Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania monitor zobrazujem 115 z 321 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovak Business Agency
Monitoring podnikateľského prostredia – analýzy   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - monitoring podnikateľského prostredia - analýzy. Bližšia špecifikáciapredmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly   
Predmetom zákazky sú korektívne opravy, preventívne kontroly, kalibrácie a overenie zariadení a systémov radiačnejochrany a rádiochémie V1, A1, TSÚ RAO, MSVP, RÚ RAO, FS KRAO, VNAO, IS RAO, IRAO a ZRAM výrobcov CanberraPackard, Berthold, NRC, Perkin Elmer, Rados, Carbolite, Polekoaparatura, MGP a MGPI (1.časť), výrobcov VF, Racom aTesla (2.časť), výrobcov NUVIA, THERMO EBERLINE, TECHNOLOGY NUCLEAR ELECTRONICS (3.časť) v nasledovnomrozsahu  - stabilné monitorovacie systémy plynných a kvapalných výpustí vo ventilačných komínoch a v objektoch staničiek namonitorovanie odpadových vôd., - stabilné monitorovacie systémy dávkových príkonov a objemovej aktivity aerosólov, - celotelové monitory povrchovej kontaminácie osôb, - monitory kontaminácie rúk a nôh v kontrolovaných pásmach, na hygienických sľučkách a na vrátniciach areálu JAVYS, - prenosné prístroje radiačnej kontroly na meranie dávkových príkonov,  - prenosné prístroje na meranie povrchovej kontaminácie a objemovej aktivity aerosólov , - systém elektronickej operatívnej dozimetrie SEOD, - systém výdajných automatov filmových dozimetrov, - prenosné systémy výdaja elektronických dozimetrov kufríkové, - systém kalibrácie prístrojov radiačnej techniky, - systém prístrojov osobnej dozimetrie,  1/7 - gama kamera, - monitory hmotnostnej aktivity na prenos materiálu cez hygienické slučky, - monitorovacie systémy na uvoľňovanie spod administratívnej kontroly,  - laboratórne spektrometrické zariadenia, - pasívny dozimetrický systém RADOS, - prenosné spektrometrické prístroje a veľkoplošné monitorovacie zariadenia, - gama a alfa scannery, - laboratórne gama spektrometre, - laboratórne alfa spektrometre, - kvapalinové scintilátory. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Špeciálne prístrojové vybavenie   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho prístrojového vybavenia v rámci pripravovaných projektov - Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií,  - Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií 1. etapa, - Monitoring zosuvných deformácií, financovaných z Operačného programu Kvalita životného prostredia, a pre Vlastné potreby verejného obstarávateľa.  Predmet zákazky pozostáva z dodania špeciálneho prístrojového vybavenia pre potreby predmetných projektov a pre vlastné potreby verejného obstarávateľa podľa špecifikácie verejného obstarávateľa a v požadovanom množstve pre jednotlivé časti predmetu zákazky. Prístrojové vybavenie bude dodávané do priestorov Štátneho geologického ústavu v Bratislave, Spišskej Novej Vsi, Košiciach podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch (najmä v Časti B.1 Opispredmetu zákazky, v Časti B. 2 Spôsob určenia ceny, ako aj v Časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky), prípadne do vybraných monitorovacích vrtov v Trenčianskom kraji, v Banskobystrickom a Žilinskom kraji, v Prešovskom a Košickom kraji, ktoré budú verejným obstarávateľom upresnené v čiastkovej výzve na plnenie/čiastkovej objednávke. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, vrátane požadovaných množstiev jednotlivých položiek, ktoré tvoria predmet jednotlivých častí zákazky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Verejné prístavy, a. s.
Vypracovanie štúdie na komplexné zabezpečenie bezpečnostnej ochrany majetku na dunajskej vodnej ceste v správe spoločnosti Verejné prístavy, a. s.   
Predmetom zákazky je (1) vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie pre definovanie a navrhnutie havarijných opatreníprístavov, ktorej cieľom je definovať havarijné opatrenia z environmentálneho, technického a ekonomického hľadiska;havarijné opatrenia majú za cieľ eliminovať negatívne dopady najčastejšie sa objavujúcich havarijných scenárovvzhľadom na tovarovú skladbu a objemy prekládky v prístavoch základnej siete TEN-T v Slovenskej republike, t.j. voverejnom prístave Bratislava a vo verejnom prístave Komárno, a to jej jednotlivých častí (i) technickej štúdie; (ii) CBA;(iii) zámeru EIA a zabezpečenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie; (2) vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie - Monitorovacieho systému prístavov, ktorej cieľom je navrhnutie optimálneho Monitorovaciehosystému prístavov základnej siete TEN-T s využitím už existujúcich informačných systémov (napr. Riečny informačnýsystém - RIS a iné); technicko-ekonomická štúdia sa spracuje pre celé územie prístavov základnej siete TEN-T vSlovenskej republike, t.j. vo verejnom prístave Bratislava a vo verejnom prístave Komárno, a to jej jednotlivých častí (i)technickej štúdie; (ii) CBA; (iii) zámeru EIA a zabezpečenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Mesto Prešov
Bežná údržba dažďovej kanalizácie a nadväzných zariadení na území mesta Prešov   
Predmetom zákazky je čistenie dažďovej kanalizácie a nádväzných zariadení, monitoring dažďovej kanalizácie, oprava nádväzných zariadení a vykonávanie havarijných úkonov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Kanalizačné služby
Slovak Business Agency
Monitoring podnikateľského prostredia - Prieskumy z oblasti kvality podmienok na podnikanie MSP   
Predmetom verejného obstarávania je monitorovanie podnikateľského prostredia v SR prostredníctvom prieskumov v rámci národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu Think Small First. Cieľom je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí vrátane porovnania situácie v SR s podmienkami podnikania v ostatných krajinách (s dôrazom na susediace krajiny EÚ) a identifikovaním vhodných príkladov opatrení pre prenos do podmienok SR. Zákazka pozostáva z realizácie piatich prieskumov realizovaných telefonicky 1. Globálny monitor podnikania (GEM), 2. Monitoring uplatňovania princípov SBAfE, 3. Prieskum efektívnostipodporných programov pre MSP, 4. Názory MSP na kvalitu podnikateľského prostredia, 5. Index prekážok v podnikaní 1/4 mladých na Slovensku. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažnýchpodkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Prieskum trhu
Centrum vedecko-technických informácií SR
Vybrané špecifické podporné služby pre vedeckú komunitu v prostredí IKT infraštruktúry formou outsourcingu   
Predmetom zákazky je poskytovanie špecifických podporných služieb pre vedeckú komunitu v prostredí IKTinfraštruktúry formou outsourcingu. Realizácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať v lokalitách pracoviskáchDátového centra pre Výskum a vývoj (DC VaV) Lokalita č. 1 DC VaV Žilina, Lokalita č. 2 DCVaV Bratislava, Hanulova5/A, Lokalita č. 3 DC VaV, Digitalizačné pracovisko Bratislava, Lamačská cesta 8/A. Predmetom zákazky je správahardvéru a infraštruktúry, správa diskových polí, správa databáz, správa zálohovania, správa OS, správa sieťovýchtechnológií, správa virtualizačnej platformy VMware, monitoring, správa infraštruktúrnych systémov, správa bezpečnosti,poskytovanie služieb za havarijných/mimoriadnych situácii. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opispredmetu zákazky súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáliwww.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Služby súvisiace s počítačmi  >  Služby súvisiace so správou počítačov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Systémová a aplikačná podpora Metainformačného systému (MetaIS)   
Pre systémovú a aplikačnú podporu MetaIS sa predpokladajú nasledovné služby A) Služby systémovej a aplikačnej podpory (v rámci paušálu) - servisné služby vzťahujúce sa na produkčné a testovacieprostredie MetaIS  i) Činnosti správy systémového softvéru, systému MetaIS vykonávané priebežne podľa SLA, (Administrácia, manažment,monitoring a zálohovanie IT infraštruktúry systému MetaIS) ii) Podpora aplikácií a modulov systému MetaIS podľa definovanej SLA B) Služby systémovej a aplikačnej podpory na vyžiadanie (nad paušál) Prevádzkové činnosti poskytované nad rámec služieb poskytovaných v rámci systémovej a aplikačnej podpory. C) Služby realizácie aplikačných zmien vyplývajúcich z legislatívnych a metodických zmien (nad paušál) Tieto činnosti zahŕňajú implementáciu schválených požiadaviek garanta systému na zmenu funkčnosti systému MetaIS.Zmenu funkčnosti zahŕňa pridanie, modifikáciu alebo zrušenie akejkoľvek časti systému MetaIS a súvisiacejdokumentácie. Zmena funkčnosti môže byť vyvolaná legislatívnou požiadavkou alebo požiadavkou používateľov nazlepšenie existujúcej funkcionality alebo zavedenie novej funkcionality v MetaIS. 1/3
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly   
Predmetom zákazky budú korektívne opravy, preventívne kontroly, kalibrácie a overenie zariadení a systémov radiačnejochrany a rádiochémie V1, A1, TSÚ RAO, MSVP, RÚ RAO, FS KRAO, VNAO, IS RAO, IRAO a ZRAM výrobcov CanberraPackard, Berthold, NRC, Perkin Elmer, Rados, Carbolite, Polekoaparatura, MGP a MGPI (1.časť), výrobcov VF, Racom aTesla (2.časť), výrobcov NUVIA, THERMO EBERLINE, TECHNOLOGY NUCLEAR ELECTRONICS (3.časť) v nasledovnomrozsahu  - stabilné monitorovacie systémy plynných a kvapalných výpustí vo ventilačných komínoch a v objektoch staničiek namonitorovanie odpadových vôd., - stabilné monitorovacie systémy dávkových príkonov a objemovej aktivity aerosólov, - celotelové monitory povrchovej kontaminácie osôb, - monitory kontaminácie rúk a nôh v kontrolovaných pásmach, na hygienických sľučkách a na vrátniciach areálu JAVYS, - prenosné prístroje radiačnej kontroly na meranie dávkových príkonov,  - prenosné prístroje na meranie povrchovej kontaminácie a objemovej aktivity aerosólov , - systém elektronickej operatívnej dozimetrie SEOD, - systém výdajných automatov filmových dozimetrov, - prenosné systémy výdaja elektronických dozimetrov kufríkové, - systém kalibrácie prístrojov radiačnej techniky, - systém prístrojov osobnej dozimetrie, - gama kamera, - monitory hmotnostnej aktivity na prenos materiálu cez hygienické slučky, - monitorovacie systémy na uvoľňovanie spod administratívnej kontroly,  - laboratórne spektrometrické zariadenia, - pasívny dozimetrický systém RADOS, - prenosné spektrometrické prístroje a veľkoplošné monitorovacie zariadenia, - gama a alfa scannery, - laboratórne gama spektrometre, - laboratórne alfa spektrometre,  1/4 - kvapalinové scintilátory. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Emlore s. r. o.
Monitorovací a riadiaci systém dopravy - TMS   
Predmetom kúpy je softvérový produkt určený pre sledovanie a plánovanie trás vozidiel. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
HEMO MEDIKA SERVICES s.r.o.
Poskytovanie inovatívnych online služieb domom seniorov   
Predmetom kúpy je produkt vo forme softvéru určený na monitorovanie seniorov v seniorských domovoch azariadeniach, ich vytipovaných vitálnych funkcií, definovaných smart-home funkcií v týchto prevádzkach. Cieľom jeimplementovať do dennej prevádzky inovatívne technológie, použitím ktorých poskytovaná služba uľahčí prácuopatrovateľa a zároveň zvýši kvalitu života seniorov, ich bezpečnosť a komfort.  Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Softvérové balíky a informačné systémy
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Zabezpečenie trvalých a analytických činností v oblasti dopravy   
Predmetom zákazky je spracovávanie štúdií, analýz a prognóz pre rozhodovaciu, koncepčnú, metodickú a legislatívnučinnosť objednávateľa, ako aj návrhy možností zefektívnenia hospodárskej politiky štátu v oblasti dopravy, vnasledovných oblastiach 1. Oblasť Predpisy EHK OSN  2. Oblasť Monitorovanie vplyvov dopravy na životné prostredie  3. Oblasť Štatistika dopravy  4. Oblasť Konsolidácia medzinárodných predpisov a dokumentov  5. Oblasť Prognózy, prípadové, analytické, rozborové štúdie a strategické dokumenty rezortu dopravy.  Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Monitorovanie stavebných objektov   
Predmetom zákazky je monitoring stavebných objektov v nasledovnom rozsahu  I. Monitorovanie železobetónových konštrukcií a monitorovanie sadania úložných priestorov obj. 202 RÚ RAO v lokaliteMochovce  Vyhodnotenie meraní v jednotlivých etapách prevádzky úložiska umožní prognózovať bezpečnosť úložiska porovnanímhodnôt sadania a taktiež z rozdielov sadania bodov každého dilatačného celku. Pre monitorovanie železobetónovýchkonštrukcií a monitorovanie sadania úložných priestorov na RÚ RAO sa využijú nasledovné metódy meraní   1. Metóda presnej nivelácie  2. Dilatometrické merania 3. Priestorová polárna metóda II. Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO t.j. izolačnej fólie bude realizovaná permanentným monitorovacím systémomSENSOR DDS (dodávateľ systému SENSOR, spol. s r.o.). Kontrola systému Offline meranie sa vykoná zo sensor boxupriamo na mieste za prítomnosti vyškoleného inžiniera, buď datalogerom ("one by one") alebo portabilnou  meracou stanicou (SENSOR DDSLMS). Meranie sa vykoná a protokolárne vyhodnotí raz za rok. III. Monitorovanie obj. 840 - Medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MSVP) v lokalite Jaslovské Bohunice 1. Monitorovanie stability a sledovanie dlhodobej životnosti stavebných konštrukcií nedeštruktívnymi metódami.Monitorovanie zahŕňa meranie a vyhodnotenie sadania betónových a oceľových konštrukcií skladu a skladovacích 1/5 bazénov vyhoretého jadrového paliva (VJP) a vyhodnocovanie svedočných vzoriek bazénových materiálov  umiestnených v bazénoch skladovania.  2. Monitorovanie korózneho poškodzovania stavebných konštrukcií a zariadení strojnej a transportnej technológienedeštruktívnymi metódami podľa realizačného projektu DPS M9.03-R na MSVP   a) časť - Monitorovanie metódou overovacích vzoriek Realizácia monitorovania metódou overovacích vzoriek musí byť vykonaná v akreditovanom laboratóriu s pracoviskompre manipuláciu s exponovanými vzorkami.  b) časť - Monitorovanie metódou akustickej emisie Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Monitorovacie a kontrolné skúšky
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Monitorovanie stavebných objektov   
Predmetom zákazky bude monitoring stavebných objektov v nasledovnom rozsahu  I. Monitorovanie železobetónových konštrukcií a monitorovanie sadania úložných priestorov obj. 202 RÚ RAO v lokaliteMochovce Vyhodnotenie meraní v jednotlivých etapách prevádzky úložiska umožní prognózovať bezpečnosť úložiska porovnanímhodnôt sadania a taktiež z rozdielov sadania bodov každého dilatačného celku. Pre monitorovanie železobetónovýchkonštrukcií a monitorovanie sadania úložných priestorov na RÚ RAO sa využijú nasledovné metódy meraní   1. Metóda presnej nivelácie  2. Dilatometrické merania 3. Priestorová polárna metóda II. Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO Monitorovanie tesnosti úložiska VNAO t.j. izolačnej fólie bude realizovaná permanentným monitorovacím systémomSENSOR DDS (dodávateľ systému SENSOR, spol. s r.o.).  Kontrola systému Offline meranie sa vykoná zo sensor boxu priamo na mieste za prítomnosti vyškoleného inžiniera, buďdatalogerom ("one by one") alebo portabilnou meracou stanicou (SENSOR DDSLMS). Meranie sa vykoná a protokolárnevyhodnotí raz za rok. III. Monitorovanie obj. 840 - Medzisklad vyhoretého jadrového paliva (MSVP) v lokalite Jaslovské Bohunice 1. Monitorovanie stability a sledovanie dlhodobej životnosti stavebných konštrukcií nedeštruktívnymi metódami.Monitorovanie zahŕňa meranie a vyhodnotenie sadania betónových a oceľových konštrukcií skladu a skladovacíchbazénov vyhoretého jadrového paliva (VJP) a vyhodnocovanie svedočných vzoriek bazénových materiálov  umiestnených v bazénoch skladovania.  2. Monitorovanie korózneho poškodzovania stavebných konštrukcií a zariadení strojnej a transportnej technológienedeštruktívnymi metódami podľa realizačného projektu DPS M9.03-R na MSVP   a) časť - Monitorovanie metódou overovacích vzoriek Realizácia monitorovania metódou overovacích vzoriek musí byť vykonaná v akreditovanom laboratóriu s pracoviskompre manipuláciu s exponovanými vzorkami.  b) časť - Monitorovanie metódou akustickej emisie  1/2 Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Monitorovacie a kontrolné skúšky
AGRO TAMI, a.s.
Centrálny systém riadenia a monitorovania výroby   
Predmetom tejto časti zákazky je dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky centrálneho systému riadenia amonitorovania výroby.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie