Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania ministerstvo vnútra zobrazujem 115 z 518 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka technických plynov a súvisiace služby II.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky technických plynov, ako aj dodávka ventilov v prípade ich opotrebovania asúvisiacich služieb (doprava, vykládka a nakládka, prenájom, plnenie fliaš a nádob a revízie (tlaková skúška) nádob /fliaš vo vlastníctve Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR)) pre potreby MV SR, bližšiešpecifikovaných v Tabuľke č.1 Opisu predmetu zákazky súťažných podkladov.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pyrotechnika a výbušky pre zabezpečenie MV SR   
Predmetom zákazky je kúpa pyrotechniky a výbušiek pre zabezpečenie MV SR. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti -1.časťPyrotechnika, v počte 65 400 kusov, - 2.časť Výbušky, v počte 26 000 kusov. Súčasťou dodávky je doprava predmetu obstarávania do miesta dodania, vrátane vyloženia tovaru v sklade na mieste dodania/plnenia ( pre obidve časti ) Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.
Chemické výrobky  >  Výbušniny  >  Pripravené výbušniny
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe   
Predmetom zákazky je poskytovanie činností súvisiacich s implementáciou národného projektu Reformy zberu a spracovania štatistických údajov vo Verejnej správe. Uvedený projekt je financovaný Operačným programom Efektívna verejná správa, bližšie informácie je možné získať na stránkach http//www.opevs.eu. Národný projekt má za úlohu najmä Štatistický úrad Slovenskej republiky je národnou štatistickou inštitúciou zodpovednou za koordináciu štatistických zisťovaní na úrovni národného štatistického systému. Táto rola vyplýva z článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 223/2009 o európskej štatistike a definuje koordináciu všetkých činnosti v oblasti rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky na vnútroštátnej úrovni. Na národnej úrovni je táto kompetencia definovaná §5 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, kde Štatistický úrad SR vystupuje ako koordinátor národného štatistického systému. Štatistický úrad SR túto rolu zabezpečuje na úrovni tvorby programu štátnych štatistických zisťovaní, ktorý vypracúva v kooperácii s nasledovnými povinnými osobami. Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike úrad zverejní na svojom webovom sídle a aktualizuje zoznam povinných osôb v NŠS (Tento zoznam sa môže počas trvania projektu meniť.). Ku dňu poslednej aktualizácie 10. 4. 2017 povinnými osobami sú Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad vlády SR, Správa štátnych hmotných rezerv SR,  1/4 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Infostat. Spolu s týmito povinnými osobami tvorí Štatistický úrad SR Národný štatistický systém SR (ďalej aj ako NŠS). Tie spolu vykonávajú Európsky štatistický program a Program štátnych štatistických zisťovaní. Program štátnych štatistických zisťovaní definuje len základné parametre štatistického zisťovania vecné a obsahové vymedzenie, účel, vymedzenie spravodajskej povinnosti, periodicitu, lehoty, administratívne zdroje a povinné osoby zodpovedné za výkon štatistického zisťovania. Úloha Štatistického úradu SR je koordinačná. ŠÚ SR nezasahuje hlbšie do výkonu štátnych štatistických zisťovaní povinnými osobami. Táto miera koordinácie je však podľa hodnotenia Eurostatu, koordinátora európskeho štatistického systému, nedostatočná a tlačí na národné štatistické úrady, na zvýšenie miery koordinácie voči ostatným zapojeným povinným osobám v rámci národného štatistického systému (tzv. ONAs Other National Authorities). Projekt reformy zberu a spracovania štatistických údajov má adresovať požiadavky Eurostatu na vytvorenie národnej metodiky, jej následné zjednotenie smerom k povinným osobám štatistického zisťovania, ktoré umožní zjednotenie procesu zberu a spracovania štatistických údajov naprieč všetkými povinnými osobami ako aj ochranu a bezpečnosť zbieraných a spracúvaných údajov. Výstupy tohto projektu budú predstavovať jednotnú a harmonizovanú metodiku, ktorá bude prepoužiteľná všetkými povinnými osobami NŠS. Stanoví povinné procesy, vstupy a výstupy, ktoré budú povinné osoby v rámci výkonu štatistických zisťovaní realizovať pre zabezpečenie súladu s kódexom postupov pre európsku štatistiku a súčasne umožní Štatistickému úradu SR aktívnejšie koordinovať plnenie medzinárodných záväzkov povinnými osobami. Súčasťou projektu bude aj jednoznačná definícia koordinačnej role ŠÚ SR a jej detailné legislatívne ukotvenie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických požiadaviek je uvedené v prílohách č. 1 a 2 súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie cateringových a konferenčných služieb súvisiacich s podujatiami organizovanými sekciou európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie cateringových a konferenčných služieb súvisiacich s podujatiami organizovanými sekciou európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá je riadiacim orgánom preoperačný program Efektívna verejná správa a sprostredkovateľským orgánom pre časť operačného programu Kvalitaživotného prostredia a sprostredkovateľským orgánom pre časť operačného programu Ľudské zdroje.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v...
Ministerstvo vnútra SR – Letecký útvar MV SR
Školenie odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti ochrany civilného letectva.   
Školenie odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti ochrany civilného letectva.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Základné vzdelávanie (základné školstvo)  >  Poskytovanie predškolskej výchovy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Centrum podpory Trenčín
Nábytok do vstupných hál a recepcií   
Nábytok do vstupných hál a recepcií
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Centrum podpory Trenčín
Rôzne opravárske a údržbárske služby   
Rôzne opravárske a údržbárske služby
Opravárske a údržbárske služby  >  Rôzne opravárske a údržbárske služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Bratislava
Bratislava, Romanova 37 – rekonštrukcia budovy“   
Bratislava, Romanova 37 – rekonštrukcia budovy“
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka technických plynov a súvisiace služby   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky technických plynov, ako aj dodávky ventilov v prípade ich opotrebovania asúvisiacich služieb (doprava, vykládka a nakládka, prenájom, plnenie fliaš a nádob a revízie (tlaková skúška) nádob /fliašvo vlastníctve Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR) pre potreby MV SR, bližšie špecifikovaných vTabuľke č.1 Opisu predmetu zákazky súťažných podkladov.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Náboje na športové účely   
Predmetom zákazky je dodávka nábojov na športové účely, vrátane obalov a dopravy predmetu obstarania do miesta plnenia a vyloženia tovaru na mieste dodania.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Zbrane, munícia a súvisiace časti  >  Munícia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny a plynu   
Predmetom zákazky pre časť 1 je zabezpečenie služieb nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie(ďalej lenelektrina) Poskytovateľom do odberných miest podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľ aPrijímateľov po dobutrvania rámcovej dohody, v kvalite zodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technickýchpodmienkach prevádzkovateľadistribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do jeho/ich cca3 200 odberných miest elektriny na obdobie od 1.1.2019-31.12.2022,s predpokladaným množstvom odobratejelektrickej energie počas účinnosti rámcovej dohody cca 1 803 000MWh. Budovy verejného obstarávateľa a Prijímateľovmajú administratívny charakter. Predmetom zákazky pre časť 2 je zabezpečenie služieb nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu (ďalejlen plyn)podľa konkrétnych potrieb verejného obstarávateľa a Prijímateľov po dobu trvania rámcovej dohody, vkvalitezodpovedajúcej špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy,vrátaneprevzatia zodpovednosti za odchýlku a jej prepravu distribučnou sústavou do jeho/ich cca 1 600odberných miest plynuna obdobie od 1.1.2019-31.12.2022, s predpokladaným množstvom odobratého plynupočas účinnosti rámcovej dohodycca 3 884 000 MWh. Budovy verejného obstarávateľa a Prijímateľov majúadministratívny charakter
Finančné a poisťovacie služby  >  Bankové a investičné služby  >  Sprostredkovanie predaja cenných papierov a komodít...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
OÚ Martin, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
1. Zabezp. vstup. podkl. -zam. súčasného stavu objektu v rozsahu pre spracovanie projektu stavby -polohopisné a výškopisné zam. objektu a priľahlých plôch v nadväznosti na vybudovanie hlavného vstupu do objektu a za účelom realizácie vjazdu do priestoru 1. PP; zameranie inž. sietí 2. Zabezp. projektovej prípravy stavby a) vyprac. stavebného zámeru verejnej práce na základe schválenej základnej požiadavky investičnej akcie podľa zák. č.254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejných prácach), v rozsahu podľa § 2 Vyhlášky MVRR SR č. 83/2008 Z. z., ktorý bude použitý ako dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia a pre vydanie súhlasu vlády SR, b) zabezp. dokl. - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii k dokumentácii stavebného zámeru v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na vydanie územného rozhodnutia; stanoviská odborných zložiek MV SR ako aj návrh na vydanie územného rozhodnutia zabezpečí objednávateľ, c) zaprac. pripomienok zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do dokumentácie stav. zámeru. 3. Zabezp. projektovej prípravy stavby - realizačný projekt stavby a) vyprac. realizačného projektu stavby na základe schváleného stavebného zámeru, ktorý sa použije aj na účely stav. konania v rozsahu prílohy č.3 Sadzobn. pre navrhovanie ponuk. cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA vrátane energ. hodnotenia budovy podľa §4a zákona č. 555/2005 Z. z. s hodnotením všetkých miest spotreby spôsobom podľa vyhl. č. 364/2012 Z. z. a v prípade, ak je to technicky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, zaradením obj. podľa glob. ukazovateľa do energ. triedy A0, popisu prác s výkazom výmer, špecifik. strojov a zariadení a kontrolného rozpočtu stavby,, b) zabezp. dokladov - rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo iných opatrení dotknutých orgánov  1/4 štátnej správy, obce a iných organizácii ( vrátane odborného stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. z hľadiska BOZP a k vyhradeným technickým zariadeniam) k realizačnému projektu stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné povolenie; stanoviská odborných zložiek MV SR ako aj podanie žiadosti o stavebné povolenie zabezpečí verejný obstarávateľ, c) zapracovanie pripomienok vyplývajúcich zo stanovísk odborných zložiek MV SR a dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii do realizačného projektu stavby. 4. Počas realizácie stavby a) spolupráca so zhotoviteľom pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona o verejných prácach) v spolupráci so zhotoviteľom stavby, b) spracovanie plán užívania verejnej práce v spolupráci so zhotoviteľom tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu, plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv (§ 12 ods. 1 písm. a) bod 6 zákona o verejných prácach), c) zabez. výkonu odborn. autorského dohľadu projektanta v rozsahu poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, -účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, účasť na kontrolných dňoch stavby, zabez. dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby, posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, vyjadrenie k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii, sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska, účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania, účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca pri uplatňovaní požiadaviek z kolaudačného konania.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
OÚ Skalica, klientske centrum – stavebné úpravy   
Predmetom zákazky je v súvislosti s prebiehajúcou reformou štátnej správy zriadenie pracoviska klientskeho centra v priestoroch objektu Domu zdravia v Skalici v rozsahu spracovaného projektu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Trenčín OR PZ, pracovisko klientskeho centra – stavebné úpravy   
Predmetom zákazky je zriadenie pracoviska klientskeho centra v objekte OR PZ Trenčín na Inoveckej ulici vTrenčíne v rozsahu spracovaného projektu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Okresný úrad Zvolen, rekonštrukcia a modernizácia objektu   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia amodernizácia objektu pre OÚ Zvolen, Študentská 12 anásledné vybudovanie pracoviska Klientskeho centra v priestoroch objektu v rozsahu podľa spracovaného projektu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie