Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania ministerstvo zobrazujem 115 z 2347 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka technických plynov a súvisiace služby II.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky technických plynov, ako aj dodávka ventilov v prípade ich opotrebovania asúvisiacich služieb (doprava, vykládka a nakládka, prenájom, plnenie fliaš a nádob a revízie (tlaková skúška) nádob /fliaš vo vlastníctve Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len MV SR)) pre potreby MV SR, bližšiešpecifikovaných v Tabuľke č.1 Opisu predmetu zákazky súťažných podkladov.
Chemické výrobky  >  Plyny  >  Technické plyny
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pyrotechnika a výbušky pre zabezpečenie MV SR   
Predmetom zákazky je kúpa pyrotechniky a výbušiek pre zabezpečenie MV SR. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti -1.časťPyrotechnika, v počte 65 400 kusov, - 2.časť Výbušky, v počte 26 000 kusov. Súčasťou dodávky je doprava predmetu obstarávania do miesta dodania, vrátane vyloženia tovaru v sklade na mieste dodania/plnenia ( pre obidve časti ) Ústredný sklad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča.
Chemické výrobky  >  Výbušniny  >  Pripravené výbušniny
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Informačný systém obchodného registra a súvisiace služby   
Predmetom zákazky je vytvorenie Informačného systému obchodného registra, ktorý plne nahradí existujúce riešenie a zároveň pokryje všetky očakávané legislatívne a procesné zmeny súvisiace so službami obchodného registra a aktuálnymi potrebami modernizácie týchto služieb. Výsledkom implementácie nového Informačného systému obchodného registra sa zabezpečí vytvorenie jednotného metodického a procesného biznis modelu zabezpečenia výkonuvšetkých registrových, integračných a podporných agend, predovšetkým súčasných agend obchodného registra (sintegráciou na Systém prepojenia centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností (ďalej aj BRIS),ako aj s integráciou na iné registre ako napríklad centrálny register zmlúv, register partnerov verejného sektora) aregistra diskvalifikácii. Cieľom vytvorenia Informačného systému obchodného registra bude aj zvýšenie kvality,štandardu a dostupnosti e-Government služieb pre podnikateľov, zlepšenie celkovej dostupnosti dát verejnej správy voforme otvorených dát. Projekt - Informačný systém obchodného registra zahŕňa najmä analýzu, vývoj, testovanie,nasadenie, školenie, konzultáciu, systémové integrácie, bezpečnosť a prevádzkovú podporu a ďalší rozvoj. Súčasťoudodávky je prevádzková podpora počas 5 rokov od odovzdania systému do produkčnej prevádzky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR Prápor podpory velenia PS Trenčín
Ostatné t rvanlivé potraviny   
Ostatné trvanlivé potraviny
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR Prápor podpory velenia PS Trenčín
Konzervované a sterilizované ovocie a zelenina   
Konzervované a sterilizované ovocie a zelenina
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR Prápor podpory velenia PS Trenčín
Čerstvé ovocie a zelenina (spracované - očistené, upravené) nie konzervované   
Čerstvé ovocie a zelenina (spracované - očistené, upravené) nie konzervované
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe   
Predmetom zákazky je poskytovanie činností súvisiacich s implementáciou národného projektu Reformy zberu a spracovania štatistických údajov vo Verejnej správe. Uvedený projekt je financovaný Operačným programom Efektívna verejná správa, bližšie informácie je možné získať na stránkach http//www.opevs.eu. Národný projekt má za úlohu najmä Štatistický úrad Slovenskej republiky je národnou štatistickou inštitúciou zodpovednou za koordináciu štatistických zisťovaní na úrovni národného štatistického systému. Táto rola vyplýva z článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 223/2009 o európskej štatistike a definuje koordináciu všetkých činnosti v oblasti rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky na vnútroštátnej úrovni. Na národnej úrovni je táto kompetencia definovaná §5 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, kde Štatistický úrad SR vystupuje ako koordinátor národného štatistického systému. Štatistický úrad SR túto rolu zabezpečuje na úrovni tvorby programu štátnych štatistických zisťovaní, ktorý vypracúva v kooperácii s nasledovnými povinnými osobami. Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike úrad zverejní na svojom webovom sídle a aktualizuje zoznam povinných osôb v NŠS (Tento zoznam sa môže počas trvania projektu meniť.). Ku dňu poslednej aktualizácie 10. 4. 2017 povinnými osobami sú Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad vlády SR, Správa štátnych hmotných rezerv SR,  1/4 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Infostat. Spolu s týmito povinnými osobami tvorí Štatistický úrad SR Národný štatistický systém SR (ďalej aj ako NŠS). Tie spolu vykonávajú Európsky štatistický program a Program štátnych štatistických zisťovaní. Program štátnych štatistických zisťovaní definuje len základné parametre štatistického zisťovania vecné a obsahové vymedzenie, účel, vymedzenie spravodajskej povinnosti, periodicitu, lehoty, administratívne zdroje a povinné osoby zodpovedné za výkon štatistického zisťovania. Úloha Štatistického úradu SR je koordinačná. ŠÚ SR nezasahuje hlbšie do výkonu štátnych štatistických zisťovaní povinnými osobami. Táto miera koordinácie je však podľa hodnotenia Eurostatu, koordinátora európskeho štatistického systému, nedostatočná a tlačí na národné štatistické úrady, na zvýšenie miery koordinácie voči ostatným zapojeným povinným osobám v rámci národného štatistického systému (tzv. ONAs Other National Authorities). Projekt reformy zberu a spracovania štatistických údajov má adresovať požiadavky Eurostatu na vytvorenie národnej metodiky, jej následné zjednotenie smerom k povinným osobám štatistického zisťovania, ktoré umožní zjednotenie procesu zberu a spracovania štatistických údajov naprieč všetkými povinnými osobami ako aj ochranu a bezpečnosť zbieraných a spracúvaných údajov. Výstupy tohto projektu budú predstavovať jednotnú a harmonizovanú metodiku, ktorá bude prepoužiteľná všetkými povinnými osobami NŠS. Stanoví povinné procesy, vstupy a výstupy, ktoré budú povinné osoby v rámci výkonu štatistických zisťovaní realizovať pre zabezpečenie súladu s kódexom postupov pre európsku štatistiku a súčasne umožní Štatistickému úradu SR aktívnejšie koordinovať plnenie medzinárodných záväzkov povinnými osobami. Súčasťou projektu bude aj jednoznačná definícia koordinačnej role ŠÚ SR a jej detailné legislatívne ukotvenie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických požiadaviek je uvedené v prílohách č. 1 a 2 súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta – skládka CHZJD – SK/EZ/B2/136   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy odborného geologickéhodohľadu pri sanácii environmentálnej záťaže Bratislava Vrakuňa Vrakunská cesta skládka CHZJD- SK/EZ/B2/136. Cieľom odborného geologického dohľadu je zabezpečenie kontroly vykonávania geologických prác v rámci sanácieenvironmentálnej záťaže Bratislava Vrakuňa Vrakunská cesta skládka CHZJD - SK/EZ/B2/136.Odborný geologický dohľadbude vykonaný v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach(geologický zákon) v znení neskoršíchpredpisov, vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov apodľa Smernice MŽP SR č. 2/2000 o zásadách spracovania a odovzdávania úloh a projektov v Geografickominformačnom systéme (GIS). Kontrola prác bude zameraná najmä na sledovanie efektivity vynakladaných prostriedkov vo vzťahu k požadovanýmvýstupom projektu, etapové vyhodnocovanie vývoja prác a zabezpečenie spätnej väzby pre včasné zisťovanieproblémov a prípravu návrhov opravných opatrení.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Rekonštrukcia administratívnej budovy, Bukurešťská 4, Bratislava   
Predmetom zákazky je úprava, obnova a modernizácia stavebných konštrukcií, inžinierskych sietí a technickéhovybavenia vnútornej časti administratívnej budovy Ministerstva životného prostredia SR na Bukurešťskej ulici v rámcikancelárskych, komunikačných a prevádzkovo-technických priestorov. Modernizačné práce si vyžiadal súčasnýnevyhovujúci stavebno-technický stav vnútorných priestorov a inžinierskych sietí v rámci objektu. Predmetom projektuje aj odstránenie technických závad strechy, ktoré súvisia s nefunkčnou a poškodenou hydroizolačnou vrstvou plochejstrechy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 (príloha č. 1A, č. 1Ba č. 1C) súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Služby technických, právnych a ekonomických poradcov   
Predmetom zákazky je výkon poradenských, konzultačných, expertíznych a iných odborných činností v tých oblastiach, ktoré sú predmetom jednotlivých častí zákazky, v závislosti od aktuálne vzniknutých potrieb. Uvedené považuje verejný obstarávateľ za služby znalcov (expertíza), tak ako uvádza v hlavnom kóde CPV. Verejný obstarávateľ identifikuje predmet zákazky aj prostredníctvom nasledujúcich kódov CPV 71241000-9, 71242000-6, 71356300-1, 71620000-0, 75112100-5, 75130000-6, 79415200-8, 79419000-4, 79430000-7, 85312320-8, 98112000-1, 98390000-3.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Výpočtová technika a periférie   
Predmetom zákazky je kúpa a dodanie výpočtovej techniky a tlačiarní.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok   
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie cateringových a konferenčných služieb súvisiacich s podujatiami organizovanými sekciou európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie cateringových a konferenčných služieb súvisiacich s podujatiami organizovanými sekciou európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá je riadiacim orgánom preoperačný program Efektívna verejná správa a sprostredkovateľským orgánom pre časť operačného programu Kvalitaživotného prostredia a sprostredkovateľským orgánom pre časť operačného programu Ľudské zdroje.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v...
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE   
Cieľom je uzatvorenie rámcovej dohody na dodávku produktov Oracle a služieb podpory na dobu 36 mesiacov. Priamymdôsledkom uzatvorenia rámcovej dohody nebude povinnosť, ale možnosť verejného obstarávateľa obstarať vnásledných procesných krokoch produkty a služby, ktoré budú po dobu jej trvania požadované ministerstvami aostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Pre väčšiu prehľadnosť sú jednotlivé produkty a služby združené do tzv.produktových skupín.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Poskytnutie poradenských služieb pre programy Európskej únie a iných poradenských služieb pre rezort Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania podpory RO OP KŽP pri riadení implementácie OP KŽP vprogramovom období 2014 2020 podľa potrieb OP a tým zabezpečiť efektívne riadenie a čerpanie prostriedkov OP KŽP.Zároveň je predmetom zákazky zabezpečenie poskytovania podpory pre plnenie úloh rezortu MŽP SR vrátane jehopodriadených organizácií. Poradenské služby budú poskytované v nasledovných rámcových oblastiach A)Poradenské služby na podporu riadenie, implementácie , monitorovania, kontroly a hodnotenia OP KŽP, LIFE, FM EHPa NFM. B)Poradenské služby v oblasti riadenia procesov, riadenia ľudských zdrojov a organizačného zabezpečenia v rámcirezortu MŽP SR. C)Poradenské služby v oblasti riadenia eGovernmentu a súvisiacich IT služieb v rezorte MŽP SR. D)Špecifické analytické činnosti v oblasti rezortu MŽP SR.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie