Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 447 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Posypové vozidlá vrátane vybavenia, nadstavby a radlice   
Zákazka je členená na dve časti. 1. časť Dodávka 2 kusov posypových vozidiel 6x6, t.j. celková technologická zostava (nová, nepoužívaná)pozostávajúca z podvozku nákladného automobilu, doplneného o prídavnú hydrauliku pre pohon nadstavieb, nadstavbysypača, čelnej snehovej radlice, sklápacej korby a prípadného ďalšieho príslušenstva v špecifikácii podľa súťažnýchpodkladov. 2. časť Dodávka 2 kusov posypových nadstavieb na univerzálne nosiče nadstavieb zn. Mercedes Benz 1841 AK pohon4x4 vrátane dodávky 2 kusov čelných snehových segmentových radlíc.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Slovak Business Agency
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je operatívny lízing nových osobných vozidiel (prenájom vozidiel so zabezpečením údržby a ďalšíchslužieb spojených s prevádzkovaním vozidiel). Ďalšími súvisiacimi službami sa rozumejú servis vozidiel, pneuservis,asistenčné služby, povinné zmluvné poistenie vozidiel, havarijné poistenie vozidiel, GPS monitoring vrátane elektronickejknihy jázd, STK a EK, diaľničná známka ročná s územnou platnosťou SR, cestná daň, DPH, dodanie do miesta určenia. Predmet zákazky sa delí na 2 samostatné časti Časť č. 1 Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 48 mesiacov Časť č. 2 Operatívny lízing osobných vozidiel na obdobie 36 mesiacov. Podrobne uvedené v Súťažných podkladoch, Zväzok III. Opis predmetu zákazky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
RIKOSTAV, s.r.o.
Nákladný automobil – valník s hydraulickým žeriavom   
Nákladný automobil – valník s hydraulickým žeriavom motorové vozidlo, nákladné vozidlo, vozidlo s valníkovounadstavbou, hydraulický žeriav
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Národná transfúzna služba SR
Špeciálne sanitné motorové vozidlá pre potreby Národnej transfúznej služby SR.   
Premetom zákazky je dodávka špeciálnych sanitných motorových vozidiel pre potreby Národnej transfúznej služby SRvrátane výroby, dodávky a montáže špecializovanej prestavby, dodávka doplnkového a špeciálneho príslušenstva avýbavy, plánované servisné činnosti, vrátane vykonania poučenia a zaškolenia obsluhy v počte min. 2 osoby na každédodané vozidlo v rozsahu obsluhy a údržby vozidla.  Špeciálne sanitné motorové vozidlá, ktoré sú predmetom tejto zákazky 12 kusov Vozidla TYP 1 Výjazdové vozidlo určené na prepravu odberových tímov aj s vybavením pre výjazdové odberykrvi mimo SC a OC; 3 kusy Vozidla TYP 2 Transferové vozidlo určené na transfery a zvozy celej krvi, plazmy čerstvo zmrazenej atransfúznych liekov medzi SC a OC; 7 kusov Vozidla TYP 3 Výjazdovo - transferové vozidlo určené na prepravu odberových tímov pre výjazdové odbery krvimimo SC a OC.  Podrobný opis predmetu zákazky je, vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 3 Súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Vozidlá diaľničnej patroly   
Predmetom zákazky je nákup nových vozidiel diaľničnej patroly vrátane ich vonkajšieho (maják, rampa, tabuľa) ajvnútorného (podlaha, steny, regál, stôl, lavica) vybavenia.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Hasičská automobilová plošina pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu   
Predmetom súťaže je zabezpečenie dodávateľa hasičskej automobilovej plošiny prostredníctvom právnickej osoby, ktorámá oprávnenie pre jej dodanie. Presná špecifikácia je uvedená v zmluve o dodaní hasičskej automobilovej plošiny, ktorátvorí súčasť súťažných podkladov. Hasičská automobilová plošina je určená na záchranu osôb z lietadla neschopnéhopohybu v súlade s STN EN 12312-14 časť 14 Nástupné zariadenia pre cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Osobné automobily nižšej kategórie   
Predmetom zákazky je nákup nových osobných automobilov nižšej kategórie.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Nákup osobných motorových vozidiel so servisom.   
Predmetom zákazky je nákup 4 kusov osobných motorových vozidiel pre potrebu verejného obstarávateľa podľazadaných technických parametrov a výbavy a poskytovanie záručného servisu v následnom členení - osobné motorové vozidlo podľa bodu 39 časť B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY súťažných podkladov v počte 4 ks, - poskytovanie záručného servisu motorových vozidiel počas záručnej doby v intervaloch stanovených výrobcom vrátanespotrebovaného materiálu. Záručnú dobu na predmet zákazky verejný obstarávateľ požaduje v dĺžke minimálne šesť rokov alebo do najazdeniaminimálne 160 000 km podľa toho, ktorá zo skutočností nastane skôr. Záruku na karosériu proti prehrdzaveniu verejný obstarávateľ požaduje v dĺžke minimálne desať rokov a na farbu vdĺžke minimálne štyry roky.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Hasičská automobilová plošina   
Predmetom súťaže je zabezpečenie dodávateľa hasičskej automobilovej plošiny prostredníctvom právnickej osoby, ktorámá oprávnenie pre jej dodanie. Presná špecifikácia je uvedená v zmluve o dodaní hasičskej automobilovej plošiny, ktorátvorí súčasť súťažných podkladov. Hasičská automobilová plošina je určená na záchranu osôb z lietadla neschopnéhopohybu v súlade s STN EN 12312-14 časť 14 Vozidlá na prepravu cestujúcich s obmedzenou schopnosťou pohybu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Obec Plevník - Drienové
Technika pre zberný dvor v obci Plevník-Drienové   
Predmetom zákazky je nákup zariadenia pre projekt intenzifikácie triedeného zberu v obci Plevník - Drienové. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Operatívny leasing osobných a úžitkových vozidiel pre DPB, a.s. (EVO)   
Predmetom zákazky je full service operatívny leasing - prenájom nových motorových vozidiel v súlade s ustanovením §  56 a § 99 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov (ďalej len "ZVO"), a to vozidiel úžitkových/technologických (21 ks), špeciálnych  osobných/dispečerských (8 ks) a osobných motorových vozidiel (26 ks), spolu so zabezpečením služieb súvisiacich súdržbou a prevádzkou motorových vozidiel a s vybavovaním súvisiacej administratívy v rozsahu, ktorý je určený vsúťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na údržbu ciest   
Dodávka 8 ks nových nákladných automobilov so špeciálnymi nadstavbami na údržbu ciest, vrátane dodávky.  Predmet zákazky pozostáva z nových podvozkov pre viacúčelové sypače vozoviek v počte 5 ks podvozkov 6x6 a 3 kspodvozkov 4x4 a k nim prislúchajúcich nových špeciálnych vymeniteľných nadstavieb vozidiel podľa prevádzkovýchpodmienok, ktoré sú požadované v nasledovnom prevedení - pevná nadstavba prispôsobená na vysprávky ciest tryskovou metódou - 2 ks na 4x4 podvozok, - výmenná sypacia nadstavba (posyp inertným, chemickým materiálom a soľankou) + sklápacia nadstavba - 1 ks na 4x4podvozok, - pevná nadstavba prispôsobená na vysprávky ciest tryskovou metódou - 2 ks na 6x6 podvozok, - pevná sypacia nadstavba (posyp inertným, chemickým materiálom nadstavba na teplú obaľovanú zmes - 2 ks na 6x6podvozok,  - výmenná sypacia nadstavba (posyp inertným, chemickým materiálom) + kropiaca cisternová nadstavba - 1 ks na 6x6podvozok, a dodávka nových čelne nesených snehových radlíc v nasledovnom prevedení - čelne nesená snehová radlica krídlového typu s natáčaním horizontálne 5 ks, - čelne nesená snehová radlica segmentová rovná s natáčaním horizontálne - 3 ks.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Nákup automobilov pre realizáciu aktivít v rámci jednotlivých projektov financovaných z OPKŽP   
Nákup motorových vozidiel.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
VAS s.r.o.
Špeciálne nákladné vozidlá a nadstavby   
Predmetom zákazky je dodanie štyroch častí zákazky - logických celkov Špeciálny nákladný automobil 1 Nadstavba Ramenový nosič kontajnerov Nadstavba Hákový nosič kontajnerov Špeciálny nákladný automobil 2 Špeciálne automobily a nadstavby budú slúžiť pre potreby veterinárnej asanačnej spoločnosti na zvoz a likvidácu nie nebezpečného odpadu. Bližšie v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Operatívny lízing osobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je operatívny lízing osobných motorových vozidiel. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Kapitole B.1 Opis predmetu zákazky podkladov a v Kapitole B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie