Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania nábytok zobrazujem 115 z 157 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Stredná odborná škola informačných technológií
Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica - nábytok   
Predmetom zákazky je dodávka rôzneho druhu nábytku v rozsahu a špecifikácii uvedenej v Súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Zborov
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy – ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Levoča
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Jána Francisciho 11, Levoča   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Interiérové vybavenie - nábytok   
Zabezpečenie dodania interiérového vybavenia a jeho montáže v miestach dodania spolu s likvidáciou odpadu
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Mesto Hlohovec
Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika v Hlohovci   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika v Hlohovci časť IKTvybavenie, časť Nábytok a časť Pomôcky vrátane konečného umiestnenia a zaškolenia. Predmet zákazky sa realizuje vrámci schváleného projektu s názvom Modernizácia učební biológie/chémie, jazykov a polytechniky v ZŠ, M. R.Štefánika, Hlohovec, kód projektu v ITMS2014+ 302021J912, Zmluva o NFP č. IROP-Z-302021J912-222-13.  Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Hlohovec
Modernizácia učební v ZŠ A. Felcána v Hlohovci   
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru Modernizácia učební v ZŠ A. Felcána v Hlohovci časť IKT vybavenie,časť Nábytok a časť Pomôcky vrátane konečného umiestnenia a zaškolenia. Predmet zákazky sa realizuje v rámcischváleného projektu s názvom Modernizácia učební jazykov, IKT a polytechniky v ZŠ, A. Felcána, Hlohovec, kódprojektu v ITMS2014+ 302021J964, Zmluva o NFP č. Zmluva č. IROP-Z-302021J964-222-13.  Bližšie informácie sa nachádzajú v súťažných podkladoch.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Podolínec
Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Podolínec   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie nábytok Časť 4 Didaktické pomôcky knižničný fond Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Technická univerzita v Košiciach
Nábytok pre ŠDaJ   
Predmetom zákazky je výroba, montáž a dodanie nábytku do študentských a hosťovských izieb a kovového nábytku dodielni. Súčasťou dodania je doprava, vyloženie, vynesenie nábytku na izby a do dielní, odborná montáž dodávateľom namieste určenom verejným obstarávateľom.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku pre rezort MPSVR SR   
Predmetom zákaziek zadávaných v DNS bude dodávka a montáž najmä nábytok, sedadlá, stoličky, otočné sedadlá, kreslá, stoly, skrine, písacie stoly, knižnice, kancelársky nábytok, kancelárske police, archivačné systémy, archivačné skrine, kancelárske vozíky, nábytok k počítaču, počítačové stoly, nábytok pre domácnosť,kuchynský nábytok avybavenie, vstavané skrine, záhradný nábytok, nábytok do spálne, jedálne a obývacej izby, postele a lôžkoviny a špeciálne mäkké vybavenie, matrace, šatníky, nábytok do kúpeľne, nábytok do jedálne, rozličný nábytok, nábytok pre konferenčné miestnosti, nábytok do vstupných hál a recepcií, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 391.... kódov CPV. Pri každej konkrétnej zákazke verejný obstarávateľ presne špecifikuje predmet zákazky vo výzve na predkladanie ponúk s uvedením konkrétnych kódov CPV v rámci skupiny 391.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Mesto Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Školský a laboratórny nábytok   
Predmetom zákazky je obstaranie tovarov - školského a laboratórneho nábytku a vybavenia odborných učební (jazykováučebňa, počítačová učebňa, učebňa biológie, učebňa chémie, učebňa fyziky, polytechnická učebňa a školská knižnica)spolu s jeho montážou a pripojením na inžinierske siete do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta BanskáBystrica  1) ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 2) ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica 3) ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica 4) ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica 5) ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica 6) ZŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica 7) ZŠ Slobodného Slovenského vysielača, Banská Bystrica 8) ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica 9) ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica 10) ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica 11) ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica  V rámci tejto časti je dodávka tovarov zameraná na vybavenie odborných učební ZŠ. Podrobnosti a detailnejšiešpecifikácie sú uvedené v Prílohe č. 1 Položková a cenová špecifikácia kúpnej zmluvy.   1/5 V prípade, že v opise predmetu zákazky sa uvádzajú konkrétne názvy alebo zobrazenia postupov, tovarov a zariadení,verejný obstarávateľ umožňuje dodanie ekvivalentov podľa ZVO. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetenciiverejného obstarávateľa. Dôkazné bremeno o súlade vlastností ekvivalentu s opisom predmetu zákazky je na straneuchádzača. Na dodanie ekvivalentu je potrebné upozorniť v ponuke. Pri použití ekvivalentného riešenia niektorýchdruhov materiálov, výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocennévlastnostiam (kvalitatívnym, technickým a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoréuviedol verejný obstarávateľ v opise predmetu zákazky. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade sozákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov.  Verejný obstarávateľ požaduje, aby komunikačným jazykom predmetnej technológie bol slovenský jazyk alebo českýjazyk. Zároveň sa požaduje, aby dodávateľ doručil aj návod na použitie a sprievodnú technickú dokumentáciu vslovenskom, resp. českom jazyku. Súčasťou obstarania predmetu zákazky bude aj dodanie, vynáška na miestoinštalácie, montáž a uvedenie do prevádzky predmetu zákazky.  Verejný obstarávateľ informuje, že pri niektorých tovaroch bude akceptovať cenu spolu s DPH len do určitej výšky,ktrorá je stanovená v súťažných podkladoch, nakoľko financovanie tejto zákazky je zo EŠaIF a poskytovateľ pomociohraničil finančne takto niektoré výdavky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Nábytok pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nábytku, t.j. lôžkového, skriňového, konferenčného, sedacieho, nábytkudo pracovní a doplnkov v priestoroch verejného obstarávateľa. Súčasťou dodania je odborná montáž dodávateľom,doprava a umiestnenie v určených priestoroch verejného obstarávateľa, odvoz a likvidácia starého nábytku. Predmetomzákazky budú typové aj atypické prvky dovybavenia priestorov verejného obstarávateľa.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Zdravotnícky nábytok   
Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného zdravotníckeho nábytku - nemocničné lôžko pre dospelých [3 ks] - lôžko na intenzívnu starostlivosť s váhou, antidekubitný matrac, vrátane nočného stolíka [2 ks] - lôžko na intenzívnu starostlivosť s váhou, antidekubitný matrac, vrátane nočného stolíka [1 ks] - lôžko na intenzívnu starostlivosť, antidekubitný matrac, vrátane nočného stolíka [2 ks] - lôžko na intenzívnu starostlivosť s laterálnym náklonom, antidekubitný matrac, vrátane nočného stolíka [1 ks] - transportné lôžko komplet pre OAIM [1 ks] - transportné lôžko intenzívnej starostlivosti [2 ks] - transportné lôžko RTG transparentné (trauma stretcher) [2 ks]  1/5 - transportné vozíky pre Urgentný príjem [2 ks] - vyšetrovací stôl so zdvíhacím podhlavníkom [3 ks] - stôl sádrovací pacientsky [1 ks] - pojazdný stojan na drôtené koše, obojstranný vrátane 8 ks košov [4 ks] - set inštrumentačných stolíkov s plynovým perom [1 ks] Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu aleboviaceré časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Mesto Žilina
Nábytok do odborných učební   
Predmetom zákazky je dodávka nábytku pre odborné učebne. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky súsúčasťou súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Mesto Lipany
Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ Hviezdoslavova 1 Lipany   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na štyri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Časť 4 Didaktické pomôcky knižničný fond Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Ľubovnianska nemocnica, n. o.
Zdravotnícky nábytok s príslušenstvom pre Chirurgicko-traumatologické oddelenie a Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie   
Zdravotnícky nábytok s príslušenstvom na Chirurgicko-traumatologické oddelenie a Gynekologicko-pôrodnické oddelenie.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie