Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania monitor zobrazujem 115 z 649 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Ostatné zdravotnícke zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení LC1 Monitor kontinuálnych eliminačných metód - 3 ks LC2 Ultrazvuková odsávačka - 1 ks LC3 Urologický zákrokový stôl - 1 ks LC4 Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia - 1 ks LC5 Elektrická odsávačka mobilná - 25 ks LC6 Laserový litotriptor - 1 ks LC7 Vyšetrovací ORL mikroskop - 2 ks LC8 Telemetrický systém - Telemetrický systém - 1 ks - Archivačný systém s možnosťou pripojenia na NIS - 1 ks - Centrálny monitorovací a vyhodnocovací systém pre telemetriu - 1 ks - Zariadenie na ergometrické vyšetrenie - 1 ks LC9 Video EEG prístroj - 1 ks LC10 Koagulačný prístroj - 2 ks LC11 Technika pre kožné oddelenie - Modulárny ožarovací systém pre fototerapiu na lokálne použitie - 1 ks - Celotelová ožarovacia kabína pre fototerapiu - 1 ks LC12 Magnetická detekcia uzlín - Zariadenie na peroperačnú detekciu sentinelovych lymfatických uzlín - 1 ks Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb.  Hlásenie o čerpaní RD za 4.Q 2019
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Informačná a kancelárska technika   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov informačnej a kancelárskej techniky pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove.Ide o notebooky, dokovacie stanice, príslušenstvo k notebookom, osobné počítače, antivírusy, monitory, storageservery, tlačiarne a MFP, skenery, projektory, tablet, smartfóny a rôzne príslušenstvo.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
GPS - monitoring vozidiel   
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a servis GPS monitorovacích zostáv (zariadení) na sledovanie azaznamenávanie vybraných údajov o prevádzke vozidiel a mechanizmov. Dodávka a montáž monitorovaciehozariadenia(HW vybavenie-telematická riadiaca jednotka) vrátane inštalácie potrebného softvérového vybavenia (SWvybavenie) pre zabezpečenie monitorovať pohyb a/alebo prácu vozidiel (nadstavieb), získané dáta spracovávať aobjednávateľovi umožniť nepretržitý elektronicky prístup na komunikačný server za účelom vytvárania a získavaniapožadovaných zostav a informácii (trasa, tankovanie, poloha a ostatné dáta a plnenia v rozsahu, kvalite a funkcionalitevyplývajúcej z technickej špecifikácie.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Zabezpečenie trvalých a analytických činností v oblasti dopravy   
Predmetom zákazky je spracovávanie štúdií, analýz a prognóz pre rozhodovaciu, koncepčnú, metodickú alegislatívnučinnosť objednávateľa, ako aj návrhy možností zefektívnenia hospodárskej politiky štátu v oblastidopravy, vnasledovných oblastiach 1. Oblasť Predpisy EHK OSN 2. Oblasť Monitorovanie vplyvov dopravy na životné prostredie 3. Oblasť Štatistika dopravy 4. Oblasť Konsolidácia medzinárodných predpisov a dokumentov 5. Oblasť Prognózy, prípadové, analytické, rozborové štúdie a strategické dokumenty rezortu dopravy.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Technická univerzita vo Zvolene
Nákup hardvéru IKT   
Predmetom zákazky je dodávka hardvéru informačno-komunikačných technológií (IKT) notebookov, tabletov, osobnýchpočítačov, pracovných staníc, monitorov, tlačiarní, multifunkčných zariadení, skenerov, plotrov, dataprojektorov,externých diskov, napájacích zdrojov, interných diskov, modulov operačnej pamäte, grafických kariet, displejov,diskových polí, serverov, sieťových prvkov a záložných zdrojov UPS vrátane súvisiacich služieb t. j. dopravy na miestododania a služieb súvisiacich s poskytovaním záručného servisu a vrátane zberu a odvozu elektronického odpadurovnakého charakteru, ako je predmet zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Hlavné mesto SR Bratislava
IT HW a podpora   
Predmetom zákazky bol nákup a dodanie 152 ks LCD monitorov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dodávka osobných automobilov   
Predmetom zákazky je kúpa a dodávka nových osobných automobilov v počte 23 kusov, kategórie M1 osobný automobilstrednej triedy štandardných rozmerov, určený okrem bežnej prepravy osôb aj na realizáciu predbežných šetrení preúčely aplikácie elektronického monitoringu.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti A. 2 súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Ostatné zdravotnícke zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení LC1 Monitor kontinuálnych eliminačných metód - 3 ks LC2 Ultrazvuková odsávačka - 1 ks LC3 Urologický zákrokový stôl - 1 ks LC4 Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia - 1 ks LC5 Elektrická odsávačka mobilná - 25 ks LC6 Laserový litotriptor - 1 ks LC7 Vyšetrovací ORL mikroskop - 2 ks LC8 Telemetrický systém - Telemetrický systém - 1 ks - Archivačný systém s možnosťou pripojenia na NIS - 1 ks - Centrálny monitorovací a vyhodnocovací systém pre telemetriu - 1 ks - Zariadenie na ergometrické vyšetrenie - 1 ks LC9 Video EEG prístroj - 1 ks LC10 Koagulačný prístroj - 2 ks LC11 Technika pre kožné oddelenie - Modulárny ožarovací systém pre fototerapiu na lokálne použitie - 1 ks - Celotelová ožarovacia kabína pre fototerapiu - 1 ks LC12 Magnetická detekcia uzlín - Zariadenie na peroperačnú detekciu sentinelových lymfatických uzlín - 1 ks Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Zobrazovacia technika   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení LC1 Elektrokardiografia - Defibrilátor s ekg monitorom a kardiostimulátorom - 5 ks - EKG holter - 10 ks - Zariadenie na elektrokardiografické vyšetrenie - 7 ks LC2 Ultrasonografy - Ultrasonografický prístroj pre KAIM - 1 ks - Ultrasonografický prístroj pre urológiu - 1 ks - Ultrasonografický prístroj pre neurológiu - 1 ks - Ultrasonografický prístroj pre gynekológiu - 1 ks LC3 Röntgenova technika (A) - Mobilný röntgenový prístroj - C rameno /traum. a kardiolog./ - 2 ks - Mobilný röntgenový prístroj - C rameno /chirurg.a urológia/ - 2 ks LC4 Röntgenova technika (B) - Digitálny mobilný rtg prístroj - 2 ks LC5 Röntgenova technika (C) - Univerzálny priamo digitálny rtg prístroj s dvomi detektormi - 1 ks Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Základné medicínske zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti 1. časť Monitory vitálnych funkcií a anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií 2. časť Endoskopia 3. časť Ventilátory Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sanácia environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky (6)   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciuvybraných environmentálnych záťaží, ktoré predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.  Špecifickými cieľmi zákazky sú - pre vybrané lokality získať doplňujúce údaje pre predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia, - pre vybrané lokality vypracovať predsanačnú analýzu rizika znečisteného územia a na základe jej výsledkov spresniťprojekt sanácie, - odstrániť príčiny vzniku environmentálnych záťaží,  - obmedziť plošné a priestorové šírenie sa znečisťujúcich látok v podzemnej vode, pôde a horninovom prostredí,  - odstrániť kontamináciu alebo znížiť koncentrácie znečisťujúcich látok v znečistenej podzemnej vode, pôde ahorninovom prostredí na úroveň akceptovateľného rizika s ohľadom na súčasné a budúce využitie územia,  - zabezpečiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadmi vzniknutými počas sanácie, - vybudovať monitorovací systém na pozorovanie účinnosti sanácie, - zabezpečiť rekultiváciu sanovaných lokalít. Každá environmentálna záťaž bude detailne posúdená a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom našpecifiká lokality, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické a hydrogeologické pomery a s ohľadomna environmentálne a zdravotné riziká, ktoré lokalita predstavuje.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Anestéziologický prístroj najvyššej triedy s monitorom vitálnych funkcií - 2 ks   
Predmetom zákazky je anestéziologický prístroj najvyššej triedy s monitorom vitálnych funkcií v počte 2 ks pre oddelenieoperačných sál. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a ktorý zodpovedápožiadavkám platných právnych predpisov Slovenskej republiky pre účely používania v zdravotníckom zariadeníverejného obstarávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v miestedodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky svydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručnýchopráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byťvyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejnéhoobstarávateľa na predmet zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a časť C. Obchodnépodmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Anestézia a resuscitácia
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zariadenia intenzívnej medicíny   
Predmetom zákazky je nákup - anestéziologický prístroj [5 ks] - anestéziologický prístroj MRI komp. [1 ks] - centrálny monitor pre Urgent [2 ks] - monitor vitálnych funkcií pre Urgent [10 ks] - centrálny monitor pre OAIM [1 ks] - monitor vitálnych funkcií pre OAIM [11 ks] - MRI monitor [1 ks] - cerebrálno-somatický monitor [11 ks] - prenosný monitor Bispektrálneho indexu [1 ks] - servoventilátor [11 ks] - transportný ventilátor [3 ks]  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Združená dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie pre odberné miesta verejného obstarávateľa ako odberateľa v jednopásmovej tarife (1T) v predpokladanom celkovom množstve 2 304,73 MWh počas platnosti Zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, ktorá budevýsledkom verejného obstarávanie na tento predmet zákazky (ďalej len Zmluva) a zabezpečenie distribúcie elektrickejenergie vrátane prevzatia zodpovednosti v plnom rozsahu za odchýlku v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. oenergetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorýmsa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z., vrátane zabezpečenia prístupuodberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa formouzdruženej dodávky, systémových služieb a ostatných služieb súvisiacich s používaním prenosovej sústavy a s distribúcioua prenosom elektrickej energie (ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, kuktorej sú všetky odberné miesta verejného obstarávateľa pripojené (ďalej len PDS) v rozsahu a podľa obchodnýchpodmienok a prevádzkového poriadku PDS v rámci - schválených projektov Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky ITMS kód projektu 310011A874, Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska 1. časť ITMS kód projektu 310011B426, ktoré sa implementujú na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra (ďalej len "ŠGÚDŠ") na základe zmlúv o poskytnutí NFP uzatvorených medzi MŽP SR a ŠGÚDŠ z OP Kvalita životného prostredia, - prípadne ďalších projektov schválených počas trvania tohto zmluvného vzťahu, - pre vlastné potreby verejného obstarávateľa.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie