Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania nábytok zobrazujem 115 z 197 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Kysak
Vybavenie odborných učební Základnej školy Kysak   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie nábytok Časť 4 Knižničný fond  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Škola istoty a nádeje
Nábytkové a interiérové vybavenie   
Predmetom zákazky je nákup - nábytkové vybavenie - školský nábytok - kuchynské nábytkové a interiérové vybavenie - inventár Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Materiálno-technické vybavenie dielní   
Časť č.1 Indukčný ohrev Časť č.2 Diagnostické zariadenia Časť č.3 Diagnostika podvozku, zdvíhacie zariadenia a pneuservis Časť č.4 Náradie a prípravky Časť č.5 Meranie a nastavovanie geometrie Časť č.6 Manipulačné zariadenia Časť č.7 Stroje na obrábanie a delenie materiálov Časť č.8 Zveráky Časť č.9 Dielensky nábytok Časť č.10 Pracovné dosky Časť č.11 Výbava kováčskej dielne Časť č.12 Ručne náradie a nástroje Časť č.13 Nástroje a prípravky Časť č.14 Meradlá Časť č.15 Zvárací stôl Časť č.16 Zvárací invertor Časť č.17 Zvárací poloautomat Časť č.18 Vybavenie strojárskej učebne  Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č 2.1 až č.2.18) 1/11
Strojové zariadenie na hlbinnú a povrchovú ťažbu,...  >  Dielenské zariadenia
Obec Svätý Kríž
Materiálno-technické vybavenie polytechnickej, biologickej a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž   
Predmetom zákazky je vybavenie polytechnickej, biologickej a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ v obci Svätý Kríž. Zákazka sadelí na časti - didaktické pomôcky, IKT a nábytok. Súčasťou zákazky je dodávka na miesto určenia, montáž a zaškolenie.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov opispredmetu zákazky. Uchádzači môžu predkladať ponuky na jednu alebo viac častí. Na každú časť bude uzavretásamostatná kúpna zmluva.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Zdravotnícky nábytok s príslušenstvom pre Chirurgicko-traumatologické oddelenie a Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie   
Zdravotnícky nábytok pre Chirurgicko-traumatologické oddelenie a Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Hlavné mesto SR Bratislava
Nákup nábytku   
Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na kúpu a dodanie tovarov, ktoré sú bežne dostupné a zaradené podľaSpoločného slovníka obstarávania (CPV) v skupinách 391 - Nábytok, 392 - Zariadenie interiéru, 393 - Rôzne zariadenia a395 - Textilné výrobky a prislúchajúcich kódov hlavného CPV.   Zároveň pôjde aj o poskytnutie súvisiacich služieb ako dodanie tovaru do miesta dodania, vyloženie a vynesenie tovaru vmieste dodania, montáž dodaného tovaru, demontovanie, odvoz a ekologická likvidácia pôvodného tovaru vrátaneobalových materiálov v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.  Všetky podrobnosti budú uvedené v konkrétnych výzvach v rámci zriadeného DNS.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Domov sociálnych služieb
Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s mentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb   
Predmetom zákazky je dodanie nábytku, zdravotníckych pomôcok, IKT vybavenia, vybavenia relaxačnej miestnosti aelektrických spotrebičov v rámci projektu " Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov smentálnym postihnutím v Domove sociálnych služieb "SLATINKA"". Predmet zákazky je rozdelený na päť častí.  Časť 1 Nábytok Predmetom zákazky je dodávka nábytku. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazkysúťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov. Časť 2 IKT Predmetom zákazky je dodávka IKT vybavenia. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazkysúťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov. Časť 3 Zdravotnícke pomôcky Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckych pomôcok. Podrobný popis je uvedený vOpise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažnýchpodkladov. Časť 4 Relaxačná miestnosť Predmetom zákazky je dodávka vybavenia relaxačnej miestnosti. Podrobný popis jeuvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťousúťažných podkladov. Časť 5 Elektrické spotrebiče Predmetom zákazky je dodávka elektrických spotrebičov. Podrobný popis je uvedený vOpise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažnýchpodkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Zdravotnícky nábytok   
Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho nábytku - nemocničné lôžko pre dospelých [3 ks] - lôžko na intenzívnu starostlivosť s váhou, antidekubitný matrac, vrátane nočného stolíka [2 ks] - lôžko na intenzívnu starostlivosť s váhou, antidekubitný matrac, vrátane nočného stolíka [1 ks] - lôžko na intenzívnu starostlivosť, antidekubitný matrac, vrátane nočného stolíka [2 ks] - lôžko na intenzívnu starostlivosť s laterálnym náklonom, antidekubitný matrac, vrátane nočného stolíka [1 ks] - transportné lôžko komplet pre OAIM [1 ks] - transportné lôžko intenzívnej starostlivosti [2 ks] - transportné lôžko RTG transparentné (trauma stretcher) [2 ks] - transportné vozíky pre Urgentný príjem [2 ks] - vyšetrovací stôl so zdvíhacím podhlavníkom [3 ks] - stôl sádrovací pacientsky [1 ks] - pojazdný stojan na drôtené koše, obojstranný vrátane 8 ks košov [4 ks] - set inštrumentačných stolíkov s plynovým perom [1 ks] Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu aleboviaceré časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Mesto Hlohovec
Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Koperníkova v Hlohovci   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Koperníkova v Hlohovci časť IKTvybavenie, časť Nábytok a časť Pomôcky vrátane konečného umiestnenia a zaškolenia.Predmet zákazky sa realizuje vrámcischváleného projektu s názvom Modernizácia učební biológie, chémie a IKT v ZŠ, Koperníkova, Hlohovec, kódprojektu v ITMS2014+ 302021J957, Zmluva o NFP č. Zmluva č. IROP-Z-302021J957-222-13.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Ľubica
Vybavenie odborných učební – ZŠ Ľubica   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyričasti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôckyČasť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4 Didaktické pomôckyknižničný fond Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Slovak Business Agency
Kancelársky nábytok a interiérové vybavenie   
Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, predmetom ktorej je dodávka kancelárskeho nábytku a interiérového vybavenia do priestorov verejného obstarávateľa vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumejú doprava na miesto určenia, vynáška na konkrétne miesto inštalácie/montáže, rozmiestnenie podľa pokynov verejného obstarávateľa, inštalácia/montáž na mieste určenia, zneškodnenie a vývoz vzniknutého odpadu,zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa a záručný servis. Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakejalebo vyššej kvalite.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Obec Plavnica
Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Plavnica   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie nábytok  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Spišská Stará Ves
Vybavenie odborných učební v ZŠ Spišská Nová Ves   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyričasti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytokČasť 4 Didaktické pomôcky knižničný fond Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Technická univerzita v Košiciach
Nábytok pre ŠDaJ   
Predmetom zákazky je výroba, montáž a dodanie nábytku do študentských a hosťovských izieb a kovového nábytku dodielni. Súčasťou dodania je doprava, vyloženie, vynesenie nábytku na izby a do dielní, odborná montáž dodávateľom namieste určenom verejným obstarávateľom.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...
Obec Chminianska Nová Ves
Vybavenie učební ZŠ Chminianska Nová Ves   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyričasti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôckyČasť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4 Didaktické pomôckyknižničný fond Podrobné vymedzenie predmetu zákazky,
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie