Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 72 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb 2   
Dodanie nákladného terénneho automobilu - vozidlo určené na prepravu osôb, materiálu a špeciálnych zástavieb. Prevádzkovateľné po verejných komunikáciách a v teréne s možnosťou ťahania prívesov. Vozidlo musí byť typovo schválené na území SR, musí spĺňať požiadavky v súlade splatnou legislatívou EU. Na podvozok je možné montovať rôzne účelové nadstavby. Vozidlo musí byť schopné flexibilného nasadenia na vlastnom území a v rámci operácií NATO,EU a OSN. Na vyžiadanie musí vozidlo spĺňať podmienky na prepravu nebezpečných vecí v súlade s normou ADR EX II.Žiadny komponent vozidla nesmie obsahovať azbest. Základné skrutkové spojenia vo vozidle sú požadované smetrickým závitom. Podrobnejšie v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Verejnoprospešné služby Stupava
KÚPA VOZIDLA S TELESKOPICKOU PLOŠINOU   
Názov predmetu zákazky Kúpa vozidla s teleskopickou plošinou. Druh zákazky je v súlade s § 3 ods. 2 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazkana dodanie tovaru.  Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorená kúpna zmluva s jedným (úspešným) uchádzačom.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Veľkokapacitná cisternová automobilová striekačka na hasenie lesných požiarov s usporiadaním náprav 10x10   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky Veľkokapacitnej cisternovej automobilovej striekačky na hasenie lesných požiarov s usporiadaním náprav 10x10.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb 2   
Dodanie nákladného terénneho automobilu - vozidlo určené na prepravu osôb, materiálu a špeciálnych zástavieb. Prevádzkovateľné po verejných komunikáciách a v teréne s možnosťou ťahania prívesov. Vozidlo musí byť typovo schválené na území SR, musí spĺňať požiadavky v súlade splatnou legislatívou EU. Na podvozok je možné montovať rôzne účelové nadstavby. Vozidlo musí byť schopné flexibilného nasadenia na vlastnom území a v rámci operácií NATO,EU a OSN. Na vyžiadanie musí vozidlo spĺňať podmienky na prepravu nebezpečných vecí v súlade s normou ADR EX II. Žiadny komponent vozidla nesmie obsahovať azbest. Základné skrutkové spojenia vo vozidle sú požadované s metrickým závitom. Podrobnejšie v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb   
Dodanie nákladného terénneho automobilu - vozidlo určené na prepravu osôb, materiálu a špeciálnych zástavieb. Prevádzkovateľné po verejných komunikáciách a v teréne s možnosťou ťahania prívesov. Vozidlo musí byť typovo schválené na území SR, musí spĺňať požiadavky v súlade splatnou legislatívou EU. Na podvozok je možné montovať rôzne účelové nadstavby. Vozidlo musí byť schopné flexibilného nasadenia na vlastnom území a v rámci operácií NATO,EU a OSN. Na vyžiadanie musí vozidlo spĺňať podmienky na prepravu nebezpečných vecí v súlade s normou ADR EX II.Žiadny komponent vozidla nesmie obsahovať azbest. Základné skrutkové spojenia vo vozidle sú požadované smetrickým závitom. Podrobnejšie v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb   
Dodanie nákladného terénneho automobilu - vozidlo určené na prepravu osôb, materiálu a špeciálnych zástavieb.Prevádzkovateľné po verejných komunikáciách a v teréne s možnosťou ťahania prívesov. Vozidlo musí byť typovoschválené na území SR, musí spĺňať požiadavky v súlade splatnou legislatívou EU. Na podvozok je možné montovaťrôzne účelové nadstavby. Vozidlo musí byť schopné flexibilného nasadenia na vlastnom území a v rámci operácií NATO,EU a OSN. Na vyžiadanie musí vozidlo spĺňať podmienky na prepravu nebezpečných vecí v súlade s normou ADR EX II.Žiadny komponent vozidla nesmie obsahovať azbest. Základné skrutkové spojenia vo vozidle sú požadované smetrickým závitom.   Podrobnejšie v súťažných podkladoch B.1 Opis predmetu zákazky a B.2 Spôsob určenia ceny.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Slovenská pošta, a.s.
Nákladné motorové vozidlá   
Predmetom je nákup nových nákladných motorových vozidiel kategórií N2, N3 a O4 vrátane pravidelných servisných prehliadok a zákonom vyžadovaných legislatívnych periodických kontrol - čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohodyza II.Q. 2019 (zmluva č. 456/2016).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka ťahačov návesov s usporiadaním náprav 6x4   
Hlavným predpokladaným využitím ťahača návesov s usporiadaním náprav 6x4 bude ťahanie návesov na prepravu ISOkontajnerov 1C a 1CC a podvalníkových návesov na prepravu kolesovej a pásovej techniky Hasičského a záchrannéhozboru. Samostatným využitím ťahača 6x4 bude ťahanie materiálu a techniky prislúchajúcej modulu ETC Dočasnýnúdzový tábor, zriadeného v štruktúre Hasičského a záchranného zboru.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nákup podvozkov pre EPJ 671, PushPull a DMJ 861   
Predmetom zákazky bol nákup podvozkov pre potreby obstarávateľa. Predmet bol rozdelený na tri časti 1.časť Nákup podvozkov pre elektrickú poschodovú jednotku 671, 2. časť Nákup podvozkov pre Push Pull, 3. časťNákup podvozkov pre diesel motorovú jednotku 861. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bola uvedená v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Terénne automobily Pick-up 4x4   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových terénnych automobilov Pick-up 4x4 vrátane technických dokladov a povinného príslušenstva vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min. 5 l paliva.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Slovenská pošta, a.s.
Nákladné motorové vozidlá   
Predmetom je nákup nových nákladných motorových vozidiel kategórií N2, N3 a O4 vrátane pravidelných servisných prehliadok a zákonom vyžadovaných legislatívnych periodických kontrol - čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohodyza I.Q. 2019.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Verejnoprospešné služby Stupava
KÚPA VOZIDLA S TELESKOPICKOU PLOŠINOU   
Názov predmetu zákazky Kúpa vozidla s teleskopickou plošinou. Druh zákazky je v súlade s § 3 ods. 2 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákazkana dodanie tovaru.  Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorená kúpna zmluva s jedným (úspešným) uchádzačom.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Podvozky na odvoz dreva   
Predmetom zákazky je dodávka podvozkov na odvoz dreva.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Slovenská pošta, a.s.
Nákladné motorové vozidlá   
Predmetom je nákup nových nákladných motorových vozidiel kategórií N2, N3 a O4 vrátane pravidelných servisných prehliadok a zákonom vyžadovaných legislatívnych periodických kontrol - čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohodyza IV.Q. 2018
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
EKOL - recyklačné systémy, s.r.o.
Obstaranie cisternového vozidla pre zber a zhodnocovanie odpadových olejov   
Predmetom zákazky je obstaranie cisternového vozidla pre zber a zhodnocovanie odpadových olejov pre projekt,,Podpora prevádzkovania zariadenia na zhodnocovanie odpadových olejov spoločnosti EKOL recyklačné systémy, s.r.o.Prešov verejného obstarávateľa podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní. Cisternové vozidlo bude predmetom žiadostio nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy s kódom č. OPKZP-PO1-SC111-2016-15.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie