Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2929 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Družstevná pri Hornáde
Zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy – Obecného úradu a Kultúrneho domu - Družstevná pri Hornáde   
Hlavný zámer obnovy administratívnej budovy Obecného úradu a Kultúrneho domu Družstevná pri Hornáde jekoncipovaný tak, aby boli splnené platné požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií, na ich požiarnubezpečnosť, zároveň však tak, aby bola zachovaná ekonomická efektívnosť navrhovaného riešenia, predovšetkýmvzhľadom na vek (realizácia stavby začiatkom 70-tych rokov minulého storočia) a na koncepciu stavby. Obnova je zameraná najmä na zateplenie stien obvodového plášťa 1. a 2. NP (vrátane zateplenia ostení, nadpraží aparapetov jeho otvorových konštrukcií), ako aj v zateplení sokla (1. PP) budovy (vrátane zateplenia ostení, nadpraží aparapetov jeho otvorových konštrukcií). Ďalej sa navrhuje zateplenie vyloženia striech a zateplenie čiel, bokov apodhľadov betónových striešok vstupov. Navrhnuté je aj zateplenie juhovýchodnej obvodovej steny 1. a 2. NP častibudovy Obecný úrad z jej vnútornej strany (kvôli zachovaniu obkladu z prírodného kameňa na fasáde budovy).
Stavebné práce
Mesto Rožňava
Úprava vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba   
Predmetom zákazky je vytvorenie priestranstva v podobe vnútroblokového parku na sídlisku Družba v Rožňave, ktorýprispeje ku skvalitneniu životného prostredia obyvateľov, poskytne viaceré možnosti trávenia voľného času v exteriéri ato pre všetky generácie obyvateľov sídliska.
Stavebné práce
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Nákup stravných poukážok   
Predmetom zákazky je nákup stravných poukážok v papierovej forme pre zabezpečenie stravovania zamestnancov UPJŠv Košiciach v zmysle §152 Zákonníka práce.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok   
Predmetom zákazky je dodávka predmetu zákazky/ zmluvy Fludeoxyglukóza (18F), injekčný roztok, v rozsahu verejnýmobstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia, na obdobie 24 mesiacov. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách pre potreby Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Xofigo   
Predmetom obstarávania je dodávka humánneho lieku Xofigo 1100 kBq/ml injekčný roztok, sol inj 1x6 ml (liek.inj.skl.) sobsahom 223Ra. Xofigo sa indikuje na liečbu dospelých pacientov s pokročilou rakovinou prostaty s prítomnosťousymptomatických kostných metastáz, bez prítomnosti viscerálnych metastáz. Xofigo je terapeutické rádiofarmakumvyžarujúce alfa častice. Účinná látka Chlorid radnatý (223Ra).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Obec Kokšov - Bakša
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Kokšov -Bakša   
Predmet zákazky sa člení na časti Logický celok č. 1 - Kolesový traktor s príslušenstvom Logický celok č. 2 - Kontajnerové nadstavby
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Záchranná služba
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice   
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá - servis vozidiel, opravy vozidiel, údržba vozidiel.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Mesto Dobšiná
Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra v meste Dobšiná   
Predmetom zákazky sú stavebné práce podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, ktorá rieši rekonštrukciu a modernizáciu Komunitného centra v meste Dobšiná. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktorých súčasťou je aj projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Stavebné práce
Mesto Rožňava
Rekonštrukcia chladenia ľadovej plochy na zimnom štadióne v Rožňave   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia ľadovej plochy na zimnom štadióne.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta
Vybavenie odborných dielní a učební - CNC stroje a obrábacie zariadenia   
Predmetom zákazky je nákup CNC strojov s príslušenstvom a obrábacích zariadení pre školské dielne - pracoviskopraktického vyučovania a učebne pre strojárske predmety v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. JozafátaTrebišov. Bližšia špecifikácia je uvedená v opise predmetu zákazky a prílohách súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Služby mobilného operátora na roky 2019-2023   
Získanie poskytovateľa telekomunikačných služieb v súlade s opisom predmetu zákazky uvedenej v súťažnýchpodkladov.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Obec Seňa
Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Seňa   
 Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Obec Slanec
Rekonštrukcia objektu CIZS   
Rekonštrukčné práce v rozsahu danom projektovou dokumentáciou
Stavebné práce
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu   
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu. Predmet zákazky je rozdelený na 51 častí. Ponúkaný liek sa musí nachádzať v registračnej databáze liekov, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Lieky, ponúkané v rámci jednej časti predmetu zákazky musia byť od rovnakého výrobcu. Ak viaceré lieky spĺňajú vlastnosti, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v Prílohe č. 2 súťažných podkladov, a zároveň sa líšia spôsobom úhrady lieku na základe verejného zdravotného poistenia, uchádzač je povinný predložiť ponuku na liek, ktorého spôsob úhrady je A. Ak neexistuje liek, ktorý by spĺňal požadované vlastnosti a bol so spôsobom úhrady A, potom môže byť ponúknutý liek, ktorého spôsob úhrady je AS a až keď nie je iná možnosť, môže byť ponúknutý aj liek, ktorý nie je hradený na základe verejného zdravotného poistenia. Súčasťou každej časti predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - doprava predmetu zákazky na miesto plnenia - doručenie tovaru do 24 hodín od prijatia objednávky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie