Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 124 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Dunajská Lužná
Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu a odvozu zmesového komunálneho odpadu z Obce Dunajská Lužná vsúlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a ďalších dohodnutých činnostívyplývajúcich z predmetu plnenia zákazky. Zber zmesového komunálneho odpadu bude zabezpečovať poskytovateľ služby na skládku v Čukárskej Pake, ktorá jespoločnou skládkou obcí (vrátane Obce Dunajská Lužná) a prevádzkuje ju Združenie obcí Horného Žitného ostrova vodpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne, Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Sereď
Zneškodňovanie komunálnych odpadov z mesta Sereď skládkovaním   
Predmetom zákazky je zneškodňovanie komunálneho odpadu z mesta Sereď skládkovaním na roky 2020 a 2021.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Čaklov
Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Čaklov   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených s nakladaním s tuhým komunálnym odpadom a drobnýmstavebným odpadom na území obce Čaklov, t. j. zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu z bežnepoužívaných 110 litrových zberných nádob, veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad vrátane drobnéhostavebného odpadu od obyvateľov od obyvateľov obce Čaklov a zber, preprava a zhodnocovanie vyseparovanýchkomodít komunálneho odpadu, zber a zneškodňovanie vybratých druhov nebezpečného odpadu, zber a zhodnocovanieorganického odpadu v obci Čaklov. Predmetom zákazky je aj pravidelné poskytovanie evidencie (mesačne) o druhoch amnožstve odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení podľa platných právnych predpisov Služba sa bude poskytovať 36 mesiacov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Oravská Lesná
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom v obci Oravská Lesná   
Predmetom zákazky je zber a uskladňovanie zmesového komunálneho odpadu z obce Oravská Lesná na certifikovanú skládku odpadov, a to na obdobie dvoch (2) rokov odo dňa účinnosti zmluvy o poskytnutí služby.  Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Prievidza
Zber,preprava biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov (BRO)zo zberných nádob s objemom 120 litrov a uloženie BRO na zberný dvor Garážová 1, Prievidza do kompostárne   
Predmetom zákazky je  - zber BRO, preprava v k.ú. Prievidza, k.ú. Malá Lehôtka, k.ú. Veľká Lehôtka a k.ú. Hradec zo záhrad rodinných domovukladaného do nádob určených (hnedej farby) na ukladanie BRO; - uloženie BRO do Kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) v súlade s projektom predloženým pre získanienenávratného finančného príspevku na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu technické vybavenie. Na projektZhodnocovanie biologického odpadu v Prievidzi bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok v zmysle Zmluvy oposkytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/42, kód ITMS2014+ 310011C191 v zneníDodatkov č.1 4;  - Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov sa nachádza k. ú. Prievidza, Garážová ulica č. 1; - zber budezabezpečovaný zberovým vozidlom s rotačným lisovaním 6x2 s umývačkou na zber BRO z nádob nato určených (hnedénádoby),na ktoré bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančnéhopríspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/42, kód projektu v ITMS2014+310011C191 .  Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Čierny Brod
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v obci Čierny Brod, v období od 01.06.2019 do 31.05.2023 v zmysle zákonov č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene adoplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t.j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu - kategória20 03 01; objemového odpadu - kategória 20 03 07; vyradeného elektrického a elektronického zariadenia kategórie 2001 23, 20 01 35, 20 01 36 a biologicky rozložiteľného odpadu - kategória 20 02 01.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Ekover, s.r.o.
Zabezpečenie poskytovania služieb - zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním   
Predmetom zákazky je uskladnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu z miest aobcí Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Bystrany, Hincovce, Olcnava, Beharovce, Granč-Petrovce, Žehra,Kolinovce, Slatvina, Vojkovce, Slovinky, Olšavka, Hrišovce, Kluknava, Margecany, Richnava, Kaľava na mieste skládkyúspešného uchádzača v tomto procese zadávania zákazky na poskytnutie služby. Verejný obstarávateľ zabezpečí odvozodpadu vlastnými dopravnými prostriedkami.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií na zneškodnenie odpadov, ktoré súpredmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu   
Predmetom zákazky je odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu, ktorých pôvodcom alebo držiteľom sú objektyalebo zariadenia v pôsobnosti MV SR na území SR.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Tvrdošovce
„Váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadu - Tvrdošovce“   
Predmetom zákazky je váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadov z obce Tvrdošovce, ktoré budú dopravované namiesto odovzdania vozidlami objednávateľa. Rozsah a druh odpadu je špecifikovaný v prílohe č. 2 súťažných podkladov.Požadovaná lehota realizácie služby bola stanovená na 3 roky od nadobudnutia právoplatnosti zmluvy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Čierny Brod
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom vobci Čierny Brod, v období od 01.06.2019 do 31.05.2023 v zmysle zákonov č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene adoplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov t.j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu - kategória20 03 01; objemového odpadu - kategória 20 03 07; vyradeného elektrického a elektronického zariadenia kategórie 2001 23, 20 01 35, 20 01 36 a biologicky rozložiteľného odpadu - kategória 20 02 01.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Ekover, s.r.o.
Zabezpečenie poskytovania služieb - zneškodnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu skládkovaním   
Predmetom zákazky je uskladnenie komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu a ostatného odpadu z miest aobcí Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Bystrany, Hincovce, Olcnava, Beharovce, Granč-Petrovce, Žehra,Kolinovce, Slatvina, Vojkovce, Slovinky, Olšavka, Hrišovce, Kluknava, Margecany, Richnava, Kaľava na mieste skládkyúspešného uchádzača v tomto procese zadávania zákazky na poskytnutie služby. Verejný obstarávateľ zabezpečí odvozodpadu vlastnými dopravnými prostriedkami.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií na zneškodnenie odpadov, ktoré súpredmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Tvrdošovce
„Váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadu - Tvrdošovce“   
Predmetom zákazky je váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadov z obce Tvrdošovce, ktoré budú dopravované namiesto odovzdania vozidlami objednávateľa. Rozsah a druh odpadu je špecifikovaný v prílohe č. 2 súťažných podkladov.Požadovaná lehota realizácie služby bola stanovená na 3 roky od nadobudnutia právoplatnosti zmluvy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zhodnotenie kalov z ČOV   
Naloženie, odvoz a zhodnotenie existujúceho a v budúcnosti vyprodukovaného stabilizovaného kalu z ČOV.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Tvrdošovce
„Váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadu - Tvrdošovce“   
Predmetom zákazky je váženie, manipulácia a zneškodnenie odpadov z obce Tvrdošovce, ktoré budú dopravované namiesto odovzdania vozidlami objednávateľa. Rozsah a druh odpadu je špecifikovaný v prílohe č. 2 súťažných podkladov.Požadovaná lehota realizácie služby bola stanovená na 3 roky od nadobudnutia právoplatnosti zmluvy.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
BIONERGY, a. s.
Preprava a zhodnotenie anaeróbne stabilizovaného, mechanicky odvodneného kalu z prevádzky BIONERGY, a.s. II   
Preprava a zhodnotenie anaeróbne stabilizovaného, mechanicky odvodneného kalu z prevádzky Bionergy, a.s. vpožadovanej špecifikácii uvedenej v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie