Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 39 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dodávka pohonných hmôt a súvisiacich produktov a služieb   
12458 - POT Vestník č. 165/2016 - 25.08.2016 PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Kreditné karty na nákup pohonných hmôt   
Premetom zákazky je dodanie 13 ks kariet na odber PHM v SR a ČR, pri prepokladanej dvojročnej spotrebe 40.000,- litrov BA Natural 95 a 180.000,- litrov MN.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet   
Predmetom zákazky je nákup motorových palív a služieb, poskytovaných na čerpacích staniciach, prostredníctvom palivových kariet.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup motorovej nafty (vrátane prémiovej) spĺňajúcej požiadavky normy STN EN590, bezolovnatého benzínu 95 (vrátane prémiového) spĺňajúceho požiadavky normy STN EN 228 a to na princípeakceptácie palivovej karty uchádzača ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté motorové palivá vo výdajnýchmiestach dodávateľa na území Slovenskej republiky a v zahraničí, minimálne Česká republika, Maďarsko a Poľsko,vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných motorových palív a ostatných služieb spojených sdodávkou.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Nákup pohonných hmôt a doplnkových služieb prostredníctvom palivových kariet   
Predmetom zákazky je nákup motorových palív a služieb, poskytovaných na čerpacích staniciach, prostredníctvom palivových kariet.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Kreditné karty na nákup pohonných hmôt   
Premetom zákazky je dodanie 13 ks kariet na odber PHM v SR a ČR, pri prepokladanej dvojročnej spotrebe 40.000,-litrov BA Natural 95 a 180.000,- litrov MN.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Palivové karty na bezhotovostný nákup pohonných hmôt   
1. Predmetom zákazky je zabezpečenie pohonných hmôt bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228(ďalej len benzín) a motorová nafta podľa normy STN EN 590 (ďalej len nafta). 2. Dodávanie predmetu zákazky bude na princípe akceptácie platobnej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady vovýdajných miestach uchádzača. 3. Verejný obstarávateľ požaduje vystavenie platobných kariet na čerpanie pohonných hmôt v minimálnom počte 38 ks. 4. Verejný obstarávateľ stanovil predpokladanú spotrebu pohonných hmôt počas trvania štvorročnej zmluvy v celkovomobjeme 416 000 litrov. -Benzín v predpokladanej spotrebe 28 000 litrov /7 000 litrov ročne/  -Nafta v predpokladanej spotrebe 388 000 litrov /97 000 litrov ročne/
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Nákup pohonných hmôt na palivové karty   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných hmôt (PHM)
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Palivové karty na bezhotovostný nákup pohonných hmôt   
1. Predmetom zákazky je zabezpečenie pohonných hmôt bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228 (ďalej len benzín) a motorová nafta podľa normy STN EN 590 (ďalej len nafta). 2. Dodávanie predmetu zákazky bude na princípe akceptácie platobnej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady vo výdajných miestach uchádzača. 3. Verejný obstarávateľ požaduje vystavenie platobných kariet na čerpanie pohonných hmôt v minimálnom počte 38 ks. 4. Verejný obstarávateľ stanovil predpokladanú spotrebu pohonných hmôt počas trvania štvorročnej zmluvy v celkovom objeme 416 000 litrov. -Benzín v predpokladanej spotrebe 28 000 litrov /7 000 litrov ročne/ -Nafta v predpokladanej spotrebe 388 000 litrov /97 000 litrov ročne/
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Záchranná služba
Pohonné hmoty   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup motorovej nafty spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 590 aautomobilového bezolovnatého benzínu BA 95 spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 228 na čerpacích staniciach naúzemí Slovenskej republiky a v zahraničí, minimálne Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko. Nákup motorovýchpalív bude realizovaný bezhotovostným spôsobom prostredníctvom palivových kariet pridelených ku každému vozidluZáchrannej služby Košice s garanciou bezplatného vykonávania transakcií s kartou po celú dobu jej platnosti.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup bezolovnatého automobilového benzínu, ktorý musí spĺňať minimálnefunkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 228 (ďalej len benzín),motorovej nafty, ktorá musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre vzmysle normy STN EN 590 (ďalej len nafta), činidla na redukciu NOx plynov spĺňajúceho emisnú normu Euro 5 a Euro 6,a to na princípe bezhotovostnej úhrady prostredníctvom palivovej karty uchádzača resp. zmluvných partnerov uchádzačaza odobraté pohonné hmoty na čerpacích staniciach uchádzača na území Slovenskej republiky a v zahraničí, resp.čerpacích staniciach pohonných hmôt zmluvných partnerov uchádzača na území Slovenskej republiky a v zahraničí.Viacej informácií v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet na bezhotovostný nákup pohonných hmôt   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup bezolovnatého automobilového benzínu, ktorý musí spĺňať minimálnefunkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre v zmysle normy STN EN 228 (ďalej len benzín),motorovej nafty, ktorá musí spĺňať minimálne funkčné, prevádzkové a technické požiadavky a kvalitatívne parametre vzmysle normy STN EN 590 (ďalej len nafta), činidla na redukciu NOx plynov spĺňajúceho emisnú normu Euro 5 a Euro 6,a to na princípe bezhotovostnej úhrady prostredníctvom palivovej karty uchádzača resp. zmluvných partnerov uchádzačaza odobraté pohonné hmoty na čerpacích staniciach uchádzača na území Slovenskej republiky a v zahraničí, resp.čerpacích staniciach pohonných hmôt zmluvných partnerov uchádzača na území Slovenskej republiky a v zahraničí.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Záchranná služba
Pohonné hmoty   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup motorovej nafty spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 590 a automobilového bezolovnatého benzínu BA 95 spĺňajúcej požiadavky normy STN EN 228 na čerpacích staniciach na území Slovenskej republiky a v zahraničí, minimálne Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko. Nákup motorových palív bude realizovaný bezhotovostným spôsobom prostredníctvom palivových kariet pridelených ku každému vozidlu Záchrannej služby Košice s garanciou bezplatného vykonávania transakcií s kartou po celú dobu jej platnosti.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Slovenský pozemkový fond
Nákup pohonných látok na palivové karty   
Predmetom zákazky je bezhotovostný nákup pohonných látok.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
Slovenská pošta, a.s.
Bezhotovostný nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet pre služobné motorové vozidlá prevádzkované SP, a.s.   
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt (bezolovnatý automobilový benzín podľa normy EN 228 a motorovánafta podľa normy EN 590, prevádzkových kvapalín a služieb súvisiacich s prevádzkou motorových vozidiel na princípeakceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté tovary a služby na/vo všetkých čerpacíchstaniciach/výdajných miestach uchádzača a jeho zmluvných partnerov na celom území Slovenska aj v zahraničí(minimálne v Českej republike, v Rakúsku a v Maďarsku) vrátane vystavenia a dodania palivových kariet a zúčtovaniadodaných tovarov a služieb na obdobie 48 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky je v súťažných podkladoch. Spôsob získania súťažných podkladov je opísaný v Oddiele VI) ods. VI.3) Doplňujúce informácie.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Magnetické karty
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie