Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania monitor zobrazujem 115 z 575 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zobrazovacia technika   
Predmetom zákazky je nákup - echokardiografický prístroj vrátane vyšetrenie ciev [2 ks] - monitorovacia a vyhodnocovania stanica EKG Holterovského monitorovania [1 ks] - transportný USG prístroj [4 ks] - USG pre oftalmológiu [1 ks] - USG prístroj pre celotelové aplikácie najvyššej triedy [2 ks]  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Realizácia stavby: „Obnova sekundárnej techniky R 400 kV Bošáca – výmena ochrán a inovácia RIS“   
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Realizácia stavby ,,Obnova sekundárnej techniky R 400 kV Bošáca - výmenaochrán a inovácia RIS" (ďalej len Dielo), vrátane káblových trás, dodávka a montáž technológie. Súčasťou Diela sú ajskúšky a všetky práce súvisiace s uvedením Diela do prevádzky, výkon inžinierskych a projektových prác a prácsúvisiacich s kolaudáciou stavby.  Rozsah stavby sa delí na dve časti  Realizácia stavebnej časti - stavebné objekty (ďalej len SO) SO 301 Demolácie SO 520 Budova spoločných prevádzok SO 523.1 Domček ochrán DO 01 SO 523.2 Domček ochrán DO 02 SO 525 Káblové kanály Realizácia technologickej časti prevádzkové súbory (ďalej len PS) PS 03 Transformátory 400/110 kV PS 07 Rozvodňa 400 kV PS 10 Rozvodňa 10,5 kV PS 31 RIS centrálne riadenie PS 32 RIS väzby na technológiu PS 33 Elektrické ochrany PS 34 Meranie práce a kvality elektrickej energie PS 35 Automatická regulácia napätia (ARN)  1/6 PS 36 Technologický informačný systém ochrán (TISO) PS 37 Monitorovací systém technológie PS 38 Interné komunikácie PS 50 Vlastná spotreba PS 61 Väzba na SED PS 62 Prenosové cesty Súčasťou plnenia predmetu Diela je ďalej Zrealizovať stavbu v súlade s technickými požiadavkami, internými smernicami, predpismi a štandardami SEPS, platnýmitechnickými normami, s použitím výrobkov zaručujúcich vlastnosti podľa § 47 zákona č. 50/1976 Zb. o územnomplánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebnýchvýrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. otechnických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov.  Dielo sa požaduje zhotoviť v zmysle nasledovných bodov - Vypracovať Dokumentáciu pre realizáciu stavby v súlade so stavebným povolením a projektom pre stavebné povoleniea Technickými požiadavkami pre Zhotoviteľa Diela,  - K časti DRS - Dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti vypracovaná špecialistom PO, zabezpečiť jej odsúhlasenie napríslušnom OR HaZZ. Projekt musí byť konzultovaný s odborom 1220 SEPS. - Zabezpečiť schválenie dokumentácie oprávnenou organizáciou v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., - Vypracovať dokumentáciu skutočného vyhotovenia (ďalej len DSV) Diela, pričom spôsob vypracovania dokumentovmusí byť totožný so spôsobom vypracovania dokumentov v DRS, a podľa pravidiel aktuálne platných v časevypracovania DSV, - Výkresy DSV, vypracované v systéme Ruplan EVU, musia byť vypracované s minimálnym použitím potenciálovýchodkazov medzi výkresmi, ktoré projekt obsahoval z dôvodu členenia DRS na prevádzkové súbory, na etapy a pod., -Vyhotoviť DSV v zmysle dokumentu Interný štandard č. 15 a dovzdať DSV dva krát v papierovej forme a tri krát vdigitálnej forme na nosiči CD/DVD obsahujúcom všetky dokumenty vo formáte ich vypracovania a vo formáte PDF, DSVstavby ,,Obnova sekundárnej techniky R 400 kV Bošáca - výmena ochrán a inovácia RIS" bude zapracovaná do celkovejtechnologickej a stavebnej dokumentácie R400 kV, ktorú poskytne SEPS na vstupnom rokovaní,  - Geodetické (zememeračské) vytýčenie základných smerových a výškových bodov objektov stavby na stavenisku predzahájením stavby, - Vytýčenie inžinierskych sieti na stavenisku pred zahájením realizácie stavby. - Výkon koordinátora dokumentácie v zmysle § 5 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Povinnosti koordinátora projektovejdokumentácie, - Výkon koordinátora bezpečnosti v zmysle § 6 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Povinnosti koordinátora bezpečnosti.  Pokračovanie opisu je v bode II.2.4) tohto Oznámenia.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Technická univerzita vo Zvolene
Nákup hardvéru IKT   
Predmetom zákazky je dodávka hardvéru informačno-komunikačných technológií (IKT) notebookov, tabletov, osobnýchpočítačov, pracovných staníc, monitorov, tlačiarní, multifunkčných zariadení, skenerov, plotrov, dataprojektorov,externých diskov, napájacích zdrojov, interných diskov, modulov operačnej pamäte, grafických kariet, displejov,diskových polí, serverov, sieťových prvkov a záložných zdrojov UPS vrátane súvisiacich služieb t. j. dopravy na miestododania a služieb súvisiacich s poskytovaním záručného servisu a vrátane zberu a odvozu elektronického odpadurovnakého charakteru, ako je predmet zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zariadenia intenzívnej medicíny   
Predmetom zákazky je nákup - anestéziologický prístroj [5 ks] - anestéziologický prístroj MRI komp. [1 ks] - centrálny monitor pre Urgent [2 ks] - monitor vitálnych funkcií pre Urgent [10 ks] - centrálny monitor pre OAIM [1 ks] - monitor vitálnych funkcií pre OAIM [11 ks] - MRI monitor [1 ks] - cerebrálno-somatický monitor [11 ks] - prenosný monitor Bispektrálneho indexu [1 ks] - servoventilátor [11 ks] - transportný ventilátor [3 ks]  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Detská fakultná nemocnica Košice
HD videogastroenterologická zostava   
HD videogastroenterologická zostava v počte 1 ks. tovar musí byť nový, nerepasovaný a doteraz nepoužívaný. Súčastizostavy sú a) videogastroskopická zostava I., ktorá obsahuje pediatrický videogastroskop a pediatrickývideokolonoskop, videoprocesor, svetelný zdroj, monitor, pracovnú stanicu, držiak príslušenstva, polypektomickújednotku, oplachovaciu pumpu, odsávaciu pumpu, insuflátor, medicínsky rekordér, inštrumentárium; b)videogastroskopická zostava II. - bez endoskopov, ktorá obsahuje videoprocesor, svetelný zdroj, xenón, pracovnústanicu, polypektomickú jednotku, oplachovaciu pumpu, odsávaciu pumpu, insuflátor, medicínsky rekordér; c)automatický dezinfektor v pošte 2 ks pre jeden endoskop.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Západoslovenská distribučná, a.s.
Obnova rádiofónnej siete spoločnosti   
Účelom realizácie obnovy rádiofónnej siete Objednávateľa (ďalej aj RDST sieť) je stabilizovať prostriedok pre krízovú komunikáciu pre jednotlivé zložky Objednávateľa (ďalej aj ZSD), ktoré zabezpečujú prevádzkovanie distribučnej siete. Predmetom verejného obstarávania je zhotovenie diela, t.j. obnova RDST siete, ktorá spočíva v celkovej výmene technológie, teda HW, SW, koncových účastníckych zariadení a pracovísk na monitoring, pomocných zariadení, inštalačného materiálu rádiofónnych vykrývačov a rádiových staníc a ich uvedenie do prevádzky a poskytnutie Súvisiacich plnení, t.j. dodávka náhradných dielov a s tým spojených súvisiacich činností.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Technicko-organizačné zabezpečenie seminárov a workshopov   
Predmetom je zabezpečenie podujatí, workshopov a seminárov pre Operačný program Kvalita životného prostredia,Nadnárodný program LIFE a Finančný mechanizmus EHP a Finančný mechanizmus Nórskeho kráľovstva. Konkrétne typypodujatí reflektujú na požiadavky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako organizátora. Podujatia súnastavené na rôzny počet účastníkov ako aj rôznu dĺžku trvania podujatí. V rámci týchto podujatí sa budú realizovaťstretnutia so žiadateľmi o nenávratný finančný príspevok, prijímateľmi nenávratného finančného príspevku,zabezpečenie monitorovacieho výboru, výročnej konferencie a iných podujatí, ktoré bude potrebné zorganizovať. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Hotelové služby  >  Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v...
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Vypracovanie analýz pre potreby SŠHR SR   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie analýz pre potreby Správy štátnych hmotných rezervSlovenskej republiky. Požadované služby pozostávajú z viacerých parciálnych na seba nadväzujúcich a vzájomnesúvisiacich činností, ktorých spoločným cieľom je vypracovanie analytických výstupov a to hlavne čiastkových akomplexných expertíz, analýz, dokumentov, návrhov, mapových výstupov a iných odborných výstupov pre manažérskerozhodnutia, s cieľom zabezpečiť exaktné plánovanie, koordináciu, štandardizáciu, monitorovanie, evidovanie,racionalitu, kvalitu, organizovanosť, hospodárnosť, efektívnosť, kontrolu a pod. so zameraním na potravinovú,energetickú a ďalšiu bezpečnosť pri zabezpečovaní a nakladaní so štátnymi hmotnými rezervami Slovenskej republiky.Súčasťou požadovaných služieb je aj poskytovanie odborných konzultácií pre dotknuté oblasti, vrátane konzultácií počaspríprav, realizácií a akceptácií jednotlivých analýz. K predmetným požiadavkám uchádzač v ponuke preukáže odborníkov,ktorých bude mať k dispozícii na zabezpečovanie uvedených požiadaviek, a to po celú dobu trvania rámcovej dohody.Bližšia špecifikácia požadovaných služieb je uvedená v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Upgrade existujúceho L- servera Syngo Via na veľkosť XL   
FNsP J. A. Reimana Prešov obstarala v roku 2017 CT prístroj Somatom Definition AS+, súčasťou ktorého bol aj serverSyngo.Via vo veľkosti L. Predmetom zákazky je upgrade existujúceho servera Syngo.Via vo veľkosti L na veľkosť XL prepotreby oddelenia rádiológie. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miestadodania, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho právak predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky doprevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, konfigurácia predmetu zákazky, migrácia údajov z pôvodného L-servera, otestovanie funkčnosti systému, pripojenie a inštalácia pracovných staníc, pripojenie a inštalácia diagnostickýchmonitorov a RIS monitorov, zaškolenie zdravotníckeho personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetuzákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam s vlastnoručným podpisom zaškolenéhozdravotníckeho personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehuzáručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú v súvislosti s riadnym abezproblémovým užívaním predmetu zákazky právnymi predpismi vyžadované úradné kontroly alebo merania, súčasťouzáväzku uchádzača je taktiež vydanie alebo zabezpečenie vydania potvrdení o vykonaní týchto právnymi predpismipožadovanými kontrolami a meraniami. Ak sú pre uvedenie predmetu zákazky do prevádzky a jeho riadne užívaniepotrebné softvérové ovládače a licencie k nim, súčasťou záväzku uchádzača je rovnako poskytnutie týchto softvérovýchovládačov a udelenie všetkých licencií k nim v rozsahu potrebnom pre riadne, nerušené a neobmedzené užívaniepredmetu zákazky vrátane jeho softvérových súčastí a príslušenstva. Uchádzač sa zaväzuje dodať predmet zákazkynový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a ktorý zodpovedá všetkým platným právnym predpisomSlovenskej republiky. 1/4
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Teplo GGE s. r. o.
Dodávka hardware a software pre projekt Rekonštrukcia rozvodov TH Želiezovce, centralizácia tepla na kotolňu Mierová 51 napojenie nových odberateľov tepla   
Dodávka, inštalácia a parametrizácia hardvérového a softvérového vybavenia pre tepelno-energetický dispečerský systém. Hlavné vlastnosti  zber dát v reálnom čase, spracovanie a komplexná validácia údajov diaľkové dispečerské riadenie a monitorovanie detailne graficky vizualizovaná technológia OST, PK energetické bilancie a vyhodnocovanie sledovanie a upozorňovanie pri nedodržaní nastavených limitov konfigurácia systému v reálnom čase škálovateľná architektúra s možnosťou tvorby vlastných aplikačných schém, reportov prístup k údajom cez internet s optimalizáciou pre mobilné zariadenia
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Aplikačná podpora a realizácia zmien pre Centrálny konsolidačný systém   
Vzhľadom na zložitosť CKS, jeho previazanosť na ostatné informačné systémy (IS Štátnej pokladnice, Rozšírené riadenieprístupov v DataCentre, Rozpočtový informačný systém a podobne) je pre obdobie ďalších rokov potrebné zabezpečiťaplikačnú podporu a to najmä pre nasledovné oblasti - údržba a správa číselníkov, - nastavenie a správa kontrol ERP modulu a portálu CKS, - aktualizácia konsolidačného balíka MF SR,  - aktualizácia nastavení portálu CKS vzhľadom na aktualizáciu konsolidačného balíka MF SR, - tvorba účtovných dokladov pre automatické a poloautomatické účtovanie konsolidačných operácií, - tvorba reportov a podkladov z účtovníctva podľa aktuálnych požiadaviek pre medzinárodnú štatistiku, - aktualizáciu nastavení vzhľadom na zapájanie ďalších subjektov do systému, - technická podpora pri spracovaní konsolidácie za príslušné obdobie.  Služby aplikačnej podpory pre uvedený systém budú spočívať v - poskytovaní podpory kľúčových používateľov a administrátorov systému zameranej na riešenie ich požiadaviek nadrámec prevádzkovej podpory. Ide napr. o korekciu nepredvídaných stavov systému spôsobených chybami používateľov,podporu pri aktualizácii číselníkov, podporu pri spracovaní závierok systému a spracovaní výkazov, monitoring systému,atď. - úpravách v nastaveniach implementovaných softvérových produktov, ktoré predstavujú zmeny v nastaveniachexistujúcej funkcionality systému vyplývajúce predovšetkým zo zmien legislatívy, zmien technologickej platformy aintegračných rozhraní na komunikujúce systémy. Súčasťou týchto služieb je tiež úprava príslušnej dokumentácie,projektový manažment, koordinácia testovacieho procesu a prípadné vyškolenie používateľov systému.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Základné medicínske zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexnézabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky,prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 6 častí Časť č. 1 Monitory vitálnych funkcií a anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií Časť č. 2 Laparoskopická veža Časť č. 3 Artoskopická veža Časť č. 4 Ventilátory Časť č. 5 Intubačné videobronchoskopy Časť č. 6 Inkubátory
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
SOVA Digital, a.s.
Implemtácia digitálnych softvérov do výroby   
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia na realizáciu projekt s názvom Implementácia digitálnych softvérov do výroby. Predmet zákazky sa člení na 6 časti a to  1.simulačné zariadenie 2.automatizované pracovisko 3.kolaboratívny robot 4.priemyselný softvér 5.počítače a monitory 6.malé obrábacie stroje
Softvérové balíky a informačné systémy
Univerzitná nemocnica Bratislava
Zostava na endoskopickú ultrasonografiu tráviaceho traktu   
Predmetom zákazky je kúpa zostavy na endoskopickú ultrasonografiu tráviaceho traktu pre potreby Univerzitnejnemocnice Bratislava - Ružinov, vrátane dodávky na miesto určenia, inštalácie, uvedenia zariadení do trvalej prevádzky,zaškolenia obsluhy a záručného servisu v konfigurácii  -ENDOSKOPICKÝ PROCESOR - 1 KS - SVETELNÝ ZDROJ - 1 KS -MONITOR LCD 27- 1 KS -ENDOSKOPICKÝ ULTRAZVUKOVÝ PROCESOR - 1 KS -VIDEOGASTROSKOP ULTRAZVUKOVÝ LINEÁRNY- 1 KS -VIDEOGASTROSKOP ULTRAZVUKOVÝ RADIÁLNY -1 KS -ENDOSKOPICKÝ VOZÍK - 1 KS Podrobné informácie a požiadavky verejného obstarávateľa na technicko-medicínske parametre zostavy naendoskopickú ultrasonografiu tráviaceho traktu sú podrobne vymedzené v súťažných podkladoch, časť B Opis predmetuzákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
ARRIVA Michalovce, a.s.
Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému autobusov východnej časti Košického samosprávneho kraja   
Všeobecný popis Palubný počítač (PP alebo aj strojček) je zariadenie pre vybavenie cestujúceho cestovným lístkom (CL) s využitím tarifného systému, cestovných poriadkov (CP), vzorových záznamov (VZZ), a pod. PP zároveň ukladá štatistiku vydanýchCL, počet osôb, batožiny a pod. na jazdených spojoch. PP za pomoci GPS zaznamenáva čas, trasu, komunikuje online sdispečerským systémom cez GSM/3G/LTE. Štatistika a podklady pre strojček sa nahrávajú a vyčítavajú cez Wifi aGSM/3G/LTE. PP spracováva udalostné operácie. Tlačiareň palubného počítača je zariadenie na tlač CL s integrovanou čítačkou BČK, 2D, EMV. Rozvodová doska (komunikačná doska) je zariadenie umožňujúce komunikáciu PP a ďalších periférií ako sú autobusovétabule, kamerový systém, vozidlové Wifi a pod. Programové vybavenie zariadení (frontoffice) je operačné a aplikačné programové vybavenie konkrétneho vozidlovéhozariadenia, ktoré zabezpečuje, že dané zariadenie má nadefinované funkcionality. Aplikačné programové vybavenie (backoffice alebo aj Dopravný IS) obslužného systému predstavuje komplex programov, slúžiacich k tvorbe plánov dopravy, taríf, cenníkov a podobne. Svoje výstupy poskytuje dispečerskému systému a ekonomickému IS. Realizuje prípravu dát pre PP a spracovanie dát z PP. Dispečerský systém je informačný systém monitoringu a riadenia dopravy v reálnom čase. Používa vstupné dáta zDopravného IS a dáta z PP. Ekonomický systém je podnikový ekonomický IS.  1/8 Vybavovací systém tvorený PP, tlačiarňou s integrovanou čítačkou, vozidlovým kamerovým systémom a vozidlovým Wifimusí zabezpečiť -Výdaj CL pre cestujúceho, alebo skupinu cestujúcich podľa aktuálnych cenníkov, taríf, CP, a pod. -Uchovanie dát o tržbách, kartách, časoch, tarifách a ďalších štatistikách potrebných v doprave a ekonomike pre ďalšiespracovanie. -Identifikáciu a zaznamenanie prihlásenia vodiča v čase. -Výdaj počiatočného lístka a konečného lístka na vodiča. -Prácu s DZVV (denný záznam vozidla), IČV (identifikačné číslo vozidla), Turnusom, Linkou a Spojom. -Prácu so všetkými tarifnými špecifikami, nastaveniami, odchýlkami pre predaj cestovných dokladov a batožiny. -Podporné funkcie pre vodiča, ako je tlač zastávok na linke, zoznam cestujúcich, zoznam GPS súradníc na spoji, a podobne. -Pomocou GPS zaznamenáva pozíciu vozidla a podľa nej prepína východziu zastávku. -Informáciu o obsaditeľnosti vozidla a počte vystupujúcich cestujúcich na zastávke. -Komunikáciu s dispečerským systémom online. -Prácu s kartami cestujúcich v platnej tarife cez integrovanú čítačku bezkontaktných čipových kariet Mifare Classic, Mifare Desfire EV1 a Mifare Desfire EV2. Taktiež sa vyžaduje aj integrovaná čítačka EMV kariet a 2D kódu. -Komunikáciu čítačky kariet cez jeden, alebo viac SAM modulov s kľúčmi k dopravnej aplikácii, podľa potreby tak, abybola zabezpečená otvorenosť a kompatibilita systému. -Tlač CL cez termotlačiareň s informačným displejom pre cestujúceho a jednoduchou výmenou kotúčika papiera. -Akustickú a vizuálnu signalizáciu pri tlačení CL hradeného kartou. -Automatickú tlač definovaných informácií pre prepravnú kontrolu po priložení Revízorskej karty. -Zápis dát, hlavne zmeny zostatku EP do pamäte bezkontaktnej čipovej karty. -Pružnosť systému pri výmene dát s centrálou, zmene dát Tarifného systému, vyčítanie štatistiky, nahratie CP, cien, apod. -Nahrávanie vstupných dát pre vybavovací systém automaticky z Dopravného IS využívaného dopravcom. -Vyčítavanie a spracovanie výstupných dát z vybavovacieho systému automaticky do Dopravného IS využívaného dopravcom. -Komunikáciu cez rozhranie Wifi, Ethernet, 3G/4G, RS232/RS485, USB. (tabule a iné periférie) -Stream z vozidlového kamerového systému na povel vodiča. PPožadované technické a prevádzkové parametre predmetu zákazky musia rešpektovať súčasný stav tarifného ainformačného systému ARRIVA Michalovce, a.s
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie