Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 443 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
GEOLAND TOP, s.r.o.
Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o.   
Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o.  1. Ground Explorer s dvomi anténami  2. Detektor kovov  3. GPS 2 ks  4. GNSS  5. Totálna stanica  6. Nivelačná sada  7. Statív drevený  8. ploter A0  9. Univerzálne geodetické príslušenstvo  10. Notebook 2 ks  11. PC 3 ks  12. Geodetický softvér  13. Softvér na spracovanie priestorových údajov - pre 3 používateľov  14. Softver na spracovanie priestorových údajov - licencia navyše  15. Programový systém  16. Textový, grafický a prezentačný softvér  17. Softvér na geodetické meranie
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Prístrojové vybavenie analytických laboratórií ÚVZ SR a RÚVZ v SR   
Predmetom tejto zákazky je dodávka prístrojového vybavenia s príslušenstvom, vrátane služieb súvisiacich s dopravoupredmetu zákazky na miesto plnenia uvedené v predmetnom bode predmetných súťažných podkladoch, montážou ainštaláciou zariadenia/í a všetkých potrebných častí k úspešnej inštalácii, uvedením zariadenia/í do rutinnej/produktívnejprevádzky, odskúšaním funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného/ých zariadenia/í, odovzdaním dokumentácie(manuál pre obsluhu zariadení), zaškolením zamestnancov užívateľa (obsluhujúceho personálu) na obsluhudodaného/ých zariadenia/í na mieste dodania, vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údržbu a poskytnutiezáručného servisu počas záručnej doby, ktorá nesmie byť kratšia ako 24 mesiacov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
GPS - monitoring vozidiel   
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a servis GPS monitorovacích zostáv (zariadení) na sledovanie azaznamenávanie vybraných údajov o prevádzke vozidiel a mechanizmov. Dodávka a montáž monitorovaciehozariadenia(HW vybavenie-telematická riadiaca jednotka) vrátane inštalácie potrebného softvérového vybavenia (SWvybavenie) pre zabezpečenie monitorovať pohyb a/alebo prácu vozidiel (nadstavieb), získané dáta spracovávať aobjednávateľovi umožniť nepretržitý elektronicky prístup na komunikačný server za účelom vytvárania a získavaniapožadovaných zostav a informácii (trasa, tankovanie, poloha a ostatné dáta a plnenia v rozsahu, kvalite a funkcionalitevyplývajúcej z technickej špecifikácie.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
  
Dodávka prístrojov a zariadení pre oblasť progresívnych materiálov pre výskumnú infraštruktúru na Fakulte chemicej apotravinárskej technológie STU
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Stredoslovenská distribučná, a. s.
Inteligentné meracie systémy - Elektromery   
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom EDGE/GPRS (inteligentné meracie systémy, komunikujúce prostredníctvom GSM siete), ďalej v texte len "IMS elektromery" v príslušnom gramatickom tvare. IMS elektromery budúkomunikovať s nadradeným systémom pomocou EDGE/GPRS modemu vo forme vymeniteľného modulu, alebo interného zabudovaného modemu v zmysle štandardov DLMS/COSEM. Predmetom zákazky bude aj dodávka konfiguračného softvéru ku predmetnému IMS elektromeru, ktorý umožní jeho plnú konfiguráciu ako aj odpočet dát prostredníctvom GSM siete alebo optickej hlavy. Bližšie informácie boli stanovené v Kvalifikačnom systéme IMSElektromery (základná, pokročilá, špeciálna funkcionalita) v časti Technická špecifikácia a priebeh testovania. Súčasťou dokumentácie k súťaži je predpokladaný plán dodávok elektromerov v roku 2020. Celá dokumentácia k súťaži je k dispozícii na https//ssd.eranet.sk/#/procurementsList
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup prístrojového vybavenia pre analýzu DNA.   
Nákup detekčných nástrojov a nových technológií pre potreby automatizácie procesu analýza DNA v odvetví skúmaniabiológie a genetickej analýzy žiadame o zabezpečenie a dodanie laboratórnych prístrojov. Jedná sa o zabezpečenieprístrojového vybavenia na výkon expertíznej činnosti, ktorá sa vykonáva podľa ISO 17025 pri znaleckom dokazovanípáchateľov trestných činov a bude používané na pracoviskách KEÚ v Bratislave, Slovenskej Ľupči a v Košiciach.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Laboratórne prístroje   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je dodávka vybraného sortimentu laboratórnych prístrojov a náhradných dielov,ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupín 331, 383, 384, 385 a429 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) pre zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,vrátane poskytovania záručného servisu, prípadne aj mimozáručného servisu prostredníctvom servisného technika (akbude takáto požiadavka určená niektorým žiadateľom pri konkrétnej čiastkovej výzve) a ostatných súvisiacich služieb.  Poskytnutie súvisiacich služieb  Dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, vynesenie na miesto konečnej inštalácie odber aekologická likvidácia obalového materiálu v súlade so zákonom 79/2015 Z. z. o odpadoch. Súčasťou dodávky bude ajinštalácia, resp. montáž jednotlivých častí dodávky a ich uvedenie do prevádzky, odskúšanie a predvedenie funkčnosti,zaškolenie zamestnancov kupujúceho s obsluhou a údržbou predmetu zmluvy. O zaškolení obsluhy, alebo inštalácii resp.montáži a vykonanej funkčnej skúške bude vykonaný zápis, podpísaný oboma zmluvnými stranami. Predávajúci jezároveň povinný zabezpečiť počiatočnú kalibráciu a adjustáciu pri uvedení prístroja do prevádzky s vytvorenímprotokolu. Ak je to uplatniteľné (najmä pri prístrojoch s požiadavkami na GLP/GMP), požaduje sa aj Inštalačná aoperačná kvalifikácia a jej vykonanie kvalifikovanou osobou s vytvorením Dokumentácie / protokolu o vykonaní.  Presná špecifikácia konkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS, ako aj presná špecifikácia súvisiacich služieb bude 1/7 uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Dodávka technológie pre výskum bezpečnosti dopravných prostriedkov   
Zákazka sa skladá z troch logických celkov. Klimatický skúšobný systém je komplexné testovacie zariadenie,ktoréumožňuje overovať funkčnosť airbagov za extrémnych podmienok. Jeho súčasťou sú klimakomory,meracia azáznamová technika, vyhodnocovací softvér a infraštruktúra. Toto vybavenie je vhodné na skúšky komponentovzabudovaných do skúšobných prípravkov, častí karosérií automobilov, aj v celých vozidlách.Technické parametreumožňujú realizovať skúšky v komorách, aj mimo nich. Röntgen na overovanie kvality jeurčený na kontrolu kvalityspojov airbagových modulov zabudovaných v interiérových dielov. Diely osobných vozidiel budú slúžiť ako skúšobnévzorky na realizáciu testov funkčnosti airbagov zabudovaných v prístrojových doskách automobilov. Skúšobné vzorkynáhradné diely vozidiel Audi, Škoda, Tiguan na testovanie
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka prístrojov, prostriedkov protichemickej ochrany jednotlivca a bio-detekčnej súpravy s indikačnými činidlami   
Predmetom zákazky je dodávka Prenosného GC-MS detekčného meracieho systému ( prístroj ), Ramanovhospektrometra, Prenosného detekčného biologického a toxínového testera a Protichemickej a protibiologickej ochrannejsúpravy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
I00A1ND50001 Monitory kvapalných RA výpustí   
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v zmysle požiadaviek smernice verejnéhoobstarávateľa RS/PD/ZSM Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie a následne dodávka, montáž asprevádzkovanie systému monitorovania objemových aktivít. Súčasťou projektovej dokumentácie bude ocenený výkaz-výmer. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
I00A1ND50001 Monitory kvapalných RA výpustí   
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v zmysle požiadaviek smernice verejnéhoobstarávateľa RS/PD/ZSM Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie a následne dodávka, montáž asprevádzkovanie systému monitorovania objemových aktivít. Súčasťou projektovej dokumentácie bude ocenený výkaz-výmer. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
FÁBIAN s.r.o.
Mobilné mapovacie zariadenie   
Predmetom zákazky je merací prístroj, ktorý je opísaný v súťažných podkladoch
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
FÁBIAN s.r.o.
Univerzálne meracie stanice s GNSS aparatúrou a príslušenstvom   
Predmetom zákazky sú meracie prístroje, ktoré sú opísané v súťažných podkladoch
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup špeciálnych zariadení na skúmanie a overenie dokladov - 2   
Zariadenia spolu s príslušenstvom predstavujú komplexný systém určený na skúmanie dokumentov v laboratórnychpodmienkach, ktoré bude v najrozsiahlejšej miere pokrývať možnosti analýzy dokumentov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
GEOLAND TOP, s.r.o.
Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o.   
Nákup nových technológií výroby v spoločnosti GEOLAND TOP, s.r.o.  1. Ground Explorer s dvomi anténami  2. Detektor kovov  3. GPS 2 ks  4. GNSS  5. Totálna stanica  6. Nivelačná sada  7. Statív drevený  8. ploter A0  9. Univerzálne geodetické príslušenstvo  10. Notebook 2 ks  11. PC 3 ks  12. Geodetický softvér  13. Softvér na spracovanie priestorových údajov - pre 3 používateľov  14. Softver na spracovanie priestorových údajov - licencia navyše  15. Programový systém  16. Textový, grafický a prezentačný softvér  17. Softvér na geodetické meranie
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie