Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 72 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
MIKROCHEM spol. s r.o.
Nákup zariadenia na kontinuálnu chromatografiu pre výskum a vývoj priemyselnej separácie izomérov cukrov pre projekt „Podpora zvyšovania inovačného potenciálu spoločnosti MIKROCHEM spol. s r. o.“   
Predmetom zákazky je nákup zariadenia na kontinuálnu chromatografiu pre výskum a vývoj priemyselnej separácieizomérov cukrov. Kvapalinový chromatograf zariadenie na kontinuálnu chromatografiu pomocou"simulated movingbed". Maximálny prietok eluentu 50 ml/min, maximálny prípustný tlak v celom systéme 130bar, maximálny prietokdávkovacej pumpy 10 ml/min, dávkovacia pumpa 1 ks, maximálny prietok systémovej pumpy 50 ml/min, systémovépumpy 3 ks, multipozičné ventily 7 ks, prietokomery potrebné na real-timemonitorovanie celého systému 4 ks, 9 kskolón a ich napĺňanie podľa potrieb výskumu a vývoja počas trvania projektu, termostat na kolóny s teplotou do 120oCa s kapacitou 8 kolón o rozmere 250 x 50 mm, súčasťou systému musí byť chromatografický softvér spĺňajúcipožiadavky 21 CFR časť 11. S ELSD detektorom a kompresorom. Doprava na miesto dodania predmetu zákazky. Rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodanie predmetu zákazky. Inštalácia predmetu zákazky v mieste dodaniapredmetu zákazky. Dodávateľ poskytne predmet zákazky v súlade splatnou legislatívou a normami.Rovnaké znenie opisupredmetu zákazky je uvedené aj v Súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka detektorov, analyzátorov a spektrometrov   
Predmetom tejto zákazky je dodávka detektorov, analyzátorov a spektrometrov vrátane obalu a dopravy na miesto plnenia. Predmet zákazky je určený na zlepšenie efektívnosti výjazdov kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany do terénu a to za účelom kvalitatívnych a kvantitatívnych meraní vo vzorkách analyzovaných priamo v teréne. Ďalej je určený na vyhľadávanie a identifikáciu zdrojov základných typov ionizujúceho žiarenia, identifikáciu chemického zloženia látok, zmesí a pod. Zariadenia je možné použiť pri práci v teréne špecialistami z oblasti záchranných alebo bezpečnostných zložiek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka prístrojov, prostriedkov protichemickej ochrany jednotlivca a bio-detekčnej súpravy s indikačnými činidlami   
Predmetom zákazky je dodávka Prenosného GC-MS detekčného meracieho systému ( prístroj ), Ramanovhospektrometra, Prenosného detekčného biologického a toxínového testera a Protichemickej a protibiologickej ochrannejsúpravy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodávka detektorov, analyzátorov a spektrometrov   
Predmetom tejto zákazky je dodávka detektorov, analyzátorov a spektrometrov vrátane obalu a dopravy na miestoplnenia. Predmet zákazky je určený na zlepšenie efektívnosti výjazdov kontrolných chemických laboratórií civilnejochrany do terénu a to za účelom kvalitatívnych a kvantitatívnych meraní vo vzorkách analyzovaných priamo v teréne.Ďalej je určený na vyhľadávanie a identifikáciu zdrojov základných typov ionizujúceho žiarenia, identifikáciu chemickéhozloženia látok, zmesí a pod. Zariadenia je možné použiť pri práci v teréne špecialistami z oblasti záchranných alebobezpečnostných zložiek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zobrazovacia technika   
Predmetom zákazky je nákup - echokardiografický prístroj vrátane vyšetrenie ciev [2 ks] - monitorovacia a vyhodnocovania stanica EKG Holterovského monitorovania [1 ks] - transportný USG prístroj [4 ks] - USG pre oftalmológiu [1 ks] - USG prístroj pre celotelové aplikácie najvyššej triedy [2 ks]  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Laboratórna a sterilizačná technika   
Predmetom zákazky je nákup - plneautomatizovný analyzátor pre skríningové vyšetrenie novorodencov [1 ks] - centrifúga [1 ks] - chladnička laboratórna [2 ks] - chladnička lekárska [10 ks] - kvapalinovaný chromatograf s hmotnostným detektorom (UHPLC/QQQ) [2 ks] - systém na dezinfekciu vzduchu ultrafialovým žiarením, otvorený, priamy [1 komplet] - laminárny box II. B2 triedy BIOHAZARD s vertikálnym prúdením vzduchu a so spodný odsávaním [1 ks] - laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu [5 ks] - plynový chromatograf s hmotnostnou detekciou (GC-MS) [1 ks] - dezinfektor [1 ks] - oplachovač dezinfektor podložných mís [3 ks] - parný sterilizátor [1 ks] - vyštikávač suchých krvných vzoriek [2 ks]  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
MIKROCHEM spol. s r.o.
Nákup zariadenia na kontinuálnu chromatografiu pre výskum a vývoj priemyselnej separácie izomérov cukrov pre projekt „Podpora zvyšovania inovačného potenciálu spoločnosti MIKROCHEM spol. s r. o.“   
Predmetom zákazky je nákup zariadenia na kontinuálnu chromatografiu pre výskum a vývoj priemyselnej separácieizomérov cukrov. Kvapalinový chromatograf zariadenie na kontinuálnu chromatografiu pomocou "simulated movingbed". Maximálny prietok eluentu 50 ml/min, maximálny prípustný tlak v celom systéme 130 bar, maximálny prietokdávkovacej pumpy 10ml/min, dávkovacia pumpa 1 ks, maximálny prietok systémovej pumpy 50ml/min, systémovépumpy 3 ks, multipozičné ventily 7 ks, prietokomery potrebné na real-time monitorovanie celého systému 4 ks, 9 kskolón a ich napĺňanie podľa potrieb výskumu a vývoja počas trvania projektu, termostat na kolóny s teplotou do 120°Ca s kapacitou 8 kolón o rozmere 250 x 50 mm, súčasťou systému musí byť chromatografický softvér spĺňajúcipožiadavky 21 CFR časť 11. S ELSD detektorom a kompresorom. Doprava na miesto dodania predmetu zákazky.Rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodanie predmetu zákazky. Inštalácia predmetu zákazky v mieste dodaniapredmetu zákazky. Dodávateľ poskytne predmet zákazky v súlade splatnou legislatívou a normami. Rovnaké znenieopisu predmetu zákazky je uvedené aj v Súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Analyzátory dychu   
Predmetom 1.časť zákazky je dodávka 272 ks ručných mobilných analyzátorov dychu, predmetom 2.časť zákazky je dodávka 100 ks staničných analyzátorov dychu. Detailná špecifikácia predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v prílohe č. 1a, 1b Opis predmetu zákazky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Laboratórna a sterilizačná technika   
Predmetom zákazky je nákup - plneautomatizovný analyzátor pre skríningové vyšetrenie novorodencov [1 ks] - centrifúga [1 ks] - chladnička laboratórna [2 ks] - chladnička lekárska [10 ks] - kvapalinovaný chromatograf s hmotnostným detektorom (UHPLC/QQQ) [2 ks] - systém na dezinfekciu vzduchu ultrafialovým žiarením, otvorený, priamy [1 komplet]  - laminárny box II. B2 triedy BIOHAZARD s vertikálnym prúdením vzduchu a so spodný odsávaním [1 ks] - laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu [5 ks] - plynový chromatograf s hmotnostnou detekciou (GC-MS) [1 ks] - dezinfektor [1 ks] - oplachovač dezinfektor podložných mís [3 ks] - parný sterilizátor [1 ks] - vyštikávač suchých krvných vzoriek [2 ks]   Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zobrazovacia technika   
Predmetom zákazky je nákup - echokardiografický prístroj vrátane vyšetrenie ciev [2 ks] - monitorovacia a vyhodnocovania stanica EKG Holterovského monitorovania [1 ks] - transportný USG prístroj [4 ks] - USG pre oftalmológiu [1 ks] - USG prístroj pre celotelové aplikácie najvyššej triedy [2 ks]  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Slovenský hydrometeorologický ústav
Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia   
Predmetom zákazky je dodanie nových technologických funkčných celkov, ktoré budú plne použiteľné na modernizáciu avybavenie technických a ostatných súvisiacich prostriedkov pre monitorovanie znečistenia voľného ovzdušia automatizovanými monitorovacími stanicami, zabezpečenie činností pre skvalitnenie prevádzky Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO), výkon skúšok a analýz vzoriek vonkajšieho ovzdušia a atmosférických zrážok, kalibráciuanalyzátorov NMSKO, výkon kontrol systémov kvality monitorovacích staníc a výkon porovnávacích meraní monitorovacích staníc NMSKO, podľa požiadaviek platnej legislatívy rešpektujúc v plnom rozsahu zavedený systém akreditovaných meraní vrátane zavedených princípov meraní . Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Environmental Institute, s.r.o.
Kvapalinový chromatograf s vysokorozlišovacím hmotnostným spektrometrom   
Predmetom zákazky je dodávka kvapalinového chromatografu s vysokorozlišovacím hmotnostným spektrometrom (1ks),ktorý je podrobne špecifikovaný v kapitole B.1 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace službydopravné a manipulačné výkony na miesto určenia, inštalácia a uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti aprevádzky schopnosti dodaného prístroja, odovzdanie príslušnej dokumentácie, záručné servisné služby a zaškolenie obsluhy v optimálnom rozsahu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prenosné statické váhy   
Obstarávanie 16 sád prenosných statických váh na kontrolu zaťaženia náprav vozidiel v cestnej premávke vrátane zaškolenia obsluhy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Analyzátory dychu   
Predmetom 1.časť zákazky je dodávka 272 ks ručných mobilných analyzátorov dychu, predmetom 2.časť zákazky jedodávka 100 ks staničných analyzátorov dychu. Detailná špecifikácia predmetu zákazky je uvedené v súťažnýchpodkladoch v prílohe č. 1a, 1b Opis predmetu zákazky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Dodávky reagencií vrátane každodenných kontrol a prenájom močovej linky (analyzátor moču chemicky a analyzátor močového sedimentu)   
dodávky reagencií vrátane každodenných kontrol pre plnohodnotnú prevádzku močovej linky a prenájom prístrojovejtechniky (nový nepoužívaný analyzátor moču chemicky a nový nepoužívaný analyzátor močového sedimentu). Vrátanedopravy do miesta určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, zaškolenia obsluhy a bezodplatného servisu počas dobyprenájmu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie