Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 820 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Zborov
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy – ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Levoča
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Jána Francisciho 11, Levoča   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
VYBAVENIE UČEBNÍ   
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Interiérové vybavenie - nábytok   
Zabezpečenie dodania interiérového vybavenia a jeho montáže v miestach dodania spolu s likvidáciou odpadu
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Padákový materiál s príslušenstvom   
Padákový materiál s príslušenstvom je určený pre príslušníkov 5.pŠU OS SR. Jedná sa o nákup nového padákovéhomateriálu a vecného príslušenstva.  Požaduje sa, aby padákový materiál s príslušenstvom boli certifikované, mali oprávnenie na použitie Európskej agentúrypre bezpečnosť a letectvo EASA a spĺňali minimálne normy TSO 023d (ETSO C23d-Personnel Paraschute Assemblies,SAE AS 8015B). Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v Oddielu B2 Opis predmetu zákazky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Textilné výrobky  >  Textilné výrobky z umelých vlákien
Mesto Krupina
Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Krupina - nákup tovarov   
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební na ZŠ J. C. Hronského a ZŠ E. M. Šoltésovej v meste Krupina -biologickej učebne na ZŠ J. C. Hronského typizovanými zostavami pre 16 žiakov a učiteľa, didaktickými pomôckami, interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, pracoviskom učiteľa, notebookom pre učiteľa s aplikačným softvérom, laboratórnymi pracoviskami pre žiakov a učiteľa, bezpečnostnou skriňou a žiackymi stolmi a stoličkami,
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Rajecké Teplice
VYBAVENIE UČEBNÍ   
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 4časti s cieľom umožniť účasť čo naväčšieho počtu uchádzačov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií je v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Východoslovenská distribučná, a. s.
Laná hliníkové s oceľovou dušou AL1/ST1A a laná zliatinové AL3   
Predmetom tejto zákazky je dodávka Lán (hliníkové laná s oceľovou dušou) AL1/ST1A a zliatinových lán AL3, ktoré sapoužívajú pre vonkajšie elektrické vedenia nn, vn a vvn.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Textilné výrobky  >  Rôzne laná, povrazy, šnúry a sieťovina
Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
Zhotovenie prezentačných truhlíc regionálnych pultov a iného vyhotovenia prezentačného nábytku.   
Predmetom zákazky je dodanie truhlíc jedná sa o modulovú skladaciu kompozičnú zostavu výstavného nábytku. Má byťľahko transportovateľná a jednoducho skladateľná do požadovaných kompozícií. Modulové prvky pozostávajú z truhlice,podnože a sokla. Truhlica je box s otvárateľnými dvierkami a úchopom. Spájanie jednotlivých komponentov budevyhotovené pomocou spojovacích skrutiek (spojoviek) a pomocou pomocných L profilov priskrutkovaných navzájom kprvkom. Box má byť uzamykateľný. V niektorých prípadoch môže byť doplnený o vnútorné uzamykateľné sklenenédvierka. Vnútorné členenie je delené pomocou políc na 1/2 alebo 1/3.  Do 25 dní odo dňa účinnosti zmluvy uchádzač dodá komplet 24 ks truhlíc (z toho 8 ks prevedenie STANDARD a 16 ksprevedenie VIP), 6 ks sokel. Uchádzač počas trvania rámcovej dohody dodá verejnému obstarávateľovi predpokladaný počet ďalšie kusy zostavy150 ks truhlíc (počet truhlíc STANDARD a V.I.P. je taktiež predpokladaný), 10 ks podnoží, 40 ks soklov, a to podľapotrieb verejného obstarávateľa v priebehu 24 mesiacov od účinnosti Rámcovej dohody.  Objednávka na ďalšie kusy zostavy bude doručená na e-mailovú adresu uchádzača. Uchádzač ďalšie kusy zostavy doručíverejnému obstarávateľovi do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávky uchádzačovi, ktorá bude potvrdenáuchádzačom.  Úspešný uchádzač vypracuje návrh pre dodanie a realizáciu prvkov, a to rúčka, kovanie drevených dvierok (pánty),uzamykanie drevených dvierok, kovanie sklenených dvierok (pánty), uzamykanie sklenených dvierok s uvedením cenykaždého komponentu do 5 pracovných dní od oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk a následne autor návrhu vyberies úspešným uchádzačom vhodné prvky, ktoré budú pri realizácii zákazky použité.  1/2 Polep na dno truhlice, resp. zadné steny truhlice v prípade vertikálneho postavenia (polep-pattern), bude víťaznémuuchádzačovi doručené kuriérom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách výzvy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Nábytok do predajní
Mesto Hlohovec
Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika v Hlohovci   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika v Hlohovci časť IKTvybavenie, časť Nábytok a časť Pomôcky vrátane konečného umiestnenia a zaškolenia. Predmet zákazky sa realizuje vrámci schváleného projektu s názvom Modernizácia učební biológie/chémie, jazykov a polytechniky v ZŠ, M. R.Štefánika, Hlohovec, kód projektu v ITMS2014+ 302021J912, Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021J912-222-13.  Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Hlohovec
Modernizácia učební v ZŠ A. Felcána v Hlohovci   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru Modernizácia učební v ZŠ A. Felcána v Hlohovci časť IKT vybavenie,časť Nábytok a časť Pomôcky vrátane konečného umiestnenia a zaškolenia. Predmet zákazky sa realizuje v rámcischváleného projektu s názvom Modernizácia učební jazykov, IKT a polytechniky v ZŠ, A. Felcána, Hlohovec, kódprojektu v ITMS2014+ 302021J964, Zmluva o NFP č. Zmluva č. IROP-Z-302021J964-222-13.  Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Materská škola, Ul. budovateľská 2205/12, Snina
Detský set - vankúš a paplón   
Predmetom zákazky je dodávka detských setov vankúš a paplón pre MŠ. Podrobný opis v prílohe Opis predmetu zákazky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Textilné výrobky  >  Textilné výrobky pre domácnosť
Obec Gajary
Zriadenie biologicko-chemickej, jazykovej a IKT učebne v Základnej škole Gajary   
Dodávka didaktických pomôcok do biologicko-chemickej učebne; dodávka nábytku pre biologicko-chemickú učebňu, preIKT učebňu a pre jazykovú učebňu; dodávka výpočtovej techniky a softvéru pre biologicko-chemickú učebňu, pre IKTučebňu a pre jazykovú učebňu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Podolínec
Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Podolínec   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie nábytok Časť 4 Didaktické pomôcky knižničný fond Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vaky spacie   
Vak spací do sťažených klimatických podmienok celoročný do 185 cm, vak spací do sťažených klimatických podmienokceloročný do 200 cm, vložka hygienická do vaku spacieho celoročného do sťažených klimatických podmienok do 185 cm,vložka hygienická do vaku spacieho celoročného do sťažených klimatických podmienok do 200 cm, vak spací dosťažených klimatických podmienok letný do 185 cm, vak spací do sťažených klimatických podmienok letný do 200 cm,vložka hygienická do vaku spacieho letného do sťažených klimatických podmienok do 185 cm, vložka hygienická do vakuspacieho letného do sťažených klimatických podmienok do 200 cm, vak bivakovací do sťažených klimatickýchpodmienok, prikrývka (prístrešok) do sťažených klimatických podmienok digitalizovaná potlač LES, prikrývka (prístrešok)do sťažených klimatických podmienok digitalizovaná potlač PÚŠŤ pre príslušníkov ozbrojených síl SR.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Textilné výrobky  >  Textilné výrobky z umelých vlákien
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie