Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3121 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Medzev
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti MEDZEV   
Existujúca stavba sa nachádza v obci Medzev. Bola postavená pred rokom 1981. Jedná sa o 2 podlažnú budovu spodpivničením. Budova slúži ako zdravotnícke zariadenie pre obec Medzev. Zámerom investora je zrekonštruovaťvybrané existujúce priestory objektu a vytvoriť tak lepšie a modernejšie priestory pre prevádzku zdravotníckehooddelenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Služby mobilného operátora na roky 2019-2023   
Získanie poskytovateľa telekomunikačných služieb
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Železnice Slovenskej republiky
ŽST Košice, obnova výhybiek č. 298XA, 301XA, 301, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 315, 309, 314   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - obnova výhybiek č. 298XA, 301, 301XA, 305, 306, 307, 308,310, 311 a 315, rušenie výhybiek č. 309, č. 314, č. 317, č. 318 a rušenie koľaje č. 3d pre ich trvalé nevyužívanie a zlýtechnický stav. V rámci obnovy výhybiek je predmetom zákazky smerová a výšková úprava časti koľají č. 1, 2, 26b,32b, 34a, výmena výhybiek za nové, výmena železničného zvršku dotknutých častí koľají medzi výhybkami, riešeniesanácie železničného spodku vrátane odvodnenia, rušenie nevyužívaných koľají a výhybiek, úpravy trakčného vedenia zdôvodu rušenia koľají, zriadenie zarážadiel pri koľaji č. 3c, 5b a 7c, riešenie EOV nových výhybiek a prenosové cesty preich ovládanie, úprava zabezpečovacieho zariadenia, rekonštrukcia transformačnej stanice a prípojok nn, preložkaosvetľovacieho stožiara.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stravovanie zamestnancov a študentov na UVLF v Košiciach   
Poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov na UVLF. Poskytovanie cateringových služieb podľapotreby a požiadaviek verejného obstarávateľa.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Služby podpory systému pre podporu vedeckého výskumu KTIVI   
Ide o konzultačné služby pre podporu vedeckého výskumu poskytnuté v súvislosti so zavedením vedeckých projektov dosystémov Systém pre podporu vedeckého výskumu Dynamická vedecko-výskumná platforma (ďalej len Dynax), Systémpre podporu vedeckého výskumu (ďalej aj SPVV) a Systém pre zabezpečenie podpory manažmentu a ochrany duševného vlastníctva (ďalej aj IPR), ktoré boli verejnému obstarávateľovi dodané na základe Zmluvy o dielo č.742/2015 zo dňa 31.08.2015 ako Komplexná technická, informačná a výskumná infraštruktúra (ďalej aj KTIVI). Charakteristika týchto systémov je uvedená v Prílohe A, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov. Konzultačné služby na podporu vedeckého výskumu môžu zahŕňať nasledovné činnosti - konzultačné služby, konfiguračné služby a služby podpory pri zavádzaní vedeckých projektov do systémov Dynax a SPVV, - konzultačné služby, konfiguračné služby a služby podpory pri zavádzaní postupov a procesov v rámci IPR.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Dodávka energetických médií   
Nákup energetických médií. Predmetom plnenia bude pravidelne a opakovane dodávať dohodnuté množstvo zemného plynu a elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa, vrátane dopravy a distribúcie a vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Rekonštrukcia parnej turbíny TG2   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia parnej turbíny TG2 v TEKO a. s. výrobcu PRVNÍ BRŇENSKÁ STROJÍRNA N.P. BRNO výrobné číslo 5073 z roku 1979, zameraná na zvýšenie účinnosti turbíny v celom rozsahu prevádzkového radeniaTG2, od výkonu na svorkách generátora 12 MWe do menovitého výkonu 66 MWe.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Mesto Košice
Poisťovacie služby   
Poistenie majetku (na komplexné živelné riziko, poistenie pre prípad odcudzenia veci, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky a poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla), poistenie zodpovednosti za škodu, havarijné poistenie motorových vozidiel, úrazové poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle a povinné  2/5 zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Finančné a poisťovacie služby  >  Poisťovacie a dôchodkové služby  >  Poisťovacie služby
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektrinyvrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny,systémové služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (distribučné služby) od príslušnéhoprevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľapodmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Mestská časť Košice - Poľov
Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov II.   
Predmetom zákazky je obnova budovy miestneho úradu s kultúrnym domom, zateplenie fasády, strechy, stropu a podláh; výmena výplní otvorov, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie a napojenie technológií.
Stavebné práce
Domov dôchodcov Spišská Nová Ves
Nákup potravín 2019   
Predmetom zákazky je nákup potravín pre domov dôchodcov rozdelený do 9 samostatných častí. Časť 1.Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky Časť 2.Hydina a ryby  Časť 3.Konzervované ovocie a zelenina, ovocné a zeleninové šťavy  Časť 4.Mlieko a mliečne výrobky  Časť 5.Mrazené výrobky  Časť 6.Ovocie a zelenina  Časť 7.Pekárenský tovar  Časť 8.Rôzne potravinárske výrobky  Časť 9.Vajcia
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Oplachové a perfúzne roztoky   
Predmetom zákazky je dodávka oplachových a perfúznych roztokov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Obec Biel
Biel – Rozšírenie tlakovej kanalizácie na ul. Hlavná – Železničná, ul. Hlavná – smer Dobrá, ul. Banková – západná strana   
Predmetom zákazky je výstavba splaškovej kanalizácie s odvedením splaškových vôd do jestvujúcej tlakovej kanalizáciezriadenej v rámci stavby Biel tlaková kanalizácia Presskan a ČOV VVS a. s. a do navrhovanej parciálnej časti uvedenej vstavebných objektoch. Primárnym recipientom bude postavená tlaková kanalizácia v rámci uvedenej stavby. Čerpadlá vrámci tejto stavby boli postupne nahradené iným typom čerpadiel. V súčasnosti je 356 obyvateľov nenapojených natlakovú kanalizáciu. Cieľom tejto zákazky je napojiť obyvateľov do postavenej tlakovej kanalizácie a do jestvujúcej ČOVVVS a. s. v Čiernej nad Tisou. Stavba sa člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory SO 01 Čerpacie stanice č. 1 - č. 6 SO 02 Tlaková kanalizácia SO 03 Gravitačná kanalizácia SO 04 Kanalizačné prípojky SO 05 NN prípojky k čerpacím staniciam SO 06 Pretláčanie pod komunikáciami PS 01 Strojnotechnologické, elektrotechnické a telemetrické zariadenie
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Geča
OÚ GEČA–ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY - II   
Predmet zákazky je obnova budovy. Murovaná budova je obdĺžnikového tvaru v základných rozmeroch pôdorysu cca 36,0 x 15,5m. Budova má tri nadzemné podlažia a je čiastočne podpivničená, zastrešená šikmou strechou. Obnova budovy spočíva v celkovom zateplení (fasáda, strop na suterénom, strecha, výmena pôvodných výplňových konštrukcií). V rámci technického vybavenia objektu sa modernizuje UK (tepelné čerpadlo, kotol i rozvody), zároveň sa zmodernizuje elektroinštalácia (nové svetelné a zásuvkové rozvody i svietidlá, modernizované bude aj vnútorné ZTI a vybuduje sa vzduchotechnika s rekupiráciou tepla. Podrobné vymedzenie je v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Školský poľnohospodársky podnik, n. o.
Skladovacia hala   
Navrhovaná skladovacia hala je riešená ako novostavba. Samotná skladovacia hala je navrhnutá oblúkového tvaru s jedným vnútorným priestorom na skladovanie, ku ktorej je z vonkajšej časti pristavané malé obslužné príslušenstvo, pozostávajúce z chodby, skladu náradia a kontrolnej miestnosti. Riešený objekt je samostatne stojaca stavba, jednopodlažná, nepodpivničená, nezateplená a nevykurovaná.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie