Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 3317 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzatváracie systémy vrátane príslušenstva   
Predmetom zákazky je špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na katetrizačný uzáver predsieňového septa vrátane príslušenstva, špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom nakatetrizačný uzáver patent foramen ovale vrátane príslušenstva, špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na katetrizačný uzáver komorového septa vrátane príslušenstva a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na perkutánne implantovateľné uzávery uška ľavej predsiene vrátanepríslušenstva.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Mesto Spišská Nová Ves
Rekonštrukcia technológie chladenia zimného štadióna   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia technológie strojovne nepriameho chladenia pre hlavnú ľadovú plochu 60x30m ato výmenou 2ks chladiacich kompresorov, elektroinštalácie, doplnenie odparovacieho kondenzátora s obehovýmčerpadlom, expanznej nádoby s čerpadlami teplonosnej látky za účelom zvýšenia bezpečnosti, spoľahlivosti systému sautomatickým riadením prevádzky v zmysle projektovej dokumentácie a rozpočtu projektu.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Potraviny - mrazené a chladené potraviny   
Predmetom obstarávania je dodávanie mrazených a chladených potravín v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnejnormy na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky súsúvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru na miesto dodania.Množstvá jednotlivých druhov tovaru budú spresňované pravidelnými objednávkami.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Obec Richnava
Modernizácia a prístavba sociálnych zariadení TJ klubu v Richnave – pripojovací plynovod, plynoinštalácia   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pripojovacieho plynovodu a plynoinštalácie, ktoré je potrebné realizovať z dôvodu zmeny stavby pred dokončením a ku zabezpečeniu kolaudácie stavby Modernizácia a prístavba sociálnych zariadení TJ klubu v Richnave. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Obec Seňa
Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Seňa   
Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Mestská krytá plaváreň
Výstavba zariadenia OZE v mestskej plavárni KE   
Zvýšenie efektívnosti výroby tepla pridaním doplnkového OZE zdroja tepla do existujúcej sústavy ohrevu bazéna, teplejúžitkovej vody a vykurovanie Mestskej krytej plavárne. Na dosiahnutie vyššej účinnosti výroby tepla oproti existujúcemu primárnemu zdroju CZT bude použitá sústavatepelných čerpadiel s vysokou energetickou účinnosťou.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Regionálne združenie obcí Košice - okolie
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie zemného plynu - Regionálne združenie obcí Košice - okolie   
Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Laboratórne prístroje   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je dodávka vybraného sortimentu laboratórnych prístrojov a náhradných dielov,ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupín 331, 383, 384, 385 a429 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) pre zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,vrátane poskytovania záručného servisu, prípadne aj mimozáručného servisu prostredníctvom servisného technika (akbude takáto požiadavka určená niektorým žiadateľom pri konkrétnej čiastkovej výzve) a ostatných súvisiacich služieb.  Poskytnutie súvisiacich služieb Dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, vynesenie na miesto konečnej inštalácie odber a ekologická likvidácia obalového materiálu v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch. Súčasťou dodávky bude aj inštalácia, resp. montáž jednotlivých častí dodávky a ich uvedenie do prevádzky, odskúšanie a predvedenie funkčnosti, zaškolenie zamestnancov kupujúceho s obsluhou a údržbou predmetu zmluvy. O zaškolení obsluhy, alebo inštalácii resp.montáži a vykonanej funkčnej skúške bude vykonaný zápis, podpísaný oboma zmluvnými stranami. Predávajúci jezároveň povinný zabezpečiť počiatočnú kalibráciu a adjustáciu pri uvedení prístroja do prevádzky s vytvorenímprotokolu. Ak je to uplatniteľné (najmä pri prístrojoch s požiadavkami na GLP/GMP), požaduje sa aj Inštalačná aoperačná kvalifikácia a jej vykonanie kvalifikovanou osobou s vytvorením Dokumentácie / protokolu o vykonaní. Presná špecifikácia konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS, ako aj presná špecifikácia súvisiacich služieb bude uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Dodávky potravín VIA LUX – DSS a ZpS   
Predmetom zákazky je nákup potravín rozdelený do 7 častí Časť 1. Mäso bravčové a hovädzie, mäsové výrobky  Časť 2. Mlieko a mliečne výrobky Časť 3. Mrazené výrobky, mrazené ryby a hydina  Časť 4. Pekársky tovar  Časť 5. Ovocie a zelenina  Časť 6. Rôzne potravinárske výrobky  Časť 7. Zákusky
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Regionálne združenie obcí Košice - okolie
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Regionálne združenie obcí Košice - okolie   
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávaniaa v súťažných podkladoch.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Technická univerzita v Košiciach
Kancelárske potreby pre TUKE   
Kancelárske potreby pre Technickú univerzitu v Košiciach ( TUKE ) podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácieuvedenej v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom obstarávania je dodávka sortimentu IKT tovarov - Licencia na balík programov (grafika, video)
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty.   
Odber pohonných hmôt na palivové karty na čerpacích staniciach predávajúceho
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
MOD invest, s.r.o.
Nákup kolesového nakladača   
Predmetom zákazky je dodanie kolesového nakladača. Podrobná špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje
eurobus, a.s.
Informačné zabezpečenie prestupných uzlov Košice a Spišská Nová Ves a autobusových zastávok v mestách Spišská Nová Ves a Smižany   
Opis položiek predmetu zákazky Predmet zákazky sa skladá z nasledovných logických celkov - Logický celok 1 Vnútorný informačný LCD panel - Logický celok 2 Vnútorný informačný kiosk - Logický celok 3 Verejná WIFI sieť - Logický celok 4 Vonkajší 3-riadkový informačný LED panel - Logický celok 5 Vonkajší 22-riadkový informačný LED panel - Logický celok 6 Zástavkový vonkajší 2 a 4-riadkový informačný LED panel s ukotveným stojanom - Logický celok 7 Inštalácia a montáž - Logický celok 8 Školenie Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 súťažných podkladov.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Policajný výstroj  >  Policajné značky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie