Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania monitor zobrazujem 115 z 457 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Telekomunikačné služby a monitorovací systém GPS   
Predmetom zákazky je poskytnutie telekomunikačných služieb (hlasové a dátové služby vrátane dodávky zariadení mobilnej komunikácie ) a monitorovací systém GPS - vrátane dodávky zariadení GPS komunikácie.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
P e W a S s.r.o.
„Proton-transfér reakčný spektrometer – monitorovanie v reálnom čase“   
Predmetom obstarania majú byť zariadenia na určovanie hmotnostného objemu špecifických látok na báze organickýchrozpúšťadiel ako je etanol, resp. isopropyl alkohol. Meranie, resp. určovanie miery odbúravania týchto látok jenevyhnutnou súčasťou procesu obaľovania osiva a predstavuje dôležitý zdroj údajov potrebných pre výskumnú činnosťzameranú na tvorbu novej receptúry obaľovacej suspenzie na báze superabsorpčných polymérov. Zariadenie máumožniť analýzu ovrstvenia osiva, konkrétne zastúpenie SAP (superabsorpčný polymér), ktorý má priamy vplyv nasorbčnú kapacitu, teda množstvo vody, ktoré dokáže zachytiť. Zariadenie má byť schopné analyzovať prítomnosťpesticídov pred a po procese úpravy osiva superabsorbentom.  Zariadenie č. 1 meria koncentrácie organického rozpúšťadla na výstupe vzduchu zo sušiaceho procesu. Vzhľadom na to,že vzduch bude vypúšťaný z prevádzky do vonkajšieho ovzdušia, je dôležité kontrolovať obsah rozpúšťadla, aby nebolaprekročená maximálna prípustná hranica. Za týmto účelom by malo byť použité meranie v reálnom čase na výstupe a vprípade prekročenia stanovenej koncentrácie rozpúšťadla by malo zariadenie poslať spätnú väzbu do procesu, aby bolvýstupný vzduch dodatočne adekvátne zriedený, za účelom dosiahnutia prípustnej koncentrácie rozpúšťadla vovýstupnom prúde vzduchu.  Zariadenie č. 2 meria koncentrácie organického rozpúšťadla na transportnom prepravníku sušiaceho zariadenia.Vzhľadom na negatívny vplyv etanolu, resp. IPA na osivo, je dôležité sledovanie obsahu týchto látok v sušiacomprocese, po ktorom nasleduje okamžite balenie osiva. Pri nedostatočnom vysušení osiva môže zvyškový obsah etanolu 1/5 ergo IPA spôsobiť výrazné zníženie klíčivosti osivo. Meranie by malo prebiehať online, so spätnou väzbou na rýchlosťdopravníka, resp. na množstvo a intenzitu privádzaného vzduchu do sušiaceho procesu.  Vzhľadom na charakter merania, by mali byť použité zariadenia, ktoré by dokázali kontinuálne merať koncentrácie látokzmesí so vzduchom v reálnom čase.  Súčasťou zákazky (ceny) sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky doprava záruka a záručný servis po dobu 35 mesiacov zaškolenie obslužného personálu zabezpečenie pravidelných revízií a kontrol funkčnosti vrátane kalibrácie zariadenia a všetky ostatné súvisiace nákladyuchádzača.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Špeciálne prístrojové vybavenie   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálneho prístrojového vybavenia v rámci pripravovaných projektov - Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií, - Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií 1. etapa, - Monitoring zosuvných deformácií, financovaných z Operačného programu Kvalita životného prostredia, a pre Vlastné potreby verejného obstarávateľa.  Predmet zákazky pozostáva z dodania špeciálneho prístrojového vybavenia pre potreby predmetných projektov a pre vlastné potreby verejného obstarávateľa podľa špecifikácie verejného obstarávateľa a v požadovanom množstve pre jednotlivé časti predmetu zákazky. Prístrojové vybavenie bude dodávané do priestorov Štátneho geologického ústavu v Bratislave, Spišskej Novej Vsi, Košiciach podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch (najmä v Časti B.1 Opispredmetu zákazky, v Časti B. 2 Spôsob určenia ceny, ako aj v Časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky), prípadne do vybraných monitorovacích vrtov v Trenčianskom kraji, v Banskobystrickom a Žilinskom kraji, v Prešovskom a Košickom kraji, ktoré budú verejným obstarávateľom upresnené v čiastkovej výzve na plnenie/čiastkovej objednávke. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, vrátane požadovaných množstiev jednotlivých položiek, ktoré tvoria predmet jednotlivých častí zákazky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Základné medicínske zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexnézabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky,prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 6 častí Časť č. 1 Monitory vitálnych funkcií a anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií Časť č. 2 Laparoskopická veža Časť č. 3 Artoskopická veža Časť č. 4 Ventilátory Časť č. 5 Intubačné videobronchoskopy Časť č. 6 Inkubátory
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Implantovateľné kardiostimulátory s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu   
Nákup Implantovateľných kardiostimulátorov s kompletným príslušenstvom a monitory srdcového rytmu pre potrebyFNsP Žilina.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom obstarávania je dodávka monitorov, notebookov, osobných počítačov, tlačiarní, kopírok, multifunkčnýchzariadení, tabletov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodávka hardvéru (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia), softvéru a súvisiacich služieb.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
SPP - distribúcia, a.s.
Komplexná služba zabezpečenia informačných služieb pre SPP-Distribúcia a.s..   
Návrh, vybudovanie a prevádzkovanie komplexného informačného systému (KIS), vrátane jeho ďalšieho rozvojasmerujúceho najmä k jeho postupnej technickej a prevádzkovej optimalizácii, zabezpečujúceho pre obstarávateľa nižšie uvedené komplexné informačné služby. Súčasťou predmetu zákazky je aj zabezpečenie služiebsúvisiacich s riadením a plánovaním podnikových zdrojov, podporou predaja distribučných kapacít, zákazníckymislužbami, centrálnym dohľadom a riadením akosti služby, údržbou a opravou technológií, ako aj obnovou a inováciamiinformačných technológií.  KIS podporuje nasledovné hlavné procesy obstarávateľa - distribúcia plynu, - údržba siete, - vzťahy so zákazníkmi.  Súčasťou KIS sú nasledovné moduly, resp. už existujúce informačné systémy 1. SAP ERP podporuje všetky ekonomické a plánovacie procesy spoločnosti 2. Informačný systém distribúcie (DIS) 3. CRM a Workflow manažment 4. GIS (Geografický informačný systém) 5. FSMC (mobilné pracovisko distribúcie) 6. ISR (Integrovaný systém riadenia) 7. Dochádzkový systém 8. eTravel 9. IBM Content Manager (ECM) 10. IBM Business process manager (BPM) integračná platforma (ESB) 11. GPS Monitoring
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Fakultná nemocnica Trnava
Modernizácia sieťovej infraštruktúry vo Fakultnej nemocnici Trnava   
Predmetom zákazky je dodanie aktívnych a pasívnych zariadení vrátane príslušných komponentov a iného príslušenstvaso súvisiacimi službami a vybudovanie sieťovej infraštruktúry montážou zariadení, vrátane kabeláže, pričom celkovýrámec predmetu obstarávania je stanovený koncepčne, v previazanosti na súčasne používané, v budúcnosti uvažovanéa plánované pre oblasť IT podpory.   Súčasťou dodania predmetu zákazky je -dodávka aktívnych prvkov komunikačnej sieťovej infraštruktúry LAN (dodávka technického vybavenia pracoviskasieťového monitoringu, dodávka softvérového balíčka pre sieťový monitoring)  -dodávka príslušenstva k požadovaným HW komponentom potrebných k vybudovaniu požadovanej sieťovejinfraštruktúry  -zabezpečenie dopravy do miesta dodania -výkopové práce, inžinierska činnosť, pomocné práce  -zabezpečenie základnej inštalácie dodaného predmetu zákazky do infraštruktúry verejného obstarávateľa,  -zabezpečenie konfigurácie a testovanie t.j. skúška funkčnosti a prevádzkyschopnosti zariadení prenos dát -zabezpečenie projektovej dokumentácie skutkového stavu  -podpora help desku počas pracovných dní (pondelok až piatok) telefonicky od 08.00 hod do 16.00 hod. nanahlasovanie porúch a vád  -zabezpečenie zaškolenia obsluhy (max. 2 zamestnancov) verejného obstarávateľa v rozsahu 8 hodín  -poskytovanie služby bezplatnej servisnej podpory po dobu 36 mesiacov odo dňa prevzatia diela formou záverečnéhoakceptačného protokolu
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Lokálne siete (LAN)
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
NÁKUP IKT PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb Nákup IKT pre potreby verejného obstarávateľa (výpočtovátechnika, prezentačná technika, sieťové zariadenia, zariadenia na fotokopírovanie a tlač, príslušenstvo atď.) Jedná sanapr. o dodávku tlačiarní, osobné počítače, notebooky, tablety, servery, monitory, multifunkčné zariadenia, skenery,sieťové prvky, prezentačnú techniku a pod. v zmysle Prílohy č. 1 k súťažným podkladom Opis predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti z dôvodu, že výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohodas viacerými hospodárskymi subjektmi. Aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu dodať celý predmetzákazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Filtre vzduchové   
Predmetom zákazky je dodávka vzduchových filtrov, ktoré sa v spoločnosti JAVYS,a.s. používajú na zabezpečenieprevádzky vzduchotechnických systémov JE A1 a V1. Tieto systémy sa nachádzajú v hlavnej budove bloku, v budovepomocných prevádzok, v spaľovni BSC RAO, vo filtračných staniciach, v monitore areosólov v sklade vyhoretéhojadrového paliva, v filtračných jednotkách rádiochemických laboratórií a v systéme prívodnej a odvodnejvzduchotechniky FSK RAO v kontrolovanom pásme.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Informačná a kancelárska technika   
Predmetom zákazky je dodanie tovarov informačnej a kancelárskej techniky pre potreby Prešovskej univerzity v Prešove.Ide o notebooky, dokovacie stanice, príslušenstvo k notebookom, osobné počítače, antivírusy, monitory, storageservery, tlačiarne a MFP, skenery, projektory, tablet, smartfóny a rôzne príslušenstvo.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka výpočtovej techniky, monitorov, periférnych zariadení (tlačiarne, snímače čiarového kódu, skenery a iné), softvéru a súvisiacich služieb   
Predmetom obstarania je dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb za IV.Q.2018
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva   
Predmetom obstarávania je dodávka kopírovacieho zariadenia, monitorov a notebooku. - IKT 009 - CCVaPP - DodávkaIKT
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bukovec - Intenzifikácia úpravne vody   
Cieľom projektu je intenzifikácia úpravne vody v Bukovci za účelom zabezpečenia požadovanej koncentrácie antimónu,arzénu a ostatných parametrov v upravenej vode spolu s odstránením zákalotvorných látok, organických látok amikrobiologického znečistenia tak, aby kvalita vody na výstupe z úpravne spĺňala požiadavky Smernice rady 98/83/ES okvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalitepitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, vznení vyhlášky 97/2018 Z.z a vyhlášky č. 100/2018 Z. z o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnejminerálnej vody a z pramenitej vody - aby spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti tak, ako vníma bezpečnú pitnúvodu Európska únia.  Predmetom zákazky, v súlade s uvedenými cieľmi, je uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacej projektovejčinnosti. Stavebné práce budú vykonávané v existujúcom objekte úpravne vody a zahŕňajú sanáciu existujúcichželezobetónových konštrukcií, búracie práce a ďalšie stavebné úpravy v rozsahu potrebnom pre osadenie novejtechnológie úpravy vody. Technologická časť projektu zahŕňa demontáž existujúcej technológie, dodávku a montážnového strojnotechnologického a elektro-technologického zariadenia, ako aj súvisiacich potrubných prepojení, meraní aregulácie, vrátane inštalácie nového riadiaceho systému.  Na celé dielo bolo vydané stavebné povolenie, pričom z dôvodu potreby vypracovania podrobnej realizačnejdokumentácie stavby a dodávky membránovej technológie úpravy vôd bude dielo realizované v zmysle Zmluvnýchpodmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a 1/6 pre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom (,,žltá kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnoufederáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad SACE 2008.  Predmetom zákazky je aj vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby a súvisiacej inžinierskej činnosti na základetýchto súťažných podkladov v súlade s Požiadavkami Objednávateľa ako aj s Materiálmi a Technologickými Zariadeniaminavrhnutými uchádzačom v Predbežnom technickom riešení.   Predmetom zákazky je aj vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia a odovzdania príslušných dokladovpotrebných k riadnemu užívaniu stavby v rozsahu definovanom v zmluve.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo zväzkoch 3, 4 a 5 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie