Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania monitor zobrazujem 115 z 526 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Reprodukcia výpočtovej techniky   
Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky. 1.časť notebooky, kancelárske počítače, LCD monitory, dokovacie stanice + príslušenstvo 2.časť notebooky, tablety, externá DVD mechanika + príslušenstvo Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 2   
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (anesteziologický prístroj vrátanemonitoringu, infúzna pumpa, injekčný dávkovač, monitor vitálnych funkcií, prístroj na umelú ventiláciu pľúc, monitorypre intenzivistické lôžka) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, skompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným, pozáručným servisom, odvozom a likvidáciouobalového materiálu dodaného tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Verejné prístavy, a. s.
Vypracovanie štúdie na komplexné zabezpečenie bezpečnostnej ochrany majetku na dunajskej vodnej ceste v správe spoločnosti Verejné prístavy, a. s. - V2   
Predmetom zákazky je (1) vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie pre definovanie a navrhnutie havarijných opatreníprístavov, ktorej cieľom je definovať havarijné opatrenia z environmentálneho, technického a ekonomického hľadiska;havarijné opatrenia majú za cieľ eliminovať negatívne dopady najčastejšie sa objavujúcich havarijných scenárovvzhľadom na tovarovú skladbu a objemy prekládky v prístavoch základnej siete TEN-T v Slovenskej republike, t.j. voverejnom prístave Bratislava a vo verejnom prístave Komárno, a to jej jednotlivých častí (i) technickej štúdie; (ii) CBA;(iii) zámeru EIA a zabezpečenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie; (2) vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie - Monitorovacieho systému prístavov, ktorej cieľom je navrhnutie optimálneho Monitorovaciehosystému prístavov základnej siete TEN-T s využitím už existujúcich informačných systémov (napr. Riečny informačnýsystém - RIS a iné); technicko-ekonomická štúdia sa spracuje pre celé územie prístavov základnej siete TEN-T vSlovenskej republike, t.j. vo verejnom prístave Bratislava a vo verejnom prístave Komárno, a to jej jednotlivých častí (i)technickej štúdie; (ii) CBA; (iii) zámeru EIA a zabezpečenia procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Technická univerzita vo Zvolene
Nákup hardvéru IKT   
Predmetom zákazky je dodávka hardvéru informačno-komunikačných technológií (IKT) notebookov, tabletov, osobnýchpočítačov, pracovných staníc, monitorov, tlačiarní, multifunkčných zariadení, skenerov, plotrov, dataprojektorov,externých diskov, napájacích zdrojov, interných diskov, modulov operačnej pamäte, grafických kariet, displejov,diskových polí, serverov, sieťových prvkov a záložných zdrojov UPS vrátane súvisiacich služieb t. j. dopravy na miestododania a služieb súvisiacich s poskytovaním záručného servisu a vrátane zberu a odvozu elektronického odpadurovnakého charakteru, ako je predmet zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Slovenský hydrometeorologický ústav
Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ vo vybraných objektoch Štátnej monitorovacej siete na Slovensku   
Predmetom zákazky je vykonanie predpokladaného počtu 730 odberov vzoriek podzemných vôd inertným čerpadlomročne a meraní terénnych parametrov in situ z 346 objektov ročne (hladina podzemnej vody, hĺbka sondy, teplota vody,teplota vzduchu, pH, vodivosť, obsah rozpusteného kyslíka, percento nasýtenia kyslíkom, oxidačno-redukčný potenciál,určenie senzorických vlastností vody farba, pach, sediment, titračné stanovenia KNK-4.5 a ZNK-8.3) vo viacúrovňovýchpiezometrických vrtoch (max hĺbka sondy 90m) na území Žitného ostrova, vo vybraných objektoch na Slovensku a vobjektoch sledovania dusíkatých látok zraniteľných oblastí Slovenska V programe monitorovania sú na odbery a terénnestanovenia vzoriek podzemných vôd viazané na analytické stanovenia odobraných vzoriek vykonávané akreditovanýmigeoanalytickými laboratóriami ŠGÚDŠ Spišská Nová Ves. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Environmentálne služby  >  Sledovanie a monitorovanie znečistenia a sanácia
Spojená škola
MODERNIZÁCIA STROJOVÉHO PARKU STROJÁRSKYCH PROFESIÍ   
Časť č.1 Zváracie stroje a) Zváračky 1 1ks b) Zváračky 2 1ks c) Zváračky 3 3ks d) Simulátor zvárania 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1a, 2b, 2c a 2d).  Časť č.2 Produkčné CNC stroje a) CNC sústruh s príslušenstvom 1ks b) CNC fréza s príslušenstvom 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2a a 2.2b).  Časť č.3 Školské CNC stroje a) Školský CNC sústruh s príslušenstvom 3ks b) Školská CNC fréza s príslušenstvom 3ks c) Softvér - multilicencia sústruh 1ks d) Softvér - multilicencia fréza 1ks e) Softvér - multilicencia 3 1ks  1/7 f) Riadiaci počítač pre programovanie CNC strojov s monitorom 11ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3a; 2.3b; 2.3c; 2.3d; 2.3e; 2.3f).  Časť č.4 Klasické obrábacie stroje/vŕtanie a brúsenie a) Vŕtacie zariadenie 1ks b) Brúska s príslušenstvom 1 1ks c) Brúska s príslušenstvom 2 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.4a; 2.4b; 2.4c).  Časť č.5 Klasické obrábacie stroje/sústruženie a frézovanie a) Sústruh s pracovným panelom 2ks b) Fréza s pracovným panelom 2ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.5a a 2.5b).  Časť č.6 Manuálne obrábacie stroje a) Ručná ohýbačka 1ks b) Zakružovačka plechov 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.6a a 2.6b).  Časť č.7 Meracie prístroje a) 3D merací prístroj 1ks b) Drsnomer 1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.7a a 2.7b).  Časť č.8 Výukové moduly pre elektroniku 1 súbor Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.8).
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Teplo GGE s. r. o.
Dodávka hardware a software pre projekt Rekonštrukcia rozvodov TH Želiezovce, centralizácia tepla na kotolňu Mierová 51 napojenie nových odberateľov tepla   
Dodávka, inštalácia a parametrizácia hardvérového a softvérového vybavenia pre tepelno-energetický dispečerskýsystém. Hlavné vlastnosti  zber dát v reálnom čase, spracovanie a komplexná validácia údajov diaľkové dispečerské riadenie a monitorovanie detailne graficky vizualizovaná technológia OST, PK energetické bilancie a vyhodnocovanie sledovanie a upozorňovanie pri nedodržaní nastavených limitov  konfigurácia systému v reálnom čase škálovateľná architektúra s možnosťou tvorby vlastných aplikačných schém, reportov prístup k údajom cez internet s optimalizáciou pre mobilné zariadenia  Presná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách.  Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na dva logické celky  Logický celok č.1 hardware  Logický celok č. 2 Zabezpečenie implementácie a konfigurácie diaľkového riadenia a monitorovania OST, prenosu údajovvrátane začlenenia do centrálneho dispečerského systému    Uchádzač musí predložiť ponuku na každý logický celok zvlášť. Uchádzač nemusí predložiť ponuku na oba logické celky.  1/4  Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v excelových dokumentoch ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.    Pokiaľ sú v zákazke pomenovaní konkrétni výrobcovia produktov pripúšťame a akceptujeme ekvivalenty iného výrobcu,výrobného postupu, značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Teplo GGE s. r. o.
Dodávka hardware a software pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet, Považská Bystrica   
Implementácia diaľkového riadenia a monitorovania OST a rozšírenie tepelno-energetického dispečerského systémuTEDIS V rámci projektu rekonštrukcie rozvodov tepla a osadenie nových kompaktných odovzdávacích staníc (OST) na okruhuEG5, EG6 a EG7 je potrebné zabezpečiť komunikáciu riadiacich systémov jednotlivých OST vrátane možnosti diaľkovéhoriadenia a monitorovania z dispečerského systému TEDIS. Riešenia zahrňuje aj zber údajov z meračov tepla,spracovanie a vyhodnotenie jednotlivých údajov, použitie pre operatívne riadenie OST a tepelnej sústavy a prípravupodkladov a prepojenie s fakturačným systémom investora. Uvedené rozšírenie je neoddeliteľnou súčasťou projektu prezabezpečenie efektívne a optimálnej prevádzky rozvodnej tepelnej siete a vysoko kvalitnej a bezpečnej prevádzky OSTpre prípravu teplej vody a vykurovania.  Presná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v súťažných podkladoch a ich prílohách.  Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na dva logické celky  Logický celok č.1 hardware  Logický celok č. 2 Zabezpečenie implementácie a konfigurácie diaľkového  riadenia a monitorovania OST vrátane zahrnutia údajov do jednotlivých  aplikačných modulov systému TEDIS, rozšírenie dispečerského systému  o nové objekty, zaradenie do existujúcej redundantnej verzie systému.   Uchádzač musí predložiť ponuku na každý logický celok zvlášť. Uchádzač nemusí predložiť ponuku na oba logické celky. 1/4
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Nemocnica svätého Michala, a.s.
Komplexná dodávka endoskopickej techniky a vybavenia   
Predmetom zákazky je dodávka endoskopickej techniky a vybavenia v členení Por.č./Endoskopická technika a vybavenie/Množstvo - MJ (ks) 1/Endoskopický procesor/4 2/Svetelný zdroj/4 3/Preplachová pumpa/1 4/Monitor medicínsky 24/4 5/Monitor medicínsky 27"/1 6/Monitor medicínsky 31"/1 7/Endoskopický ultrazvukový procesor/1 8/Ovládacia pumpa pre dvojbalónovú enteroskopu/1 9/Insufátor/2 10/Odsávačka/3 11/Videogastroskop/4 12/Videogastroskop zoomovací/1 13/Videogastroskop tenký/1 14/Videogastroskop terapeutický/1 15/Videokolonoskop/3 16/Videokolonoskop zoomovací/1 17/Videokolonoskop pediatrický/1 18/Videogastroskop nižšej triedy/1 19/Videokolonoskop nižšej triedy/1 20/Videoduodenoskop/2 21/Videoenteroskop/2 22/Videogastroskop ultrazvukový lineárny/1 23/Videogastroskop ultrazvukový radiálny/1  1/3 24/Záznamové zariadenie pre archiváciu videa v HD rozlíšení/1 25/Vozík na prepravu endoskopov/1 26/Dezinfektor/2 Popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 4 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultná nemocnica Trenčín
Monitorovacia zdravotnícka technika   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka Monitor vitálnych funkcií, EKG,RR,NIBP,SPO2,T, s displejom min. 17" Monitor vitálnych funkcií, EKG,RR,NIBP,SPO2,T,IP,CO2,ICP,CPP s displejom min. 17" Transportný monitor vitálnych funkcií Monitor srdcového výdaja / hemodynamiky pre OAIM Centrála monitorovacieho systému Monitor vitálnych funkcií (EKG,resp.,NiBP,TT,pulzoxymetria) Transportný monitor vitálnych funkcií Monitor vitálnych funkcií (EKG,resp.,NiBP,TT,pulzoxymetria) Pacientsky monitor EKG,oxymeter, NIBP,TT, IBP Pacientský monitor
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Upgrade a servis systému podpory a riadenia IZS - CoordCom   
 V roku 2013 pristúpilo MV SR k realizácii projektu Elektronické služby MV SR na úseku policajného zboru, ktorý prisvojej realizácii zasiahol aj do systému Podpory príjmu a spracovania tiesňových volaní CoordCom. Vzhľadom nadôležitosť systému a jeho zapojenie do menovaného projektu je potrebné upgradnúť systém do najvyššej verzie, ktoráv súčasnosti je na trhu dostupná. Samotné licencie systému nie sú predmetom obstarania. S prípravnými prácami boli identifikované aj potreby realizácie nevyhnutných prác, ktoré umožnia realizáciu samotnéhoupgrade. Jedná sa o integráciu siete SITNO do nového prostredia, prípravu konfigurácie HW a zabezpečenie antivírovejochrany (potrebné licencie Antivírus Symantec). Pre správne nastavenie monitoringu a reportingu je tiež potrebnédokúpenie licencií systému Crystal Report, ktoré už v systéme implementované sú.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
GRISSP, j.s.a.
Vývoj a implementácia inovatívnych produktov pre podporu rozhodovania v reálnom čase   
Predmetom zákazky je dodávka komplexnej analytickej platformy, ktorá uľahčí výrobným podnikom sledovať online informácie výrobných procesov, alebo senzorických sietí. Systém poskytuje možnosti napojenia na senzorické siete, získavať z nich dáta, definovať elementárne postupy spracovania dát, a ich orchestráciu do zložitejších analytických pohľadov a reportov. Celé analytické riešenie je možno centrálne monitorovať, diagnostikovať a konfigurovať. Získané dáta a informácie (datasety) je možné distribuovať a zdieľať cez výstupné integračné rozhrania.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Hodnotenie vývoja území s vysokou prírodnou hodnotou na poľnohospodárskej pôde   
Predmetom zákazky je monitorovanie a hodnotenie vybraných kvalitatívnych ukazovateľov na úrovni opatrení a jednotlivých operácii podľa konkrétnej priority PRV SR 2014-2020. Oblasti zamerania monitorovania a hodnotenia sú územia vysokej prírodnej hodnoty (HNV). HNV sú územia s vysokým zastúpením druhov a biotopov, ktoré sú významné z hľadiska ich ochrany na európskej úrovni. Predmetom monitorovania a hodnotenia sú nasledovné typy HNV -HNV Typ 1 - P4A - poľnohospodárska pôda s vysokým podielom poloprírodnej vegetácie (Biotopy prírodných a poloprírodných trávnych porastov). -HNV Typ 2 - P4A Poľnohospodárska mozaiková krajina s nízkou intenzitou poľnohospodárstva a s prírodnými a štruktúrnymi prvkami (Historické štruktúry poľnohospodárskej krajiny - HŠPK) Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v kapitole C súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Spracovanie údajov
Úrad vlády Slovenskej republiky
Nákup informačnej techniky a softvéru na správu a ochranu koncových staníc   
Predmetom zákazky je zabezpečenie potrieb verejného obstarávateľa v oblasti informačno-komunikačnej techniky, t.j. nákup novovyrobených, doteraz nepoužívaných osobných počítačov, prenosných počítačov, dokovacích staníc k notebooku, LCD monitorov, farebných a čiernobielych tlačiarní, multifunkčných zariadení, USB klávesníc, tabletov, projektorov, softvérov na vyhodnocovanie škodlivosti neznámych súborov a softvérov na ochranu koncových staníc, poskytnutie inštalácie, záručného a pozáručného servisu výpočtovej techniky a poskytovania súvisiacich služieb.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Centrum vedecko-technických informácií SR
Informačno-komunikačné technológie (IKT) a spotrebný materiál   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS budú dodávky najmä osobných počítačov, monitorov, notebookov, tlačiarní, pamäťových médií, archivačných zariadení, rôznych počítačových vybavení, časti a príslušenstvo počítačov a spotrebnýmateriál k nim, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny 30200000-1Počítačové zariadenia a spotrebný materiál.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie