Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania monitor zobrazujem 115 z 698 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ARRIVA Michalovce, a.s.
Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému autobusov východnej časti Košického samosprávneho kraja   
Všeobecný popis Palubný počítač (PP alebo aj strojček) je zariadenie pre vybavenie cestujúceho cestovným lístkom (CL) s využitím tarifného systému, cestovných poriadkov (CP), vzorových záznamov (VZZ), a pod. PP zároveň ukladá štatistiku vydanýchCL, počet osôb, batožiny a pod. na jazdených spojoch. PP za pomoci GPS zaznamenáva čas, trasu, komunikuje online sdispečerským systémom cez GSM/3G/LTE. Štatistika a podklady pre strojček sa nahrávajú a vyčítavajú cez Wifi aGSM/3G/LTE. PP spracováva udalostné operácie. Tlačiareň palubného počítača je zariadenie na tlač CL s integrovanou čítačkou BČK, 2D, EMV. Rozvodová doska (komunikačná doska) je zariadenie umožňujúce komunikáciu PP a ďalších periférií ako sú autobusovétabule, kamerový systém, vozidlové Wifi a pod. Programové vybavenie zariadení (frontoffice) je operačné a aplikačné programové vybavenie konkrétneho vozidlovéhozariadenia, ktoré zabezpečuje, že dané zariadenie má nadefinované funkcionality. Aplikačné programové vybavenie (backoffice alebo aj Dopravný IS) obslužného systému predstavuje komplex programov, slúžiacich k tvorbe plánov dopravy, taríf, cenníkov a podobne. Svoje výstupy poskytuje dispečerskému systému a ekonomickému IS. Realizuje prípravu dát pre PP a spracovanie dát z PP. Dispečerský systém je informačný systém monitoringu a riadenia dopravy v reálnom čase. Používa vstupné dáta zDopravného IS a dáta z PP. Ekonomický systém je podnikový ekonomický IS. Vybavovací systém tvorený PP, tlačiarňou s integrovanou čítačkou, vozidlovým kamerovým systémom a vozidlovým Wifimusí zabezpečiť -Výdaj CL pre cestujúceho, alebo skupinu cestujúcich podľa aktuálnych cenníkov, taríf, CP, a pod. -Uchovanie dát o tržbách, kartách, časoch, tarifách a ďalších štatistikách potrebných v doprave a ekonomike pre ďalšiespracovanie. -Identifikáciu a zaznamenanie prihlásenia vodiča v čase. -Výdaj počiatočného lístka a konečného lístka na vodiča.  1/4 -Prácu s DZVV (denný záznam vozidla), IČV (identifikačné číslo vozidla), Turnusom, Linkou a Spojom. -Prácu so všetkými tarifnými špecifikami, nastaveniami, odchýlkami pre predaj cestovných dokladov a batožiny. -Podporné funkcie pre vodiča, ako je tlač zastávok na linke, zoznam cestujúcich, zoznam GPS súradníc na spoji, a podobne. -Pomocou GPS zaznamenáva pozíciu vozidla a podľa nej prepína východziu zastávku. -Informáciu o obsaditeľnosti vozidla a počte vystupujúcich cestujúcich na zastávke. -Komunikáciu s dispečerským systémom online. -Prácu s kartami cestujúcich v platnej tarife cez integrovanú čítačku bezkontaktných čipových kariet Mifare Classic, Mifare Desfire EV1 a Mifare Desfire EV2. Taktiež sa vyžaduje aj integrovaná čítačka EMV kariet a 2D kódu. -Komunikáciu čítačky kariet cez jeden, alebo viac SAM modulov s kľúčmi k dopravnej aplikácii, podľa potreby tak, abybola zabezpečená otvorenosť a kompatibilita systému. -Tlač CL cez termotlačiareň s informačným displejom pre cestujúceho a jednoduchou výmenou kotúčika papiera. -Akustickú a vizuálnu signalizáciu pri tlačení CL hradeného kartou. -Automatickú tlač definovaných informácií pre prepravnú kontrolu po priložení Revízorskej karty. -Zápis dát, hlavne zmeny zostatku EP do pamäte bezkontaktnej čipovej karty. -Pružnosť systému pri výmene dát s centrálou, zmene dát Tarifného systému, vyčítanie štatistiky, nahratie CP, cien, apod. -Nahrávanie vstupných dát pre vybavovací systém automaticky z Dopravného IS využívaného dopravcom. -Vyčítavanie a spracovanie výstupných dát z vybavovacieho systému automaticky do Dopravného IS využívaného dopravcom. -Komunikáciu cez rozhranie Wifi, Ethernet, 3G/4G, RS232/RS485, USB. (tabule a iné periférie) -Stream z vozidlového kamerového systému na povel vodiča. PPožadované technické a prevádzkové parametre predmetu zákazky musia rešpektovať súčasný stav tarifného a informačného systému ARRIVA Michalovce, a.s..
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zdravotnícke zariadenia   
Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho nábytku - hybridný novorodenecký inkubátor [1 ks] - neonatologické vyhrievané lôžko [2 ks] - transportný inkubátor [1 ks] - VRA Vizuálna audiometria + audiometer [1 ks] - ručný autoretorefraktometer [1 ks] - systém na meranie pH a impedancie v tráviacom trakte [1 ks] - rektálny manometer [1 ks] - monitorovacia a vyhodnocovacia stanica EKG Holterovského monitorovania [1 ks] - transportný USG prístroj [4 ks] - USG pre oftalmológiu [1 ks] - systém na dezinfekciu vzduchu ultrafialovým žiarením, otvorený, priamy [1 komplet] - lôžková rampa nástenná [92 ks] - stropný statív pevný [4 ks] - stropný operačný statív anestéziologický 1-ramenný [2 ks] - stropný operačný statív chirurgický 2-ramenný [1 ks] Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu aleboviaceré časti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Centrum vedecko-technických informácií SR
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS budú dodávky najmä osobných počítačov, monitorov, notebookov, tlačiarní, pamäťových médií, archivačných zariadení, rôznych počítačových vybavení, časti a príslušenstvo počítačov a spotrebnýmateriál k nim, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny 30200000-1Počítačové zariadenia a spotrebný materiál.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Slovenský hydrometeorologický ústav
Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd III   
Predmetom sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a obnove monitorovacích objektov povrchových vôd. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v podpornej dokumentácii a výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Slovenský hydrometeorologický ústav
Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd IV   
Predmetom sú stavebné práce (geologické dielo) spočívajúce v rekonštrukcii a obnove monitorovacích (pozorovacích) objektov podzemných vôd (prameňov) tvoriacich súčasť štátnej hydrologickej siete SHMÚ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technické zariadenia 4 – Kamerové systémy   
Predmetom zákazky je dodávka kamerových systémov určených pre monitoring policajných zložiek, ochranu budov, verejných priestorov a súvisiacej infraštruktúry vrátane SW vybavenia a inštalácie, konkrétne -Kamery -Video technika záznamová -Audio/video záznamová technika -Audio/video systémy - podporné zariadenia komponenty a príslušenstvo -Konektory a káble -Súvisiace práce Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace licencie a služby zabezpečenia 4-ročnej servisnej podpory dodávaných zariadení a služby, ktoré priamo súvisia s dodaním konkrétneho požadovaného tovaru, t.j. konfigurácia a inštalácia týchto technických zariadení, doprava na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Verejný obstarávateľ zároveň požaduje oceniť služby súvisiace s plnením predmetu zákazky služby technického špecialistu. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektrotechnické zariadenia
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Intenzívna medicína   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení LC1 Anestéziologický prístroj - Anestéziologický prístroj s monitorom pre hemodynamické parametre - 7 ks LC2 Infúzna technika - Dokovacia stanica pre infúznu techniku - 31 ks - Injekčné dávkovače s vysokou presnosťou s krokovaním rýchlostí po 0,01 ml/hod s dokovacími stanicami - 18 zostáv LC3 Ventilačná technika - Prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu v silnom magnetickom poli - 1 ks - Pľúcny servoventilátor na umelú pľúcnu ventiláciu najvyššej triedy - 10 ks - Pľúcny servoventilátor na umelú pľúcnu ventiláciu strednej triedy - 5 ks LC4 Hemodynamický monitor vitálnych funkcií - 19 ks LC5 Prístroj na multimodalitný monitoring vitálnych funkcií - Prístroj na multimodalitný monitoring vitálnych funkcií - 22 ks - Centrálne monitorovacie zariadenie k monitorom vitálnych funkcií - 3 ks LC6 Zariadenie na cerebrálnu a somatickú oxymetriu - 2 ks Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Výpočtová technika   
Nákup 94 kusov osobných počítačov, 94 kusov monitorov, 14 ks 14" notebookov, 3 kusy 15" notebookov. Záruka 36mesiacov s odozvou nasledujúci pracovný deň vrátane telefonickej a e-mailovej podpory
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Spojená škola
MODERNIZÁCIA STROJOVÉHO PARKU STROJÁRSKYCH PROFESIÍ   
Časť č.1 Zváracie stroje a) Zváračky 11ks b) Zváračky 21ks c) Zváračky 33ks d) Simulátor zvárania1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1a, 2b, 2c a 2d).  Časť č.2 Produkčné CNC stroje a) CNC sústruh s príslušenstvom1ks b) CNC fréza s príslušenstvom1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2a a 2.2b).  Časť č.3 Školské CNC stroje a) Školský CNC sústruh s príslušenstvom 3ks b) Školská CNC fréza s príslušenstvom 3ks c) Softvér - multilicencia sústruh1ks d) Softvér - multilicencia fréza1ks e) Softvér - multilicencia 31ks f) Riadiaci počítač pre programovanie CNC strojov s monitorom11ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3a; 2.3b; 2.3c; 2.3d; 2.3e; 2.3f).  Časť č.4 Klasické obrábacie stroje/vŕtanie a brúsenie a) Vŕtacie zariadenie1ks b) Brúska s príslušenstvom 11ks c) Brúska s príslušenstvom 21ks  1/8 Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.4a; 2.4b; 2.4c).  Časť č.5 Klasické obrábacie stroje/sústruženie a frézovanie a) Sústruh s pracovným panelom2ks b) Fréza s pracovným panelom2ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.5a a 2.5b).  Časť č.6 Manuálne obrábacie stroje a) Ručná ohýbačka1ks b) Zakružovačka plechov1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.6a a 2.6b).  Časť č.7 Meracie prístroje a) 3D merací prístroj1ks b) Drsnomer1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.7a a 2.7b).  Časť č.8 Výukové moduly pre elektroniku1 súbor Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.8).
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
I00TSVD20009 Inovácia zariadení filmovej dozimetrie   
Predmetom zákazky je dodávka nových dozimetrov, ktoré plne nahradia stávajúci systém monitorovania osobných dávokz vonkajšieho ožiarenia filmovú dozimetriu. Dielo pozostáva  1.Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie podľa technickej špecifikácie. 2.Dodávka dozimetrov a zariadení umožňujúcich kompletnú prácu s dozimetrami. 3.Zaintegrovanie zariadení do existujúceho systému ARSOZ, SEOD, VAD. 4.Skúšky PKV a KV. 5.Vypracovanie a dodanie dokumentácie skutočného vyhotovenia a sprievodnej technickej dokumentácie, vrátanenávrhu úpravy prevádzkového predpisu. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Slovenský hydrometeorologický ústav
Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ vo vybraných objektoch Štátnej monitorovacej siete na Slovensku   
Predmetom zákazky je vykonanie predpokladaného počtu 730 odberov vzoriek podzemných vôd inertným čerpadlomročne a meraní terénnych parametrov in situ z 346 objektov ročne (hladina podzemnej vody, hĺbka sondy, teplota vody,teplota vzduchu, pH, vodivosť, obsah rozpusteného kyslíka, percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno-redukčný potenciál,určenie senzorických vlastností vody farba, pach, sediment, titračné stanovenia KNK-4.5 a ZNK-8.3) vo viacúrovňovýchpiezometrických vrtoch (max hĺbka sondy 90m) na území Žitného ostrova, vo vybraných objektoch na Slovensku a vobjektoch sledovania dusíkatých látok zraniteľných oblastí Slovenska V programe monitorovania sú na odbery a terénnestanovenia vzoriek podzemných vôd viazané na analytické stanovenia odobraných vzoriek vykonávané akreditovanýmigeoanalytickými laboratóriami ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v súťažnýchpodkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
GPS - monitoring vozidiel   
Predmetom zákazky je dodávka, montáž a servis GPS monitorovacích zostáv (zariadení) na sledovanie a zaznamenávanie vybraných údajov o prevádzke vozidiel a mechanizmov. Dodávka a montáž monitorovacieho zariadenia(HW vybavenie-telematická riadiaca jednotka) vrátane inštalácie potrebného softvérového vybavenia (SW vybavenie) pre zabezpečenie monitorovať pohyb a/alebo prácu vozidiel (nadstavieb), získané dáta spracovávať a objednávateľovi umožniť nepretržitý elektronicky prístup na komunikačný server za účelom vytvárania a získavania požadovaných zostav a informácii (trasa, tankovanie, poloha a ostatné dáta a plnenia v rozsahu, kvalite a funkcionalite vyplývajúcej z technickej špecifikácie.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Navigačné a meteorologické nástroje  >  Navigačné prístroje
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Zobrazovacia technika   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení LC1 Elektrokardiografia - Defibrilátor s ekg monitorom a kardiostimulátorom - 5 ks - EKG holter - 10 ks - Zariadenie na elektrokardiografické vyšetrenie - 7 ks LC2 Ultrasonografy - Ultrasonografický prístroj pre KAIM - 1 ks - Ultrasonografický prístroj pre urológiu - 1 ks - Ultrasonografický prístroj pre neurológiu - 1 ks - Ultrasonograficky prístroj pre gynekológiu - 1 ks LC3 Röntgenova technika (A) - Mobilny röntgenový prístroj - C rameno /traum. a kardiolog./ - 2 ks - Mobilny röntgenový prístroj - C rameno /chirurg.a urológia/ - 2 ks LC4 Röntgenova technika (B) - Digitálny mobilný rtg prístroj - 2 ks LC5 Röntgenova technika (C) - Univerzálny priamo digitálny rtg prístroj s dvomi detektormi - 1 ks Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Odborné poradenské služby pre potreby Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu   
Časť I Komplexná odborná podpora riadenia IT projektov ÚPPVII - Komplexná podpora programovej, architektonickej aprojektovej kancelárie (PMO) ÚPPVII, podpora odboru riadenia projektov a ostatných IT projektov ÚPPVII v aktivitáchinformatizácie a zefektívňovania verejnej správy (VS) v rámci operačných programov financovaných z EŠIF, ale najmäOperačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) a Operačného programu Efektívna verejná správa (OPEVS).Ďalej komplexná podpora odboru riadenia IT projektov v aktivitách projektového riadenia a prípravy štúdií, reformnýchzámerov v rámci operačných programov financovaných z EŠIF, ale najmä OPII a OPEVS.  Časť II Podpora riadenia kvality v projektoch a aktivitách informatizácie verejnej správy (VS) najmä v rámciOperačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) a Operačného programu Efektívna verejná správa (OPEVS)podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (NKIVS) - poradenské služby Project quality assurance.  Časť III Komplexná odborná podpora Centrálneho koordinačného orgánu ÚPPVII v oblasti programového aprojektového manažérstva - Komplexná odborná podpora v oblasti riadenia, programovania, monitorovania ahodnotenia pre sekciu Centrálny koordinačný orgán (CKO), ktorá pôsobí v rámci ÚPPVII.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Nemocnica Komárno s. r. o.
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Monitor, anestézia, ventilátor, monitoring a resuscitácia   
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Monitor, anestézia, ventilátor, monitoring a resuscitácia
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie