Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 144 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Sereď
Komunálne služby v meste Sereď   
Predmetom zákazky je zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu zo sídlisk a rodinných domov mesta Sereď naskládku.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Banskobystrický samosprávny kraj
Likvidácia prebytočného a neupotrebiteľného hnuteľného majetku Banskobystrického samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je prevzatie a likvidácia neupotrebiteľného hnuteľného majetku Banskobystrického samosprávnehokraja špecifikovaného v Prílohe č. 2 Výzvy, v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom Banskobystrickéhosamosprávneho kraja v znení ich dodatkov č. 1 a 2 a zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskoršíchpredpisov.  O vykonaní likvidácie bude verejný obstarávateľ upovedomený prostredníctvom Odovzdávacieho protokolu, ktoréhoprílohou bude zoznam zlikvidovaných vecí a bude podpísaný a opečiatkovaný Spoločnosťou na konci každej stranyvrátane príloh.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prípravné trhové konzultácie k predmetu zákazky „Odstránenie nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu umiestneného na skládke „Vlčie hory“ v katastrálnom území mesta Hlohovec“   
Účelom prípravných trhových konzultácií je oslovenie hospodárskych subjektov, ktoré sa zaoberajúzhodnocovaním/zneškodňovaním nebezpečného odpadu s cieľom stanoviť v pripravovanom verejnom obstarávanípredpokladanú hodnotu zákazky, objektívne parametre a požiadavky na predmet zákazky, ktoré verejný obstarávateľuvedie v opise predmetu zákazky tak, aby boli dodržané princípy verejného obstarávania.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Štúrovo
Nakladanie s odpadmi v meste Štúrovo   
Predmetom obstarávania je poskytnutie služieb v oblasti zberu, prepravy a zneškodnenia špecifikovaných druhovkomunálneho odpadu pre mesto Štúrovo v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Bližšie podrobnosti sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zhodnotenie kalov z ČOV   
Naloženie, odvoz a zhodnotenie existujúceho a v budúcnosti vyprodukovaného stabilizovaného kalu z ČOV.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu   
Predmetom zákazky je odvoz a likvidácia nebezpečného a iného odpadu, ktorých pôvodcom alebo držiteľom sú objektyalebo zariadenia v pôsobnosti MV SR na území SR.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava a údržba retenčných nádrží.   
Oprava a údržba retenčných nádrží v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. zahŕňa odsatie a odvoz vody, odsatie aodvoz kalu, výmenu tuhých látok z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody, vysokotlakové strojné vyčistenie stienodmasťovacím prípravkom, nanášanie izolačného náteru, náter nornej steny. Bližšie špecifikované v časti B.1 Opispredmetu zákazky súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Nová Dubnica
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním   
Predmetom zákazky je zneškodňovanie odpadov skládkovaním - ukladanie povolených druhov odpadov v celkovomodhadovanom množstve 2 600 t / rok na skládke v zmysle schváleného prevádzkového poriadku skládky, vydanéhosúhlasu na prevádzkovanie skládky a platnej legislatívy v oblasti nakladania s odpadmi. Dopravu odpadu si držiteľ budezabezpečovať sám na vlastné náklady. Skládka musí byť v Trenčianskom kraji. Maximálna prípustná vzdialenosť skládkyod zberného dvora mesta Nová Dubnica je 30 km (pri jednosmernej ceste). Skládka musí mať životnosť a dostatočnúkapacitu minimálne 24 mesiacov. Na skládke musí byť zabezpečený spevnený povrch komunikácie (betónový aleboasfaltový) až po miesto vykládky odpadu.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Svidník
Svidník - zneškodnenie komunálneho odpadu   
Predmetom verejného obstarávania bolo poskytnutie služieb - uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemovéhoodpadu na skládku.Zvoz odpadu je realizovaný mestským podnikom - Technické sužby mesta Svidník, denn, vlastnýmidopravnými prostriedkami, na základe vypracovaného a odsúhlaseného harmonogramu. Poskytovateľ služby musí s odpadom nakladať v súlade s ustanoveniami zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene adoplení niektorých zákonov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
VS Veľké Kozmálovce, odstraňovanie kalov a sedimentov zo zdrže vodnej stavby   
Predmetom zákazky je odstraňovanie kalov a sedimentov zo zdrže vodnej stavby. Podrobnejší opis predmetu zákazky je súčasťou súťažnych podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Sereď
Komunálne služby v meste Sereď   
Predmetom zákazky je zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu zo sídlisk a rodinných domov mesta Sereď naskládku.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Dunajská Lužná
Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu a odvozu zmesového komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná vsúlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a ďalších dohodnutých činnostívyplývajúcich z predmetu plnenia zákazky. Zber zmesového komunálneho odpadu bude zabezpečovať poskytovateľ služby na skládku v Čukárskej Pake, ktorá jespoločnou skládkou obcí (vrátane Obce Dunajská Lužná) a prevádzkuje ju Združenie obcí Horného Žitného ostrova vodpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne, Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Sereď
Zneškodňovanie komunálnych odpadov z mesta Sereď skládkovaním   
Predmetom zákazky je zneškodňovanie komunálneho odpadu z mesta Sereď skládkovaním na roky 2020 a 2021.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Čaklov
Služby v oblasti nakladania s odpadom v obci Čaklov   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených s nakladaním s tuhým komunálnym odpadom a drobnýmstavebným odpadom na území obce Čaklov, t. j. zber, preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu z bežnepoužívaných 110 litrových zberných nádob, veľkokapacitných kontajnerov na objemný odpad vrátane drobnéhostavebného odpadu od obyvateľov od obyvateľov obce Čaklov a zber, preprava a zhodnocovanie vyseparovanýchkomodít komunálneho odpadu, zber a zneškodňovanie vybratých druhov nebezpečného odpadu, zber a zhodnocovanieorganického odpadu v obci Čaklov. Predmetom zákazky je aj pravidelné poskytovanie evidencie (mesačne) o druhoch amnožstve odpadov, ich uskladnení, využití alebo zneškodnení podľa platných právnych predpisov Služba sa bude poskytovať 36 mesiacov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Prievidza
Zber,preprava biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad rodinných domov (BRO)zo zberných nádob s objemom 120 litrov a uloženie BRO na zberný dvor Garážová 1, Prievidza do kompostárne   
Predmetom zákazky je  - zber BRO, preprava v k.ú. Prievidza, k.ú. Malá Lehôtka, k.ú. Veľká Lehôtka a k.ú. Hradec zo záhrad rodinných domovukladaného do nádob určených (hnedej farby) na ukladanie BRO; - uloženie BRO do Kompostárne biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) v súlade s projektom predloženým pre získanienenávratného finančného príspevku na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu technické vybavenie. Na projektZhodnocovanie biologického odpadu v Prievidzi bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok v zmysle Zmluvy oposkytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/42, kód ITMS2014+ 310011C191 v zneníDodatkov č.1 4;  - Kompostáreň biologicky rozložiteľných odpadov sa nachádza k. ú. Prievidza, Garážová ulica č. 1; - zber budezabezpečovaný zberovým vozidlom s rotačným lisovaním 6x2 s umývačkou na zber BRO z nádob nato určených (hnedénádoby),na ktoré bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančnéhopríspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2016-11/42, kód projektu v ITMS2014+310011C191 .  Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie