Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 156 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Dopravný úrad
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách pre potrebyDopravného úradu v dohodnutej kvalite, rozsahu a najnižšej cene, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Verejnýobstarávateľ požaduje priebežné a pružné zabezpečovanie leteniek a súvisiacich služieb, prioritným miestom odletu jeBratislava/Viedeň. V prípade ak nie je možné zabezpečiť vhodný odlet z Bratislavy, musí byť zabezpečený z najbližšiehomožného odletového miesta. Požadované letenky budú v ekonomickej triede. Predpokladané cieľové miesta sú najmäBrusel, Paríž, Londýn, Rím, Luxemburg, Amsterdam, Varšava, Kolín nad Rýnom, Lille a pod.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby  >  Pravidelné letecké dopravné služby
Slovenský zväz ľadového hokeja
Služby leteckej dopravy a ostatné podporné a pomocné dopravné služby pre SZĽH   
1/4 Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb leteckej dopravy a ďalšie podporné a pomocné dopravné služby.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách pre potreby Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zabezpečenie služieb leteckej prepravy pre zahraničné a tuzemské pracovné cesty   
Predmet zákazky zahŕňa zabezpečenie komplexných služieb leteckej prepravy pre potreby verejného obstarávateľa smožnosťou využívania služieb bez územného obmedzenia do celého sveta a tiež na tuzemské pracovné cesty. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky, ako aj postup objednávania a poskytovania služieb leteckej prepravy bol upravený vsúťažných podkladoch a návrhu rámcovej dohody.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre potreby SIEA   
Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteckej prepravy a s tým súvisiacich služieb v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Zabezpečenie leteniek pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb do zahraničia prezahraničné pracovné cesty pracovníkov Žilinskej univerzity v Žiline. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačazabezpečenie cestovných lístkov leteniek a služieb súvisiacich s leteckou prepravou.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby  >  Pravidelné letecké dopravné služby
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách   
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v zahraničí 2017   
Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteckej prepravy a s tým súvisiacich služieb v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Zabezpečenie leteniek pre organizáciu   
Predmetom zadávanej zákazky na poskytnutie služieb je operatívne, priebežné a komplexné zabezpečenie leteniek asúvisiacich služieb spojených s pravidelnou leteckou prepravou osôb vrátane prípojov, prestupov a služieb k tomuprislúchajúcich v rámci tuzemských a zahraničných pracovných ciest v súvislosti s plnením úloh organizácie zadávajúcejtúto zákazku. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej len "SP") vrátane ich príloh,ktoré poskytuje, resp. sprístupňuje verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky záujemcom v súlade sozákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom v časeodoslania tejto výzvy na predkladanie ponúk na publikovanie vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len "ZVO") nainternetovej adrese uvedenej v oddiele I.3) tejto výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len "výzva") a v profile verejnéhoobstarávateľa dostupného na internetovej adrese uvedenej v oddiele I.1) tejto výzvy. Cieľom zadávanej zákazky jeurčenie podmienok poskytovania požadovaných služieb počas trvania rámcovej dohody podľa § 83 ZVO, ktorá budeuzavretá na základe výsledku tohto verejného obstarávania.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Dopravný úrad
Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných služobných cestách pre potrebyDopravného úradu v dohodnutej kvalite, rozsahu a najnižšej cene, podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Verejnýobstarávateľ požaduje priebežné a pružné zabezpečovanie leteniek a súvisiacich služieb, prioritným miestom odletu jeBratislava/Viedeň. V prípade ak nie je možné zabezpečiť vhodný odlet z Bratislavy, musí byť zabezpečený z najbližšiehomožného odletového miesta. Požadované letenky budú v ekonomickej triede. Predpokladané cieľové miesta sú najmäBrusel, Paríž, Londýn, Rím, Luxemburg, Amsterdam, Varšava, Kolín nad Rýnom, Lille a pod.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby  >  Pravidelné letecké dopravné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby rezortu MPSVR SR   
Predmetom zákazky "Zabezpečenie leteckej prepravy pre potreby MPSVR SR" je zabezpečenie leteckej prepravy osôb prituzemských a zahraničných služobných cestách pre potreby MPSVR SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej a riadiacejpôsobnosti.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Zabezpečenie leteniek, ubytovania a ďalších služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb   
Predmetom obstarávania je zabezpečenie leteniek, služieb súvisiacich s leteckou prepravou osôb a ubytovania v miestepobytu pri zahraničných a tuzemských pracovných cestách zamestnancov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Výkon leteckých prác a diagnostiky pre spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.   
Predmetom tejto zákazky sú letecké práce vykonávané dvojmotorovým vrtuľníkom poskytovateľa služby pre potreby obstarávateľa, diagnostické práce pozostávajúce z vizuálnych leteckých prehliadok vedení vvn a zvn a termovíznych meraní vedení a elektrických staníc, mimoriadne letecké práce v prípade poruchy (havárie) vedenia vvn a zvn (prepravaelektromontérov a ich vysadenie na miesto poruchy v ťažko prístupnom teréne z vrtuľníka, preprava materiálu a náradiana miesto poruchy, a to za účasti zamestnancov obstarávateľa alebo osôb oprávnených obstarávateľom na palubevrtuľníka), vyhodnotenie výsledkov diagnostických prác, ich záznam do technicko-informačného systému PMGEO - SAPPM obstarávateľa a vyhotovenie zápisov.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby  >  Nepravidelné letecké dopravné služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Zabezpečenie leteniek pre potreby UPJŠ v Košiciach   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri tuzemských a zahraničných pracovných cestách prepotreby Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek na pravidelných a nepravidelných (charterových) leteckých linkách upravidelných, ako aj u tzv. nízkonákladových prepravcov, pre potreby zamestnancov verejného obstarávateľa aostatných verejných obstarávateľov v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa aostatných verejných obstarávateľov. Súčasťou predmetu zákazky je aj doručovanie leteniek, alebo iných cestovnýchdokladov, v termínoch a na miesta určené verejným obstarávateľom/odberateľom. Predmetom zákazky je ajzabezpečovanie vlakových, autobusových cestovných lístkov a ostatných súvisiacich služieb.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie