Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 29 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup pyrotechnických robotov a delaboračných zariadení   
Nákup pyrotechnických robotov a delaboračných zariadení - diaľkovo ovládaných manipulátorov na rekognoskáciu,deaktiváciu a manipuláciu s podozrivými predmetmi.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Univerzitná nemocnica Martin
Tabletový systém rozvozu stravy   
Predmetom zákazky je dodávka tabletového systému rozvozu stravy, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie,uvedenia do prevádzky, spracovania technologického projektu, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodanéhozariadenia, návodov na obsluhu v slovenskom/českom jazyku, kompletnej užívateľskej dokumentácie vslovenskom/českom jazyku, potrebnej servisnej technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov kupujúceho doobsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovenéprávnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie pre potreby príslušného pracoviska UNM - Oddelenie liečebnejvýživy a stravovania. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmetzákazky Tabletový systém rozvozu stravy tak, ako je podrobne vymedzený v časti C. Opis predmetu zákazky súťažnýchpodkladov.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
EVENT 4 YOU s.r.o.
Vybavenie gastro kuchyne   
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia existujúcej gastro prevádzky technologickými zariadeniami a nerezovým vybavením.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
FNsP Prešov - Zriadenie nemocničnej kuchyne   
Predmetom zákazky je zriadenie nemocničnej kuchyne - dodávka technológie podľa vypracovaného projektu pre potrebypacientskej kuchyne Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do 2samostatných ucelených častí. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava do dohodnutého miesta dodania, vyloženiev mieste dodania, kompletizácia a uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, zaškolenie personálu o správnom užívanípredmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu azabezpečenie služieb servisu počas záručnej doby. Uchádzač zabezpečí trvalú prítomnosť aspoň jednej odbornespôsobilej osoby po dobu jedného mesiaca, ktorá bude prítomná v mieste dodania a inštalácie predmetu zákazky pouvedenú dobu k dispozícii nepretržite každý pracovný deň v čase od 0700 hod. do 1500 hod. za účelom odbornéhodohľadu a pomoci prítomnému personálu verejného obstarávateľa pri obsluhe a používaní predmetu zákazky povšetkých jeho stránkach.  Ak sú v súvislosti s riadnym a bezproblémovým užívaním predmetu zákazky právnymi predpismi vyžadované úradnékontroly, merania alebo certifikáty kvality, súčasťou záväzku uchádzača je taktiež vydanie alebo zabezpečenie vydaniacertifikátov alebo potvrdení o vykonaní týchto právnymi predpismi požadovaných kontrol a meraní. Uchádzač sa v tejtosúvislosti osobitne zaväzuje dodať aj dokumentáciu tzv. správnej výrobnej praxe, teda analýzu nebezpečenstiev ametódu kritických kontrolných bodov (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points).  Ak sú pre uvedenie predmetu zákazky do prevádzky a jeho riadne užívanie potrebné softvérové ovládače a licencie knim, súčasťou záväzku uchádzača je rovnako poskytnutie týchto softvérových ovládačov a udelenie všetkých licencií k 1/6 nim v rozsahu potrebnom pre riadne, nerušené a neobmedzené užívanie predmetu zákazky vrátane jeho softvérovýchsúčastí a príslušenstva. Súčasťou zákazky je poskytnutie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetuzákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené vslovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
APN s.r.o.
Smart prevádzka zariadenia s výrobou a donáškou potravín - APN s.r.o. (VO4)   
Predmetom zákazky je technológia na prípravu balených potravín a softvér. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená vsúťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
APN s.r.o.
Smart prevádzka zariadenia s výrobou a donáškou potravín - APN s.r.o. (VO3)   
Predmetom zákazky je technológia na prípravu balených potravín a softvér. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená vsúťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
APN s.r.o.
Smart prevádzka zariadenia s výrobou a donáškou potravín - APN s.r.o. (VO3)   
Predmetom zákazky je technológia na prípravu balených potravín a softvér. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená vsúťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Riad jedací trojdielný nerezový a fľaša poľná plastová   
Predmetom zákazky, ktorá je delená na dve časti, je dodanie tovaru v časti 1. riad jedací trojdielny nerezový a v časti 2.fľaša poľná plastová.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč
Modernizácia vybavenia odborných pracovísk pre odborný výcvik a odbornú prax Kuchár, Hotelová akadémia   
Predmetom zákazky je zrekonštruovanie a modernizácia troch dielní pre kuchárov pre praktické vyučovanie, zariadenie modernými strojmi a zariadeniami na rozvoj praktických a manuálnych zručností, doplnenie materiálno-technické ho vybavenia, aby zodpovedalo najnovším gastronomickým normám a štandardom, pre lepšiu praktickú prípravu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč
Modernizácia vybavenia odborných pracovísk pre odborný výcvik a odbornú prax Kuchár, Hotelová akadémia   
Predmetom zákazky je zrekonštruovanie a modernizácia troch dielní pre kuchárov pre praktické vyučovanie, zariadeniemodernými strojmi a zariadeniami na rozvoj praktických a manuálnych zručností, doplnenie materiálno-technické hovybavenia, aby zodpovedalo najnovším gastronomickým normám a štandardom, pre lepšiu praktickú prípravu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Nitriansky samosprávny kraj
Technologické zariadenie stravovacej prevádzky Gymnázia Andreja Vrábla, Levice“   
Školská jedáleň pri Gymnáziu Andreja Vrábla v Leviciach je v prevádzke od roku 1992.  V súčasnosti školská jedáleň pripravuje obedy pre 600 stravníkov. Stav, kapacita a funkčnosť strojnotechnologickéhozariadenia neumožňuje pripravovať obedy pre stravníkov v súlade so súvisiacimi platnými technickými, hygienickými aprávnymi predpismi. Technicky sú mnohé zariadenia v havarijnom stave ohrozujúcom bezpečnosť zamestnancov.Podlahy, potrubia a odtoky sú pôvodné, nespĺňajú bezpečnostné a prevádzkové požiadavky.    Predmetom dodávky bude technologické zariadenia kuchyne vrátane dodávky a montáže zariadení. Predmet zákazkybude ukončený do 2 mesiacov od pripravenosti stavby na dodavku a montáž technologického zariadenia kuchyne nazáklade písomnej výzvy kupujúceho.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
APN s.r.o.
Smart prevádzka zariadenia s výrobou a donáškou potravín - APN s.r.o. (VO2)   
Predmetom zákazky je technológia na prípravu balených potravín a softvér. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená vsúťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
STROPTEL, s.r.o.
Inovačná technológia navíjania a ovíjania elektrických cievok   
Predmetom zákazky je dodanie novej technológie pre inováciu výrobného procesu elektrických cievok. Predmetom zákazky je dodanie navíjacieho zariadenia, cínovacieho zariadenia a ovíjacieho zariadenia. Bližšia špecifikácia predmetuzákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Riad jedací trojdielný nerezový a fľaša poľná plastová   
Predmetom zákazky nákup tovaru - riad jedací trojdielný nerezový, ktorý je určený na krátkodobý prenos stravy a konzumáciu stravy a nákup tovaru - fľaša poľná plastová, ktorá je určená na prenos pitnej vody.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
Nitriansky samosprávny kraj
Technologické zariadenie stravovacej prevádzky Gymnázia Andreja Vrábla, Levice“   
Predmetom dodávky bude technologické zariadenia kuchyne vrátane dodávky a montáže zariadení. Predmet zákazkybude ukončený do 2 mesiacov od pripravenosti stavby na dodavku a montáž technologického zariadenia kuchyne nazáklade písomnej výzvy kupujúceho. Viac informácii sa nachádza v Technickom liste a v projektovej dokumentácií, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie