Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania monitor zobrazujem 115 z 497 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zobrazovacia technika   
Predmetom zákazky je nákup - echokardiografický prístroj vrátane vyšetrenie ciev [2 ks] - monitorovacia a vyhodnocovania stanica EKG Holterovského monitorovania [1 ks] - transportný USG prístroj [4 ks] - USG pre oftalmológiu [1 ks] - USG prístroj pre celotelové aplikácie najvyššej triedy [2 ks]  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Slovenský hydrometeorologický ústav
Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia   
Predmetom zákazky je dodanie nových technologických funkčných celkov, ktoré budú plne použiteľné na modernizáciu avybavenie technických a ostatných súvisiacich prostriedkov pre monitorovanie znečistenia voľného ovzdušia automatizovanými monitorovacími stanicami, zabezpečenie činností pre skvalitnenie prevádzky Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO), výkon skúšok a analýz vzoriek vonkajšieho ovzdušia a atmosférických zrážok, kalibráciuanalyzátorov NMSKO, výkon kontrol systémov kvality monitorovacích staníc a výkon porovnávacích meraní monitorovacích staníc NMSKO, podľa požiadaviek platnej legislatívy rešpektujúc v plnom rozsahu zavedený systém akreditovaných meraní vrátane zavedených princípov meraní . Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Zabezpečenie trvalých a analytických činností v oblasti dopravy   
Predmetom zákazky je spracovávanie štúdií, analýz a prognóz pre rozhodovaciu, koncepčnú, metodickú alegislatívnučinnosť objednávateľa, ako aj návrhy možností zefektívnenia hospodárskej politiky štátu v oblastidopravy, vnasledovných oblastiach 1. Oblasť Predpisy EHK OSN 2. Oblasť Monitorovanie vplyvov dopravy na životné prostredie 3. Oblasť Štatistika dopravy 4. Oblasť Konsolidácia medzinárodných predpisov a dokumentov 5. Oblasť Prognózy, prípadové, analytické, rozborové štúdie a strategické dokumenty rezortu dopravy.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Západoslovenská distribučná, a.s.
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis   
Nákup koncových zariadení pre používateľov a ich servis 1. Dodanie pracovných staníc, notebookov, monitorov a príslušenstva 2. Pozáručné opravy k dodávaným zariadeniam 3. Vyradenie pracovných staníc, notebookov, monitorov a príslušenstva ich likvidáciou
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Žilinský samosprávny kraj
Poskytovanie strážnej služby pre Správu ciest Žilinského samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je poskytovanie strážnej služby podľa § 3 písm. a), b), i) zákona o súkromnej bezpečnosti formoufyzickej ochrany objektov v správe SC ŽSK, jej závodov a stredísk závodov vo vymedzených časových úsekoch v spojenís obsluhou existujúceho kamerového systému vo vlastníctve SC ŽSK prostredníctvom prevádzkovania monitorovaciehocentra v dispozícii poskytovateľa v nasledovnom rozsahu - Ochrana objektov pre Správu ciest ŽSK, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina. - Ochrana objektov pre Správu ciest ŽSK, v pôsobnosti závodu Horné Považie stredisko Rajec, Bytča, Belá. - Ochrana objektov pre Správu ciest ŽSK, v pôsobnosti závodu Kysuce stredisko Makov, Kysucké Nové Mesto, NováBystrica. - Ochrana objektov pre Správu ciest ŽSK, Závod Liptov Liptovský Mikuláš (závod), stredisko Liptovský Hrádok,Ružomberok, Holica Kvačany. - Ochrana objektov pre Správu ciest ŽSK, Závod Orava Dolný Kubín (závod), stredisko Trstená, Námestovo. - Ochrana objektov pre Správu ciest ŽSK, Závod Turiec Martin (závod), stredisko Turčianske Teplice.  Bližšie uvedené v súťažných podkladoch
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Pátracie a bezpečnostné služby  >  Bezpečnostné služby
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu   
Nákup Implantovateľných kardiostimulátorov s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu pre potreby FNsP Žilina.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sektorovo riadené inovácie   
Predmetom zákazky je odborná koordinácia z hľadiska dodržania metodickej kontinuity, jednotného technickéhospracovania, klasifikačného kontextu, dátovej integrity procesov na trhu práce smerujúcich k zabezpečeniu súladudopytovej a ponukovej stránky trhu práce, vrátane procesov riadenia inovácií v rámci zisťovania alebo predvídaniapotrieb na vykonávanie pracovných činností na pracovných miestach na trhu práce podľa jednotlivých sektorovnárodného hospodárstva. Rovnako tiež zabezpečenie kontinuálnej udržateľnosti, kvalitatívneho vývoja, systematickejinovácie, efektívneho využívania, prevádzkovania a údržby Systému monitorovania a predvídania potrieb trhu práce aprenosu požiadaviek zamestnávateľov do vzdelávania a prípravy pre trh práce za aktívnej účasti sociálnych partnerov spodporou informačného systému Národnej sústavy povolaní a aktualizovanej národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Informačná a kancelárska technika   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov informačnej a kancelárskej techniky pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove.Ide o notebooky, dokovacie stanice, príslušenstvo k notebookom, osobné počítače, antivírusy, monitory, storageservery, tlačiarne a MFP, skenery, projektory, tablet, smartfóny a rôzne príslušenstvo.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Emlore s. r. o.
Monitorovací a riadiaci systém dopravy - TMS   
Predmetom kúpy je softvérový produkt určený pre sledovanie a plánovanie trás vozidiel. Presná špecifikáciaobstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetuzákazky.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Nemocnica svätého Michala, a.s.
Komplexná neurochirurgická a spinálna operačná jednotka   
Predmetom zákazky je dodávka techniky a vybavenia pre neurochirurgickú a spinálnu operačnú jednotku v členení Por.č./Komplexná neurochirurgická a spinálna operačná jednotka/Množstvo/MJ (ks) 1./Kraniálna navigácia s plánovacou stanicou a príslušenstvom/1 2./Elektromagnetický modul k navigácii/1 3./Integrácia navigácie s ultrazvukovým prístrojom/1 4./Integrácia navigácie s operačným mikroskopom/1 5./Integrácia navigácie s rtg C ramenom s 3D zobrazením/1 6./Ultrazvukový prístroj (3 sondy)/1 7./Intraoperatívny monitoring pre operácie na mozgu a mieche s nerezovým stolíkom/1 8./Rtg C rameno s 3D zobrazením/1 9./Operačný mikroskop pre neurochirurgické výkony/1 10./Vŕtací systém pre neurochirurgiu a spinálnu chirurgiu/1 11./Správa videosignálov/1 12./Neuroendoskopický prístroj s príslušenstvom/1 13./Karbónový trojbodec na uchytenie hlavy/1 14./Koagulačný prístroj s vozíkom/1 15./Ultrazvuková odsávačka pre neurochirurgiu a spinálnu chirurgiu/1  Popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 4 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Reprodukcia výpočtovej techniky   
Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky. 1.časť notebooky, kancelárske počítače, LCD monitory, dokovacie stanice + príslušenstvo 2.časť notebooky, tablety, externá DVD mechanika + príslušenstvo Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
esmiti s. r. o.
Software pre projekt „Webová multiplatformová aplikácia elektronického systému monitorovania IT infraštruktúry“   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby Software pre projekt Webová multiplatformová aplikácia elektronickéhosystému monitorovania IT infraštruktúry, ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutienenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov skódom OPVaI-H/DP/2016/3.1.1-3 vyhlásenej dňa 22.11.2016 z Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 3Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3.1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvomuľahčenia využívania, nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvompodnikateľských inkubátorov, Špecifický cieľ 3.1.1 Nárast vzniku nových,konkurencieschopných MSP, Schéma pomoci deminimis. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
„Zariadenie na vybavenie odbornej učebne a dielne“   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia zariadení pre naplnenie stanovených cieľov v rámci realizácie projektuspolufinancovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu. 1.Predmetom verejného obstarávania je obstaranie 10 pracovísk - žiackych klientskych staníc spolu s monitorom,klávesnicou a myšou a 1 učiteľské pracovisko 1.1- 11 pracovísk 1.2- Softvér na zobrazovanie programátorských a strojových kláves riadiaceho systému na monitore PC (multilicenciapre 11 užívateľov) Špecifikácia 1.2 - Softvér na zobrazovanie programátorských a strojových kláves riadiaceho systému na monitore PC(multilicencia pre 11 užívateľov) Softvér musí umožniť zobrazenie na monitore v obrazovom formáte 169 Full-HD funkčných kláves špecifických pre danýriadiaci systém a strojovú klávesnicu softvérov na vyučovanie programovania CNC strojov. Softvérové klávesy musiazobrazovať funkčné klávesy aspoň troch riadiacich systémov CNC strojov od výrobcov SIEMENS, FANUC a HEIDENHAIN.Rozličné pracovné režimy stroja, riadiaceho systému a rýchly prístup k jednotlivým funkciám musia byť prepínanépomocou registračných kariet. Klávesy a otočné ovládače musia byť ovládané pomocou myši. Ak je k dispozícii dotykovýmonitor musí byť možné klávesy a ovládače spínať priamo dotykom na obrazovke. Požadujeme single licenciu presústruženie/frézovanie, ktorú bude možné inštalovať na jedno PC a bude chránená hardvérovým kľúčom na báze USB.Požadujeme kompatibilitu so softvérom na vyučovanie programovania CNC strojov. 2.Softvéry 2.1Softvér na vyučovanie programovania CNC strojov v prostredí PC, multilicencia pre CNC sústruženie a pre CNC 1/5 frézovanie 2.2Softvér na vyučovanie programovania CNC strojov v prostredí PC, multilicencia pre CNC frézovanie. 2.3Softvér na 3D simuláciu programov pre CNC stroje v prostredí PC, multilicencia pre CNC sústruženie a pre CNCfrézovanie. Špecifikácia softvéru 2.1 Softvér na vyučovanie programovania CNC strojov v prostredí PC zabezpečuje interaktívne zobrazovanie modelovsúčiastok. Softvér svojimi funkciami musí zodpovedať originálnemu riadeniu. Detailné zobrazenie funkcií a pracovnéhoprostredia musí obsahovať všetky oblasti originálneho riadiaceho systému, ktoré sú relevantné pre vzdelávanie. Špecifikácia softvéru 2.2 Softvér na vyučovanie programovania CNC strojov v prostredí PC. Softvér svojimi funkciami musí zodpovedaťoriginálnemu riadeniu. Detailné zobrazenie funkcií a pracovného prostredia musí obsahovať všetky oblasti originálnehoriadiaceho systému, ktoré sú relevantné pre vzdelávanie. Špecifikácia softvéru 2.3   Softvér na 3D simuláciu programov pre CNC stroje v prostredí PC, multilicencia pre CNC sústruženie a pre CNCfrézovanie. Softvér musí poskytovať 3D simuláciu pre sústruženie a frézovanie, ktorá musí byť kompatibilná ako vnorený softvér ksoftvéru na vyučovanie programovania CNC strojov. Zobrazenie v 3D simulátore musí rozširovať priemyselný štandard.Nástroje, priestor obrábania, upínače (skľučovadlo, koník, zverák) a proces obrábania musia byť veľmi realistické.Simulátor musí poskytovať zobrazenie sekcií, rôznych pohľadov, zmeny mierky, zobrazenie nástrojov v plnom alebočiarovom prevedení. 3D softvér musí disponovať knižnicou nástrojov a pomocnou aplikáciou umožňujúcou modifikácieexistujúcich nástrojov a tvorbu vlastných nástrojov. 3D softvér musí kontrolovať naprogramované dráhy nástrojov avarovať pred kolíziou s upínačmi a obrokom. Ak vznikne nebezpečenstvo kolízie 3D softvér musí poskytnúť výstrahu vdostatočnom predstihu. Požadujeme multilicenciu pre sústruženie/frézovanie, ktorú bude možné neobmedzeneinštalovať v rámci školy a odborného výcviku. Požadujeme kompatibilitu so softvérom na vyučovanie programovania CNC strojov. 3.CNC sústruh s príslušenstvom pre vyučovanie pokročilého programovania CNC sústruhov Počítačom riadený CNC sústruh Projektu Industrie 4.0 bude využívaný pri výučbe odborných predmetovelektrotechnických, strojárskych a odborného výcviku.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (5)   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciuvybraných environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.  Špecifickými cieľmi zákazky sú - pre vybrané lokality získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia, - pre vybrané lokality vypracovať predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia a na základe jej výsledkov spresniťprojekt sanácie, - odstrániť príčiny vzniku environmentálnych záťaží,  - obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,  - odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde ahorninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,  - zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie, - vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie, - zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít. Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom našpecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadomna environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Správa, údržba a servis Elektronického monitorovacieho systému   
Predmetom zákazky je kompletná správa a servis jestvujúceho Elektronického monitorovacieho systému tak, abyprípadné dodané nové jednotky boli kompatibilné so systémom kontroly prevádzky vozidiel. Predmet zákazky jepodrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie