRna účely Detského domova Lienka, Veľké Kapušany. Podrobná špecifikácia diela je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie