Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania ministerstvo vnútra zobrazujem 115 z 708 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Usmerňovacie, poradenské, sprostredkovateľské, informačné a osvetové služby II.   
Predmetom zákazky je poskytnutie usmerňovacích, poradenských, sprostredkovateľských, informačných a osvetovýchslužieb a) väčšinovému obyvateľstvu obcí a vlastníkom pozemkov pod rómskymi obydliami k problematike potrebyvysporiadania pozemkov v rómskych osídleniach (ďalej len "RO") formou skupinových stretnutí (ďalej ako skupinovéaktivity), ktorých účelom je sprostredkovanie dôležitosti riešenia tém súvisiacich s vysporiadaním pozemkov v RO.Skupinové aktivity sa poskytnú jednorázovo vo všetkých RO v oprávnených obciach zapojených do NP PVP MRK, ktorébližšie určí verejný obstarávateľ/objednávateľ. b) identifikovaným obyvateľom rómskych obydlí v RO v záujme pozitívneho prehodnotenia postojov obyvateľovrómskych obydlí na dotknutých pozemkoch v RO formou individuálnych stretnutí (ďalej ako individuálne aktivity).
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Služby sociálnej pomoci
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výzbrojný materiál   
Časť 1 - Vybíjacie zariadenie (určené na bezpečné vybíjanie strelných zbraní (pištoľ, samopal, dlhé zbrane, brokovnica)max. do kalibru strely .338 Lapua Magnum) Časť 2 - Zachytávač na ručné zbrane (určené na zachytenie krátkej zbrane pri jej vytiahnutí neoprávnenou osobou)
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Veľkokapacitná cisternová automobilová striekačka na hasenie lesných požiarov s usporiadaním náprav 10x10   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky Veľkokapacitnej cisternovej automobilovej striekačky na hasenie lesných požiarov s usporiadaním náprav 10x10.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Okresný úrad Košice - okolie, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia amodernizácia objektu Okresného úradu Košice-okolie na Hroncovej ul. č. 13 vKošiciach, ktorá pozostáva zo zníženia energetickej náročnosti budovy avybudovania pracoviska Klientskeho centra vpriestoroch objektu v rozsahu podľa spracovaného projektu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Servis, údržba a profylaktika tlačových multifunkčných a kopírovacích zariadení rezortu Ministerstva vnútra SR   
-pozáručný servis a údržba tlačových, multifunkčných a kopírovacích zariadení a príslušenstva spočívajúci vo výmene nefunkčného dielu a uvedenie zariadenia do prevádzky. Ak by táto oprava bola neekonomická, alebo by už neboli náhradné diely dodateľné pre vykonanie opravy poskytovateľ dodá potvrdenie pre vyradenie z evidencie. -profylaktika tlačových, multifunkčných a kopírovacích zariadení pozostávajúca v kontrole, diagnostike, prečistení a odstránení prachu a iných povrchových nečistôt zo všetkých vnútorných súčastí tlačiarne, premazanie pohyblivých častí. -dodávka náhradných dielov. -poskytovanie služieb HELPDESKU pre nahlasovanie a evidenciu incidentov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Mobilné zariadenia na detekciu požitia omamných a psychotropných látok a jednorazové skríningové testy   
Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu mobilných zariadení na detekciu požitia omamných a psychotropných látoka jednorazových skríningových testov. Samostatné prenosné vyhodnocovacie zariadenie odčítava výsledky zjednorazových rýchlych viacparametrových orientačných testov (jednorazový skríningový test) určených na kvalitatívnudetekciu prítomnosti omamných a psychotropných látok.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacích prístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov - 2   
Nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu na kovové a kompozitné tlakové nádoby vzduchových dýchacích prístrojov pre tlakovú skúšobňu tlakových nádob vzduchových dýchacích prístrojov
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka chromatografického a iného spotrebného materiálu   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky chromatického a iného spotrebného materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vesty nosné a výstroj moto   
Časť 1 Vesty nosné Časť 2 Výstroj moto
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Didakticko - materiálny balíček pre kognitívny rozvoj detí   
Predmetom zákazky je dodávka a distribúcia didakticko-materiálnych balíčkov pre kognitívny rozvoj detívpredpokladanom množstve 150 kusov. Didakticko-materiálny balíček bude zložený z didaktických pomôcok,hračiek,hudobných nástrojov, pomôcok pre výtvarnú a pracovnú výchovu, športových a kompenzačnýchpomôcok a prostriedkovna rozvoj reči, myslenia, jemnej motoriky a podobne.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Hry a hračky; lunaparky  >  Hračky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výroba a dodanie Tabuliek s evidenčným číslom Slovenskej republiky a súvisiace služby   
Predmetom tejto zákazky je výroba a dodanie tabuliek s evidenčným číslom (ďalej len EČ) a ich duplikátov; tabuliek sosobitným EČ a ich duplikátov; tabuliek so zvláštnym EČ a ich duplikátov; tabuliek s EČ určených pre vozidlá sčiastočným alebo plne elektrickým pohonom (tzv. BEV Battery Electric Vehicle, PHEV Plug-in Hybrid Electric Vehicle aFCEV Fuell Cell Electric Vehicle) a ich duplikátov; tabuliek s EČ s určeným zložením číslic a písmen ako skladové zásobyverejného obstarávateľa podľa § 124 ods. 5 podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplneníniektorých zákonov (ďalej len Zákon o cestnej premávke); tabuliek s EČ s určeným zložením číslic a písmen určenýchpre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom (tzv. BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-in HybridElectric Vehicle) a FCEV (Fuell Cell Electric Vehicle); jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávanýchindividuálnych EČ s voliteľnou logistikou, t.j. alfanumerikou (ďalej len EČVL) a ich duplikátov; jednotlivo denneelektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a EČVL s bielym podkladom vyrobeným zo zmesi polykarbonátu apolyesteru vyžarujúcich svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla a ich duplikátov; jednotlivo denne elektronickýmiprostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a EČVL určených pre nosiče bicyklov a ich duplikátov; jednotlivo denneelektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČVL určených pre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickýmpohonom (tzv. BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) a FCEV (Fuell Cell Electric Vehicle) aich duplikátov; jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a tabuliek s EČVL pre vozidlá sčiastočným alebo plne elektrickým pohonom určených pre nosiče bicyklov a ich duplikátov; tabuliek (nálepiek) spísmenami CD a CC, pričom všetky sú realizované aplikáciou (lamináciou) fólie so spätným odrazom (retroreflektívnej 1/4 fólie) na podklad zo zliatin ľahkých kovov spĺňajúci delegovanú smernicu Komisie (EÚ) č. 2015/863 z 31.03.2015, ktorousa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok(RoHS 3) alebo sú realizované aplikáciou (lamináciou) fólie so spätným odrazom (retroreflektívnej fólie) na biely podkladzo zmesi polykarbonátu a polyesteru a sú určené pre motorové, prípojné a akékoľvek iné cestné vozidlá podliehajúceevidencii podľa Zákona o cestnej premávke (tabuľky popísané vyššie sú ďalej označované len ako TEČ). Súčasťoupredmetu zákazky sú aj služby súvisiace s výrobou, skladovaním a dodaním TEČ ako je uvedené v Zmluve o dielo. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup špeciálnych zariadení na skúmanie a overenie dokladov - 2   
Zariadenia spolu s príslušenstvom predstavujú komplexný systém určený na skúmanie dokumentov v laboratórnychpodmienkach, ktoré bude v najrozsiahlejšej miere pokrývať možnosti analýzy dokumentov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Optické nástroje  >  Astronomické a optické prístroje
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodanie záchranárskeho navijáka pre vrtuľník Bell 429 OM-BYD_2   
Predmetom zákazky je nákup nového záchranárskeho navijaka pre vrtuľník Bell 429 OM-BYD
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Prevody, prvky ozubených prevodov a riadenia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka palivového dreva vrátane dopravy a uloženia v mieste spotreby   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky palivového dreva a súvisiacich služieb (najmä doprava na miesto určenia,nakládka a vykládka) pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (kupujúci). Predávajúci sa zaväzuje dodávaťpredmet zákazky v množstve a čase podľa potrieb kupujúceho v súlade s nasledujúcimi minimálnymi požiadavkami Palivové drevo musí byť dodané z nasledujúcej drevnej hmoty dub/buk/jaseň
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Produkty lesníctva a ťažby dreva  >  Drevo
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok)   
Predmetom zákazky je zabezpečovať služby hromadného stravovania, v súlade s platnými právnymi predpismi na územíSlovenskej republiky, pre zamestnancov verejného obstarávateľa a pre zamestnancov jeho rozpočtových a príspevkových organizácií prostredníctvom stravných lístkov (poukážok) u zmluvných partnerov poskytovateľa, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený zmluvný vzťah.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie