Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 465 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
RESTAURO-Arte s.r.o.
Vysokoúčinné laserové zariadenie pre priemyselné čistenie materiálov   
Dodanie laserového čistiaceho zariadenia a notebooku.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
I00TSVD20009 Inovácia zariadení filmovej dozimetrie   
Predmetom zákazky je dodávka nových dozimetrov, ktoré plne nahradia stávajúci systém monitorovania osobných dávokz vonkajšieho ožiarenia filmovú dozimetriu. Dielo pozostáva  1.Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie podľa technickej špecifikácie. 2.Dodávka dozimetrov a zariadení umožňujúcich kompletnú prácu s dozimetrami. 3.Zaintegrovanie zariadení do existujúceho systému ARSOZ, SEOD, VAD. 4.Skúšky PKV a KV. 5.Vypracovanie a dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia a sprievodnej technickej dokumentácie, vrátanenávrhu úpravy prevádzkového predpisu. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
GPS - monitoring vozidiel   
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a servis GPS monitorovacích zostáv (zariadení) na sledovanie a zaznamenávanie vybraných údajov o prevádzke vozidiel a mechanizmov. Dodávka a montáž monitorovacieho zariadenia(HW vybavenie-telematická riadiaca jednotka) vrátane inštalácie potrebného softvérového vybavenia (SW vybavenie) pre zabezpečenie monitorovať pohyb a/alebo prácu vozidiel (nadstavieb), získané dáta spracovávať a objednávateľovi umožniť nepretržitý elektronicky prístup na komunikačný server za účelom vytvárania a získavania požadovaných zostav a informácii (trasa, tankovanie, poloha a ostatné dáta a plnenia v rozsahu, kvalite a funkcionalite vyplývajúcej z technickej špecifikácie.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Laminárne boxy na prípravu rádiofarmák s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodávka laminárnych boxov na prípravu rádiofarmák s príslušenstvom, v rozsahu verejnýmobstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia, inštalácie, zaškolenia personálu,záručného servisu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch. Predmet zákazky je rozdelený na 5 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - navšetkých 5 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných vkapitole B "Podrobný opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Viacúčelové meteorologické stanice   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia viacúčelových meteorologických staníc so snímačmi uvedenými v opisepredmetu zákazky spolu s dodávkou softvéru na vizualizáciu údajov, formou softvérových licencii.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Viacúčelové meteorologické stanice   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia viacúčelových meteorologických staníc so snímačmi uvedenými v opisepredmetu zákazky spolu s dodávkou softvéru na vizualizáciu údajov, formou softvérových licencii.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Explosives Trace Detector (ETD) – zariadenia na detekčnú kontrolu výbušnín   
Explosives Trace Detector (ETD) - zariadenia na detekčnú kontrolu výbušnín v počte 7 ks.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodanie palubného zariadenia pre električky na bezkontaktné ovládanie výhybiek s riadiacim systémom VETRA   
Predmetom zákazky je vybavenie električiek palubným zariadením na bezkontaktné ovládanie koľajových výhybiek a automatické stavanie vlakovej cesty. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Vybavenie na riadenie priemyselných procesov a na...  >  Diaľkové ovládanie
MIKROCHEM spol. s r.o.
Nákup zariadenia na kontinuálnu chromatografiu pre výskum a vývoj priemyselnej separácie izomérov cukrov pre projekt „Podpora zvyšovania inovačného potenciálu spoločnosti MIKROCHEM spol. s r. o.“   
Predmetom zákazky je nákup zariadenia na kontinuálnu chromatografiu pre výskum a vývoj priemyselnej separácieizomérov cukrov. Kvapalinový chromatograf zariadenie na kontinuálnu chromatografiu pomocou"simulated movingbed". Maximálny prietok eluentu 50 ml/min, maximálny prípustný tlak v celom systéme 130bar, maximálny prietokdávkovacej pumpy 10 ml/min, dávkovacia pumpa 1 ks, maximálny prietok systémovej pumpy 50 ml/min, systémovépumpy 3 ks, multipozičné ventily 7 ks, prietokomery potrebné na real-timemonitorovanie celého systému 4 ks, 9 kskolón a ich napĺňanie podľa potrieb výskumu a vývoja počas trvania projektu, termostat na kolóny s teplotou do 120oCa s kapacitou 8 kolón o rozmere 250 x 50 mm, súčasťou systému musí byť chromatografický softvér spĺňajúcipožiadavky 21 CFR časť 11. S ELSD detektorom a kompresorom. Doprava na miesto dodania predmetu zákazky. Rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodanie predmetu zákazky. Inštalácia predmetu zákazky v mieste dodaniapredmetu zákazky. Dodávateľ poskytne predmet zákazky v súlade splatnou legislatívou a normami.Rovnaké znenie opisupredmetu zákazky je uvedené aj v Súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska
Viacúčelové meteorologické stanice   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia viacúčelových meteorologických staníc so snímačmi uvedenými v opisepredmetu zákazky spolu s dodávkou softvéru na vizualizáciu údajov, formou softvérových licencii.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Meteorologické prístroje
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka detektorov, analyzátorov a spektrometrov   
Predmetom tejto zákazky je dodávka detektorov, analyzátorov a spektrometrov vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia. Predmet zákazky je určený na zlepšenie efektívnosti výjazdov kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany do terénu a to za účelom kvalitatívnych a kvantitatívnych meraní vo vzorkách analyzovaných priamo v teréne. Ďalej je určený na vyhľadávanie a identifikáciu zdrojov základných typov ionizujúceho žiarenia, identifikáciu chemického zloženia látok, zmesí a pod. Zariadenia je možné použiť pri práci v teréne špecialistami z oblasti záchranných alebo bezpečnostných zložiek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Slavia Industries, a.s.
Multikomponentné zariadenie na kontrolu a zhotovenie jednoradových kuželíkových ložísk_II   
Predmetom zákazky je multikomponentné zariadenie na kontrolu a zhotovenie jednoradových kuželíkových ložísk. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Mesto Piešťany
Dodávka a montáž parkovacích automatov v meste Piešťany   
Predmetom zákazky je - dodávka, montáž/osadenie 23 kusov parkovacích automatov v zmysle špecifikácie predmetu zákazky - stavebné práce súvisiace s realizáciou podložia/základov potrebných na osadenie 23 kusov parkovacích automatov - súvisiace služby nevyhnutné na riadnu funkčnosť a prevádzku systému 23 kusov parkovacích automatov uvedené v špecifikácie predmetu zákazky - integrácia systému (vecne a funkčne súvisiaci s predmetom tejto zákazky) so systémom používaným Mestskou políciou mesta Piešťany (MP manager) - inštalácia a uvedenie do prevádzky 23 kusov parkovacích automatov navzájom prepojených systémom do centrálnej databázy - zaškolenie obsluhy minimálne 2 zamestnancov prevádzkovateľa k výkonu bežnej údržby parkovacích automatov a na činnosť s parkovacími automatmi - záručný servis poskytovaný v rámci záručnej doby.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Registračné hodiny a podobné, parkovacie hodiny  >  Parkovacie hodiny
SPP - distribúcia, a.s.
Domové membránové plynomery s mechanickým zariadením na teplotnú korekciu   
Predmetom zákazky je dodávka domových membránových plynomerov veľkosti G4 s mechanickým zariadením preteplotnú korekciu s osovým rozstupom vertikálnych pripojovacích hrdiel 250 mm.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
I00A1ND50001 Monitory kvapalných RA výpustí   
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v zmysle požiadaviek smernice verejnéhoobstarávateľa RS/PD/ZSM Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie a následne dodávka, montáž asprevádzkovanie systému monitorovania objemových aktivít. Súčasťou projektovej dokumentácie bude ocenený výkaz-výmer. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie