Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania monitor zobrazujem 115 z 388 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Základné medicínske zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexnézabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky,prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 7 častí Časť č. 1 Monitory vitálnych funkcií Časť č. 2 Laparoskopická veža Časť č. 3 Artoskopická veža Časť č. 4 Ventilátory Časť č. 5 Anestéziologické prístroje Časť č. 6 Intubačné videobronchoskopy Časť č. 7 Inkubátory
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Dodávka vybraného sortimentu monitorov, notebookov, osobných počítačov, serverov, diskových polí, tlačiarní,multifunkčných zariadení, kopírok, sieťových zariadení, projektorov, interaktívnych tabúľ, tabletov, čítačiek kníh,krabicového SW a počítačových náhradných dielov, komponentov a príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu ,vrátane poskytovania záručného servisu a ostatných súvisiacich služieb.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom obstarávania je dodávka kopírovacieho zariadenia, monitorov a notebooku.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Rámcová dohoda pre podporné činnosti projektov štrukturálnych fondov   
Predmetom zákazky je rámcová dohoda pre zabezpečenie podporných aktivít portfólia IKT projektov, ktoré buderealizovať verejný obstarávateľ, vrátane podpory celkovej metodickej a výkonnej koordinácie. Jedná sa najmä o službypodpory projektového riadenia individuálnych IKT projektov a ich celkového portfólia a o súvisiace služby v oblastipublicity a informovanosti.  Riadenie projektu je aktivita projektu, ktorá pokrýva oblasť riadenia dodávok, finančného riadenia a monitorovaniarealizácie projektu v zmysle systému riadenia ŠF a KF, resp. v zmysle systému finančného riadenia ŠF a KF a inejriadiacej dokumentácie. Riadenie projektu pokrýva aj aktivity obsahového riadenia, a to podľa aktuálnej metodikyriadenia IT projektov vo verejnej správe a príslušné výstupy projektového cyklu v zmysle výnosu k štandardom pre ISVSč. 312/2010, ktorá je v súlade s PRINCE2. Služby publicity a informovanosti sú definované v riadiacich dokumentochpríslušných ku zdroju financovania.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Fakultná nemocnica Trnava
Modernizácia sieťovej infraštruktúry vo Fakultnej nemocnici Trnava   
Predmetom zákazky je dodanie aktívnych a pasívnych zariadení vrátane príslušných komponentov a iného príslušenstvaso súvisiacimi službami a vybudovanie sieťovej infraštruktúry montážou zariadení, vrátane kabeláže, pričom celkovýrámec predmetu obstarávania je stanovený koncepčne, v previazanosti na súčasne používané, v budúcnosti uvažovanéa plánované pre oblasť IT podpory.   Súčasťou dodania predmetu zákazky je -dodávka aktívnych prvkov komunikačnej sieťovej infraštruktúry LAN (dodávka technického vybavenia pracoviskasieťového monitoringu, dodávka softvérového balíčka pre sieťový monitoring)  -dodávka príslušenstva k požadovaným HW komponentom potrebných k vybudovaniu požadovanej sieťovejinfraštruktúry  -zabezpečenie dopravy do miesta dodania -výkopové práce, inžinierska činnosť, pomocné práce  -zabezpečenie základnej inštalácie dodaného predmetu zákazky do infraštruktúry verejného obstarávateľa,  -zabezpečenie konfigurácie a testovanie t.j. skúška funkčnosti a prevádzkyschopnosti zariadení prenos dát -zabezpečenie projektovej dokumentácie skutkového stavu   1/5 -podpora help desku počas pracovných dní (pondelok až piatok) telefonicky od 08.00 hod do 16.00 hod. nanahlasovanie porúch a vád  -zabezpečenie zaškolenia obsluhy (max. 2 zamestnancov) verejného obstarávateľa v rozsahu 8 hodín  -poskytovanie služby bezplatnej servisnej podpory po dobu 36 mesiacov odo dňa prevzatia diela formou záverečnéhoakceptačného protokolu
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Prvá Obchodná, s.r.o.
Systém pre monitorovanie včelieho úľa (Beehive Monitor)   
Systém senzorov na sledovanie včelieho úľa s centrálnym monitoringom. Predmet zákazky sa skladá z dvoch častí  Časť 1 Dodanie projektovej dokumentácie na systém senzorov na sledovanie včelieho úľa s centrálnym  monitoringom Zariadenie má sledovať pomocou rôznych senzorov správanie sa úľa s včelami. Podrobný opis časti 1predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.  Časť 2 Softvér pre informačný systém včelstiev softvér zabezpečujúci nepretržité sledovanie a monitorovanievybraných ukazovateľov včelieho úľa. Podrobný opis časti 2 predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Merače
IXSOL, s.r.o.
Platforma na testovanie a opakovanie učiva   
Predmetom obstarávania je informačný systém, sada softvérových produktov, pozostávajúci zo serverovej časti,aplikačných rozhraní a mobilnej aplikácie na online aj offline testovanie študentov podľa štruktúrovaného obsahupredmetov a tém s monitoringom cez supervízorské kontá s možnosťou generovania náhodných testov podľa určenéhorozsahu predmetov a tém. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Rekonštrukcia monobloku a rozvodov IS - prvotné vybavenie   
Predmetom zákazky je komplexná dodávka zdravotníckej techniky v členení C-1-1 Operačný stôl (Chirugia/Urológia/Gynekológia) C-1-2 Operačný stôl (Ortopédia/Traumatológia) C-1-3 Operačný stôl (Oftalmológia) C-2 Anestéziologický prístroj vyššej rady C-3-1 Intenzívne elektrické lôžko s RTG ložnou plochou a integrovanými váhami C-3-2 Resuscitačné lôžko C-3-3 Akútne lôžko s laterálnym náklonom, príslušenstvom a pasívnym antidekubitným matracom C-3-4 Akútne elektrické lôžko s príslušenstvom a pasívnym antidekubitným matracom C-3-5 Štandardné lôžko s príslušenstvom a pasívnym antidekubitným matracom C-4 Plazmový sterilizátor C-5 Transportný servoventilátor C-6 Monitorovací systém C-7 Infúzny dávkovač C-8 Vŕtací systém C-9 EKG prístroj C-10 Prenosný monitor vitálnych funkcií C-11 Defibrilátor s bifázickým výbojom C-12 Odsávačka C-13 Elektrokoagulačný prístroj C-14 Veža ORL C-15 Intubačný fibroskop C-16 Mikroskop ORL C-17 Resuscitačný vozík  1/3 C-18 Anestéziologický vozík C-19 Vyšetrovacie kreslo ORL
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom obstarávania je dodávka notebookov, dokovacej stanice, monitorov a dataprojektora.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom obstarávania je dodávka notebookov, dokovacej stanice, monitorov a dataprojektora.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Rozhlas a televízia Slovenska
Taxislužba pre výrobu a vysielanie RTVS   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb osobnej autodopravy pre zamestnancov, spolupracovníkov a hostí RTVS(ďalej len ako cestujúcich) na aktivity, ktoré súvisia s prípravou, riadením, monitorovaním a zabezpečovaním úloh pripracovných cestách, ktoré súvisia s výrobou programu RTVS, a to formou taxi služby v rámci mesta Bratislavy, mimomesta Bratislavy a prostredníctvom mobilnej aplikácie a web rozhrania. Na účel osobnej autodopravy použijeposkytovateľ klimatizované osobné vozidlá strednej triedy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnúkapitolu B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy  >  Taxislužba
Západoslovenská distribučná, a.s.
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis   
Nákup koncových zariadení pre používateľov a ich servis 1. Dodanie pracovných staníc, notebookov, monitorov a príslušenstva 2. Pozáručné opravy k dodávaným zariadeniam 3. Vyradenie pracovných staníc, notebookov, monitorov a príslušenstva ich likvidáciou
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - územná príprava   
Informačný systém sčítania obyvateľov, domov a bytov, časť územná príprava má za cieľ poskytnúť integrovanériešenie pre zber, aktualizáciu, správu a poskytovanie dát územnej prípravy (ÚP) sčítania obyvateľov, domov a bytov(SOBD). Tieto dáta bude tvoriť maximálna množina všetkých obývaných a obývateľných objektov - obydlí (rodinnédomy, bytové domy, chaty, záhradné chatky, škody, atď.) získaných z administratívnych zdrojov údajov a registrov(AZÚR) a vlastným zberom. Data IS SOBD ÚP budú tvoriť jednu zo základných báz dát pre (i) elektronické sčítanie obyvateľov, (ii) elektronickésčítanie domov a bytov, (iii) monitorovanie sčítania počas e-zberu údajov o obyvateľoch, domoch a bytoch. Úlohou uchádzača je vybudovať systém pre ÚP, zrealizovať pripojenie jednotlivých zdrojov dát, vykonať úvodné 1/4 naplnenie údajov, zabezpečiť služby pre udržateľnosť systému, poprípade jeho rozvoj/úpravy nad rámec v súčasnostiznámych požiadaviek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Geologické a geofyzikálne prístroje  >  Geologické prieskumné prístroje
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Odborné poradenské služby pre potreby Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu   
Časť I Komplexná odborná podpora riadenia IT projektov ÚPPVII - Komplexná podpora programovej, architektonickej aprojektovej kancelárie (PMO) ÚPPVII, podpora odboru riadenia projektov a ostatných IT projektov ÚPPVII v aktivitáchinformatizácie a zefektívňovania verejnej správy (VS) v rámci operačných programov financovaných z EŠIF, ale najmäOperačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) a Operačného programu Efektívna verejná správa (OPEVS).Ďalej komplexná podpora odboru riadenia IT projektov v aktivitách projektového riadenia a prípravy štúdií, reformnýchzámerov v rámci operačných programov financovaných z EŠIF, ale najmä OPII a OPEVS.  Časť II Podpora riadenia kvality v projektoch a aktivitách informatizácie verejnej správy (VS) najmä v rámciOperačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) a Operačného programu Efektívna verejná správa (OPEVS)podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (NKIVS) poradenské služby Project quality assurance.  Časť III Komplexná odborná podpora Centrálneho koordinačného orgánu ÚPPVII v oblasti programového aprojektového manažérstva - Komplexná odborná podpora v oblasti riadenia, programovania, monitorovania ahodnotenia pre sekciu Centrálny koordinačný orgán (CKO), ktorá pôsobí v rámci ÚPPVII.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu Atramentové MFZ s tankovými náplňami,Laserová tlačiareň, Tablet, Notebook, Monitor s reproduktorovou lištou, (ďalej len tovar), v súlade s Prílohou č. 1 zmluvya záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť za neho predávajúcemu kúpnu cenu (ďalej len predmet zmluvy alebopredmet plnenia).
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie