Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 29 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
SAD Prievidza, a.s.
Dodávka ekologických autobusov do prímestskej dopravy   
Dodávka ekologických nízkopodlažných autobusov do prímestskej dopravy v počte 6ks.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Technické služby mesta Trebišova
Nákup autobusu formou finančného lízingu   
Predmetom zákazky je nákup autobusu na finančný lízing. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Technické služby mesta Trebišova
Nákup autobusu formou finančného lízingu   
Predmetom zákazky je nákup autobusu na finančný lízing. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Autobusy   
Autobusy určené na medzinárodnú, vnútroštátnu a medzimestskú prepravu
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
ARRIVA NITRA a.s.
Nákup autobusov pre ARRIVA a zabezpečenie ďalších služieb súvisiacich so servisom autobusov   
Predmetom zákazky je uzatvorenie rámcových dohôd na dodávku autobusov špecifikovaných v prílohe č. 9 súťažnýchpodkladov a zabezpečenie ďalších služieb súvisiacich so servisom autobusov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky jeuvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Autobusy   
Autobusy určené na medzinárodnú, vnútroštátnu a medzimestskú prepravu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s.   
Predmetom zákazky je dodávka mestských celonízkopodlažných autobusov. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti. V oboch častiach predmetu zákazky musí autobus spĺňať k momentu odovzdania/prevzatia obstarávaného tovaru všetkyvšeobecne záväzné právne predpisy pre motorové vozidlá v prevádzke na pozemných komunikáciách, najmä Zákon č.725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejnéhozdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmene neskorších predpisov Vyhláška č. 578/2006 Z.z. MDPT SR,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzkyvozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov Vyhláška č. 464/2009 Z.z. MDPT SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke napozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, Nariadenie č. 349/2009 Z.z. o najväčších prípustnýchrozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalšíchtechnických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel ajazdných súprav v znení neskorších predpisov. Vozidlo musí mať pri dodaní potvrdenie o schválení na prevádzku vpremávke na pozemných komunikáciách. Všetky autobusy musia byť zhodné, použité komponenty a agregáty identické,použiteľné bez prispôsobovania a nastavovania, medzi vozidlami ľubovoľne  zameniteľné. V prípade, keď všeobecne záväzný právny predpis vyžaduje prísnejšie požiadavky na zhotovenie autobusu,ako sú tie, ktoré sú uvedené v týchto súťažných podkladoch, platia požiadavky tohto všeobecne záväzného predpisupred požiadavkami týchto súťažných podkladov. Časť č. 1. Mestský celonízkopodlažný trojnápravový autobus dĺžky 18 metrov Časť č. 2. Mestský celonízkopodlažný dvojnápravový autobus dĺžky 12 metrov
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Rámcová dohoda na nákup autobusov s dieselovým pohonom   
Predmetom zákazky je uzavretie Rámcovej dohody, platnej 48 mesiacov, na nákup 5 ks nových nízkopodlažných ,štandardných dvoj nápravových mestských autobusov a 10ks nových nízkopodlažných kĺbových troj nápravovýchmestských autobusov vrátane riadiacich, kamerových , informačných , komunikačných a tarifných systémov, ktoré súkompetne schválené na pozemných komunikáciách. Vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažnýchpodmienkach.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodanie diaľkového autobusu na hromadnú prepravu osôb   
Dodanie diaľkového autobusu na hromadnú prepravu osôb - Počet jazdených 1000 km - Rok výroby 2018 - Vybavení audio-video s obrazovkami 19 16/9 (elektricky výklopné), - Kamera pre sledovanie priestoru za vozidlom pri cúvaní, - Chladnička, - Robotizovaná prevodovka, - Systém LDWS (systém upozorňujúci na nechcené opustenie jazdného pruhu), - Adaptabilní tempomat - Nezávislé kúrenie - Miesta na sedenie min. 47 Podrobnejšie v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť
LNG autobusy   
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovenýchpodmienok v týchto súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie 15 ks nových nízkopodlažných(dvojnápravových) LNG autobusov v zmysle priloženej technickej špecifikácie. V rámci plnenia zákazky bude vykonávaťtechnologické zdokonaľovanie prevádzky LNG autobusov v zmysle priloženej technickej špecifikácie po dobu 30mesiacov od dodania posledného nového LNG autobusu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Dodanie diaľkového autobusu na hromadnú prepravu osôb   
Dodanie diaľkového autobusu na hromadnú prepravu osôb  - Počet jazdených 1000 km - Rok výroby 2018 - Vybavení audio-video s obrazovkami 19 16/9 (elektricky výklopné), - Kamera pre sledovanie priestoru za vozidlom pri cúvaní, - Chladnička, - Robotizovaná prevodovka, - Systém LDWS (systém upozorňujúci na nechcené opustenie jazdného pruhu), - Adaptabilní tempomat - Nezávislé kúrenie - Miesta na sedenie min. 47 Podrobnejšie v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Autobusy   
Autobusy určené na medzinárodnú, vnútroštátnu a medzimestskú prepravu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Nákup vysokoenviromentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s.   
Predmetom zákazky je dodávka mestských celonízkopodlažných autobusov. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti. V oboch častiach predmetu zákazky musí autobus spĺňať k momentu odovzdania/prevzatia obstarávaného tovaru všetkyvšeobecne záväzné právne predpisy pre motorové vozidlá v prevádzke na pozemných komunikáciách, najmä Zákon č.725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejnéhozdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmene neskorších predpisov Vyhláška č. 578/2006 Z.z. MDPT SR,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzkyvozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov Vyhláška č. 464/2009 Z.z. MDPT SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke napozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, Nariadenie č. 349/2009 Z.z. o najväčších prípustnýchrozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalšíchtechnických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel ajazdných súprav v znení neskorších predpisov. Vozidlo musí mať pri dodaní potvrdenie o schválení na prevádzku vpremávke na pozemných komunikáciách. Všetky autobusy musia byť zhodné, použité komponenty a agregáty identické,použiteľné bez prispôsobovania a nastavovania, medzi vozidlami ľubovoľne zameniteľné. V prípade, keď všeobecne záväzný právny predpis vyžaduje prísnejšie požiadavky na zhotovenie autobusu,ako sú tie, ktoré sú uvedené v týchto súťažných podkladoch, platia požiadavky tohto všeobecne záväzného predpisupred požiadavkami týchto súťažných podkladov. Časť č. 1. Mestský celonízkopodlažný trojnápravový autobus dĺžky 18 metrov Časť č. 2. Mestský celonízkopodlažný dvojnápravový autobus dĺžky 12 metrov
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nákup elektrobusov pre Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť   
Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnomgramatickom tvare) civilná zákazka na dodanie tovaru. Predmetom zákazky je uzavretie Zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude vyrobenie a dodanie 2 ks nových nízkopodlažných (dvojnápravových) autobusov na elektrický pohon s celkovou obsaditeľnosťou min. 40 cestujúcich a dĺžkou max. 9 metrov vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov a vyrobenie a dodanie 16 ks nových nízkopodlažných (dvojnápravových) autobusov s elektrickým pohonom s celkovou obsaditeľnosťou min. 80 cestujúcich adĺžkou max. 12,2 metra vrátane riadiacich, kamerových, informačných a tarifných systémov (ďalej len jednotlivo elektrobus alebo aj vozidlo a spoločne elektrobusy alebo aj vozidlá). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti A.2 Kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia; B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania; B.2 Opis predmetu zákazky; B.3 Technické podmienky dodania súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.
Nákup autobusov s dieselovým pohonom   
Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude dodanie 14 kusov nových, mestských, celonízkopodlažných, dvojnápravových autobusov dĺžky 12 metrov s dieselovým pohonom. Autobusy budú dodané vrátane riadiacich, kamerových, informačných, komunikačných a tarifných systémov a budú kompletne schválené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie