Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 687 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Nová Baňa
Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti vzávislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky  Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT  Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok  Uchádzač môže predložiť ponuku na všetky časti. Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na jednu, dve alebo navšetky tri časti zákazky. Pokiaľ nie je uvedené inak, platí, že informácie uvedené v týchto súťažných podkladoch savzťahujú na všetky časti predmetu zákazky. Čiastkové plnenie sa nepripúšťa.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v prílohách, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Združenie obci mikroregiónu BOROLO
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním BOROLO   
Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologickyrozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Obec Horné Orešany
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Horné Orešany   
Predmetom verejneho obstaravania je dodanie skatul na kompostovanie, za ucelom predchadzania vzniku biologickyrozlozitelnych komunalnych odpadov. Blizsia specifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie škatúľ na kompostovanie, za účelom predchádzania vzniku biologickyrozložiteľných komunálnych odpadov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie
Obstaranie záhradných kompostérov - KZ Podpoľanie   
Predmetom zákazky je Obstaranie záhradných komopostérov - KZ Podpoľanie je dodanie škatúľ na kompost pre obcemikroregiónu Podpoľanie v záujme predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Bližšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Mikroregión Červený kameň, združenie obcí
Zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO   
Predmetom zákazky je zakúpenie kompostérov na predchádzanie vzniku BRO v Mikroregióne Červený kameň. Podrobnášpecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Špeciálne výrobky
Mesto Hlohovec
Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ A. Felcána v Hlohovci   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ A. Felcána v Hlohovci časť IKT vybavenie, časť Nábytok a časť Pomôcky vrátane konečného umiestnenia a zaškolenia osôb určených k používaniu tovaru. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 3 časti s cieľom umožniť účasť čo najväčšiemu počtu uchádzačov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Sološnica
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica – nákup tovarov.   
Predmetom zákazky je dodanie vybavenia učební v ZŠ Sološnica   -jazykovej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, interaktívny projektor s tabuľou a perom, softver,digitálne jazykové laboratórium   -knižnice technickým a technologickým vybavením, najmä PC zostvami, notebookmi, knižnično- informačným systémom,ďalším technickým vybavením, stolmi a stoličkami    -biologicko - chemickej učebne typizovanými zostavami pre 20 žiakov a učiteľa, didaktické pomôcky, interaktívna tabuľa,dataprojektor, notebook so softwerom, bezpečnostná skriňa  -polytechnickej učebne typizovanými zostavami pre 17 žiakov a učiteľa, didaktickými pomôckami, pracoviskami preobrábanie dreva, kovov, kovovými skriňami.     Presná špecifikácia tovaru a počet je uvedený v priloženom nenacenenom rozpočte. Predmet zákazky je rozdelený na trilogické celky. Uchádzač môže dať ponuku na jeden logický celok, alebo na viac logických celkov.   Pokiaľ sú v súťažných podkladoch a ich prílohách pomenovaní konkrétni výrobcovia produktov pripúšťame aakceptujeme ekvivalenty iného výrobcu, výrobného postupu, značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. 1/3
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Tvrdošín
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy Márie Medveckej Tvrdošín   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štytičasti v závislosti od ich využitia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií je vsúťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Lokca
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ LOKCA   
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Socializačné pomôcky a hygienické balíčky   
Predmetom zákazky je nákup, balenie, distribúcia a rozvoz materiálu, a to didakticko-materiálnych balíčkovsocializačných pomôcok a hygienických balíčkov (ďalej ako aj predmet zákazky alebo DMB). DMB sú obstarávané zdôvodu zabezpečenia vybavenia MŠ nevyhnutnými potrebami pre realizáciu plánovaných programov. DMB socializačné ahygienické balíčky budú zložené zo základných socializačných potrieb ako uterák, papučky, posteľná bielizeň, pyžamo,teplákové súpravy, ponožky a pod., čistiace výrobky a osobné hygienické potreby.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Textilné výrobky
Obec Bošany
Didaktické pomôcky   
Predmetom zákazky je dodávka didaktických pomôcok. Bližšie informácie sú súčasťou súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Tvrdošín
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy Márie Medveckej Tvrdošín   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti vzávislosti od ich využitia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií je v súťažnýchpodkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Didaktické pomôck   
Predmetom tejto zákazky je obstaranie tovarov - didaktických pomôcok do odborných učební (učebňa biológie, učebňachémie, učebňa fyziky a polytechnická učebňa) do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica  1) ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 2) ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica 3) ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica 4) ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica 5) ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica 6) ZŠ Jána. Bakossa, Banská Bystrica 7) ZŠ Slobodného Slovenského vysielača, Banská Bystrica 8) ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica 9) ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica 10) ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica 11) ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica  V rámci tejto časti je dodávka tovarov zameraná na vybavenie odborných učební ZŠ. Podrobnosti a detailnejšiešpecifikácie sú uvedené v Prílohe č. 1 Položková a cenová špecifikácia kúpnej zmluvy, ktorá je súčasťou súťažnýchpodkladov.  1/6  V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy alebo zobrazenia postupov, tovarov a zariadení,verejný obstarávateľ umožňuje dodanie ekvivalentov podľa ZVO. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetenciiverejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na straneuchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke. Pri použití ekvivalentného riešenia niektorýchdruhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocennévlastnostiam (kvalitatívnym, technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoréuviedol verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade sozákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov.  Verejný obstarávateľ požaduje, aby komunikačným jazykom predmetnej technológie bol slovenský jazyk alebo českýjazyk. Zároveň sa požaduje, aby dodávateľ doručil aj návod na použitie a sprievodnú technickú dokumentáciu vslovenskom, resp. českom jazyku. Súčasťou obstarania predmetu zákazky bude aj dodanie, vynáška na miestoinštalácie, montáž a uvedenie do prevádzky predmetu zákazky.  Verejný obstarávateľ informuje, že pri niektorých tovaroch bude akceptovať cenu spolu s DPH len do určitej výšky,ktrorá je stanovená v súťažných podkladoch, nakoľko financovanie tejto zákazky je zo EŠaIF a poskytovateľ pomociohraničil finančne takto niektoré výdavky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
APN s.r.o.
Smart prevádzka zariadenia s výrobou a donáškou potravín - APN s.r.o. (VO4)   
Predmetom zákazky je technológia na prípravu balených potravín a softvér. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená vsúťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie