Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania Letisko zobrazujem 115 z 94 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Explosives Trace Detector (ETD) – zariadenia na detekčnú kontrolu výbušnín   
Explosives Trace Detector (ETD) - zariadenia na detekčnú kontrolu výbušnín v počte 7 ks.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vykonávanie nálezových opráv a servisu 5 ks letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS200 Performance line servisným autorizovaným strediskom   
Vykonávanie nálezových opráv, pravidelných servisných úkonov a pravidelnej údržby servisom - autorizovaným strediskom, letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS 200 Performance Line v počte 5 kusov, s výmenou motorového oleja, hydraulického oleja, sady filtrov, kontrolou tlakov jednotlivých hydraulických obvodov, v súlade s ukladaním chybových hlásení vlastnej riadiacej jednotky a diagnostickým softvérom, ako aj vymazaním chybových hlásení po odstránení hlásených chýb.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Vybudovanie fyzickej a technickej ochrany Letiska Bratislava   
Prevádzkovateľ letiska je povinný v zmysle § 34 ods. 2) Leteckého zákona zabezpečiť ochranu cestujúcich, batožiny,poštových zásielok, nákladu, lietadiel a ich posádok, letiska a leteckých pozemných zariadení pred činmi protiprávnehozasahovania a tiež je zodpovedný za vykonávanie preventívnych opatrení v určenom rozsahu.  Prevádzkovateľ letiska je ďalej zodpovedný za to, aby prístup do letovej časti letiska, používanej pre potreby civilnéholetectva, bol kontrolovaný pre účely zabránenia neoprávnenému vstupu. Podľa ustanovenia 1.1.1.2 prílohyVykonávacieho nariadenia komisie (EÚ) 2015/1998 ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločnýchzákladných noriem bezpečnostnej ochrany letectva, hranicu medzi verejnou časťou letiska a letovou časťou letiska tvorífyzická prekážka, ktorá je pre širokú verejnosť jasne viditeľná a ktorá zabraňuje vstupu neoprávnených osôb.  Cieľom projektu je systémovo a súborom opatrení minimalizovať bezpečnostné hrozby ako aj ekonomické náklady pripomere bezpečnostná hrozba vs. vynaložené finančné prostriedky. Komplexnou inováciou a modernizáciou oplotenia akoaj vybudovania novej silovej a dátovej infraštruktúry, informačného a databázového systému rizík, vybudovania adoplnenia špeciálneho vybavenia nevyhnutného pre včasnú a efektívnu intervenciu počas špecifických mimoriadnychbezpečnostných udalostí v závislosti od konkrétneho typu mimoriadnej udalosti a odolnosti proti mimoriadnymudalostiam ovplyvnených možných bezpečnostných hrozieb s prepojením na ostatné systémy miestnej, národnej amedzinárodnej úrovni v reálnom čase. Pri predmete zákazky s názvom Vybudovanie fyzickej a technickej ochrany letiska Bratislava ide o aktívne a pasívnezabezpečenie letiska M. R. Štefánika v Bratislave (BTS) proti vzniku kritických situácií vstupov/výstupov do areálu BTS smožnosťou prijímať efektívne bezpečnostné opatrenia a riadiť z centrálneho dispečingu postupy a kroky v rámci BTS smožnosťou napojenia na vybrané orgány štátnej správy. V rámci inovácie oplotenia ide o dĺžku 14 534 m vrátaneinovácie vstupov a brán. Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace licencie a služby zabezpečenia 4- ročnej 1/5 servisnej podpory dodávaných zariadení a služby, ktoré priamo súvisia s dodaním konkrétneho požadovaného tovaru, t.j.konfigurácia a inštalácia týchto technických zariadení, doprava na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru,likvidáciou obalov). Verejný obstarávateľ zároveň požaduje oceniť služby súvisiace s plnením predmetu zákazky službytechnických špecialistov, realizačný projekt, projekt skutočného vyhotovenia, autorský dozor.  Dokumentácia na výber zhotoviteľa stavby Tendrová dokumentácia (TD) bude poskytnutá záujemcom, ktorí splniapodmienky účasti v užšej súťaži.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Letisko Sliač, a.s.
Zabezpečenie dodávania leteckých pohonných hmôt JET A1   
Predmetom zákazky je letecký petrolej JET A-1 v súlade s Inšpekčným certifikátom výrobku v súlade s posúdením zhodypodľa QC_GP1_SNVUR1 s SN_0502_00/DEF STAN 91-091/ASTM D1655-19 v objeme maximálne do 5.000.000 l podľaobjednávok Kupujúceho.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Výmena RTG zariadení pre príručnú batožinu   
Výmena 3 ks RTG zariadení pre príručnú batožinu, typ HI-SCAN 6040 CTiX 6s podľa normy EDS CB štandard C3.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektrinyvrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny,systémové služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (distribučné služby) od príslušnéhoprevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľapodmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Verejné výberové konanie - plnenie lietadiel   
Predmetom verejného výberového konania bol výber dvoch (2) poskytovateľov služieb pozemnej obsluhy -kategóriaplnenie lietadiel na letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Vyhlasovateľ sa zaviazal za podmienok a spôsobom uvedeným vPodmienkach verejného výberového konania vybrať dve (2) ponuky alebo len jednu (1) ponuku alebo mal právoodmietnuť všetky predložené ponuky. Podrobný popis bol uvedený v Podmienkach výberového konania.
Podporné a pomocné dopravné služby, služby...  >  Pomocné služby pre suchozemskú, vodnú a leteckú...  >  Pomocné služby leteckej dopravy
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vykonávanie nálezových opráv a servisu 5 ks letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS200 Performance line servisným autorizovaným strediskom   
Vykonávanie nálezových opráv, pravidelných servisných úkonov a pravidelnej údržby servisom - autorizovaným strediskom, letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS 200 Performance Line v počte 5 kusov, s výmenou motorového oleja, hydraulického oleja, sady filtrov, kontrolou tlakov jednotlivých hydraulických obvodov, v súlade s ukladaním chybových hlásení vlastnej riadiacej jednotky a diagnostickým softvérom, ako aj vymazaním chybových hlásení po odstránení hlásených chýb.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
RTG zariadenia na kontrolu batožín a Cargo zásielok   
Výmena 2 ks RTG zariadení pre príručnú batožinu, typ HI-SCAN 6040 CTiX podľa normy EDS CB štandard C3,2 ks RTGzariadení na kontrolu batožín, typ HI-SCAN 6040-2is HR na vstupy do vyhradeného bezpečnostného priestoru a 1 ksRTG zariadenia pre zásielky a náklad, typ HI-SCAN 145180-2is.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vykonávanie nálezových opráv a servisu 5 ks letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS200 Performance line servisným autorizovaným strediskom   
Vykonávanie nálezových opráv, pravidelných servisných úkonov a pravidelnej údržby servisom - autorizovaným strediskom, letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS 200 Performance Line v počte 5 kusov, s výmenou motorového oleja, hydraulického oleja, sady filtrov, kontrolou tlakov jednotlivých hydraulických obvodov, v súlade s ukladaním chybových hlásení vlastnej riadiacej jednotky a diagnostickým softvérom, ako aj vymazaním chybových hlásení po odstránení hlásených chýb.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave   
Ide o upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov Letiska M. R. Štefánika v Bratislave s celkovou výmerou 51765,29 m2 - administratívne, obchodné, sociálne priestory, technické zázemie, verejné a neverejné priestoryvybavovacích budov, časti vonkajších priestorov. Špecifikácia upratovacích činností je uvedená v súťažných podkladoch,v prílohe k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektrinyvrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny,systémové služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (distribučné služby) od príslušnéhoprevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľapodmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Letisko Piešťany, a.s.
RTG pre príručnú batožinu, detektor výbušnín, zariadenie pre kontrolu tekutín, gélov, pást a aerosolov   
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks RTG pre príručnú batožinu, 1 ks detektoru výbušnín, 1 ks zariadenia pre kontrolutekutín, gélov, pást a aerosolov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vykonávanie nálezových opráv a servisu 5 ks letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS200 Performance line servisným autorizovaným strediskom   
Vykonávanie nálezových opráv, pravidelných servisných úkonov a pravidelnej údržby servisom - autorizovanýmstrediskom, letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS 200 Performance Line v počte 5 kusov, svýmenou motorového oleja, hydraulického oleja, sady filtrov, kontrolou tlakov jednotlivých hydraulických obvodov, vsúlade s ukladaním chybových hlásení vlastnej riadiacej jednotky a diagnostickým softvérom, ako aj vymazanímchybových hlásení po odstránení hlásených chýb.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Upratovanie lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave   
Ide o upratovanie lietadiel na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave v nepretržitom režime. Špecifikácia upratovacích činností je uvedená v súťažných podkladoch, v Prílohe č. 3 k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb. Upratovacie a čistiace práce podľa tejto Zmluvy bude poskytovateľ zabezpečovať v zmysle denného letového poriadku tak, aby nebola narušená prevádzka, v 24 hodinovom režime, 7 dní v týždni. Objednávateľ Letisko M. R. Štefánika v Bratislave - Airport Bratislava, a.s. (BTS) zabezpečí dodávku studenej a teplej vody a elektrickej energie pre prípad dobíjania elektrických zariadení na vykonávanie čistiacich prác na vlastné náklady.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie