Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 47 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Obnova sekundárnej ochrany betónu ostenia tunela Bôrik   
Predmetom zákazky je realizácia obnovy sekundárnej ochrany betónu ostenia v tuneli Bôrik s cieľom odstránenia narušených povrchových častí, spomalenia ďalšej degradácie, zabezpečenia protikoróznej ochrany výstuže , predĺženia životnosti a obnovenia estetického vzhľadu ostenia tunela. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Mesto Banská Bystrica
Oprava fasády a výmena okien ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je oprava budovy ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici, ktorá sa skladá z dvoch častí  -Časť A. Oprava fasády -Časť B. Výmena okien  Predmetom časti A. je oprava degradovanej fasády ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, 974 01 Banská Bystrica.  Predmetom časti B.je výmena pôvodných drevených dvojitých okenných výplní obvodových konštrukcií za nové, drevenéjednoduché výplne.  Základná umelecká škola Jána Cikkera je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrnapamiatka a preto verejný obstarávateľ vyžaduje od zhotoviteľa diela pri realizácii diela rešpektovať rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica (ďalej KPÚ) č. KPUBB-2019/5501-3/15712/KAS zo dňa 01.03.2019,ktoré je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.5 Súťažných podkladov ).
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadenia Študentské domovy a jedálne
Rekonštrukcia fasády na ŠD Dobrovičova   
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia fasády na ŠD Dobrovičova, Dobrovičova 14, 811 09 Bratislava  v zmysle súťažných podkladov ,súpisu prác a materiálu a s projektovou dokumentáciou.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
Revitalizácia fasády   
Predmetom zákazky je revitalizácia južnej fasády objektu okrem najvyššieho podlažia nadstavby. Súčasťou prác jeobnova finálnej povrchovej štruktúru fasády tenkovrstvovou silikónovou omietkou, výmena výplní otvorov vrátanezateplenia ostení, doizolovanie balkónov v dvoch vrstvách, nové deliace stienky medzi lodžiami, výmena zábradlí,klampiarskych prvkov a revitalizácia terás. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Univerzitná nemocnica Bratislava
Maliarske a natieračské práce v Nemocnic sv. Cyrila a Metoda Bratislava - Petržalka   
Predmetom zákazky je vykonávanie maliarskych a natieračských prác a ostatných s tým súvisiacich prác, v priestoroch Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, Bratislava - Petržalka podľa špecifikácie a podmienok uvedených v súťažných podkladoch. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je vyčistenie priestorov po dodaní stavebných prác, odvoz a likvidácia stavebného odpadu.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Kancelária prezidenta SR
Obnova vonkajšej fasády objektu Grassalkovichovho paláca   
Predmetom zákazky sú stavebné práce a dodávky pre pamiatkovú obnovu sanáciu poškodených murív a fasády  historického objektu Grassalkovichovho paláca, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Bratislavský samosprávny kraj
Zateplenie objektov ZPB na ul. Hontianska 12 a Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu na objekte ZPB na ul. Hontianska 12   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s certifikovaným zateplením budov, výmenou okien na objektoch ZPB naul Hontianska 16 a Hontianska 12, Bratislava a vybudovanie osobného výťahu na objekte ZPB na ul Hontianska 12.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Obnova sekundárnej ochrany betónu ostenia tunela Bôrik   
Predmetom zákazky je realizácia obnovy sekundárnej ochrany betónu ostenia v tuneli Bôrik s cieľom odstránenianarušených povrchových častí, spomalenia ďalšej degradácie, zabezpečenia protikoróznej ochrany výstuže , predĺženiaživotnosti a obnovenia estetického vzhľadu ostenia tunela. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opispredmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Kancelária prezidenta SR
Obnova vonkajšej fasády objektu Grassalkovichovho paláca   
Predmetom zákazky sú stavebné práce a dodávky pre pamiatkovú obnovu sanáciu poškodených murív a fasády historického objektu Grassalkovichovho paláca, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ Košice   
Predmetom zákazky je zateplenie obvodového plášťa /ďalej len OP/, strešného plášťa /ďalej len SP/, výmena okien, udržiavacie práce predmetných objektov ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov a tiež aj obnova povrchovej úpravy nezatepľovaných plôch na ul. Medická 4 a 6, Košice. Oteplenie OP v rámci sokla spodnej stavby, fasády s farebným riešením /priečelných stien severnej, východnej, južnej a západnej/, pôvodného strešného plášťa plochej strechy a loggií ubytovacích pavilónov, obnova povrchovej úpravy nezatepľovaných plôch. Ďalej je to aj dokončenie výmeny okien, dokončenie výmeny pivničných okien /presklenie v kovových rámoch/, riešenie predsadenýchvonkajších mreží. Dokončenie výmeny, resp. výmenu uvedených výplní stavebných otvorov /z dôvodu komplexnéhoriešenia/ je podmienené realizáciou ešte pred samotným otepľovaním objektu. Súčasťou zákazky je aj zabezpečeniebleskozvodu a odvedenie dažďovej vody v rámci strešných vpustí na plochých strechách.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Zateplenie ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov ŠDaJ Košice   
Predmetom zákazky je zateplenie obvodového plášťa /ďalej len OP/, strešného plášťa /ďalej len SP/, výmena okien,udržiavacie práce predmetných objektov ubytovacích pavilónov, jedálne a priľahlých objektov a tiež aj obnovapovrchovej úpravy nezatepľovaných plôch na ul. Medická 4 a 6, Košice. Oteplenie OP v rámci sokla spodnej stavby,fasády s farebným riešením /priečelných stien severnej, východnej, južnej a západnej/, pôvodného strešného plášťaplochej strechy a loggií ubytovacích pavilónov, obnova povrchovej úpravy nezatepľovaných plôch. Ďalej je to ajdokončenie výmeny okien, dokončenie výmeny pivničných okien /presklenie v kovových rámoch/, riešenie predsadenýchvonkajších mreží. Dokončenie výmeny, resp. výmenu uvedených výplní stavebných otvorov /z dôvodu komplexnéhoriešenia/ je podmienené realizáciou ešte pred samotným otepľovaním objektu. Súčasťou zákazky je aj zabezpečeniebleskozvodu a odvedenie dažďovej vody v rámci strešných vpustí na plochých strechách. Detailnejší opis je uvedený vprojektovej dokumentácií a výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Povrchová úprava plechových dielov potravinovej skrinky   
Povrchová úprava plechových dielov potravinovej skrinky
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
TECHNOV, s.r.o.
Linka na povrchovú úpravu kovových výrobkov práškovými farbami s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je linka na povrchovú úpravu kovových výrobkov práškovými farbami s príslušenstvom, ktorej dodanie je súčasťou inovačných aktivít spoločnosti TECHNOV, s.r.o. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Zateplenie budovy objektu TÚ LF UPJŠ Košice   
Zateplenie budovy objektu TÚ LF UPJŠ Košice
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Trenčín , kasárne SNP - oprava a epoxidový ochranný náter podláh skladov PHM č.36 a č.43   
Trenčín , kasárne SNP - oprava a epoxidový ochranný náter podláh skladov PHM č.36 a č.43
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie