Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 927 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Banskobystrický samosprávny kraj
Dodanie nábytku   
Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na dodanietovaru, ktorým je interiérové vybavenie - nábytky a s tým súvisiace služby. Jedná sa o nábytok, ktorý bude umiestnenýpredovšetkým v kancelárskych priestoroch, v priestoroch škôl (triedy, kabinety, školské jedálne), školských internátov,kultúrnych zariadení (knižnice, divadlá) a sociálnych zariadení (domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb) a iné.  Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené vjednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvomsystému JOSEPHINE.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Stredná zdravotnícka škola Humenné
Obstaranie učebných pomôcok (učebne anatómie, fyziológie, ošetrovanie, prvá pomoc)   
Predmetom zákazky je obstaranie učebných pomôcok (učebne anatómie, fyziológie, ošetrovanie, prvá pomoc). Dodávka zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Detva
Materiálno –technické vybavenie učební ZŠ v Detve   
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku tovaru pre jednotlivé nižšie uvedené časti, vrátanedopravy, inštalácie a montáže do odborných učební dvoch základných škôl, ktoré sú nevyhnutné na naplneniestanovených cieľov projektu v rámci realizácie projektov spolufinancovaných z Operačného programu Integrovanýregionálny operačný program.  Časť č.1 Školský a laboratórny nábytok (Príloha č. 2.1 - Ponuka na technické parametre a vybavenie) Časť č.2 Didaktické pomôcky (Príloha č. 2.2 - Ponuka na technické parametre a vybavenie) Časť č.3 IKT vybavenie (Príloha č. 2.3 - Ponuka na technické parametre a vybavenie) Časť č.4 Vybavenie odbornej učebne (Príloha č. 2.4 - Ponuka na technické parametre a vybavenie)  pre dva projekty v rámci dvoch samostatných základných škôl v pôsobnosti mesta Detva. A.) Učíme sa pre život v 21. storočí ZŠ J. J. Thurzu, A. Bernoláka 20, Detva IKT učebňa Biologická učebňa PC3 Učebňa fyziky  1/6 Polytechnická učebňa Učebňa cudzích jazykov  B.)Učíme odborne a moderne ZŠ Kukučínova 480/6, Detva Chemicko-biologická učebňa Polytechnická učebňa IKT učebňa  Uchádzač predloží elektronickú ponuku na ním zvolenú časť ( časť č.1, 2, 3 alebo 4) samostatne alebo na niekoľko nímvybraných častí alebo kompletne na všetky časti.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Systém priestorovej dezinfekcie - PRK   
Nákup systému na vykonávanie priestorovej mikrobiologickej dekontaminácie zásahových vozidiel (sanitiek) Hasičskéhoa záchranného zboru na základe uznesenia vlády SR č.111 z 11. marca 2020 k návrhu vyhlásenia mimoriadnej situácie vsúvislosti s ohrozením verejného zdravia II.stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. Ide o certifikovaný rozstrekovací systém na rozstrekovanie dezinfekčného prostriedku vo forme suchej hmly a o dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu všetkých typov mikroorganizmov kompatibilný s rozstrekovacím systémom.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia na dezinfekciu
Obec Kysak
Vybavenie odborných učební Základnej školy Kysak   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie nábytok Časť 4 Knižničný fond  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávka materiálno - technického vybavenia   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru nového, nerepasovaného, nepoužívaného materiálno technického vybaveniastoličiek a kresiel pre potreby HORNOORAVSKEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU TRSTENÁ. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Sedadlá, stoličky a podobné výrobky a súvisiace...
Bratislavský samosprávny kraj
Interaktívny výukový systém pre SOŠ Ivanská cesta 21   
Predmetom zákazky je obstaranie Obstaranie materiálno technického vybavenia Interaktívneho výukového systému preStrednú odbornú školu technológií a remesiel v rámci projektu Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivanská cesta 21 preškolu so zameraním na stavebníctvo.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
Obec Biel
Škola – dokonalá s teóriou a praxou – materiálnotechnické vybavenie odborných učební   
Predmetom zákazky je obstaranie materiálnotechnického vybavenia jazykovej učebne, učebne fyziky, učebne biológie achémie, polytechnickej učebne na ručné a strojové obrábanie dreva a polytechnickej učebne na ručné a strojovéobrábanie kovov vrátane služieb súvisiacich s obstaraním predmetu zákazky, kategorizované v troch logických celkoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Lemešany
Vybavenie cvičební pre ZŠ s MŠ Lemešany   
Rôzne učebné a laboratórne pomôcky, modely presná špecifikácia v SP a prílohe
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Škola istoty a nádeje
Nábytkové a interiérové vybavenie   
Predmetom zákazky je nákup - nábytkové vybavenie - školský nábytok - kuchynské nábytkové a interiérové vybavenie - inventár Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...
Stredná zdravotnícka škola
Obstaranie učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov - základy ošetrovania a asistencie, anatómia)   
Predmetom zákazky je dodávka učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov- základy ošetrovania a asistencie, anatómia). Dodávka je zameraná na vybavenie odborných učební školy podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v súťažnýchpodkladoch. Podrobnosti o jednotlivých položkách sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Svätý Kríž
Materiálno-technické vybavenie polytechnickej, biologickej a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž   
Predmetom zákazky je vybavenie polytechnickej, biologickej a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ v obci Svätý Kríž. Zákazka sadelí na časti - didaktické pomôcky, IKT a nábytok. Súčasťou zákazky je dodávka na miesto určenia, montáž a zaškolenie.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov opispredmetu zákazky. Uchádzači môžu predkladať ponuky na jednu alebo viac častí. Na každú časť bude uzavretásamostatná kúpna zmluva.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Lokca
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ LOKCA   
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Nitriansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je nákup materiálno-technického vybavenia, spočívajúceho v poľnohospodárskych strojoch, t. j.traktora a príslušenstva, pre SOŠ poľnohospodárstva a služieb v Leviciach, ktorý pozostáva z nákupu nových zariadenívrátane ich dodávky, montáže, zaškolenia obsluhy, likvidácie odpadov a záručného servisu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Piešťany
Hygienické a čistiace prostriedky   
Predmetom tejto zákazky je nákup hygienických a čistiacich prostriedkov pre verejného obstarávateľa a pre zariadenia vpôsobnosti verejného obstarávateľa v zmysle špecifikácie určenej v prílohe č. 3, ktorá je súčasťou súťažných podkladovvrátane dodania na základe samostatných objednávok.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Čistiace a leštiace výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie