Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 27 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
AUSYS s.r.o.
Hardvérový a softwarový balík pre meranie elektrických a fyzikálnych veličín zariadení rozvádzačov, periférií rozvádzačov a pre diagnostiku porúch riadiacich systémov   
Dodanie HW a SW balíka pre meranie elektrických a fyzikálnych veličín zariadení rozvádzačov, ako aj samotných perifériírozvádzačov a hardvérového a softwarového balík pre diagnostiku porúch riadiacich systémov. Predmetné tovary súbežne dostupné na trhu a často využívané v elektrických dielňach, školách, laboratóriách ako aj vo firmách venujúcim savýrobe priemyselných rozvádzačov. Tieto meracie majú byť dodané v profesionálnom vyhotovení. Meranie veličín buderealizované pri výrobe alebo po uvedení do prevádzky a bude slúžiť na skontrolovanie elektrických a fyzikálnych veličinyvyrobených rozvádzačov. Predmetné tovary nebudú nasadzované v sťažených podmienkach, taktiež nie sú určené navýskumné práce. Obstarávané zariadenia však dosahujú vyššie parametre ako amatérsky používané komponenty.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
I00A1ND50001 Monitory kvapalných RA výpustí   
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v zmysle požiadaviek smernice verejnéhoobstarávateľa RS/PD/ZSM Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie a následne dodávka, montáž asprevádzkovanie systému monitorovania objemových aktivít. Súčasťou projektovej dokumentácie bude ocenený výkaz-výmer. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Slovenský hydrometeorologický ústav
Nákup ceilometrov so softvérom   
Predmetom zákazky je dodanie nových ceilometrov a softvéru. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Technická akadémia, Spišská Nová Ves
Meradlá a meracie prístroje   
Predmetom zákazky je dodávka meradiel a meracích prístrojov pre výučbu študentov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
BELLE EXPORT - IMPORT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
Obstaranie priemyselného portálového meracieho stroja na presné meranie rozmerov kovových obrobkov a výliskov   
Priemyselný portálový merací stroj na presné meranie rozmerov kovových obrobkov a výliskov. Požadovaná technická špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch k tejto zákazke - časť C.Opispredmetu zákazky a v Prílohe č.1 a Prílohe č. 2 Kúpnej zmluvy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
ONGRID s.r.o.
Prenájom meracích a laboratórnych prístrojov a IT vybavenia   
Predmetom zákazky je Prenájom meracích a laboratórnych prístrojov a IT vybavenia. Viac informácií v súťažnýchpodkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Technická akadémia, Spišská Nová Ves
Meradlá a meracie prístroje   
Predmetom zákazky je dodávka meradiel a meracích prístrojov pre výučbu študentov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
FÁBIAN s.r.o.
Univerzálne meracie stanice s GNSS aparatúrou a príslušenstvom   
Predmetom zákazky sú meracie prístroje, ktoré sú opísané v súťažných podkladoch
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
FÁBIAN s.r.o.
Mobilné mapovacie zariadenie   
Predmetom zákazky je merací prístroj, ktorý je opísaný v súťažných podkladoch
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
AUSYS s.r.o.
Hardvérový a softwarový balík pre meranie elektrických a fyzikálnych veličín zariadení rozvádzačov, periférií rozvádzačov a pre diagnostiku porúch riadiacich systémov   
Dodanie HW a SW balíka pre meranie elektrických a fyzikálnych veličín zariadení rozvádzačov, ako aj samotných perifériírozvádzačov a hardvérového a softwarového balík pre diagnostiku porúch riadiacich systémov. Predmetné tovary súbežne dostupné na trhu a často využívané v elektrických dielňach, školách, laboratóriách ako aj vo firmách venujúcim savýrobe priemyselných rozvádzačov. Tieto meracie majú byť dodané v profesionálnom vyhotovení. Meranie veličín buderealizované pri výrobe alebo po uvedení do prevádzky a bude slúžiť na skontrolovanie elektrických a fyzikálnych veličinyvyrobených rozvádzačov. Predmetné tovary nebudú nasadzované v sťažených podmienkach, taktiež nie sú určené navýskumné práce. Obstarávané zariadenia však dosahujú vyššie parametre ako amatérsky používané komponenty.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EBO10295 MONITOROVANIE PLYNNÝCH VÝPUSTÍ   
Vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávka a montáž zariadení inovovaného systému monitorovania plynnýchvypustí. Systém je určený na kontinuálne sledovanie rádioaktívnych emisií vo ventilačnom komíne jadrovej elektrárneBohunice V2 počas bežnej prevádzky blokov
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Slovenský hydrometeorologický ústav
Nákup ceilometrov so softvérom   
Predmetom zákazky je dodanie nových ceilometrov a softvéru. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
ProTech Coating Service, s.r.o.
Meracie a kalibračné prístroje (2)   
Predmetom zákazky je inštalácia integrovaného a navzájom prepojeného súboru meradiel,meracej techniky a softwareza účelom poloautomatického a automatického zberu meracích dát bez vplyvu externých faktorov a posudzovanie vplyvunanesených povlakov, náterov a nástrekov všetkých druhov na rôzne vzájomné charakteristiky geometrickej presnosti,kvality povrchu a jeho drsnosť, medziatomárne väzby, vnútorné podpovrchové napätie, adhézie vrstvy a ichmechanicko-fyzikálne zloženie. Vzhľadom na rozsah a povahu meraných dát je potrebné zabezpečenie jednéhododávateľa logického celku, ktorý je vzájomne prepojený. Hlavnou myšlienkou projektu je dosiahnutie kompatibilityobstarávanej technológie s príslušnou normou.Finálnym výstupom v rámci prebierky dodávky bude vytvoreniezákazníckych makro formátov s hromadným zberom dát a ich automatickým ukladaním na pamäťové médium smožnosťou exportu do nemenných formátov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
Slovenské elektrárne, a.s.
IPR EBO10295 MONITOROVANIE PLYNNÝCH VÝPUSTÍ   
Vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávka a montáž zariadení inovovaného systému monitorovania plynnýchvypustí. Systém je určený na kontinuálne sledovanie rádioaktívnych emisií vo ventilačnom komíne jadrovej elektrárneBohunice V2 počas bežnej prevádzky blokov
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
ProTech Coating Service, s.r.o.
Meracie a kalibračné prístroje (2)   
Predmetom zákazky je inštalácia integrovaného a navzájom prepojeného súboru meradiel teda logického celku (LC),meracej techniky a software za účelom poloautomatického a automatického zberu meracích dát bez vplyvu externýchfaktorov (manuálny prepis, prípadne úprava dát) a posudzovanie vplyvu nanesených povlakov, náterov a nástrekovvšetkých druhov (nie len PVD) na rôzne vzájomné charakteristiky geometrickej presnosti, kvality povrchu a jehodrsnosť, medziatomárne väzby, vnútorné podpovrchové napätie, adhézie vrstvy a ich mechanicko-fyzikálne zloženie. Vzhľadom na rozsah a povahu meraných dát je potrebné zabezpečenie jediného dodávateľa logického celku, ktorý (LC)je vzájomne prepojený za účelom zberu, výstupu a archivácie dát v systémoch SPC, QUESCO, MSQ a TQM. Toto je vrámci odbornej roviny stanovené normou EN ISO/IEC 170252005 a následným plánovaným certifikačným auditom preobstarávanú technologickú linku prostredníctvom štátneho orgánu SNAS (Slovenská národná akreditačná služba).Hlavnou myšlienkou projektu je práve dosiahnutie kompatibility obstarávanej technológie s príslušnou normou, hlavnečlánok 5.2 vyhodnocovanie efektívnosti, článok 5.9 Zabezpečovanie kvality výsledkov skúšok a kalibrácií.  Pre úplnosť a jednoznačnosť súladu požiadaviek obstarávateľa a následne akreditačného subjektu, je teda získanieakreditácie a týmto osvedčením vykonávať skúšky, potvrdené okrem systému manažérstva aj technickou spôsobilosťou.  1/4 Cieľom je teda vybrať dodávateľa schopného dodať, prepojiť a následne integrovať meraciu techniku do procesuautomatického zberu a ukladania dát bez, respektíve s minimálnym vplyvom ľudského faktora, čo je základnoupožiadavkou cieľových zákazníkov, ktorým musí byť zaručená objektivita posudzovaných parametrov a následne celokakreditovať (SNAS). Dodávateľ zároveň preberá celkovú zodpovednosť za kvalitu a funkčnosť systému navzájom prepojeného hardware,implementáciu 3D PLM riešení do rôznych produktov. Druh zberaných a posudzovaných dát - všetky geometrické rozmery (napr. dĺžka, uhol, rozostup...) - tvarové charakteristiky (rovnobežnosť, kruhovitosť, rovinnosť ...) - adhézia - koeficient trenia - metalografická analýza zloženia vrstvy (REM, MET, QTM ...)  Finálnym výstupom v rámci prebierky dodávky bude vytvorenie rôznych zákazníckych makro formátov s hromadnýmzberom dát a ich automatickým ukladaním na pamäťové médium s možnosťou exportu do nemenných formátov, napr.PDF. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie