Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 58 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Prešov
Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie Prešov PRK   
Predmetom PRK je rokovanie o podmienkach zmluvy so záujemcom, ktorého návrh porota vyhodnotila ako víťazný vrámci súťaže návrhov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Revitalizácia átria Prešovskej univerzity v Prešove   
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Nemšová, HK –rekonštrukcia vodovodného potrubia“-projektová dokumentácia   
Nemšová, HK –rekonštrukcia vodovodného potrubia“-projektová dokumentácia Areál objektu Sklady Nemšová sa rozkladá na ploche o rozlohe 225297 m2so 43 budovami,z toho je22budov prevádzkových aprevádzkovo-skladových, ktoré je potrebné pripojiť na vodovodnú a kanalizačnú sieť.V rámci akcie je potrebné vybudovať: --vodovodnú prípojku s napojením na verejný vodovod v dĺžke cca 100 m;--vnútroareálový zokruhovaný rozvod vody v dĺžke cca 4 000 m vrátane požiarnych -hydrantov, s napojením všetkých objektov s podružným meraním spotreby; --vnútroareálovú kanalizáciu v dĺžke cca 4 000 m;--odvedenie dažďových vôd;--napojenie mycieho mostíka naexistujúci vlastný zdroj vody.-Predpokladaný rozsah prác:-Výstavba vodovodnej prípojky -príprava terénu, výkop ryhy pre uloženie vodovodného potrubia, pokládka vodovodného potrubia, vodomerná šachta auzávery, zásyp výkopov, úprava terénu.-Výstavba vnútroareálového vodovodu -príprava terénu, výkop rýh pre uloženie vodovodného potrubia apožiarneho vodovodu, pokládka vodovodného potrubia,-vodomerné šachty pre podružné meranie spotreby pre 22 budov, hydrantové súpravy, -zásyp výkopov, úprava terénu.-Výstavba delenej kanalizácie -príprava terénu, výkop rýh pre uloženie kanalizačného potrubia splaškovej kanalizácie, pokládka kanalizačného potrubia splaškovej kanalizácie, kanalizačné šachty na trase kanalizačnej siete, revízne kanalizačné šachty pre napojenie 22 budov, výkop rýh pre uloženie kanalizačného potrubia dažďovej kanalizácie, pokládka kanalizačného potrubia dažďovej kanalizácie, odkanalizovanie spevnených plôch suličnými vpusťami aodvedenie dažďových vôd zo striech budov, zásyp výkopov, úprava terénu.Pozemok je na majetkovo aprávne vysporiadaný, vo vlastníctve MO SR, parcela č. č. 601/1 -ostatná plocha, LV č. 828, k. ú. Nemšová
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Dokumentácia pre realizáciu stavby protipovodňových opatrení v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v realizačnej podrobnosti vrátane podrobného výkazuvýmer pre realizáciu stavebného diela (1) Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice, (2) Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov I. etapa a (3) Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov II. etapa. Účelom projektovej dokumentácie na uskutočnenie stavby (ďalej len DRS) je rozpracovaťstavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu a podmienky stavebného/vodoprávneho povolenia do takejpodrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby, najmä na kalkuláciustavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov. Projektmusí byť dostatočným podkladom na uskutočnenie celej stavby a na záverečné vyúčtovanie stavebných prác. DRS musísúčasne v sebe integrovať nasledovné výsledky, resp. dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom  (1)prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia predstavujúce výstavbu prietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch v povodí toku Ľubice, a to najmä (i) geologický prieskum, (ii) hydrogeologický prieskum,(iii) inžiniersko-geologický a geotechnický prieskum; (2)výpočty hydraulického modelovania a zhotovený hydraulický model vrátane súvisiacich služieb pre protipovodňovéopatrenia; (3)odborné ichtyologické stanovisko osoby definovanou v § 2, ods. 1. písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch, Odbor vodné hospodárstvo, odvetvie 460201 - Rybárstvo a rybnikárstvo, resp. podľaobdobného právneho predpisu platného v krajine EÚ. Táto zákazka sa delí na časti Časť 1 Dokumentácia pre realizáciu stavby, časť č. 1 Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice Časť 2 Dokumentácia pre realizáciu stavby, časť č. 2 Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov 1/6 I.etapa Časť 3 Dokumentácia pre realizáciu stavby, časť č. 3 Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchovII.etapa. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitýchparametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, osobitný postup alebo metódu výroby aleboposkytovania požadovaných tovarov, stavebných prác alebo služieb, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýtovýrobok, osobitný postup alebo metódu výroby alebo poskytovania požadovaných tovarov, stavebných prác aleboslužieb ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobokalebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutnéna zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, osobitnom postupe alebometóde výroby alebo poskytovania požadovaných tovarov, stavebných prác alebo služieb konkrétnej značky, uchádzačmôže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Mesto Trenčín
Dokument starostlivosti o dreviny   
Predmetom zákazky je aktualizácia alebo zameranie novovysadených drevín stromov v intraviláne mesta Trenčín azároveň ich inventarizácia, za účelom implementácie do informačného systému mesta, z dôvodu efektívnejšieho riadeniaprojektov a starostlivosti o zeleň. Predmetom inventarizácie sú všetky stromy na vybraných pozemkoch vo vlastníctve aspoluvlastníctve mesta Trenčín v predpokladanom množstve 18 000 inventarizovaných vegetačných prvkov,nachádzajúcich sa na verejnom priestranstve, v areáloch základných a materských škôl, prípadne iných areáloch okrem,záhradiek a záhradkárskych osád a parku M. R. Štefánika.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Mesto Prešov
ZÁHRADA UMENIA, KMEŤOVO STROMORADIE PREŠOV   
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Mesto Trenčín
Dokument starostlivosti o dreviny   
Predmetom zákazky je aktualizácia alebo zameranie novovysadených drevín stromov v intraviláne mesta Trenčín azároveň ich inventarizácia, za účelom implementácie do informačného systému mesta, z dôvodu efektívnejšieho riadeniaprojektov a starostlivosti o zeleň. Predmetom inventarizácie sú všetky stromy na vybraných pozemkoch vo vlastníctve aspoluvlastníctve mesta Trenčín v predpokladanom množstve 18 000 inventarizovaných vegetačných prvkov,nachádzajúcich sa na verejnom priestranstve, v areáloch základných a materských škôl, prípadne iných areáloch okrem,záhradiek a záhradkárskych osád a parku M. R. Štefánika.  Odovzdanie pasportu zelene bude realizované po častiach (3 časti), do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvyo dielo. Lehotu plnenia zákazky je možné predĺžiť v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok (nepretržitýcelodenný dážď, krupobitie, víchrica alebo sneženie v trvaní počas 3 dní za sebou).  Termín dokončenia a odovzdania 1. časti diela (digitálna a mapová časť) k.ú. Trenčín ukončenie do 6 mesiacov odo dňaúčinnosti zmluvy o dielo.  Termín dokončenia a odovzdania 2. časti diela (digitálna a mapová časť) k.ú. Kubrá, Kubrica, k.ú. TrenčianskeBiskupice ukončenie do 8 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy o dielo.  Termín dokončenia a odovzdania 3. časti diela (digitálna a mapová časť) k.ú. Hanzlíková, k.ú. Istebník, k.ú. Záblatie,k.ú. Zlatovce ukončenie do 10 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.   Termín celkového dokončenia a odovzdania realizácie diela (textová časť) do 10 mesiacov odo dňa nadobudnutia 1/7 účinnosti zmluvy o dielo.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Mesto Prešov
ZÁHRADA UMENIA, KMEŤOVO STROMORADIE PREŠOV   
Predmetom súťaže je vypracovanie urbanistického, architektonického a krajinárskeho návrhu riešenia Záhrady umenia a Kmeťovho stromoradia promenády v Prešove na vymedzenom území a priľahlých priestoroch. Účelom súťaže je navrhnúť optimálne urbanistické, architektonické a krajinárske riešenie Záhrady umenia s funkciou kultúrnospoločenského priestoru a Kmeťovho stromoradia bezbariérovej pešej komunikácie (promenády). Bližší opis predmetu súťaže návrhov je uvedený v súťažných podmienkach.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Mesto Ružomberok
Nová mestská plaváreň v Ružomberku_architektonická súťaž návrhov   
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
„Nováky – modernizácia oplotenia technického priestoru“ - projektová dokumentácia   
„Nováky – modernizácia oplotenia technického priestoru“ - projektová dokumentácia
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Trenčín, budova výpočtového strediska - rekonštrukcia technologickej miestnosti č. 50 – projektová dokumentácia   
Trenčín, budova výpočtového strediska - rekonštrukcia technologickej miestnosti č. 50 – projektová dokumentácia
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Bratislava, Vajnory – vybudovanie kamerového systému a zabezpečenie brány do kasární – projektová dokumentácia ev. zn. 55 90 129   
Bratislava, Vajnory – vybudovanie kamerového systému a zabezpečenie brány do kasární – projektová dokumentácia ev. zn. 55 90 129
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Dokumentácia pre realizáciu stavby protipovodňových opatrení   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v realizačnej podrobnosti vrátane podrobného výkazuvýmer pre realizáciu stavebného diela (1) Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice, (2) Projektprotipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov I. etapa a (3) Projekt protipovodňovej ochrany v oblastiLevočských vrchov II. etapa. Účelom projektovej dokumentácie na uskutočnenie stavby (ďalej len RPD) je rozpracovaťstavebným úradom overenú projektovú dokumentáciu a podmienky stavebného/vodoprávneho povolenia do takejpodrobnosti, aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby, najmä na kalkuláciustavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých zhotoviteľov. Projektmusí byť dostatočným podkladom na uskutočnenie celej stavby a na záverečné vyúčtovanie stavebných prác. RPD musísúčasne v sebe integrovať nasledovné výsledky, resp. dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom  (1)prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia predstavujúce výstavbu prietočných poldrov umiestnených najednotlivých vodných tokoch v povodí toku Ľubice, a to najmä (i) geologický prieskum, (ii) hydrogeologický prieskum,(iii) inžiniersko-geologický a geotechnický prieskum; (2)výpočty hydraulického modelovania a zhotovený hydraulický model vrátane súvisiacich služieb pre protipovodňové 1/7 opatrenia; (3)odborné ichtyologické stanovisko osoby definovanou v § 2, ods. 1. písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch,tlmočníkoch a prekladateľoch, Odbor vodné hospodárstvo, odvetvie 460201 - Rybárstvo a rybnikárstvo, resp. podľaobdobného právneho predpisu platného v krajine EÚ. Táto zákazka sa delí na časti  Časť 1 Dokumentácia pre realizáciu stavby, časť č. 1 Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice Časť 2 Dokumentácia pre realizáciu stavby, časť č. 2 Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov I.etapa Časť 3 Dokumentácia pre realizáciu stavby, časť č. 3 Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov II.etapa. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitýchparametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, osobitný postup alebo metódu výroby aleboposkytovania požadovaných tovarov, stavebných prác alebo služieb, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýtovýrobok, osobitný postup alebo metódu výroby alebo poskytovania požadovaných tovarov, stavebných prác aleboslužieb ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobokalebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutnéna zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, osobitnom postupe alebometóde výroby alebo poskytovania požadovaných tovarov, stavebných prác alebo služieb konkrétnej značky, uchádzačmôže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Trenčín - vybudovanie náhradného zdroja budovy „K“ – projektová dokumentácia   
Trenčín - vybudovanie náhradného zdroja budovy „K“ – projektová dokumentácia
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Prešov, kas. SNP – zvýšenie energetickej efektívnosti budov“ – projektová dokumentácia, ev. zn. 55 90 004   
Prešov, kas. SNP – zvýšenie energetickej efektívnosti budov“ – projektová dokumentácia, ev. zn. 55 90 004
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Návrhárske a architektonické služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie