Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania monitor zobrazujem 115 z 428 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenský hydrometeorologický ústav
Rekonštrukcia a budovanie monitorovacích objektov podzemnej vody (385 sond)   
Realizácia 385 sond predstavujúcich rekonštrukciu 371 merných objektov štátnej hydrologickej siete podzemných vôdSHMÚ (odvŕtanie nových sond realizovaných na miestach pôvodných merných objektov) a odvŕtanie 14 sond na nových lokalitách. Objekty podliehajúce rekonštrukcii (385 sond)pokrývajú celé územie Slovenska. Hĺbky sond sú od 20 m do 350 m. Súčasťou obnovy je zabezpečenie súhlasov s vybudovaním, umiestnením a monitorovaním objektu.  Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Monitorovanie vybraných prvkov v povrchových vodách II. - Analýza dioxínov   
Aanalýzy dioxínov v telách vybraných druhov rýb -potvrdzujúca analýza dioxínov (suma pre polychlórovanédibenzodioxíny (PCDD), polychlórované dibenzofurány (PCDF) a dioxínom podobné polychlórované bifenyly (DL-PCB))podľa smernice 2013/39/EÚ v telách vybraných druhov rýb. Vzorky rýb, ktoré zabezpečí objednávateľ v minimálnompočte 140 a maximálnom počte 500 , budú dodané do laboratória poskytovateľa objednávateľom po častiach v priebehuobdobia rokov 2018-2020. Analýzy budú vykonané v akreditovanom laboratóriu na stanovenie organických zlúčenínvalidovanou metódou. Požadovaný limit kvantifikácie analytickej metódy (LOQ) pre tieto látky v biote musí spĺňaťpožiadavky smernice 2009/90/ES (0,00195 g/kg pre súčet PCDD+PCDF+DL-PCB). Výsledky budú sústredené docentrálnej databázy Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku vo VÚVH v digitálnejforme.Stanovenie týchto látok je potrebné uskutočniť potvrdzujúcou metódou s použitím HRGC/HRMS.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Laboratórne služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Reprodukcia výpočtovej techniky   
Predmetom zákazky je dodanie výpočtovej techniky (prenosný počítač - notebook, dokovacia stanica pre notebook,kancelársky počítač, príslušenstvo myš a klávesnice, LCD monitor) v rámci obnovy zastaraných prostriedkov výpočtovejtechniky používanej v JAVYS, a.s.. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Obnova infraštruktúry a bezpečnosť siete - 2 etapa   
Dodanie a implementácia systému pre centralizované ukladanie a správu logov s integrovaným systémom analýzy a riešenia bezpečnostných incidentov z prevádzkovaných systémov a aplikácií, dodanie a implementácia systému pre monitorovanie a ochranu sieťovej komunikácie a ich vzájomná integrácia.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Poskytovanie servisných služieb k dielu IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond ITMS II pre programové obdobie 2007-2013   
Predmetom zákazky je poskytovanie servisných služieb k dielu IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohéznyfond ITMS II pre programové obdobie 2007-2013 v podobe služieb technickej podpory a údržby a zároveň zabezpečeniaa údržby vývojového a testovacieho prostredia. V rámci predmetu zákazky sa požaduje aj vypracovanie analýzy a návrhvlastného riešenia, vývoj a implementácia, testovanie a nasadenie rozšíreného ITMS II, dodanie dokumentácie, riadenieprojektu. Servisné služby zahŕňajú a) údržbu a podporu ITMS II; b) zabezpečenie a údržbu vývojového a testovacieho prostredia ITMS II.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Slovak Business Agency
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je operatívny lízing nových osobných vozidiel (prenájom vozidiel so zabezpečením údržby a ďalšíchslužieb spojených s prevádzkovaním vozidiel). Ďalšími súvisiacimi službami sa rozumejú servis vozidiel, pneuservis,asistenčné služby, povinné zmluvné poistenie vozidiel, havarijné poistenie vozidiel, GPS monitoring vrátane elektronickejknihy jázd, STK a EK, diaľničná známka ročná s územnou platnosťou SR, cestná daň, DPH, dodanie do miesta určenia. Predmet zákazky sa delí na 2 samostatné časti Časť č. 1 Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 48 mesiacov Časť č. 2 Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 36 mesiacov. Podrobne uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Poskytnutie poradenských služieb pre programy Európskej únie a iných poradenských služieb pre rezort Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky je zabezpečenie poskytovania podpory RO OP KŽP pri riadení implementácie OP KŽP vprogramovom období 2014 2020 podľa potrieb OP a tým zabezpečiť efektívne riadenie a čerpanie prostriedkov OP KŽP.Zároveň je predmetom zákazky zabezpečenie poskytovania podpory pre plnenie úloh rezortu MŽP SR vrátane jehopodriadených organizácií. Poradenské služby budú poskytované v nasledovných rámcových oblastiach A)Poradenské služby na podporu riadenie, implementácie , monitorovania, kontroly a hodnotenia OP KŽP, LIFE, FM EHPa NFM. B)Poradenské služby v oblasti riadenia procesov, riadenia ľudských zdrojov a organizačného zabezpečenia v rámcirezortu MŽP SR. C)Poradenské služby v oblasti riadenia eGovernmentu a súvisiacich IT služieb v rezorte MŽP SR. D)Špecifické analytické činnosti v oblasti rezortu MŽP SR.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Dodávka vybraného sortimentu monitorov, notebookov, osobných počítačov, serverov, diskových polí, tlačiarní,multifunkčných zariadení, kopírok, sieťových zariadení, projektorov, interaktívnych tabúľ, tabletov, čítačiek kníh,krabicového SW a počítačových náhradných dielov, komponentov a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu ,vrátane poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
iLO, s. r. o.
Dodávka serverov a IKT komponentov   
Predmetom zákazky je dodávka serverov a IKT komponentov. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti.  Predmetom I. časti predmetu zákazky je dodávka 2ks diskových políc, 4ks radičov diskovej police, 8ks interných radičovservera, 48ks diskov do diskových políc, 5ks výpočtových serverov, 115ks operačných pamätí servera, 40ks diskov doservera, 5ks procesorov servera, 2ks diskových políc NAS a 16ks pevných diskov do diskovej police. Predmetom II. časti predmetu zákazky je dodávka 6ks notebookov, 6ks počítačových monitorov a 6ks mobilnýchdátových terminálov. Bližšia špecifikácia jednotlivých častí predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Rozhlas a televízia Slovenska
Taxislužba pre výrobu a vysielanie RTVS   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb osobnej autodopravy pre zamestnancov, spolupracovníkov a hostí RTVS(ďalej len ako cestujúcich) na aktivity, ktoré súvisia s prípravou, riadením, monitorovaním a zabezpečovaním úloh pripracovných cestách, ktoré súvisia s výrobou programu RTVS, a to formou taxi služby v rámci mesta Bratislavy, mimomesta Bratislavy a prostredníctvom mobilnej aplikácie a web rozhrania. Na účel osobnej autodopravy použijeposkytovateľ klimatizované osobné vozidlá strednej triedy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnúkapitolu B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Taxislužba
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Telemetrické obojky so zberom súradníc (prevádzkou)   
Telemetrické obojky so zberom súradníc (prevádzka), ktoré budú slúžiť na monitoring veľkých šeliem a výskumčasovopriestorovej aktivity veľkých šeliem.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Telemetrické a koncové zariadenia
Úrad vlády Slovenskej republiky
Odborné poradenské služby   
Predmetom zákazky je poskytnutie odborných poradenských služieb pre Úrad vlády SR (ďalej aj ,,ÚV SR") a Národnúagentúru pre sieťové a elektronické služby (ďalej aj ,,NASES a/alebo agentúra") v rámci výkonu im zverených kompetencií, a to v nasledovných oblastiach 1) Služby v oblasti implementácie a riadenia programov, finančných mechanizmov, politík a stratégií (ďalej len oblasť 1) 2) Služby v oblasti implementácie a riadenia projektov (ďalej len oblasť 2) 3) Služby v oblasti hodnotenia a monitorovania programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov (ďalej  1/4 len oblasť 3) 4) Služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov a vzdelávania (ďalej len oblasť 4) 5) Služby v oblasti analytických činností, systémov a procesov (ďalej len oblasť 5) 6) Služby v oblasti bezpečnosti procesov vo verejnej správe (ďalej len oblasť 6)  Odbornými poradenskými službami zameranými na špecifické odborné témy bude zabezpečené zvýšenie kvality v oblastiefektívneho a účinného riadenia programov, projektov, ale aj iných aktivít verejného obstarávateľa, resp. subjektu, prektorý verejný obstarávateľ obstaráva. Odborné poradenské služby nebudú nahrádzať rutinné činnosti verejnéhoobstarávateľa, ale budú flexibilným a efektívnym spôsobom zabezpečovať potreby verejného obstarávateľa pri riešeníšpecifických odborných úloh, ktoré nebude možné vyriešiť prostredníctvom interných kapacít.   Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť C. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Slovenský hydrometeorologický ústav
Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd   
Predmetom sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a obnove 169 monitorovacích objektov povrchových vôd.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v podpornej dokumentácii a výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Slovenský hydrometeorologický ústav
Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd   
Predmetom sú stavebné práce (geologické dielo) spočívajúce v rekonštrukcii a obnove monitorovacích (pozorovacích)objektov podzemných vôd (prameňov) tvoriacich súčasť štátnej hydrologickej siete SHMÚ. Podrobné vymedzeniepredmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Mesto Komárno
„Oprava a údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno   
Predmetom verejného obstarávania je oprava a údržba miestnych komunikácií v meste Komárno v mestských častiachKomárno, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor.   Vykonávané činnosti súvisiace s opravou a údržbou miestnych komunikácií 2)oprava výtlkov, výmoľov, trhlín, oprava a osadenie obrubníkov na miestnych komunikáciách 3)oprava a vyhotovenie dažďových vpustí napojených i nenapojených na verejnú kanalizáciu 4)odčerpávanie stojatých vôd z miestnych komunikácií nevybavených dažďovou vpustov  5)vyhotovenie parkovacích plôch z ekotvárnik na sídliskách 6)celkový monitoring stavu miestnych komunikácií z hľadiska dopravno-bezpečnostného a z hľadiska technického stavu
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie