Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 243 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Handlová
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Školská v Handlovej   
Predmetom zákazky je dodanie hardvéru, softvéru, interiérového vybavenia a didaktických pomôcok v rámci projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Školská v Handlovej". Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. 1. Predmetom zákazky je dodávka softvérového vybavenia. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov. 2. Predmetom zákazky je dodávka hardvérového vybavenia. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov. 3. Predmetom zákazky je dodávka interiérového vybavenia. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov. 4. Predmetom zákazky je dodávka didaktických pomôcok. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Kamenín
Modernizácia odborových učební ZŠ Kamenín   
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia odborných učební. Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné časti. Časť č. 1 IKT učebňa Časť č. 2 Biologická učebňa Časť č. 3 Polytechnická učebňa
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Handlová
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Školská v Handlovej   
Predmetom zákazky je dodanie hardvéru, softvéru, interiérového vybavenia a didaktických pomôcok v rámci projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Školská v Handlovej". Predmet zákazky je rozdelený na štyri časti. 1. Predmetom je dodávka softvérového vybavenia. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažnýchpodkladov. 2. Predmetom je dodávka hardvérového vybavenia. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťousúťažných podkladov. 3. Predmetom je dodávka interiérového vybavenia. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťousúťažných podkladov. 4. Predmetom je dodávka didaktických pomôcok. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažnýchpodkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Dolný Kubín
Vybavenie učební - Pracovné pomôcky   
Predmetom zákazky je dodanie pracovných pomôcok do odborných učební dvoch Základných škôl v meste Dolný Kubín.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Brezno
Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ MPČĽ 35, Brezno   
Predmetom zákazky je nákup a dodávka tovaru a súvisiacich služieb na zlepšenie kompetencií žiakov základnej školyučebné pomôcky, IKT a iná technika, nábytok a iné vybavenie, pracoviská učebne polytechniky, knihy
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Šarišské Dravce
Vybavene odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu   Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Laboratórny nábytok vrátane súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je dodanie laboratórneho nábytku pre vybavenie laboratórií vrátane súvisiacich služieb (dovoz,vynesenie, vyloženie do jednotlivých miestností, montáž a inštalácia jednotlivých druhov nábytku, vybalenie a likvidáciaobalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B opis predmetu zákazky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Laboratórny nábytok
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Kancelársky nábytok, kancelárske stoličky a kreslá   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky kancelárskeho nábytku, kancelárskych stoličiek a kresiel vrátane súvisiacich služieb (doprava na miesto dodania, naloženie a vyloženie na mieste dodania, vrátane montáže)
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Mesto Nová Baňa
Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani   
Predmet zákazky je rozdelený na tri samostatné časti Časť 1 Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani - Didaktické pomôcky Časť 2 Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani - Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani - Interiérové vybavenie - nábytok  Uchádzač môže predložiť ponuku na všetky časti. Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na jednu, dve alebo navšetky tri časti zákazky. Pokiaľ nie je uvedené inak, platí, že informácie uvedené v týchto súťažných podkladoch savzťahujú na všetky časti predmetu zákazky. Čiastkové plnenie sa nepripúšťa.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v prílohách, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Spišský Štiavnik
Vybavenie odborných učební Základnej školy, Slnečná 422, Spišský Štiavnik   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Materiálne vybavenie odborných učební Bratislava-Staré Mesto   
Predmetom zákazky je dodanie, vynáška, inštalácia a montáž vnútorného vybavenia učební vrátane likvidácie obalovýchmateriálov v štyroch základných školách v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Verejný obstarávateľ delí predmetzákazky na sedem častí.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Archivačné skrine pre potreby útvarov FS v rámci SLovenskej republiky   
Predmetom zákazky je dodanie archivačných skríň rôznych rozmerov a rôznych špecifikácií podľa potrieb verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky je odborná montáž dodávateľom, doprava, označenie údajmi a ich umiestnenie v určených priestoroch verejného obstarávateľa. Súčasne s predmetom zákazky bude predložený záručný list vrátane montážneho návodu v origináli a v preklade do slovenského alebo českého jazyka. Minimálna požadovaná záručná lehota je 24 mesiacov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Slovak Business Agency
Kancelársky nábytok a interiérové vybavenie   
Verejný obstarávateľ mieni zadať nadlimitnú zákazku, predmetom ktorej je dodávka kancelárskeho nábytku ainteriérového vybavenia do priestorov verejného obstarávateľa vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumejú dopravana miesto určenia, vynáška na konkrétne miesto inštalácie/montáže, rozmiestnenie podľa pokynov verejnéhoobstarávateľa, inštalácia/montáž na mieste určenia, zneškodnenie a vývoz vzniknutého odpadu, zaškoleniezamestnancov verejného obstarávateľa a záručný servis. Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitýchparametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný 1/6 obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia podpodmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové afunkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadeniaurčené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakejalebo vyššej kvalite.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Obec Slovenská Ľupča
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Sama Cambela Slovenská Ľupča obstaraním odborných učební   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Slovenská Ľupča
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Sama Cambela Slovenská Ľupča obstaraním odborných učební   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie