Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania ministerstvo vnútra zobrazujem 115 z 824 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technické zariadenia 4 – Kamerové systémy   
Predmetom zákazky je dodávka kamerových systémov určených pre monitoring policajných zložiek, ochranu budov, verejných priestorov a súvisiacej infraštruktúry vrátane SW vybavenia a inštalácie, konkrétne -Kamery -Video technika záznamová -Audio/video záznamová technika -Audio/video systémy - podporné zariadenia komponenty a príslušenstvo -Konektory a káble -Súvisiace práce Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace licencie a služby zabezpečenia 4-ročnej servisnej podpory dodávaných zariadení a služby, ktoré priamo súvisia s dodaním konkrétneho požadovaného tovaru, t.j. konfigurácia a inštalácia týchto technických zariadení, doprava na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Verejný obstarávateľ zároveň požaduje oceniť služby súvisiace s plnením predmetu zákazky služby technického špecialistu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektrotechnické zariadenia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vesty nosné a výstroj moto   
Časť 1 Vesty nosné Časť 2 Výstroj moto
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kancelárske potreby DNS   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je dodávka predovšetkýmkancelárskych potrieb, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania(ďalej ako CPV) najmä v rozsahu skupiny 301, 228 a 392, vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesta dodania avyložením tovaru do skladu na miesto určenia. Dodávka tovaru je určená pre verejného obstarávateľa Ministerstvovnútra Slovenskej republiky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Projekt IS pre elektronické služby RÚ   
Predmetom projektu je implementácia Integrovaného systému pre reguláciu a dohľad elektronických komunikácií akosúčasť reformného zámeru schváleného Ministerstvom vnútra SR - Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľaduelektronických komunikácií a poštových služieb a zlepšenie dostupnosti broadbandu
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Univerzálny dokončovací stroj - 2   
Predmetom zákazky je nákup 4 kusov samohybného univerzálneho dokončovacieho stroja na automobilovom podvozkus pohonom 6x6. Stroj je určený na  -zemné práce s použitím rôznych nástrojov a prídavných zariadení -vytváranie protipožiarnych pásov a priekop pri lesných požiaroch -uvoľňovanie ľadových naplavenín a rozbíjanie ľadových krýh -prerážanie stien a striech objektov horiacich objektov -búranie objektov zasiahnutých požiarom -uvoľňovanie a prehlbovanie korýt riek počas povodní
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Univerzálny dokončovací stroj   
Predmetom zákazky je nákup 4 kusov samohybného univerzálneho dokončovacieho stroja na automobilovom podvozkus pohonom 6x6. Stroj je určený na  -zemné práce s použitím rôznych nástrojov a prídavných zariadení -vytváranie protipožiarnych pásov a priekop pri lesných požiaroch -uvoľňovanie ľadových naplavenín a rozbíjanie ľadových krýh -prerážanie stien a striech objektov horiacich objektov -búranie objektov zasiahnutých požiarom -uvoľňovanie a prehlbovanie korýt riek počas povodní
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Analýza a následné odstránenie nezákonne umiestneného odpadu na skládke „Vlčie hory“   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) sú kvantitatívne analýzy látok,ktoré majú byť likvidované. Na základe týchto analýz bude možné definovať konkrétne technologické postupy, pomocouktorých by mohli byť uvedené látky zlikvidované. Ďalej budú predmetom zákaziek zadávaných v DNS aj iné komplexnéslužby súvisiace s analýzou a odstraňovaním odpadov uložených v rozpore so zákonom.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technická správa budov a servis zariadení – Centrum podpory Košice   
Technická správa budov a servis zariadení pozostáva z údržby a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmenu jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, najmä výmena vykurovacích kotlov a telies, vnútorných rozvodov, zriaďovacích predmetov sociálnych zariadení v rozsahu Odstránenie vád na vyhradených technických plynových a tlakových zariadeniach podľa odborných prehliadok a skúšok Drobné inštalácie ÚK, vodoinštalácie, kanalizácie neinvestičnej povahy (pri úpravách kancelárskych miestností a pod.) Potrebné opravy rozvodov ÚK, výmena prasknutých a skorodovaných radiátorov, vodovodných potrubí, zdravotechniky, vodovodných batérií, umývadiel, WC mís (práce údržbárskeho charakteru) Odstránenie porúch havarijného charakteru na rozvodoch ÚK, radiátoroch, rozvodov kanalizácie a vody. Služby a práce pozostávajú z vykonávania pozáručných a záručných servisných služieb, obsluhy zariadení a koordinácie servisných prác pre A.Výťahy B.Brány a rampy C.Klimatizácie a VZT D.Trafostanica E.UPS náhradné zdroje F.Dieselagregáty G.Merania a regulácie H.Rotomaty I.Obsluhu zariadení (kotolne, ČOV, komíny) J.Servis technických zariadení K.Oprávnené meranie emisií L.EPS (elektrická požiarna signalizácia) M.Zdravotechnika vnútorná kanalizácia N.Zdravotechnika - vnútorný vodovod  1/3 O.Zdravotechnika - zariaď. predmety P.Zdravotechnika - plynovod Q.Ústredné kúrenie, kotolne R.Ústredné kúrenie, strojovne S.Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie T.Ústredné kúrenie, armatúry U.Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá V.Dokončovacie práce - nátery
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Rôzne obchodné služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka detektorov, analyzátorov a spektrometrov   
Predmetom tejto zákazky je dodávka detektorov, analyzátorov a spektrometrov vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia. Predmet zákazky je určený na zlepšenie efektívnosti výjazdov kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany do terénu a to za účelom kvalitatívnych a kvantitatívnych meraní vo vzorkách analyzovaných priamo v teréne. Ďalej je určený na vyhľadávanie a identifikáciu zdrojov základných typov ionizujúceho žiarenia, identifikáciu chemického zloženia látok, zmesí a pod. Zariadenia je možné použiť pri práci v teréne špecialistami z oblasti záchranných alebo bezpečnostných zložiek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Terénna cisternová automobilová striekačka 4x4 na hasenie lesných požiarov   
Dodanie cisternovej automobilovej striekačky 4x4 na hasenie lesných požiarov v celkovom počte 20 kusov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Servis detektorov plynov a pár MultiRAE Lite   
Predmetom zákazky je uskutočnenie odborných prehliadok údržby, skúšok, odstránenie porúch, výmena náhradnýchdielov na detektore plynov a pár Multi RAE a vykonanie kalibrácie, ak je potrebné, výmeny jeho senzorov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Deratizácia   
Predmetom zákazky je deratizácia vrátane dodania súvisiacich tovarov v objektoch MV SR
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Sanitárne služby v zariadeniach
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Základné potraviny, mrazené a mliečne výrobky_DNS   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) bude dodávka najmä základnýchpotravín, mrazených a mliečnych výrobkov (ďalej ako aj tovar), ktoré sú bežne dostupné na trhu, v rozsahu skupín 150,152, 153, 154, 155, 156, 158, 159, 031 uvedených v Spoločnom slovníku obstarávania CPV, vrátane služieb spojených sich dodávkou na miesta dodania a vyložením tovaru do skladu na miesto určenia. Dodávka tovaru je určená preverejného obstarávateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a jeho rozpočtovú organizáciu Akadémiu Policajnéhozboru.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pekárenské a cukrárenské výrobky_DNS   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme bola dodávka najmä pekárenských a cukrárenskýchvýrobkov, ktoré sú bežne dostupné na trhu, predovšetkým v rozsahu skupiny 158 uvedenej v Spoločnom slovníkuobstarávania CPV, vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesta dodania prepravnými prostriedkami predávajúceho v súlade s príslušnými legislatívnymi a hygienickými predpismi a vyložením tovaru do skladu na miesto určenia. Dodávka tovaru bola určená pre verejného obstarávateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Rôzne potravinárske výrobky  >  Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie stravovania formou stravných lístkov (poukážok)   
Predmetom zákazky je zabezpečovať služby hromadného stravovania, v súlade s platnými právnymi predpismi na územíSlovenskej republiky, pre zamestnancov verejného obstarávateľa a pre zamestnancov jeho rozpočtových a príspevkových organizácií prostredníctvom stravných lístkov (poukážok) u zmluvných partnerov poskytovateľa, ktorí sú oprávnení poskytovať stravovacie služby a uchádzač má s nimi uzatvorený zmluvný vzťah.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie