Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 68 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zobrazovacia technika   
Predmetom zákazky je nákup - echokardiografický prístroj vrátane vyšetrenie ciev [2 ks] - monitorovacia a vyhodnocovania stanica EKG Holterovského monitorovania [1 ks] - transportný USG prístroj [4 ks] - USG pre oftalmológiu [1 ks] - USG prístroj pre celotelové aplikácie najvyššej triedy [2 ks]  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Laboratórna a sterilizačná technika   
Predmetom zákazky je nákup - plneautomatizovný analyzátor pre skríningové vyšetrenie novorodencov [1 ks] - centrifúga [1 ks] - chladnička laboratórna [2 ks] - chladnička lekárska [10 ks] - kvapalinovaný chromatograf s hmotnostným detektorom (UHPLC/QQQ) [2 ks] - systém na dezinfekciu vzduchu ultrafialovým žiarením, otvorený, priamy [1 komplet] - laminárny box II. B2 triedy BIOHAZARD s vertikálnym prúdením vzduchu a so spodný odsávaním [1 ks] - laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu [5 ks] - plynový chromatograf s hmotnostnou detekciou (GC-MS) [1 ks] - dezinfektor [1 ks] - oplachovač dezinfektor podložných mís [3 ks] - parný sterilizátor [1 ks] - vyštikávač suchých krvných vzoriek [2 ks]  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
MIKROCHEM spol. s r.o.
Nákup zariadenia na kontinuálnu chromatografiu pre výskum a vývoj priemyselnej separácie izomérov cukrov pre projekt „Podpora zvyšovania inovačného potenciálu spoločnosti MIKROCHEM spol. s r. o.“   
Predmetom zákazky je nákup zariadenia na kontinuálnu chromatografiu pre výskum a vývoj priemyselnej separácieizomérov cukrov. Kvapalinový chromatograf zariadenie na kontinuálnu chromatografiu pomocou "simulated movingbed". Maximálny prietok eluentu 50 ml/min, maximálny prípustný tlak v celom systéme 130 bar, maximálny prietokdávkovacej pumpy 10ml/min, dávkovacia pumpa 1 ks, maximálny prietok systémovej pumpy 50ml/min, systémovépumpy 3 ks, multipozičné ventily 7 ks, prietokomery potrebné na real-time monitorovanie celého systému 4 ks, 9 kskolón a ich napĺňanie podľa potrieb výskumu a vývoja počas trvania projektu, termostat na kolóny s teplotou do 120°Ca s kapacitou 8 kolón o rozmere 250 x 50 mm, súčasťou systému musí byť chromatografický softvér spĺňajúcipožiadavky 21 CFR časť 11. S ELSD detektorom a kompresorom. Doprava na miesto dodania predmetu zákazky.Rozbalenie predmetu zákazky v mieste dodanie predmetu zákazky. Inštalácia predmetu zákazky v mieste dodaniapredmetu zákazky. Dodávateľ poskytne predmet zákazky v súlade splatnou legislatívou a normami. Rovnaké znenieopisu predmetu zákazky je uvedené aj v Súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Analyzátory dychu   
Predmetom 1.časť zákazky je dodávka 272 ks ručných mobilných analyzátorov dychu, predmetom 2.časť zákazky je dodávka 100 ks staničných analyzátorov dychu. Detailná špecifikácia predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v prílohe č. 1a, 1b Opis predmetu zákazky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Laboratórna a sterilizačná technika   
Predmetom zákazky je nákup - plneautomatizovný analyzátor pre skríningové vyšetrenie novorodencov [1 ks] - centrifúga [1 ks] - chladnička laboratórna [2 ks] - chladnička lekárska [10 ks] - kvapalinovaný chromatograf s hmotnostným detektorom (UHPLC/QQQ) [2 ks] - systém na dezinfekciu vzduchu ultrafialovým žiarením, otvorený, priamy [1 komplet]  - laminárny box II. B2 triedy BIOHAZARD s vertikálnym prúdením vzduchu a so spodný odsávaním [1 ks] - laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu [5 ks] - plynový chromatograf s hmotnostnou detekciou (GC-MS) [1 ks] - dezinfektor [1 ks] - oplachovač dezinfektor podložných mís [3 ks] - parný sterilizátor [1 ks] - vyštikávač suchých krvných vzoriek [2 ks]   Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zobrazovacia technika   
Predmetom zákazky je nákup - echokardiografický prístroj vrátane vyšetrenie ciev [2 ks] - monitorovacia a vyhodnocovania stanica EKG Holterovského monitorovania [1 ks] - transportný USG prístroj [4 ks] - USG pre oftalmológiu [1 ks] - USG prístroj pre celotelové aplikácie najvyššej triedy [2 ks]  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Slovenský hydrometeorologický ústav
Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia   
Predmetom zákazky je dodanie nových technologických funkčných celkov, ktoré budú plne použiteľné na modernizáciu avybavenie technických a ostatných súvisiacich prostriedkov pre monitorovanie znečistenia voľného ovzdušia automatizovanými monitorovacími stanicami, zabezpečenie činností pre skvalitnenie prevádzky Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia (NMSKO), výkon skúšok a analýz vzoriek vonkajšieho ovzdušia a atmosférických zrážok, kalibráciuanalyzátorov NMSKO, výkon kontrol systémov kvality monitorovacích staníc a výkon porovnávacích meraní monitorovacích staníc NMSKO, podľa požiadaviek platnej legislatívy rešpektujúc v plnom rozsahu zavedený systém akreditovaných meraní vrátane zavedených princípov meraní . Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Environmental Institute, s.r.o.
Kvapalinový chromatograf s vysokorozlišovacím hmotnostným spektrometrom   
Predmetom zákazky je dodávka kvapalinového chromatografu s vysokorozlišovacím hmotnostným spektrometrom (1ks),ktorý je podrobne špecifikovaný v kapitole B.1 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace službydopravné a manipulačné výkony na miesto určenia, inštalácia a uvedenie do prevádzky, odskúšanie funkčnosti aprevádzky schopnosti dodaného prístroja, odovzdanie príslušnej dokumentácie, záručné servisné služby a zaškolenie obsluhy v optimálnom rozsahu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Prenosné statické váhy   
Obstarávanie 16 sád prenosných statických váh na kontrolu zaťaženia náprav vozidiel v cestnej premávke vrátane zaškolenia obsluhy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Analyzátory dychu   
Predmetom 1.časť zákazky je dodávka 272 ks ručných mobilných analyzátorov dychu, predmetom 2.časť zákazky jedodávka 100 ks staničných analyzátorov dychu. Detailná špecifikácia predmetu zákazky je uvedené v súťažnýchpodkladoch v prílohe č. 1a, 1b Opis predmetu zákazky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Dodávky reagencií vrátane každodenných kontrol a prenájom močovej linky (analyzátor moču chemicky a analyzátor močového sedimentu)   
dodávky reagencií vrátane každodenných kontrol pre plnohodnotnú prevádzku močovej linky a prenájom prístrojovejtechniky (nový nepoužívaný analyzátor moču chemicky a nový nepoužívaný analyzátor močového sedimentu). Vrátanedopravy do miesta určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, zaškolenia obsluhy a bezodplatného servisu počas dobyprenájmu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Diagnostiká na vyšetrenie virologických a bakteriologických markerov u darcov krvi a prenájom virologického analyzátora   
dodanie diagnostických reagencií in vitro vrátane kalibrátorov, kontrolného materiálu a spotrebného materiálu navykonávanie predpísaných virologických vyšetrení u darcov krvi chemiluminiscenčnou, elektrochemiluminiscenčnou aleboimunochemiluminiscenčnou technológiou a prenájom prístrojovej techniky (nový nepoužívaný virologický analyzátor sprepojením do laboratórneho informačného systému oddelenia. Vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie, uvedeniado prevádzky, zaškolenia obsluhy a bezodplatného servisu počas doby prenájmu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Nemocnica s poliklinikou Myjava
Biochemický analyzátor   
Predmetom zákazky je kúpa Biochemického analyzátora pre Nemocnicu s poliklinikou v Myjave, nemocnicu vzriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Predmetom zákazky je tiež inštalácia biochemickéhoanalyzátora v sídle verejného obstarávateľa, zaškolenie obsluhujúceho personálu, záručný a pozáručný výrobcomdoporučený servis počas 48 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a dodávka diagnostických reagencií in vitrona vyšetrovanie parametrov pacientskych vzoriek, ako aj príslušné kontrolné roztoky, kontroly, kalibrátory, roztoky akompletný spotrebný materiál v zmysle špecifikácie počas obdobia 48 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Detekčné a dekontaminačné zariadenia   
Časť 1 Prístroj na detekciu chemických látok (spektrometer) Ručný analyzátor na detekciu chemických látok s elektronickou knižnicou, ktorá je nevyhnutná pre identifikáciu zaistených látok a SW, pomocou ktorého je možné jednoducho ukladať, spravovať a prenášať namerané dáta.  časť 2 Prenosné dekontaminačné zariadenie Zariadenie na dekontamináciu prostriedkov použitých pri zaisťovaní dôkazov prostredníctvom vzduchu.  časť 3 Mobilné kovové kontajnery zaistených drogových prekurzorov
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
Nitriansky samosprávny kraj
Skvalitnenie a rozšírenie praktického vzdelávania v oblasti robotizácie kybernetických systémov - Zariadenie odborných učební a dielní   
Nákup prevádzkových strojov, zariadení, techniky a náradia vrátane ich dodávky, montáže a zaškolenia obsluhy a likvidácie odpadov v rozsahu 1. Smart kamera 2 ks 2. Programovateľný laboratórny zdroj 2 ks 3. Profiloprojektor 1 ks 4. Vývojový software 4 ks 5. Sada zariadení Základy hydrauliky s príslušenstvom a Sada zariadení Základy elektrohydrauliky s príslušenstvom 1 ks Modulárny systém 1 sada Sada pre hydrauliku Elektro - hydraulická sada 6. Prenosné zariadenie na zber a prenos dát 1 ks
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie