Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania ministerstvo zobrazujem 115 z 1854 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Náhradné diely do nákladných vozidiel   
Náhradné diely do nákladných vozidiel továrenskej značky Tatra (T-815, T-815 790 R99, T-815-2 Armax, T-815 AV-15), Aktis, PV3S, podvalníku P50N a prívesov určené pre potreby vykonávania opráv vozidiel útvarov verejného obstarávateľa.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Integrovaných obslužných miest (IOM)   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb systémovej a aplikačnej podpory informačného systému Integrovanýchobslužných miest (IOM) v zmysle Prílohy č.1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe   
Predmetom zákazky je poskytovanie činností súvisiacich s implementáciou národného projektu Reformy zberu aspracovania štatistických údajov vo Verejnej správe. Uvedený projekt je financovaný Operačným programom Efektívnaverejná správa, bližšie informácie je možné získať na stránkach http//www.opevs.eu. Národný projekt má za úlohunajmä Štatistický úrad Slovenskej republiky je národnou štatistickou inštitúciou zodpovednou za koordináciu štatistickýchzisťovaní na úrovni národného štatistického systému. Táto rola vyplýva z článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu aRady č. 223/2009 o európskej štatistike a definuje koordináciu všetkých činnosti v oblasti rozvoja, tvorby a šíreniaeurópskej štatistiky na vnútroštátnej úrovni. Na národnej úrovni je táto kompetencia definovaná §5 ods. 1 zákona č.540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, kde Štatistický úrad SR vystupuje ako koordinátor národného štatistického systému.Štatistický úrad SR túto rolu zabezpečuje na úrovni tvorby programu štátnych štatistických zisťovaní, ktorý vypracúva vkooperácii s nasledovnými povinnými osobami. Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike úradzverejní na svojom webovom sídle a aktualizuje zoznam povinných osôb v NŠS (Tento zoznam sa môže počas trvaniaprojektu meniť.). Ku dňu poslednej aktualizácie 10. 4. 2017 povinnými osobami sú Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  1/5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad vlády SR, Správa štátnych hmotných rezerv SR, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Infostat. Spolu s týmito povinnými osobami tvorí Štatistický úrad SR Národný štatistický systém SR (ďalej aj ako NŠS). Tie spoluvykonávajú Európsky štatistický program a Program štátnych štatistických zisťovaní. Program štátnych štatistických zisťovaní definuje len základné parametre štatistického zisťovania vecné a obsahovévymedzenie, účel, vymedzenie spravodajskej povinnosti, periodicitu, lehoty, administratívne zdroje a povinné osobyzodpovedné za výkon štatistického zisťovania. Úloha Štatistického úradu SR je koordinačná. ŠÚ SR nezasahuje hlbšie dovýkonu štátnych štatistických zisťovaní povinnými osobami. Táto miera koordinácie je však podľa hodnotenia Eurostatu,koordinátora európskeho štatistického systému, nedostatočná a tlačí na národné štatistické úrady, na zvýšenie mierykoordinácie voči ostatným zapojeným povinným osobám v rámci národného štatistického systému (tzv. ONAs OtherNational Authorities). Projekt reformy zberu a spracovania štatistických údajov má adresovať požiadavky Eurostatu na vytvorenie národnejmetodiky, jej následné zjednotenie smerom k povinným osobám štatistického zisťovania, ktoré umožní zjednotenieprocesu zberu a spracovania štatistických údajov naprieč všetkými povinnými osobami ako aj ochranu a bezpečnosťzbieraných a spracúvaných údajov. Výstupy tohoto projektu budú predstavovať jednotnú a harmonizovanú metodiku, ktorá bude prepoužiteľná všetkýmipovinnými osobami NŠS. Stanoví povinné procesy, vstupy a výstupy, ktoré budú povinné osoby v rámci výkonuštatistických zisťovaní realizovať pre zabezpečenie súladu s kódexom postupov pre európsku štatistiku a súčasne umožníŠtatistickému úradu SR aktívnejšie koordinovať plnenie medzinárodných záväzkov povinnými osobami. Súčasťouprojektu bude aj jednoznačná definícia koordinačnej role ŠÚ SR a jej detailné legislatívne ukotvenie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických požiadaviek je uvedené v prílohách č. 1 a 2 súťažnýchpodkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Čistenie, kontrola komínov a dymovodov v objektoch a zariadeniach MV SR.   
Čistenie, kontrola komínov a dymovodov v objektoch a zariadeniach MV SR.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služby štandardnej podpory, údržby a rozvoja IKT a Non-IKT infraštruktúry Ministerstva vnútra Slovenskej republiky   
Predmetom tejto zákazky je poskytovanie pozáručného autorizovaného servisu/podpory a služieb technickej podpory aprevádzkových činností v lokalitách Banská Bystrica Tajov, Banská Bystrica Timravy, Bratislava Račianska prehardvérové a softvérové produkty.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny   
Oleje, mazivá, prevádzkové a špeciálne kvapaliny
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Ropné, uhoľné a olejové výrobky  >  Mazacie prípravky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ovocie a zelenina DNS   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS)  bude dodávka ovocia a zeleniny v rozsahu skupiny 032 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) vrátaneslužieb spojených s ich dodávkou pre verejného obstarávateľa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a jehopríspevkové a rozpočtové organizácie.   Bližšie informácie o povahe predkladaných nákupov sú uvedené v súťažných podkladoch. Presná špecifikácia konkrétnejzákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
MS Sklené, budova č. 10 – oprava vodovodného potrubia“ – H   
MS Sklené, budova č. 10 – oprava vodovodného potrubia“ – H
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Neplánované opravy, ošetrenia, odborné prehliadky a odborné skúšky protipožiarnych zariadení zabudovaných v technike   
Neplánované opravy, ošetrenia, odborné prehliadky a odborné skúšky protipožiarnych zariadení zabudovaných v technike
Opravárske a údržbárske služby  >  Rôzne opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba zbraní a zbraňových systémov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Vykonanie objektivizácie hluku v pracovnom prostredí   
Vykonanie objektivizácie hluku v pracovnom prostredí
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sužby na sledovanie a monitorovanie znečisťujúcich...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zvolen, ÚFZ – kanalizačná prípojka – realizácia prác   
Zvolen, ÚFZ – kanalizačná prípojka – realizácia prác
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Tomášikovo
Rekonštrukcia historického parku Tomášikovo   
Park v obci Tomášikovo je národnou kultúrnou pamiatkou (číslo ÚZPF 59/3) a zároveň chráneným areálom so 4. stupňom ochrany (evidenčné číslo 979). Výskyt invázneho druhu Ailanthus altissima (pajasen žliazkatý) bol pochytený užv projektovej dokumentácii Rekonštrukcia historického parku Tomášikovo, ktorá bola spracovaná v roku 2013. Od roku2013 sa tento druh rozšíril a populácia má výrazne vyšší počet jedincov, z ktorých niektoré už plodia. Na tento druh savzťahujú ustanovenia § 7b Nepôvodné druhy rastlín a invázne druhy rastlín(3) Vlastník, správca alebo užívateľ pozemku je povinný odstraňovať invázne druhy rastlín podľa odseku 2 zo svojho pozemku spôsobom, ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, a starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich opätovnému šíreniu. Priestor výskytu bol lokalizovaný na území bývalých hospodárskych budov a dvorov, severovýchodne od budovy kaštieľa.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zmena zdrojového kódu serverovskej a klientskej časti APV eID Autentifikačný Systém   
Predmetom zákazky je zmena zdrojového kódu serverovskej a klientskej časti APV eID Autentifikačný Systém súvisiaceho s rozšírením jeho funkcionality o vydávanie a online obnovu certifikátov v čipe eID karty na báze certifikovaného QES EAC profilu.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Zabezpečenie leteckej prepravy v ústredí MZVaEZ SR a pre vybrané účely na zastupiteľských úradoch v   
Predmetom zákazky je komplexné poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním leteniek a s tým súvisiacich služieb, v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Letecké dopravné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR   
Predmetom zákazky je vnútorné a vonkajšie upratovanie a čistenie administratívnych, sociálnych a spoločných priestorov, vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, výmeny a dokladania odpadkových vreciek a príslušného technického vybavenia v intervaloch a v rozsahu, uvedenom v súťažných podkladoch. Predmetom zákazky je zároveň zabezpečenie letnej a zimnej údržby vonkajších priestorov (exteriérov) a deratizácia objektov Ústredia práce,sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR). Opis predmetu zákazky je podrobne uvedený v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie