Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 26 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Palivové karty na nákup pohonných hmôt   
14 ks kariet na odber PHM s min.týždenným limitmi 700,- €, na obdobie 24 mesiacov pri odbere cca BA natural 30 000,-litrov a MN 150 000,- litrov
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Slovenská pošta, a.s.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s.   
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt (bezolovnatý automobilový benzín podľa normy EN 228 a motorová nafta podľa normy EN 590, prevádzkových kvapalín a služieb súvisiacich s prevádzkou motorových vozidiel na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté tovary a služby na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvných partnerov na celom území Slovenska aj v zahraničí (minimálne v Českej republike, v Rakúsku a v Maďarsku) vrátane vystavenia a dodania palivových kariet a zúčtovania dodaných tovarov a služieb na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet v sieti čerpacích staníc(vlastných alebo zmluvných) úspešného uchádzača na celom území Slovenskej republiky, ktoré umožňujú úhradunakúpených pohonných hmôt na princípe akceptácie palivových kariet vydaných úspešným uchádzačom. Súčasťoupredmetu zákazky je aj vystavenie a dodanie palivových kariet, zúčtovanie dodaných pohonných hmôt poskytovaniesúvisiacich služieb spojených s ich dodávkou. Zabezpečenie predmetu zákazky bude uskutočnené podľa špecifikáciiuvedených v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet   
Predmetom zákazky je nákup nasledujúcich pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet (ďalej len "predmetzákazky") 1.1 bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228 1.2 motorová nafta podľa normy STN EN 590 Predmet zákazky musí byť v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa predmetu zákazky v EÚ a vSlovenskej republike, najmä v oblasti environmentálnej, colnej a daňovej. Súčasťou predmetu zákazky je vystavenie a dodanie palivových kariet, ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za nákuppredmetu zákazky, pričom bezplatné vykonávanie transakcií palivovou kartou musí byť garantované po celú dobuplnenia.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Slovenská pošta, a.s.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s.   
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt (bezolovnatý automobilový benzín podľa normy EN 228 a motorová nafta podľa normy EN 590, prevádzkových kvapalín a služieb súvisiacich s prevádzkou motorových vozidiel na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté tovary a služby na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvných partnerov na celom území Slovenska aj v zahraničí (minimálne v Českej republike, v Rakúsku a v Maďarsku) vrátane vystavenia a dodania palivových kariet a zúčtovania dodaných tovarov a služieb na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet v sieti čerpacích staníc(vlastných alebo zmluvných) úspešného uchádzača na celom území Slovenskej republiky, ktoré umožňujú úhradunakúpených pohonných hmôt na princípe akceptácie palivových kariet vydaných úspešným uchádzačom. Súčasťoupredmetu zákazky je aj vystavenie a dodanie palivových kariet, zúčtovanie dodaných pohonných hmôt poskytovaniesúvisiacich služieb spojených s ich dodávkou. Zabezpečenie predmetu zákazky bude uskutočnené podľa špecifikáciiuvedených v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných látok   
Predmetom zákazky je dodávka kariet na čerpanie pohonných látok podľa špecifikácie verejného obstarávateľa po dobuplatnosti rámcovej dohody (na 48 mesiacov) a umožnenie užívať predplatené karty počas stanovenej doby preverejného obstarávateľa v súvislosti s činnosťami, ktoré verejný obstarávateľ zabezpečuje pre vlastné potreby verejnéhoobstarávateľa, potreby projektu " Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 1. časť " aprípadne aj ďalších projektov z iných operačných programov, schválených počas účinnosti rámcovej dohody.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom kariet na čerpanie pohonných látok   
Predmetom zákazky je dodávka kariet na čerpanie pohonných látok (benzínu a nafty) a umožnenie užívať predplatenékarty počas stanovenej doby v súvislosti s činnosťami, ktoré verejný obstarávateľ zabezpečuje pre - vlastné potreby verejného obstarávateľa - potreby projektu " Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 1. časť " kód ITMS310011B426.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Nákup PHM na palivové karty   
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty a bezolovnatého benzínu NATURAL, ktorý bude realizovanýprostredníctvom kariet vystavených podľa evidenčných čísiel vozidiel Najvyššieho kontrolného orgánu Slovenskejrepubliky na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky. Uvedené karty budú slúžiť aj na nákup doplnkovýchtovarov ako destilovaná voda, nemrznúca zmes do ostrekovača, autokozmetika a doplnkových služieb ako umývanie avysávanie osobných motorových vozidiel
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Slovenský pozemkový fond
Nákup pohonných látok na palivové karty   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných látok na palivové karty.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Nákup PHM na palivové karty   
Predmetom zákazky je nákup motorovej nafty a bezolovnatého benzínu NATURAL, ktorý bude realizovanýprostredníctvom kariet vystavených podľa evidenčných čísiel vozidiel Najvyššieho kontrolného orgánu Slovenskejrepubliky na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky. Uvedené karty budú slúžiť aj na nákup doplnkovýchtovarov ako destilovaná voda, nemrznúca zmes do ostrekovača, autokozmetika a doplnkových služieb ako umývanie avysávanie osobných motorových vozidiel
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Slovenská pošta, a.s.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s.   
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt (bezolovnatý automobilový benzín podľa normy EN 228 a motorovánafta podľa normy EN 590, prevádzkových kvapalín a služieb súvisiacich s prevádzkou motorových vozidiel na princípeakceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté tovary a služby na/vo všetkých čerpacíchstaniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvných partnerov na celom území Slovenska aj v zahraničí(minimálne v Českej republike, v Rakúsku a v Maďarsku) vrátane vystavenia a dodania palivových kariet a zúčtovaniadodaných tovarov a služieb na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky je v súťažných podkladoch. Spôsob získania súťažných podkladov je opísaný v Oddiele VI) ods. VI.3) Doplňujúce informácie.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Slovenský pozemkový fond
Nákup pohonných látok na palivové karty   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných látok.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Záchranná služba
Pohonné hmoty   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup motorovej nafty spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 590 a automobilového bezolovnatého benzínu BA 95 spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 228 na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky a v zahraničí, minimálne Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko. Nákup motorových palív bude realizovaný bezhotovostným spôsobom prostredníctvom palivových kariet pridelených ku každému vozidlu Záchrannej služby Košice s garanciou bezplatného vykonávania transakcií s kartou po celú dobu jej platnosti.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup bezolovnatého automobilového benzínu, ktorý musí spĺňať minimálnefunkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 228 (ďalej len benzín),motorovej nafty, ktorá musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre vzmysle normy STN EN 590 (ďalej len nafta), činidla na redukciu NOx plynov spĺňajúceho emisnú normu Euro 5 a Euro 6,a to na princípe bezhotovostnej úhrady prostredníctvom palivovej karty uchádzača resp. zmluvných partnerov uchádzačaza odobraté pohonné hmoty na čerpacích staniciach uchádzača na území Slovenskej republiky a v zahraničí, resp.čerpacích staniciach pohonných hmôt zmluvných partnerov uchádzača na území Slovenskej republiky a v zahraničí.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie