Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania monitor zobrazujem 115 z 617 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
I00A1ND50001 Monitory kvapalných RA výpustí   
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v zmysle požiadaviek smernice verejnéhoobstarávateľa RS/PD/ZSM Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie a následne dodávka, montáž asprevádzkovanie systému monitorovania objemových aktivít. Súčasťou projektovej dokumentácie bude ocenený výkaz-výmer. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
I00A1ND50001 Monitory kvapalných RA výpustí   
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie v zmysle požiadaviek smernice verejnéhoobstarávateľa RS/PD/ZSM Riadenie prevádzkovej a technickej dokumentácie a následne dodávka, montáž asprevádzkovanie systému monitorovania objemových aktivít. Súčasťou projektovej dokumentácie bude ocenený výkaz-výmer. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Meracie prístroje  >  Nástroje na meranie množstva
Energetika Sereď, s.r.o.
Dodávka hardware a software pre projekt „Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, SEREĎ   
Predmetom zákazky je dodávka hardware a software pre projekt Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, SEREĎ. Hardvérové vybavenie sa skladá z dátového racku osadeného aplikačným serverom a potrebným príslušenstvom na prevádzku a údržbu. Súčasťou sú dve operátorské pracoviská pre monitorovanie a diaľkové riadenie tepelnej sústavy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Príprava, zber, štatistické spracovanie a diseminácia cenzových dát sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021   
Predmetom zákazky je návrh a dodanie diela elektronického informačného systému pre prípravu, zber, štatistickéspracovanie a disemináciu cenzových dát sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (ďalej ako ES SODB 2021 ) vrátanesúvisiacich služieb zabezpečenia prípravy dát a podpory pri štatistickom spracovaní a diseminácii dát, služby údržby apodpory prevádzky ako aj služby expertov a rozvoja diela. Prostredníctvom ES SODB 2021 bude zabezpečené sčítanieobyvateľov domov a bytov v zmysle platnej legislatívy. Dodanie ES SODB 2021 pozostáva z vybraných procesnýchoblastí, pričom niektoré procesné oblasti sa prelínajú, resp. sú súčasťou celého projektu sčítania, ako napríkladbezpečnosť, autentifikácia, metadáta, monitoring, štatistické spracovanie a kvalita dát.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 2   
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (anesteziologický prístroj vrátane monitoringu, infúzna pumpa, injekčný dávkovač, monitor vitálnych funkcií, prístroj na umelú ventiláciu pľúc, monitory pre intenzivistické lôžka) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, s kompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným, pozáručným servisom, odvozom a likvidáciou obalového materiálu dodaného tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s.
Pracovisko Centrálneho príjmu Levoča - Monitoring, Lôžka, EKG a defibrilátor, Infúzna technika, Vybavenie operačných sál, Sterilizátor   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie zdravotníckeho vybavenia - monitoring, lôžka, EKG a defibrilátor, infúznatechnika, vybavenie operačnych sál, elektrokoagulačny prístroj a sterilizátor. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sanachádza v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Náhradné diely a materiál pre zabezpečenie prevádzky leteckej techniky MiG-29-Zariadenie meracie Mentor Visual iQ Touch s príslušenstvom   
Mentor Visual iQ Touch s príslušenstvom -MviQ s dvojitým spôsobom ovládania (klávesy, dotykový displej) -6,5 cm LCD farebný dotykový displej, čitateľný na dennom svetle -Lion akumulátor pre 2h práce. 32 GB interná pamäť. WiFi. Bluetooth 4.0 -2x USB 3.0 A port, 1x USB micro B port -Výstup na externú obrazovku Display Port/HDMI -3,5mm konektor pre pripojenie headsetu s mikrofónom -Živý obraz, statický obraz, záznam videa so zvukom -3D Stereo SW, Rekonštrukcia obrazu Point to Cloud pre 3D, MDI SW pre spracovanie údajov na PC, -Desktop PC s monitorom, 8GB RAM, 1TB HDD, Windows 10 home, 24"monitor 3D Stereo snímkov na PC -Gripper pre sondu 8,4mm a 6,1mm 1/3 -Akumulátor -Slovenský návod -Pracovný kufor s držiakom na zariadenie a bubnom pre sondu -Popruh na rameno -SW pre hodnotenie v PC -SW pre tvorbu štruktúrovaných inšpekčných plánov -Zaškolenie na obsluhu zariadenia -Kalibrácia vlastných objektívov
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Rozhlas a televízia Slovenska
Kancelárske IT vybavenie pre potreby RTVS   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je najmä dodávka vybranéhosortimentu výpočtovej techniky, najmä osobných počítačov, notebookov a monitorov, ktoré sú bežne dostupné na trhu aktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 302 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania(CPV).  Poskytnutie súvisiacich služieb dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie tovaru v mieste dodania, poskytnutiesúčinnosti pri inštalácii, konfigurácii pracovných staníc, nastavení, inštalácii ovládačov, poskytnutie telefonickej podpory -funkčný helpdesk v pracovných dňoch minimálne v čase od 0800 1630 hod. Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v súťažných podkladoch. Presná špecifikáciakonkrétnej zákazky zadávanej v rámci DNS bude uvedená vo výzve na predkladanie ponúk.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Rudné bane, štátny podnik
Sanácia banského diela - Voznická dedičná štôlňa   
Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu geologického prostredia a sanáciuenvironmentálnych záťaží, spojených s banskou činnosťou v rozsahu  - projekt a realizácia doplnkového inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu a prieskumu životnéhoprostredia, vyhodnoteného čiastkovou záverečnou správou s predsanačnou analýzou rizika znečisteného územia  - projekt a realizácia sanácie, vyhodnotenej záverečnou správou a návrhom posanačného monitorovania  - projekt a realizácia monitorovania environmentálnej záťaže na obdobie 2 rokov po skončení sanácie, vyhodnotenejzáverečnou správou z posanačného monitorovania.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 (príloha č. 1A Opis predmetu zákazky - všeobecnáčasť a č. 1B Opis predmetu zákazky - Rámcový projekt geologickej úlohy).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Rudné bane, štátny podnik
Sanácia banského diela - Nová štôlňa   
Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu geologického prostredia a sanáciuenvironmentálnych záťaží, spojených s banskou činnosťou v rozsahu - projekt a realizácia doplnkového inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu a prieskumu životnéhoprostredia, vyhodnoteného čiastkovou záverečnou správou s predsanačnou analýzou rizika znečisteného územia - projekt a realizácia sanácie, vyhodnotenej záverečnou správou a návrhom posanačného monitorovania - projekt a realizácia monitorovania environmentálnej záťaže na obdobie 2 rokov po skončení sanácie, vyhodnotenejzáverečnou správou z posanačného monitorovania Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v prílohe č. 1 (príloha č. 1A Opis predmetu zákazky - všeobecnáčasť a č. 1B Opis predmetu zákazky - Rámcový projekt geologickej úlohy).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Informačná a kancelárska technika   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov informačnej a kancelárskej techniky pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove.Ide o notebooky, dokovacie stanice, príslušenstvo k notebookom, osobné počítače, antivírusy, monitory, storageservery, tlačiarne a MFP, skenery, projektory, tablet, smartfóny a rôzne príslušenstvo.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb   
Predmetom obstarania je dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb za III.Q.2019
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Združená dodávka elektrickej energie   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie pre odberné miesta verejného obstarávateľa ako odberateľa vjednopásmovej tarife (1T) v predpokladanom celkovom množstve 2 304,73 MWh počas platnosti Zmluvy o združenejdodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, ktorá budevýsledkom verejného obstarávanie na tento predmet zákazky (ďalej len Zmluva) a zabezpečenie distribúcie elektrickejenergie vrátane prevzatia zodpovednosti v plnom rozsahu za odchýlku v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. oenergetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadením vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorýmsa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z., vrátane zabezpečenia prístupuodberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa formouzdruženej dodávky, systémových služieb a ostatných služieb súvisiacich s používaním prenosovej sústavy a s distribúcioua prenosom elektrickej energie (ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, kuktorej sú všetky odberné miesta verejného obstarávateľa pripojené (ďalej len PDS) v rozsahu a podľa obchodnýchpodmienok a prevádzkového poriadku PDS v rámci  - schválených projektov Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky ITMS kód projektu310011A874,  Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska 1. časť ITMS kód projektu 310011B426,  ktoré sa implementujú na Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra (ďalej len "ŠGÚDŠ") na základe zmlúv o 1/6 poskytnutí NFP uzatvorených medzi MŽP SR a ŠGÚDŠ z OP Kvalita životného prostredia, - prípadne ďalších projektov schválených počas trvania tohto zmluvného vzťahu, - pre vlastné potreby verejného obstarávateľa.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb Nákup IKT pre potreby verejného obstarávateľa (výpočtovátechnika, prezentačná technika, sieťové zariadenia, zariadenia na fotokopírovanie a tlač, príslušenstvo atď.) Jedná sanapr. o dodávku tlačiarní, osobné počítače, notebooky, tablety, servery, monitory, multifunkčné zariadenia, skenery,sieťové prvky, prezentačnú techniku a pod. v zmysle Prílohy č. 1 k súťažným podkladom Opis predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti z dôvodu, že výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohodas viacerými hospodárskymi subjektmi. Aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu dodať celý predmetzákazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Aplikačná podpora a realizácia zmien pre Centrálny konsolidačný systém   
Vzhľadom na zložitosť CKS, jeho previazanosť na ostatné informačné systémy (IS Štátnej pokladnice, Rozšírené riadenieprístupov v DataCentre, Rozpočtový informačný systém a podobne) je pre obdobie ďalších rokov potrebné zabezpečiťaplikačnú podporu a to najmä pre nasledovné oblasti - údržba a správa číselníkov, - nastavenie a správa kontrol ERP modulu a portálu CKS, - aktualizácia konsolidačného balíka MF SR,  - aktualizácia nastavení portálu CKS vzhľadom na aktualizáciu konsolidačného balíka MF SR, - tvorba účtovných dokladov pre automatické a poloautomatické účtovanie konsolidačných operácií, - tvorba reportov a podkladov z účtovníctva podľa aktuálnych požiadaviek pre medzinárodnú štatistiku, - aktualizáciu nastavení vzhľadom na zapájanie ďalších subjektov do systému, - technická podpora pri spracovaní konsolidácie za príslušné obdobie.  Služby aplikačnej podpory pre uvedený systém spočívajú v - poskytovaní podpory kľúčových používateľov a administrátorov systému zameranej na riešenie ich požiadaviek nadrámec prevádzkovej podpory. Ide napr. o korekciu nepredvídaných stavov systému spôsobených chybami používateľov,podporu pri aktualizácii číselníkov, podporu pri spracovaní závierok systému a spracovaní výkazov, monitoring systému,atď. - úpravách v nastaveniach implementovaných softvérových produktov, ktoré predstavujú zmeny v nastaveniachexistujúcej funkcionality systému vyplývajúce predovšetkým zo zmien legislatívy, zmien technologickej platformy aintegračných rozhraní na komunikujúce systémy. Súčasťou týchto služieb je tiež úprava príslušnej dokumentácie,projektový manažment, koordinácia testovacieho procesu a prípadné vyškolenie používateľov systému.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie