Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 683 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Teleskopický nakladač   
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na zabezpečenie prác rôzneho druhu, t. j. teleskpických nakladačovs príslušenstvom v množstve 3 ks vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
Technické vybavenie pre údržbu cestnej infraštruktúry - nákladné vozidlá s príslušenstvom a výmennými nadstavbami   
Predmetom zákazky je dodávka nákladných vozidiel s príslušenstvom a výmennými nadstavbami. Podrobný opis,množstvá a parametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Hlavné mesto SR Bratislava
Obstaranie viacúčelového stroja s príslušenstvom na údržbu komunikácií – 3 ks   
Obstaranie troch viacúčelových strojov s príslušenstvom nadstavbami (nadstavba na mokré umývanie s odsávaním,agresívna kefa na odstránenie buriny, čelná odmetacia valcová kefa, sypač vozoviek, čelná variabilná snehová radlica)na údržbu komunikácií.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
Dodávkové automobily do 3,5 tony   
Predmetom zákazky je dodávka nových dodávkových automobilov do 3,5 tony. Podrobný opis, množstvá a parametrepredmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Úžitkové automobily   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových úžitkových automobilov vrátane colných a daňových poplatkov aďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravyna miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu vozidla, servisného zošita sozáručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy,kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min 5 lpaliva.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Osobné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky bolo dodanie 10 ks mikrobusov s obsaditeľnosťou 8+1 (segment H4 - MPV veľké podľakategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR), 15 ks osobných motorových vozidiel kombi nižšej strednej triedy(segment C, prípadne CD podľa kategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR) a 1 ks osobné motorové vozidloSUV (segment G1 podľa kategorizácie Združenia automobilového priemyslu SR), vrátane servisných prehliadok počaszáruky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Správa mestskej zelene v Košiciach
Mobilná teleskopická pracovná plošina na podvozku 4x4 s pracovnou výškou 20 m   
Mobilná teleskopická pracovná plošina na podvozku 4x4 s pracovnou výškou 20 m bude slúžiť na zabezpečenie orezov,výrubov, ale aj pri zabezpečovaní rôznych akcií na území mesta Košice so sťaženým prístupom so schopnosťoupohybovať sa v náročnejšom teréne, v ktorom je potrebný pohon 4x4. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Žilinský samosprávny kraj
Dodávka vozidiel na údržbu ciest a snehových pluhov pre SC ŽSK   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru 5 ks nových univerzálnych sypačov podvozky + radlice + nadstavby preSprávu ciest Žilinského samosprávneho kraja. Jedná sa o nákup nových nákladných automobilov vozidiel určených naúdržbu ciest s príslušenstvom v kategórií N3.  Dodaný tovar musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám a požiadavkám pre prihlásenie vozidiel vSR na premávku na pozemných komunikáciách a získanie povolenia na prevádzku a poistenie.   Vozidlá na údržbu ciest s príslušenstvom budú mať nasledovnú technologickú zostavu 5 ks technologických zostávpozostávajúcich z podvozka nákladného automobilu pohon 4x4 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovnýchnadstavieb a to nadstavby sypača na posyp chemickým a inertným materiálom alebo zmiešaným posypovýmmateriálom v zime a v lete na vysprávky ciest obaľovanou zmesou a snehovej radlice. Uchádzač odskúša funkčnosťpredmetu zákazky v areáli príslušného závodu verejného obstarávateľa.  Súčasťou predmetu zákazky sú aj náklady na poskytnutie/zabezpečenie služieb ako zaškolenie obsluhy na miestedodania jednotlivých vozidiel, dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zákazky, jedná sa o odovzdávajúcia preberací protokol, záznam zaškolenia obsluhy, servisná knižka, návod na obsluhu a údržbu, katalóg náhradnýchdielov, záručný list, osvedčenia o evidencii časť II. pre podvozky, technické osvedčenia pre nadstavby a ostatnúdokumentáciu potrebnú v čase odovzdania predmetu zákazky na zápis do osvedčenia o evidencii - časť II, a to zmysle 1/5 platnej legislatívy, najmä zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplneníniektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov, v deň dodania alebo v termíne určenom verejným obstarávateľom, náklady týkajúce saprepravných služieb na miesto dodania obstarávaných vozidiel, náklady súvisiace s odskúšaním funkčnosti sypačov vareáloch príslušných závodov a uchádzač zároveň zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnenímpredmetu zákazky.   Uchádzač bude teda povinný zakalkulovať náklady na tovar a ostatné požadované prídavné služby do svojej cenovejponuky.  Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.  Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a vzhľadom na špecifickosťpredmetu zákazky rozhodol uskutočniť prípravné trhové konzultácie (ďalej len PTK). Cieľom uskutočnených trhovýchkonzultácií bolo najmä poskytnutie súčinnosti spoločností, ktoré majú v predmete podnikania predaj sypačov v rozsahutechnologických zostáv pozostávajúcich z motorových podvozkov ako nosičov sypacích nadstávb a iných prídavnýchzariadení, vrátane ich kompletizácie a zabezpečenia ich homologizácie v zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č.106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri definovanínediskriminačných technických špecifikácií predmetu zákazky, resp. iných požiadaviek na predmet zákazky a pristanovení predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len PHZ).    Zámer uskutočniť PTK verejný obstarávateľ zverejnil v E.V. č. 2020/S 027-060854 dňa 07.02.2020 a vo VVO č. 35/2020zo dňa 10.02.2020 pod zn. 9281-POT. Zároveň po zverejnení oznámenia sprístupnil všetky informácie týkajúce sa PTKna https//www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425033
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Nákup služobných motorových vozidiel.   
Predmetom zákazky je dodanie 23 kusov nových služobných motorových vozidiel.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Hlavné mesto SR Bratislava
Prípravné trhové konzultácie: Obstaranie nákladných automobilov s príslušenstvom (nadstavby), multifunkčných nosičov nadstavieb, multifunkčného pracovného stroja a zametacieho vozidla   
Predmetom plánovaných zákaziek bude obstaranie techniky pre Komunálny podnik, konkrétne pôjde o nákladnéautomobily s príslušenstvom (nadstavby), multifunkčné nosiče nadstavieb, multifunkčný pracovný stroj (univerzálnynosič náradia) a zametacie vozidlo.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Žilinský samosprávny kraj
Univerzálne traktorové nosiče s komunálnym vybavením vrátane prídavných zariadení (nové)   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru 6 ks nových univerzálnych traktorových nosičov s komunálnymvybavením; 6 ks nových medzinápravových kosačkových ramien jedná sa o prídavné zariadenia na univerzálnytraktorový nosič a 3 ks nových čelných nakladačov.   Dodaný tovar musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám a požiadavkám pre prihlásenie traktorov aprídavného zariadenia v SR na premávku na pozemných komunikáciách a získanie povolenia na prevádzku a poistenie.   Súčasťou predmetu zákazky sú aj náklady na poskytnutie/zabezpečenie služieb ako zaškolenie obsluhy na miestedodania jednotlivých vozidiel, dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zákazky, jedná sa o odovzdávajúcia preberací protokol, záznam zaškolenia obsluhy, servisná knižka, návod na obsluhu a údržbu, katalóg náhradnýchdielov, záručný list, osvedčenia o evidencii časť II. pre podvozky, technické osvedčenia pre nadstavby a ostatnúdokumentáciu potrebnú v čase odovzdania predmetu zákazky na zápis do osvedčenia o evidencii - časť II, a to zmysleplatnej legislatívy, najmä zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplneníniektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov, v deň dodania alebo v termíne určenom verejným obstarávateľom, náklady na *tri servisnéprehliadky vrátane výkonov na údržbe vozidla, ktoré sú súčasťou servisných prehliadok určených výrobcom, nákladytýkajúce sa prepravných služieb na miesto dodania obstarávaných vozidiel, náklady súvisiace s odskúšaním funkčnostinosičov v areáloch príslušných závodov a uchádzač zároveň zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s 1/5 plnením predmetu zákazky.   *Záručný servis musí zahŕňať všetky servisné náklady na servisné úkony a prehliadky predpísané výrobcom na predmetkúpy vrátane ceny práce a materiálu, s ktorého dodaním, alebo nahradením výrobca s istotou počíta pri vymedzenomtype servisnej prehliadky. (Detailný rozsah prác a úkonov bude uchádzač definovať v Prílohe Zmluvy a uchádzač houvedie vo svojej ponuke). Náklady na jednotlivé záručné servisy budú zohľadňovať aj náklady na prepravné/dopravnéservisného technika na miesto realizácie servisných služieb (v prípade výkonu v mieste sídla jednotlivých závodov).Jednotlivé závody poskytnú primerané priestory pre výkon servisných služieb.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Technika na dočasné premostenie   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie techniky slúžiacej na rýchle premostenie suchých a vodných prekážokprostredníctvom mostových dielov - mostných polí, tzv. mostoviek (oceľový most nožnicového typu) a nákladnéhomostného automobilu ako nosiča mostovky. Automobil ako mobilný mostný prostriedok zabezpečuje dovezenie,manipuláciu s mostovkami, ich položenie a spätné naloženie. V rámci predmetnej techniky požadujeme nákladnéautomobily - nosiče mostoviek, t. j. vozidlá dodávané spolu s 1 ks mostného poľa s hydraulickou podperou, samostatnémostné polia s hydraulickou podperou, samostatné mostné polia bez hydraulickej podpery a samostatné hydraulicképodpery. Technika bude určená pre ochraňovateľov mobilizačných rezerv v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR na plnenieopatrení hospodárskej mobilizácie určených subjektov hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie, mimoriadnejsituácie a III. stupňa povodňovej aktivity.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Špeciálne nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu   
Predmetom zákazky je dodanie 4 nových (nepoužívaných) špeciálnych nákladných automobilov so špeciálnyminadstavbami na letnú a zimnú údržbu pre Správu ciest Košického samosprávneho kraja.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Univerzálny dokončovací stroj - 2   
Predmetom zákazky je nákup 4 kusov samohybného univerzálneho dokončovacieho stroja na automobilovom podvozkus pohonom 6x6. Stroj je určený na  -zemné práce s použitím rôznych nástrojov a prídavných zariadení -vytváranie protipožiarnych pásov a priekop pri lesných požiaroch -uvoľňovanie ľadových naplavenín a rozbíjanie ľadových krýh -prerážanie stien a striech objektov horiacich objektov -búranie objektov zasiahnutých požiarom -uvoľňovanie a prehlbovanie korýt riek počas povodní
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
SAD Prešov, a.s.
Nákup nízkopodlažných autobusov prímestskej autobusovej dopravy   
Predmetom zákazky je dodávka nízkopodlažných autobusov prímestskej autobusovej dopravy. Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti. V oboch častiach predmetu zákazky musí autobus spĺňať k momentu odovzdania/prevzatia obstarávaného tovaru všetkyvšeobecne záväzné právne predpisy pre motorové vozidlá v prevádzke na pozemných komunikáciách, najmä Zákon č.725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejnéhozdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmene neskorších predpisov Vyhláška č. 578/2006 Z. z. MDPT SR,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzkyvozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov Vyhláška č. 464/2009 Z. z. MDPT SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke napozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, Nariadenie č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustnýchrozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalšíchtechnických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel ajazdných súprav v znení neskorších predpisov. Vozidlo musí mať pri dodaní potvrdenie o schválení na prevádzku vpremávke na pozemných komunikáciách. Všetky autobusy musia byť zhodné, použité komponenty a agregáty identické,použiteľné bez prispôsobovania a nastavovania, medzi vozidlami ľubovoľne zameniteľné. V prípade, keď všeobecnezáväzný právny predpis vyžaduje prísnejšie požiadavky na zhotovenie autobusu, ako sú tie, ktoré sú uvedené vsúťažných podkladoch, platia požiadavky tohto všeobecne záväzného predpisu pred požiadavkami v súťažnýchpodkladov. - Časť č. 1 Autobus prímestský Low Entry dĺžky 11,5 metrov - Časť č. 2 Autobus prímestský Low Entry dĺžky 10,5 metrov
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie