Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania Letisko zobrazujem 1630 z 87 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Dodávka elektriny pre rok 2020   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektrinyvrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu v súlade so zákonom č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 13 vyhláškyÚradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu selektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, vrátane zabezpečeniaprístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitímsústavy a s distribúciou a prenosom elektriny od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odbernémiesta obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľa obchodných podmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Kuchyňa, letisko - rekonštrukcia prevádzkových plôch - SZ a PD   
Predmetom tejto zákazky je vypracovanie stavebného zámeru a projektovej dokumentácie pre stavebné konanie arealizáciu stavby pre rekonštrukciu prevádzkových plôch na letisku Kuchyňa, k. ú. Bažantnica, parc. č. 991 970, LV č. 1.Pozemok je majetkovo právne vysporiadaný v správe MO SR. Súčasťou predmetu zákazky bude aj vykonávanieautorského dohľadu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Úprava batožinového systému BHS z dôvodu prechodu systému BHS na Standard 3   
Ide o úpravu súčasného batožinového systému BHS (Baggage Handling System) na kontrolu zapísanej batožiny v súlades EU Standard 3 pre systémy EDS (systémy detekcie výbušnín), ktorý pri výstavbe terminálu A letiska M.R.Štefánika vBratislave dodávala spoločnosť Vanderlande Industries B.V., Holandsko. Ide o úpravu batožinového systému za prevádzky (programovanie, demontáž a montáž pásov, dodanie upravenýchpásov a iné), pričom je nutné zachovať celkovú kompatibilitu systému BHS.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Zariadenia letísk
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Kontajnerové státie pre pracovisko detekčnej kontroly   
Predmetom súťaže je zabezpečenie dodávateľa kontajnerového státia vonkajších rozmerov 12 x 11 m pre pracovisko detekčnej kontroly prostredníctvom právnickej osoby, ktorá má oprávnenie pre jeho dodanie. Celá unimobunka musí byťosadená na betónových prefabrikátoch výšky 40 cm z dôvodu, aby nebola zaplavovaná dažďovou vodou. Uvedené prefabrikáty budú súčasťou dodávky unimobunky. V rámci dodávky zákazky bude aj demontáž pôvodnej unimobunky a prevoz, montáž na určené miesto v rámci letiska Bratislava a montáž novej unimobunky. Presný technický popis, pôdorys unimobunky a návrh zmluvy o dielo sú uvedené v prílohách k súťažným podkladom.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Hasičská automobilová plošina pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu   
Predmetom súťaže je zabezpečenie dodávateľa hasičskej automobilovej plošiny prostredníctvom právnickej osoby, ktorámá oprávnenie pre jej dodanie. Presná špecifikácia je uvedená v zmluve o dodaní hasičskej automobilovej plošiny, ktorátvorí súčasť súťažných podkladov. Hasičská automobilová plošina je určená na záchranu osôb z lietadla neschopnéhopohybu v súlade s STN EN 12312-14 časť 14 Nástupné zariadenia pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Detekčné zariadenie HISCAN 100100T-2is   
1 detekčné zariadenie HISCAN 100100T-2is
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Kontajnerové státie pre pracovisko detekčnej kontroly   
Predmetom súťaže je zabezpečenie dodávateľa kontajnerového státia vonkajších rozmerov 12 x 11 m pre pracoviskodetekčnej kontroly prostredníctvom právnickej osoby, ktorá má oprávnenie pre jeho dodanie. Celá unimobunka musí byťosadená na betónových prefabrikátoch výšky 40 cm z dôvodu, aby nebola zaplavovaná dažďovou vodou. Uvedenéprefabrikáty budú súčasťou dodávky unimobunky. V rámci dodávky zákazky bude aj demontáž pôvodnej unimobunky aprevoz, montáž na určené miesto v rámci letiska Bratislava a montáž novej unimobunky. Presný technický popis,pôdorys unimobunky a návrh zmluvy o dielo sú uvedené v prílohách k súťažným podkladom.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Konštrukcie a časti konštrukcií
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Nákup nových detekčných zariadení XCT pre podanú (zapísanú) batožinu a vybudovanie školiaceho centra v súvislosti s prechodom systému BHS na Standard 3   
Ide o nákup dvoch nových XCT zariadení, spĺňajúcich STANDARD 3 a vybudovanie školiaceho strediska pre výcvik 3D zobrazení kontrolovaných predmetov/batožín. Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1998 z 5. novembra 2015 stanovuje podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva, stanovuje normy pre EDS (zariadenia systémov detekcievýbušnín), ktoré sú schopné zistiť prítomnosť a prostredníctvom spustenia výstražného zariadenia signalizovať presnestanovené a vyššie jednotlivé množstvá výbušného materiálu uloženého v batožine alebo v iných zásielkach. Na základe ustanovenia bodu 12.4.2.2. prílohy k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/1998 platnosť úrovne 2 pre EDS sa skončí 1. septembra 2020 . Všetky EDS pre podanú batožinu, ktoré sa v súčasnosti používajú na Letisku M.R.Štefánika Airport Bratislava, a.s. (BTS) spĺňajú úroveň 2 (STANDARD 2). Po tomto dátume musia všetky zariadeniapovinne spĺňať úroveň 3 (STANDARD 3). Potreba prechodu na úroveň 3 (STANDARD 3) daná predpismi určujestrategické smerovanie bezpečnosti, ktorá sa musí pripraviť na plnenie požiadaviek spoločných základných noriemEurópskej únie.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektrinyvrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny,systémové služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (distribučné služby) od príslušnéhoprevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľapodmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Kuchyňa, letisko - rekonštrukcia prevádzkových plôch - SZ a PD   
Predmetom tejto zákazky je vypracovanie stavebného zámeru a projektovej dokumentácie pre stavebné konanie arealizáciu stavby pre rekonštrukciu prevádzkových plôch na letisku Kuchyňa, k. ú. Bažantnica, parc. č. 991 970, LV č. 1.Pozemok je majetkovo právne vysporiadaný v správe MO SR. Súčasťou predmetu zákazky bude aj vykonávanieautorského dohľadu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Hasičská automobilová plošina pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu   
Predmetom súťaže je zabezpečenie dodávateľa hasičskej automobilovej plošiny prostredníctvom právnickej osoby, ktorámá oprávnenie pre jej dodanie. Presná špecifikácia je uvedená v zmluve o dodaní hasičskej automobilovej plošiny, ktorátvorí súčasť súťažných podkladov. Hasičská automobilová plošina je určená na záchranu osôb z lietadla neschopnéhopohybu v súlade s STN EN 12312-14 časť 14 Nástupné zariadenia pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Hasičská automobilová plošina   
Predmetom súťaže je zabezpečenie dodávateľa hasičskej automobilovej plošiny prostredníctvom právnickej osoby, ktorámá oprávnenie pre jej dodanie. Presná špecifikácia je uvedená v zmluve o dodaní hasičskej automobilovej plošiny, ktorátvorí súčasť súťažných podkladov. Hasičská automobilová plošina je určená na záchranu osôb z lietadla neschopnéhopohybu v súlade s STN EN 12312-14 časť 14 Vozidlá na prepravu cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Slovenský olympijský výbor
Letecká preprava pre potreby SOV   
Zabezpečenie jednosmernej alebo spiatočnej leteckej prepravy osôb určených verejným obstarávateľom z Bratislavyalebo Viedne do požadovaných destinácií.  Zabezpečenie transportu osôb a batožiny na letisko pri odlete a z letiska pri prílete späť. Zabezpečenie nákladnej prepravy potrebného vybavenia (nadváha) vrátane nadrozmerných predmetov.  1/4 Poskytovanie asistenčných služieb. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť alebo na obe časti.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektrinyvrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny,systémové služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (distribučné služby) od príslušnéhoprevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľapodmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Dodávka elektriny pre rok 2019   
Zabezpečenie dodávky elektriny, vrátane prenosu, distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlky za odberné miestoodberateľa a dodania prehľadného štvrťhodinového profilovania činného odberu v mesačných prehľadoch, pre objektyLetiska M. R. Štefánika, Bratislava, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete,za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľadistribučnej siete pre zmluvné obdobie za odberné miesto. Zabezpečovať odberateľovi prístup do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné službyspojené s použitím sústavy a prenosom elektriny od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len PDS),ku ktorej je odberné miesto odberateľa pripojené v rozsahu a podľa podmienok zmluvy a prevádzkového poriadku PDS.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie