Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 355 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzitná nemocnica Bratislava
Operačný mikroskop   
Predmetom zákazky je dodanie operačného mikroskopu, ktorý sa využíva na všetky ušné operácie, na všetkyendoskopické hrtanové a hltanove operacie, na vsetky operacie na lateralnej a prednej baze lebky, na operacie koznychtumorov na tvari, na niektore nosove operacie.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Mikroskopy
P e W a S s.r.o.
„Proton-transfér reakčný spektrometer – monitorovanie v reálnom čase“   
Predmetom obstarania majú byť zariadenia na určovanie hmotnostného objemu špecifických látok na báze organickýchrozpúšťadiel ako je etanol, resp. isopropyl alkohol. Meranie, resp. určovanie miery odbúravania týchto látok jenevyhnutnou súčasťou procesu obaľovania osiva a predstavuje dôležitý zdroj údajov potrebných pre výskumnú činnosťzameranú na tvorbu novej receptúry obaľovacej suspenzie na báze superabsorpčných polymérov. Zariadenie máumožniť analýzu ovrstvenia osiva, konkrétne zastúpenie SAP (superabsorpčný polymér), ktorý má priamy vplyv nasorbčnú kapacitu, teda množstvo vody, ktoré dokáže zachytiť. Zariadenie má byť schopné analyzovať prítomnosťpesticídov pred a po procese úpravy osiva superabsorbentom.  Zariadenie č. 1 meria koncentrácie organického rozpúšťadla na výstupe vzduchu zo sušiaceho procesu. Vzhľadom na to,že vzduch bude vypúšťaný z prevádzky do vonkajšieho ovzdušia, je dôležité kontrolovať obsah rozpúšťadla, aby nebolaprekročená maximálna prípustná hranica. Za týmto účelom by malo byť použité meranie v reálnom čase na výstupe a vprípade prekročenia stanovenej koncentrácie rozpúšťadla by malo zariadenie poslať spätnú väzbu do procesu, aby bolvýstupný vzduch dodatočne adekvátne zriedený, za účelom dosiahnutia prípustnej koncentrácie rozpúšťadla vovýstupnom prúde vzduchu.  Zariadenie č. 2 meria koncentrácie organického rozpúšťadla na transportnom prepravníku sušiaceho zariadenia.Vzhľadom na negatívny vplyv etanolu, resp. IPA na osivo, je dôležité sledovanie obsahu týchto látok v sušiacomprocese, po ktorom nasleduje okamžite balenie osiva. Pri nedostatočnom vysušení osiva môže zvyškový obsah etanolu 1/5 ergo IPA spôsobiť výrazné zníženie klíčivosti osivo. Meranie by malo prebiehať online, so spätnou väzbou na rýchlosťdopravníka, resp. na množstvo a intenzitu privádzaného vzduchu do sušiaceho procesu.  Vzhľadom na charakter merania, by mali byť použité zariadenia, ktoré by dokázali kontinuálne merať koncentrácie látokzmesí so vzduchom v reálnom čase.  Súčasťou zákazky (ceny) sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky doprava záruka a záručný servis po dobu 35 mesiacov zaškolenie obslužného personálu zabezpečenie pravidelných revízií a kontrol funkčnosti vrátane kalibrácie zariadenia a všetky ostatné súvisiace nákladyuchádzača.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Špeciálne prístrojové vybavenie   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho prístrojového vybavenia v rámci pripravovaných projektov - Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií, - Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií 1. etapa, - Monitoring zosuvných deformácií, financovaných z Operačného programu Kvalita životného prostredia, a pre Vlastné potreby verejného obstarávateľa.  Predmet zákazky pozostáva z dodania špeciálneho prístrojového vybavenia pre potreby predmetných projektov a pre vlastné potreby verejného obstarávateľa podľa špecifikácie verejného obstarávateľa a v požadovanom množstve pre jednotlivé časti predmetu zákazky. Prístrojové vybavenie bude dodávané do priestorov Štátneho geologického ústavu v Bratislave, Spišskej Novej Vsi, Košiciach podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch (najmä v Časti B.1 Opispredmetu zákazky, v Časti B. 2 Spôsob určenia ceny, ako aj v Časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky), prípadne do vybraných monitorovacích vrtov v Trenčianskom kraji, v Banskobystrickom a Žilinskom kraji, v Prešovskom a Košickom kraji, ktoré budú verejným obstarávateľom upresnené v čiastkovej výzve na plnenie/čiastkovej objednávke. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, vrátane požadovaných množstiev jednotlivých položiek, ktoré tvoria predmet jednotlivých častí zákazky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS   
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS (inteligentné meracie systémy, komunikujúce prostredníctvom GSM siete), ďalej v texte len "elektromery" v príslušnom gramatickom tvare. Elektromery budú komunikovať s nadradeným systémom pomocou 3G/GPRS modemu vo forme vymeniteľného modulu, alebo interného zabudovaného modemu v zmysle štandardov DLMS/COSEM. Predmetom zákazky bude aj dodávka obslužného softvéru dodávateľa, ktorý bude komunikovať s výsledkom prenosu dát z elektromera, pričom tento bude v cene samotných elektromerov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Cestné rýchlomery   
Predmetom zákazky je dodávka meračov rýchlosti a/ Cestné rýchlomery priemernej rýchlosti - 11 ks b/ Cestné radarové rýchlomery - 12 ks c/ Laserové merače rýchlosti - 108 ks Detailná špecifikácia predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v prílohe č. 1a, 1b, 1c Opis predmetu zákazky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Dodávky reagencií vrátane každodenných kontrol a prenájom močovej linky (analyzátor moču chemicky a analyzátor močového sedimentu)   
dodávky reagencií vrátane každodenných kontrol pre plnohodnotnú prevádzku močovej linky a prenájom prístrojovejtechniky (nový nepoužívaný analyzátor moču chemicky a nový nepoužívaný analyzátor močového sedimentu). Vrátanedopravy do miesta určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, zaškolenia obsluhy a bezodplatného servisu počas dobyprenájmu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
M T J interiér, s.r.o.
„Zvýšenie technologickej úrovne v spoločnosti M T J interiér, s.r.o. - 2 “   
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie, ktorá sa skladá z 2 logických celkov a to  1. Laserový rezací stroj a 2. Hydraulický CNC ohraňovací lis. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Východoslovenská distribučná, a. s.
Základné statické elektromery   
Základné statické jednofázové a trojfázové striedavé elektromery na priame meranie činnej energie a výkonu sintegrovanou časovou základňou.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Východoslovenská distribučná, a. s.
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom   
Statické trojfázové striedavé elektromery na meranie činnej energie a výkonu, viactarifné so záznamom záťažovýchprofilov +P, -P s GSM 2G/3G modemom. Elektromery musia byť schopné obojsmerne komunikovať s nadradenýmdátovým a komunikačným centrom pomocou GSM 2G/3G modemu. Komunikácia musí prebiehať v zmysle štandardovDLMS/COSEM na báze IP.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Západoslovenská distribučná, a.s.
Špeciálne elektromery   
Špeciálne elektromery
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Západoslovenská distribučná, a.s.
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II   
Štandardné elektromery priame pre MOO a MOP II
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
Západoslovenská distribučná, a.s.
Trojfázový inteligentný elektromer s GPRS modemom   
Inteligentný elektromer s GPRS modemom slúžiaci na meranie elektrickej energie v súvislosti s platbami zmysle nariadenia vlády č. 294/2005 Z. z. alebo č. 145/2016 Z. z. o meradlách (MID) príloha MI-003 Elektromery a v zmysle vyhlášky 358/2013 ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike § 4. Inteligentný elektromer s GPRS modemom slúžiaci na meranie činnej elektrickej energie/s odpojovačom.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
M T J interiér, s.r.o.
„Zvýšenie technologickej úrovne v spoločnosti M T J interiér, s.r.o.“   
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie, ktorá sa skladá z 2 logických celkov a to  1. Laserový rezací stroj a 2. Hydraulický CNC ohraňovací lis. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi a prenájom virologického analyzátora   
dodanie diagnostických reagencií in vitro vrátane kalibrátorov, kontrolného materiálu a spotrebného materiálu navykonávanie predpísaných virologických vyšetrení u darcov krvi chemiluminiscenčnou, elektrochemiluminiscenčnou aleboimunochemiluminiscenčnou technológiou a prenájom prístrojovej techniky (nový nepoužívaný virologický analyzátor sprepojením do laboratórneho informačného systému oddelenia. Vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie, uvedeniado prevádzky, zaškolenia obsluhy a bezodplatného servisu počas doby prenájmu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Nemocnica s poliklinikou Myjava
Biochemický analyzátor   
Predmetom zákazky je kúpa Biochemického analyzátora pre Nemocnicu s poliklinikou v Myjave, nemocnicu vzriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predmetom zákazky je tiež inštalácia biochemickéhoanalyzátora v sídle verejného obstarávateľa, zaškolenie obsluhujúceho personálu, záručný a pozáručný výrobcomdoporučený servis počas 48 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a dodávka diagnostických reagencií in vitrona vyšetrovanie parametrov pacientskych vzoriek, ako aj príslušné kontrolné roztoky, kontroly, kalibrátory, roztoky akompletný spotrebný materiál v zmysle špecifikácie počas obdobia 48 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie