Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania Letisko zobrazujem 3145 z 77 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany S lovenskej republiky, zastúpené: Úrad pre investície a akvizície
Prešov, letisko – výstavba hangáru č. 4 – SZ   
V ypracovanie stavebného zámeru pre stavebné konanie na vybudovanie nového hangáru č. 4 na leteckej základni v Prešove. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky a v Prílohe č. 2 tejto výzvy - Protokol z overovacieho prieskumu staveniska .
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektrinyvrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny, 1/4 systémové služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (distribučné služby) od príslušnéhoprevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľapodmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Dodávka zemného plynu   
Zabezpečenie dodávky predpokladaného množstva zemného plynu pre 4.štvrťrok 2017, vrátane prepravy a distribúcie,prevzatia zodpovednosti za odchýlky za odberné miesta odberateľa, pre objekty Letiska M. R. Štefánika, Bratislava, vkvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnychpredpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvnéobdobie za odberné miesta.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek na pravidelných a nepravidelných (charterových) leteckých linkách u pravidelných, ako aj u tzv. nízkonákladových prepravcov, pre potreby zamestnancov verejného obstarávateľa a pre 1/6 ostatných verejných obstarávateľov v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejnéhoobstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov. Súčasťou predmetu zákazky je aj odvoz zamestnancov verejnéhoobstarávateľa z územia mesta Bratislavy na letisko Viedeň Schwechat a z letiska späť do Bratislavy, doručovanieleteniek, alebo iných cestovných dokladov, v termínoch a na miesta určené verejným obstarávateľom a dopravazamestnancov verejného obstarávateľa na letisko a z letiska. Predmetom zákazky je aj zabezpečovanie vlakových,autobusových, trajektových a lodných cestovných lístkov a ostatných súvisiacich služieb.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektrinyvrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a prístupu odberateľa do sistribučnej sústavy, distribúcie elektriny,systémové služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (distribučné služby) od príslušnéhoprevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľapodmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Dodávka elektriny pre rok 2018   
Zabezpečenie dodávky elektriny, vrátane prenosu, distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlky za odberné miesto odberateľa a dodania prehľadného štvrťhodinového profilovania činného odberu v mesačných prehľadoch, pre objekty Letiska M. R. Štefánika, Bratislava, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete,za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľadistribučnej siete pre zmluvné obdobie za odberné miesto. Zabezpečovať odberateľovi prístup do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a prenosom elektriny od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len PDS), ku ktorej je odberné miesto odberateľa pripojené v rozsahu a podľa podmienok zmluvy a prevádzkového poriadku PDS.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Aplikátor chemických rozmrazovacích materiálov   
Predmetom zákazky je zariadenie, ktoré bude používané na vykonanie odmrazenia, odstránenia ľadu a snehu z leteckej techniky a na prípravu leteckej techniky k letu protinámrazovým nástrekom, bez poškodenia leteckej techniky, v súlade s civilnými leteckými predpismi. Ide o mobilný zabezpečovací prostriedok pre odstraňovanie ľadu a snehu z leteckej techniky a pre prípravu lietadla k letu nástrekom protinámrazovej kvapaliny umiestnený na podvozku stredného nákladného automobilu kategórie N2 pre prevádzku na spevnených letiskových plochách a nespevnených letiskových plochách a na vrstve utlačeného snehu. Zariadenie nepotrebuje balistickú ochranu - predpoklad pôsobenia na stálych letiskách.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
Dopravný úrad
Vytvorenie, dodanie a nasadenie diela (upgrade a prepojenie dátových centier Dopravného úradu) a zabezpečenie údržby a podpory počítačov, serverov a informačnej infraštruktúry v správe Doprav.úradu   
Predmet zákazky je vytvorenie diela spočívajúceho v upgrade a prepojení dátových centier Dopravného úradu vlokalitách Prístavná 10, Bratislava a Letisko M. R. Štefánika, Bratislava a zabezpečenie údržby a podpory počítačov,serverov a informačnej infraštruktúry v správe Dopravného úradu, s plnením na všetkých jeho pracoviskách, to jest vBratislave /Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Prístavná 10, 821 09 Bratislava/, Komárne /Ostrov sv. Alžbety3098, 945 01 Komárno/, Žiline /Horný Val 65/28, 010 01 Žilina/, Košiciach /Slnečná 24, 040 01 Košice, Štefánikova ulica60, 041 50 Košice/ a Štúrove /Nám. Slobody 12, 943 01 Štúrovo do 31.12.2019 za podmienky neprečerpania týchtofinančných limitov na rok 2017/na 12 mesiacov (upozornenie použiť je možné už len výdavky na zvyšné mesiace do konca roka 2017)137 635,83 EUR bez DPH na rok 2018 137 635,83 € bez DPH, na rok 2019 137 635,83 € bez DPH, inak len do dňa, kedy by došlo alebo mohlo dôjsť k akémukoľvek prečerpaniu daného limitu v konkrétnom roku.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby pre počítačové siete
Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku   
Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektrinyvrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a prístupu odberateľa do sistribučnej sústavy, distribúcie elektriny,systémové služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (distribučné služby) od príslušnéhoprevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta obstarávateľa pripojené v rozsahu a podľapodmienok tohto prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním dopravných cenín   
Predmetom zákazky je zabezpečenie leteniek na pravidelných a nepravidelných (charterových) leteckých linkách u pravidelných, ako aj u tzv. nízkonákladových prepravcov, pre potreby zamestnancov verejného obstarávateľa a pre 1/6 ostatných verejných obstarávateľov v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejnéhoobstarávateľa a ostatných verejných obstarávateľov. Súčasťou predmetu zákazky je aj odvoz zamestnancov verejnéhoobstarávateľa z územia mesta Bratislavy na letisko Viedeň Schwechat a z letiska späť do Bratislavy, doručovanieleteniek, alebo iných cestovných dokladov, v termínoch a na miesta určené verejným obstarávateľom a dopravazamestnancov verejného obstarávateľa na letisko a z letiska. Predmetom zákazky je aj zabezpečovanie vlakových,autobusových, trajektových a lodných cestovných lístkov a ostatných súvisiacich služieb.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Prešov, letisko - rekonštrukcia hangáru č. 3 - R   
Ide o uskutočňovanie stavebných prác a to realizáciu komplexnej rekonštrukcie hangáru č. 3 vo VÚ 6335 Prešov podľavypracovanej projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Upratovanie objektov, časti vonkajších priestorov a lietadiel na Letisku M.R.Štefánika v Bratislave   
Ide o upratovanie objektov, časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Pri upratovaní objektov a vonkajších priestorov Letiska M. R. Štefánika v Bratislave ide o celkovú výmeru 102 831,54 m2 -administratívne, sociálne priestory, technické zázemie, verejné a neverejné priestory vybavovacích budov, vonkajšie priestory. Upratovanie vybraných objektov, vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave bude prebiehať v nepretržitom režime. Špecifikácia upratovacích činností je uvedená v súťažných podkladoch, v prílohe k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Dodávka zemného plynu   
Zabezpečenie dodávky predpokladaného množstva zemného plynu pre 3.štvrťrok 2017, vrátane prepravy a distribúcie,prevzatia zodpovednosti za odchýlky za odberné miesta odberateľa, pre objekty Letiska M. R. Štefánika, Bratislava, vkvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnychpredpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvnéobdobie za odberné miesta.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Dopravný úrad
Dodávka a nákup leteckých pohonných hmôt JET A1 na letisku M. R. Štefánika Bratislava do lietadla L-410 UVP-E-LW - poznávacej značky OM-SYI   
Predmetom obstarávania je odber/ nákup daňovo zvýhodneného minerálneho oleja - letecký petrolej JET A -1 v areáliletiska Bratislava, poštová adresa Letisko M. R. Štefánika, Bratislava, a jeho plnenie do lietadla L-410 UVP-E-LW,poznávacej značky OM-SYI na základe odberného poukazu vydaného Colným úradom Bratislava na rok 2017 a nanásledne uvedené roky trvania zmluvy.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Ropa a ropné destiláty
Dopravný úrad
Vytvorenie, dodanie a nasadenie diela (upgrade a prepojenie dátových centier Dopravného úradu) a zabezpečenie údržby a podpory počítačov, serverov a informačnej infraštruktúry v správe Doprav.úradu   
Predmet zákazky je vytvorenie diela spočívajúceho v upgrade a prepojení dátových centier Dopravného úradu vlokalitách Prístavná 10, Bratislava a Letisko M. R. Štefánika, Bratislava a zabezpečenie údržby a podpory počítačov,serverov a informačnej infraštruktúry v správe Dopravného úradu, s plnením na všetkých jeho pracoviskách, to jest vBratislave /Letisko M.R. Štefánika, 823 05 Bratislava, Prístavná 10, 821 09 Bratislava/, Komárne /Ostrov sv. Alžbety3098, 945 01 Komárno/, Žiline /Horný Val 65/28, 010 01 Žilina/, Košiciach /Slnečná 24, 040 01 Košice, Štefánikova ulica60, 041 50 Košice/ a Štúrove /Nám. Slobody 12, 943 01 Štúrovo do 31.12.2019 za podmienky neprečerpania týchtofinančných limitov na rok 2017/na 12 mesiacov (upozornenie použiť je možné už len výdavky na zvyšné mesiace do konca roka 2017)137 635,83 EUR bez DPH na rok 2018 137 635,83 € bez DPH, na rok 2019 137 635,83 € bez DPH, inak len do dňa, kedy by došlo alebo mohlo dôjsť k akémukoľvek prečerpaniu daného limitu  1/6 v konkrétnom roku.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby pre počítačové siete
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie