Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 502 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nákup podvozkov pre EPJ 671, PushPull a DMJ 861   
Predmetom zákazky bol nákup podvozkov pre potreby obstarávateľa. Predmet bol rozdelený na tri časti 1.časť Nákup podvozkov pre elektrickú poschodovú jednotku 671, 2. časť Nákup podvozkov pre Push Pull, 3. časťNákup podvozkov pre diesel motorovú jednotku 861. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky bola uvedená v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Nákup nakladačov   
Nákup nakladačov.  1. časť Nakladače nové - 5 ks. 2. časť Rýpadlo - nakladač (traktorbager) nový - 1 ks.  Predmet zákazky je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo dve časti predmetu zákazky.   Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Obec Zavar
Zabezpečenie technického vybavenia „Zberný dvor Zavar“   
Predmetom zákazky je nákup technológie pre projekt Zberný dvor Zavar, spolufinancovaného z Operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhláseného Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, na základe podanej žiadosti o poskytnutí podpory formou dotácie na rok 2016, vrátane dopravy do miesta dodania predmetu zákazky. V cene musí byť zahrnuté zaškolenie obsluhy v sídle kupujúceho a ostatné náklady súvisiace s dodaním predmetu kúpyvrátane prihlásenia na dopravnom inšpektoráte s pridelením EČV a dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu kúpy (preberací - odovzdávajúci protokol, osvedčenie o evidencii vozidla, technické osvedčenie motatných technických jednotiek, záznam zaškolenia obsluhy, servisná knižka, návod na obsluhu a údržbu, katalóg náhradných dielov). Písomná dokumentácia bude vyhotovená v jazyku slovenskom. Na tento účel sa za dostatočný považuje aj dokument vyhotovený v jazyku českom. Celkové množstvo alebo rozsah 1.Traktor 1 ks 2.Čelný nakladač 1 ks 3.Traktorový náves 1 ks 4.Drvič na drevenú hmotu 1 ks 5.Ramenový nosič kontajnerov 1 ks 6.Nádoby 120 l 500 ks 7.KUKA nádoby 1100 l 50 ks 8.Prenosná váha 8m/30 t 1 ks 9.Kontajner v objeme 5m3 skladná výška 1,28m 2 ks 10.Kontajner v objeme 7m3 skladná výška 1,58m 4 ks 11.Kontajner v objeme 10m3 skladná výška 1,78m 3 ks
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Úrad pre verejné obstarávanie
Prípravné trhové konzultácie pre účel nákupu a dodania 1 ks nového elektromobilu kategórie M1, nižšej strednej triedy typ BEV   
Prípravné trhové konzultácie k zabezpečeniu nákupu a dodania nového nepoužívaného osobného motorového vozidlakategórie M1, nižšej strednej triedy, typ BEV (batériové elektrické vozidlo) v počte 1 ks.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Terénne automobily Pick-up 4x4   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových terénnych automobilov Pick-up 4x4 vrátane technických dokladov a povinného príslušenstva vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min. 5 l paliva.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Úžitkové a nákladné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky je  1.časť dodávka 4 ks nových úžitkových motorových vozidiel v zmysle technickej špecifikácie. 2.časť dodávka 1 ks nového nákladného motorového vozidla valníka v zmysle technickej špecifikácie.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Obec Plevník - Drienové
Technika pre zberný dvor v obci Plevník-Drienové   
Predmetom zákazky je nákup zariadenia pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Plevník - Drienové. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Slovenská pošta, a.s.
Obnova vozidlového parku vozidiel kategórií M1 (do 3.5 t) a N1 formou operatívneho lízingu   
Predmetom zákazky je poskytovanie operatívneho "fullservice" lízingu nových osobných a nákladných vozidiel (so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Slovenská pošta, a.s.
Operatívny lízing, Nákladné motorové vozidlá   
Predmetom zákazky je poskytovanie operatívneho "fullservice" lízingu nových osobných a nákladných vozidiel (so zabezpečením údržby a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Úrad pre reguláciu hazardných hier
Nákup 20 ks + 2 ks nových osobných automobilov v kategórií M1 pre Úrad pre reguláciu hazardných hier   
Nákup nových osobných motorových vozidiel v počte 20 ks + 2 ks.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel pre UPSVR   
Operatívny lízing tovaru 45 ks osobných motorových vozidiel pre 45 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v jednotlivých krajoch (Bratislavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj) na obdobie do 30.11.2020. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti A1.Opis predmetu zákazky SP.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Slovenská pošta, a.s.
Nákladné motorové vozidlá   
Predmetom je nákup nových nákladných motorových vozidiel kategórií N2, N3 a O4 vrátane pravidelných servisných prehliadok a zákonom vyžadovaných legislatívnych periodických kontrol - čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohodyza I.Q. 2019.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Kúpa a dodanie špeciálnych vozidiel - hákových nosičov na prepravu a obsluhu veľkokapacitných kontajnerov (VKK) a veľkých zberových vozidiel na BRKO a ZKO   
Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie kúpnej zmluvy (zmlúv) na dodávku špeciálnych nákladných automobilovna prepravu a obsluhu veľkokapacitných kontajnerov(VKK), zberných vozidiel biologicky rozložiteľného komunálnehoodpadu (BRKO) a zberné vozidlo komunálneho odpadu (ZKO)
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Komunálne vozidlo č.2 – nosič nadstavieb s vymeniteľnými pracovnými nadstavbami   
Cieľom verejného obstarávateľa je výber dodávateľa komunálneho vozidla nosič nadstavieb s vymeniteľnýmipracovnými nadstavbami sklápačová nadstavba a ramenový nosič vaňových kontajnerov
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Národná transfúzna služba SR
Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR   
Predmetom zákazky je dodávka špeciálnych sanitných motorových vozidiel pre potreby Národnej transfúznej služby SRvrátane výroby, dodávky a montáže špecializovanej prestavby, dodávka doplnkového a špeciálneho príslušenstva avýbavy, plánované servisné činnosti, vrátane vykonania poučenia a zaškolenia obsluhy v počte min. 2 osoby na každédodané vozidlo v rozsahu obsluhy a údržby vozidla.  Špeciálne sanitné motorové vozidlá, ktoré sú predmetom tejto zákazky 12 kusov Vozidla TYP 1 Výjazdové vozidlo určené na prepravu odberových tímov aj s vybavením pre výjazdové odberykrvi mimo SC a OC; 3 kusy Vozidla TYP 2 Transferové vozidlo určené na transfery a zvozy celej krvi, plazmy čerstvo zmrazenej atransfúznych liekov medzi SC a OC; 7 kusov Vozidla TYP 3 Výjazdovo - transferové vozidlo určené na prepravu odberových tímov pre výjazdové odbery krvimimo SC a OC.  Podrobný opis predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 3 Súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie