Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 338 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola
Meracia technika   
Verejný obstrarávateľ zadáva podlimitnú zákazku na dodanie tovarov, pričom predmetom je dodanie meracej techniky vpočte 7 ks (Digitálny nivelačný prístroj, Nivelačná podložka, Fiberglasová nivelačná lata, Skenovacia a fotogrametrickátotálna stanica s možnosťou pripojenia GNSS, Geodetická totálna stanica nižšej presnosti, Geodetická totálna stanica,Laserový skener vrátane softvéru na spracovanie 3D skenovania) pre potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú aj neoddeliteľné činnosti (služby) spojené s umiestnením a montážou tovaru. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a...
VUP, a.s.
Obstaranie inovatívneho strojno-technologického vybavenia - VUP, a.s. ( VO2)   
Predmet zákazky sa člení na časti Logický celok 1 Technologický komplex pre pilotnú linku Logický celok 2 Elektronická priemyselná váha s vrecovacou nadstavbou - 1 ks Logický celok 3 Plastový zásobník - 1 ks Logický celok 4 Štruktúrovaná výplň do kolóny - 1 ks Logický celok 5 Zariadenie na prípravu a separáciu prachového podielu - 1 ks
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
VUP, a.s.
Obstaranie inovatívneho strojno-technologického vybavenia - VUP, a.s.   
Technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
ZEDKO, s.r.o.
Vybavenie laboratória   
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie, ktorá sa skladá z 2 logických celkov  1.Laboratórna technológia 2. Indukčná pec
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
DB Biotech, a.s.
Laboratórna technika   
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych prístrojov a špeciálnych zariadení nevyhnutných pre realizáciuvýskumnovývojovej časti projektu s názvom Podpora výskumných a inovačných aktivít v spoločnostiach ZTS VVÚ Košice, a.s. a DB Biotech, a.s. financovaného z Operačného programu Výskum a Inovácie.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Prístrojové vybavenie pre potreby projektu Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho prístrojového vybavenia v rámci pripravovaného projektu Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky financovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Predmet zákazky pozostáva z dodania špeciálneho prístrojového vybavenia pre potreby predmetného projektu podľa špecifikácie verejného obstarávateľa a v požadovanom množstve pre jednotlivé časti predmetu zákazky. Prístrojové vybavenie bude dodávané do priestorov Štátneho geologického ústavu v Bratislave podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch (najmä v Časti B.1 Opis predmetu zákazky, v Časti B. 2 Spôsob určenia ceny, ako aj v Časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky), prípadne do vybraných hydrologických vrtov v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava, ktoré budú verejným obstarávateľom upresnené v čiastkovej objednávke.  Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch, vrátane požadovaných množstiev jednotlivých položiek, ktoré tvoria predmet jednotlivých častí zákazky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Prieskumné, hydrografické, oceánografické a...
Nitriansky samosprávny kraj
Skvalitnenie a rozšírenie praktického vzdelávania v oblasti robotizácie kybernetických systémov - Zariadenie odborných učební a dielní   
Nákup prevádzkových strojov, zariadení, techniky a náradia vrátane ich dodávky, montáže a zaškolenia obsluhy a likvidácie odpadov v rozsahu 1. Smart kamera 2 ks 2. Programovateľný laboratórny zdroj 2 ks 3. Profiloprojektor 1 ks 4. Vývojový software 4 ks 5. Sada zariadení Základy hydrauliky s príslušenstvom a Sada zariadení Základy elektrohydrauliky s príslušenstvom 1 ks Modulárny systém 1 sada Sada pre hydrauliku Elektro - hydraulická sada 6. Prenosné zariadenie na zber a prenos dát 1 ks
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
PROUNION a.s.
Hardvérové a softvérové vybavenie   
Predmetom zákazky je dodávka hardvérového a softvérového vybavenia a zariadení pre 3D skenovanie a spracovanie dát. Jedná sa o špecializovanú techniku a softvér podľa špecifikácií uvedených v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Skenery
EL spol. s r.o.
Zvyšovanie kvality a bezpečnosti produktov v infúzioterapii   
Predmetom zákazky sú dva logické celky na obstaranie priameho spotrebného materiálu a obstaranie hmotnéhoinvestičného majetku laboratórneho prístrojového zariadenia.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Dodávka technológie pre výskum bezpečnosti dopravných prostriedkov   
Zákazka sa skladá z troch logických celkov. Klimatický skúšobný systém je komplexné testovacie zariadenie, ktoréumožňuje overovať funkčnosť airbagov za extrémnych podmienok. Jeho súčasťou sú klimakomory, meracia azáznamová technika, vyhodnocovací softvér a infraštruktúra. Toto vybavenie je vhodné na skúšky komponentovzabudovaných do skúšobných prípravkov, častí karosérií automobilov, aj v celých vozidlách. Technické parametreumožňujú realizovať skúšky v komorách, aj mimo nich. Röntgen na overovanie kvality je určený na kontrolu kvalityspojov airbagových modulov zabudovaných v interiérových dielov. Diely osobných vozidiel budú slúžiť ako skúšobnévzorky na realizáciu testov funkčnosti airbagov zabudovaných v prístrojových doskách automobilov. Skúšobné vzorkynáhradné diely vozidiel Audi, Škoda, Tiguan na testovanie
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Environmental Institute, s.r.o.
Kvapalinový chromatograf s vysokorozlišovacím hmotnostným spektrometrom   
Predmetom zákazky je dodávka kvapalinového chromatografu s vysokorozlišovacím hmotnostným spektrometrom (1ks),ktorý je podrobne špecifikovaný v kapitole B.1 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace službydopravné a manipulačné výkony na miesto určenia, inštalácia a uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti aprevádzky schopnosti dodaného prístroja, odovzdanie príslušnej dokumentácie, záručné servisné služby a zaškolenie obsluhy v optimálnom rozsahu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
KOVOZBER, s.r.o.
Dodávka laboratórneho vybavenia   
Predmetom zákazky je dodanie Vysokotlaký reaktor 1 ks Kotlík reakčný valcovitý 1 ks Laboratórny nábytok - komplet Magnetické miešadlo s ohrevom - 3 ks Laboratórny trecí mlyn s keramickou nádobou a vložkou na báze ZrO2- Atritor - 1 ks Ručný XRF spektrometer 1 ks Laserový analyzátor veľkosti častíc 1 ks Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
ONGRID s.r.o.
Prenájom meracích a laboratórnych prístrojov a IT vybavenia   
Predmetom zákazky je Prenájom meracích a laboratórnych prístrojov a IT vybavenia. Viac informácií v súťažnýchpodkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
DB Biotech, a.s.
Laboratórna technika   
Predmetom zákazky je dodávka laboratórnych prístrojov a špeciálnych zariadení nevyhnutných pre realizáciu výskumno-vývojovej časti projektu s názvom Podpora výskumných a inovačných aktivít v spoločnostiach ZTS VVÚ Košice, a.s. aDB Biotech, a.s. financovaného z Operačného programu Výskum a Inovácie.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
STATON, s.r.o.
Povlakovacie terče   
Predmetom zákazky je dodávka zdrojového materiálu na realizáciu depozície, tzv. povlakovacie terče o rozmeroch 254mm x 127 mm x 10 mm. Terče musia byť prispájkované z jednej strany medenou platničkou o hrúbke 2 mm arozmerom 255 mm x 127 mm. Bližšia špecifikácia je určená v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie