Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2441 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
VIPET s.r.o.
Linka na pečenie bezlepkových oplátok - VIPET, s.r.o. (VO2)   
Predmet zákazky sa člení na časti Logický celok č. 1 Miešačka cesta - 2 ks Logický celok č. 2 Pec s automatickým dávkovaním - 2 ks Logický celok č. 3 Dopravný pásový systém - 1 ks Logický celok č. 4 Dochucovacia linka s aplikátorom tuku - 1 ks Logický celok č. 5 Buffer hotových výrobkov - 1 ks
Priemyselné mechanizmy
ProWire s.r.o.
Obstaranie inovatívnej technológie - ProWire s.r.o. (VO3)   
Predmet zákazky sa člení na časti Logický celok č. 1 Plazmová rezačka - 1 ks Logický celok č. 2 Inteligentný zvárací stroj - 1 ks Logický celok č. 3 Zvárací stroj - 4 ks Logický celok č. 4 Hydraulický lis - 1 ks Logický celok č. 5 Pásová píla - 1 ks Logický celok č. 6 Strihacie zariadenie - 1 ks Logický celok č. 7 Univerzálny sústruh - 1 ks
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Ladice
Kostol Sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom-Rekonštrukcia a prestavba objektu prístavby zo 60-tych rokov 20. storočia   
Predmetom zákazky bolo ukončenie poslednej etapy rekonštrukcie Kostola Sv. Juraja, najstaršej predrománskej architektonickej pamiatky, národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva, konkrétne prestavba prístavby zo 60-tych rokov 20.storočia v Kostole Sv. Juraja s cieľom korigovania nedostatkov uvedenej prístavby v oblasti formálno-priestorovej a v oblasti stavebno-fyzikálnej. Predmet zákazky bol podrobne špecifikovaný v projektovej dokumentácii a v kapitole D Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Súčasťou súťažných podkladovbola projektová dokumentácia, výkaz výmer na nacenenie, stavebné povolenie a súhlas Krajského pamiatkového úradu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky na roky 2019 - 2022   
Ťažbový proces na OZ Topoľčianky. Ťažba, približovanie a manipulácia dreva v podmienkach LESY SR, š.p. podľa STN480055 a STN480056.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Západoslovenská distribučná, a.s.
NN skrine   
1. DIN (SR) 2. Skrine SPP 3. Skrine VRIS 4. Elektromerové skrine (USM)
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu   
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE A ZEMNÉHO PLYNU. Predmet obstarávania je rozdelený na 2. časti, ktoré sasamostatne vyhodnocujú.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
Mesto Topoľčany
Oprava krytov MK Topoľčany   
Rozsah predmetu zákazky je riešený vo výkazoch výmer Oprava krytov MK Topoľčany, ktorú vypracoval Ing. KarolSlivkanič.   Predmetom diela sú stavebné práce na uliciach Veľké Bedzany - Orechová ulica Veľké Bedzany - Chmeľová ulica Kalinčiakova ulica Lipová ulica Lipová ulica chodník Ulica Povstania, časť Lipová pred MŠ Ulica Družby  Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Iža
HUSK Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku klopúce na dvere UNESCO   
Názov predmetu zákazky HUSK Limes Romanus rímske pamiatky na Slovensku klopúce na dvere UNESCO 1. Logický celok Rímske a národopisné múzeum Kelemantia-zmena projektu Umelecko-remeselné dielne ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU Objekt je situovaný na parcele č. 528/1, 528/4 k.ú. Iža v centrálnej časti obce Iža. Na pozemku č.528/1 budú realizované Umelecko-remeselné dielne, na pozemku č. 528/4 vnútroareálové parkovisko a príjazdová komunikácia budevydláždená betónovou dlažbou. Ostatnú časť pozemku tvorí upravený terén a spevnené plochy. Výstavba si nevyžadujezáber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu. Pri výstavbe nedochádza k likvidácii chránených porastov, nebudúpreložené žiadne podzemné či nadzemné vedenia. Výstavbou nie sú dotknuté chránené územia, objekty ani porasty. Nauvedenú stavbu Rímske a národopisné múzeum Kelemantia bolo vydané stavebné povolenie č.3988/SÚ/2006-SV-2 aRozhodnutie č.54799/SÚ/2016-BR-2. Predmetný projekt rieši zmeny projektu časti stavby SO 02 (Umelecko-remeselnédielne) a SO 07 (Dlažba, drobná architektúra). Ostatné časti stavby ostávajú nezmenené. Zastavaná plocha budovy404,00m, obostavaný priestor budovy 2875,00m, zastavaná plocha vonkajších pracovísk 282,00m, obostavaný priestorvonk. prac. 1813,00m, zastavaná plocha celkom 686,00m, obostavaný priestor celkom 4688,00m. 2. Logický celok Vyhliadková veža ZÁSADNÉ POŽIADAVKY NA STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE Stavba sa nachádza v obci Iža, na parcele č. 1636/86 a 6139. Výstavba si nevyžaduje záber poľnohospodárskeho a  1/7 lesného fondu. Pri výstavbe nedochádza k likvidácii chránených porastov, nebudú preložené žiadne podzemné či nadzemné vedenia. Zastavaná plocha 21,56 m2, obostavaný priestor 193,50m3 Na základe požiadaviek investora bolavypracovaná projektová dokumentácia vyhliadkových veží. Stavby sa nachádzajú (2 veže) na parcele č. 1636/86 a 6139,k. ú. Iža, vlastníkom pozemku je obec Iža.
Stavebné práce
Obec Hokovce
Zateplenie materskej školy   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so zateplením budovy Materskej školy v obci Hokovce č. 77 na parceleč.226. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Kolárovo
„Základné potraviny pre Mesto Kolárovo   
Názov predmetu zákazky Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 1 Čerstvé kuchynsky opracované mäso + Mäsové výrobky Logický celok č. 2 Vysoko mrazené potraviny Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 4 Mlynské výrobky Logický celok č. 5 Nealkoholické nápoje Logický celok č. 6 Čerstvé ovocie a Čerstvá zelenina Logický celok č. 7 Pekárske potraviny Logický celok č. 8 Surové živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky Logický celok č. 9 Rôzne potravinárske výrobky
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Obec Horná Kráľová
Zvýšenie efektívnosti a tepelnej ochrany kultúrneho domu Horná Kráľová   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu - Kultúrny dom v obci Horná Kráľová. Budova bola postavená v 70-tych rokoch a v súčasnosti vykazuje poruchy zatepľovacích systémov a vykurovania. Navrhované rekonštrukčné práce predstavujú zateplenie obvodového plášťa budovy, podhľadov, podláh, výmenu otvorových konštrukcií, rekonštrukciu vykurovania. Podrobný popis je uvedený v Projektovej dokumentácii, ktorá tvorí súčasť Súťažných podkladov.
Stavebné práce
AGRO TAMI, a.s.
Inteligentné technológie pre výrobu mliečnych produktov   
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky troch mliekarenských zariadení pre AGRO TAMI, a.s. vrátane zaškolenia obsluhy.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
AGRO TAMI, a.s.
Centrálny systém riadenia a monitorovania výroby   
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky centrálneho systému riadenia a monitorovania výroby.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík pre konkrétne odvetvie
Obec Iža
HUSK Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku klopúce na dvere UNESCO   
1. Logický celok Rímske a národopisné múzeum Kelemantia-zmena projektu Umelecko-remeselné dielne ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU Objekt je situovaný na parcele č. 528/1, 528/4 k.ú. Iža v centrálnej časti obce Iža. Na pozemku č.528/1 budú realizované Umelecko-remeselné dielne, na pozemku č. 528/4 vnútroareálové parkovisko a príjazdová komunikácia budevydláždená betónovou dlažbou. Ostatnú časť pozemku tvorí upravený terén a spevnené plochy. Výstavba si nevyžadujezáber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu.  2. Logický celok Vyhliadková veža ZÁSADNÉ POŽIADAVKY NA STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE Stavba sa nachádza v obci Iža, na parcele č. 1636/86 a 6139. Výstavba si nevyžaduje záber poľnohospodárskeho a lesného fondu. Pri výstavbe nedochádza k likvidácii chránených porastov, nebudú preložené žiadne podzemné či nadzemné vedenia. Zastavaná plocha 21,56 m2, obostavaný priestor 193,50m3
Stavebné práce
Obec Rastislavice
„Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Rastislavice“   
Stavebné práce na zhotovení diela Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Rastislavice, podrobne uvedené v súťažných podkladoch
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie