Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania nábytok zobrazujem 115 z 123 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Nová Baňa
Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti vzávislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky  Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT  Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok  Uchádzač môže predložiť ponuku na všetky časti. Uchádzačom sa umožňuje predložiť ponuku na jednu, dve alebo navšetky tri časti zákazky. Pokiaľ nie je uvedené inak, platí, že informácie uvedené v týchto súťažných podkladoch savzťahujú na všetky časti predmetu zákazky. Čiastkové plnenie sa nepripúšťa.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v prílohách, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Šahy
  
Hlavným cieľom projektu je zriadenie a vybavenie odborných učební pre skvalitnene výchovno-vzdelávacieho procesu nazákladných školách.  Predmet zákazky bude víťazným uchádzačom dodaný nasledovne  Časť 1 Technické a technologické vybavenie - IKT  a)Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy b)Základná škola Ladislava Balleka, Ul. E. B. Lukáča 6, 936 01 Šahy c)Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM, Mládežnícka 24, Šahy  Časť 2 Učebné pomôcky a zariadenia  a)Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy b)Základná škola Ladislava Balleka, Ul. E. B. Lukáča 6, 936 01 Šahy c)Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM, Mládežnícka 24, Šahy  Časť 3 Interiérové vybavenie nábytok  a)Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy b)Základná škola Ladislava Balleka, Ul. E. B. Lukáča 6, 936 01 Šahy c)Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM, Mládežnícka 24, Šahy   1/8 Obsahom projektu bude zabezpečenie vyhovujúcich priestorových podmienok pre odborné učebne, obnova didaktickýchprostriedkov a zabezpečenie učebných pomôcok, demonštračných súprav a súprav pre žiakov, ktoré budú nápomocnéna realizáciu praktických aktivít jednotlivcov prípadne skupín.  Vybudovaním nových kvalitnejších a modernejších priestorov špecializovaných učební pre odborné vzdelávanie v ZŠ je vsúlade s globálnym cieľom IROP Prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejnýchslužieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miesta obcí.  Zároveň projektový zámer prispieva k plneniu priorít Stratégie podpory IROP, predovšetkým k udržateľnému ainkluzívnemu rastu -rozvoju vybraných oblastí/komponentov podmieňujúcich kvalitu života a konkurencieschopnosť v danom území a -rozvoju/posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na regionálnej a subregionálnej úrovni akopredpokladu znižovania prehlbovania medzi a vnútroregionálnych rozdielov prostredníctvom zabezpečenia efektívneho audržateľného poskytovania verejných služieb zabezpečovaných z miestnej a regionálnej úrovne.  Súčasťou príslušnej časti zákazky (ceny) sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky doprava na miesto určenia záruka a záručný servis po dobu 24 mesiacov zaškolenie obslužného personálu
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Mesto Hlohovec
Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ A. Felcána v Hlohovci   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ A. Felcána v Hlohovci časť IKT vybavenie, časť Nábytok a časť Pomôcky vrátane konečného umiestnenia a zaškolenia osôb určených k používaniu tovaru. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 3 časti s cieľom umožniť účasť čo najväčšiemu počtu uchádzačov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
SKVALITNENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ I. BUKOVČANA 3   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovarov v rámci projektu SKVALITNENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIAODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ I. BUKOVČANA 3. Zákazka je rozdelená na 3 časti  Časť 1 Nábytok  Časť 2 IKT Časť 3 Učebné pomôcky s cieľom umožniť účasť čo najväčšiemu počtu uchádzačov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ P. Horova 16   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovarov v rámci projektu SKVALITNENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ P. HOROVA 16. Zákazka je rozdelená na 3 časti Časť 1 Nábytok Časť 2 IKT Časť 3 Učebné pomôcky s cieľom umožniť účasť čo najväčšiemu počtu uchádzačov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Školský a laboratórny nábytok   
Predmetom zákazky je obstaranie tovarov - školského a laboratórneho nábytku a vybavenia odborných učební (jazykováučebňa, počítačová učebňa, učebňa biológie, učebňa chémie, učebňa fyziky, polytechnická učebňa a školská knižnica)spolu s jeho montážou a pripojením na inžinierske siete do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta BanskáBystrica  1) ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 2) ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica 3) ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica 4) ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica 5) ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica 6) ZŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica 7) ZŠ Slobodného Slovenského vysielača, Banská Bystrica 8) ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica 9) ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica 10) ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica 11) ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica  V rámci tejto časti je dodávka tovarov zameraná na vybavenie odborných učební ZŠ. Podrobnosti a detailnejšiešpecifikácie sú uvedené v Prílohe č. 1 Položková a cenová špecifikácia kúpnej zmluvy.   1/5 V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy alebo zobrazenia postupov, tovarov a zariadení,verejný obstarávateľ umožňuje dodanie ekvivalentov podľa ZVO. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetenciiverejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na straneuchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke. Pri použití ekvivalentného riešenia niektorýchdruhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocennévlastnostiam (kvalitatívnym, technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoréuviedol verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade sozákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov.  Verejný obstarávateľ požaduje, aby komunikačným jazykom predmetnej technológie bol slovenský jazyk alebo českýjazyk. Zároveň sa požaduje, aby dodávateľ doručil aj návod na použitie a sprievodnú technickú dokumentáciu vslovenskom, resp. českom jazyku. Súčasťou obstarania predmetu zákazky bude aj dodanie, vynáška na miestoinštalácie, montáž a uvedenie do prevádzky predmetu zákazky.  Verejný obstarávateľ informuje, že pri niektorých tovaroch bude akceptovať cenu spolu s DPH len do určitej výšky,ktrorá je stanovená v súťažných podkladoch, nakoľko financovanie tejto zákazky je zo EŠaIF a poskytovateľ pomociohraničil finančne takto niektoré výdavky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Budmerice
Vybudovanie a modernizácie odborných učební v ZŠ s MŠ Budmerice   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky- knižničný fond Časť 2 Didaktické pomôcky  Časť 3 Technické a technologické vybavenie- IKT Časť 4 Interiérové vybavenie- nábytok   Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Piešťany
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole Mojmírova v emste Piešťany   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov vybavenia pre učebne základnej školy 1)Didaktické pomôcky 2)IKT 3)Nábytok Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
„Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“   
Fyzikálna učebňa Učebňa bude obsahovať zariadenie pre 18 žiakov, pracovisko učiteľa, kovovú skriňu na odkladanie pomôcok,interaktívnu tabuľu a didaktické pomôcky z mechaniky, termodynamiky, optiky, elektriny a magnetizmu, patričnésnímacie senzory a k tomu potrebná IKT technika. V učebni bude prebiehať skupinová práca mladých výskumníkov nažiackych laboratórnych pracoviskách formou ostrovčekov. V pracovných ostrovčekoch bude zabudované pripojenie na230 V, ale aj bezpečné napätia (3, 6, 9,12, 24 V).   V rámci stavebných prác budú v učebni realizované elektroinštalačné, vodoinštalačné a maliarske práce, vybuduje sasadrokartónová odhlučnená priečka, pôvodná PVC podlaha sa vymení za kaučukovú vhodnú do laboratórnehoprostredia.  Biologicko-chemická učebňa V učebni sa namontuje interaktívna tabula, dataprojektor, notebook a aplikačný softvér pre učiteľa. Pre plnú funkčnosťvýchovno-vzdelávacieho procesu sa doplnia didaktické pomôcky na chémiu (laboratórne sady, 3D modely, preparátyhmyzu, živočíchov, rastlín, častí ľudského tela, minerály, váhy a podobne).  Polytechnická učebňa  1/6 V učebni bude osadené pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom, pracovisko žiakaobrábanie dreva, pracovisko žiaka obrábanie kovu, pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie, taburety, dielenské skrine-kovové. V rámci didaktických pomôcok sa zakúpia sady na obrábanie dreva, kovu, ručné a elektrické náradie a učebnésady na meranie spotreby el. energie, na znázornenie bezpečného využitia elektrickej energie v domácnosti,skleníkového efektu, znázornenie zdrojov obnoviteľnej energie s iné.  Po stavebnej stránke sa v učebni zrealizujú elektroinštalačné, sadrokartónové a maliarske práce, odstráni sa časťnenosnej priečky (zväčší sa učebňa), miestnosť sa zvukovo utesní, pôvodná PVC podlaha sa vymení za záťažové PVC.  IKT učebňa IKT učebňa pre 16 žiakov je zariadená vhodným nábytkom a má funkčné sieťové aj elektrické rozvody. Aktivitou sarealizuje a dodá interaktívny projektor, projekčná tabuľa, interaktívne pero, softvér, učiteľské PC, 16 klientskych stanícpre žiakov, zázemie pre učiteľov, softvér na ovládanie žiackych počítačov, operačný systém, kancelársky balík, ďalší e-learning softvér.  Jazyková učebňa Existujúca jazyková učebňa pre 16 žiakov bude zariadená najnovšou technikou. V rámci aktivity sa dodá nový nábytok(pracovisko učiteľa, žiacky stôl - 8 ks, stolička - 16 ks), učiteľská PC zostava, softvér a elektronická jednotka na prenos akonverziu signálu, zariadenie na prenos zvuku, slúchadlá, komunikačné zariadenie).  Súčasťou príslušnej časti zákazky (ceny) sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky doprava na miesto určenia záruka a záručný servis po dobu 24 mesiacov zaškolenie obslužného personálu
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Piešťany
Budovanie technického vybavenia odborných učební v Zákaldnej škole Holubyho v meste Piešťany   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov vybavenia pre učebne základnej školy 1)Didaktické pomôcky 2)IKT 3)Nábytok Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Nižný Hrabovec
Vybavenie odborných učební Základnej školy v Nižnom Hrabovci   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie nábytok  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Podolínec
Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Podolínec   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu  Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie nábytok Časť 4 Didaktické pomôcky knižničný fond  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Prešov
ZŠ Československej armády- zriadenie špecializovaných učební   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Brezno
Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ MPČĽ 35, Brezno   
Predmetom zákazky je nákup a dodávka tovaru a súvisiacich služieb na zlepšenie kompetencií žiakov základnej školyučebné pomôcky, IKT a iná technika, nábytok a iné vybavenie, pracoviská učebne polytechniky, knihy
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Šarišské Dravce
Vybavene odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební,  rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu   Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opispredmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie