Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2573 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Hontianska Vrbica
Obstaranie technológie do odpadového hospodárstva obce Hontianska Vrbica   
Predmetom zákazky je dodávka novej, nepoužitej technológie a zariadení k prevádzkovaniu zberného dvora vrátanedodania na miesto určenia . Zákazka je rozdelená na 4 časti Časť 1 Traktor s čelným nakladačom1 ks Časť 2 2.1. Ramenový nosič kontajnerov1 ks 2.2.Závesný kontajner 10,0 m3 , z toho 3 ks otvorených kontajnerov, 2 ks otvorených kontajnerov so sklopným čelom Časť 3 Traktorový náves 1 ks Časť 4 Nesený drvič 1 ks
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Topoľčianky
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti -Topoľčianky   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Topoľčianky Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorátvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer,ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Nové Zámky
CULTPLAY - Interaktívne tematické parky - Inovatívne využívanie kultúrneho dedičstva   
Predmetom zákazky je výstavba detského ihriska s tematikou renesančného opevnenia mesta Nové Zámky. Cieľom je prilákať návštevníkov z regiónu a pútavou formou hry priblížiť deťom, ale aj ich rodičom a príbuzným, históriu mesta Nové Zámky. Riešené územie sa nachádza v juho - východnej časti mesta Nové Zámky, na nábreží rieky Nitra existujúceho sídliska na parcele č. 6825/1. Areál je voľne prístupný s možnosťou blízkeho parkovania. Herná zostava je svojím tvarom inšpirovaná renesančnou šesťuholníkovou hviezdicovitou pevnosťou vybudovanou v Nových Zámkoch. Dokumentácia rieši výstavbu detského ihriska, dopadového povrchu z liatej gumy, informačné médiá a mobiliár.
Stavebné práce
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
PCÚ Komárno - rekonštrukcia   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na základe projektovej dokumentácie spracovanej projektantomIng. arch. Tomášom Devečkom, Belopotockého 6, 811 05 Bratislava, ktorá tvorí prílohu č. 3 k súťažným podkladom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Šaľa
Výkon zimnej údržby v meste Šaľa   
Predmetom zákazky je výkon zimnej údržby v meste Šaľa spočívajúca v strojnom aj ručnom odstraňovaní snehu z ulíc,miestnych komunikácií, chodníkov, autobusových zastávok a verejných priestranstiev, posýpanie miestnych komunikáciía chodníkov soľou, pieskom, drvinou alebo iným materiálom (v súlade s príslušnou STN), pričom posypový materiál akoaj jeho skladovanie zabezpečí uchádzač.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Obec Nýrovce
NY-1_VYBUDOVANIE NOVEJ ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI NÝROVCE   
Cieľom realizácie je zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci Nýrovce výsadbou zelenetak, aby sa obnovila zelená infraštruktúra v krajine v intraviláne a j v extraviláne ktorá bude mať význam nielenmikroklimatický, hygienický, protierózny , ale aj ekologický a estetický a bude prínosom pre rekreáciu obyvateľov,útočiskom pre zver a hmyz a navráti krajinu do stabilného trvale udržateľného stavu. Zákazka realizovaná v elektronickom systéme EVO ver. 18.0 reverzným postupom
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Mesto Šaľa
Výkon zimnej údržby v meste Šaľa   
Predmetom zákazky je výkon zimnej údržby v meste Šaľa spočívajúca v strojnom aj ručnom odstraňovaní snehu z ulíc,miestnych komunikácií, chodníkov, autobusových zastávok a verejných priestranstiev, posýpanie miestnych komunikáciía chodníkov soľou, pieskom, drvinou alebo iným materiálom (v súlade s príslušnou STN), pričom posypový materiál akoaj jeho skladovanie zabezpečí uchádzač.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Obec Tvrdošovce
  
Predmetom zákazky je realizácia prístavby k Obecnému domu v Tvrdošovciach s cieľom vytvorenia rozšírených kultúrno-spoločenských priestorov s vlastným javiskom a vlastným sociálnym, skladovým a technologickým zázemím. Kjestvujúcemu trojpodlažnému objektu Obecného domu (I.PP - suterén, I.NP - prízemie, II.NP - 1.poschodie) sa navrhujepristavať jednopodlažná prístavba s čiastočným podpivničením pod jej javiskovou časťou. Rozsah je daný výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Bátovce
Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd a čerpacej stanice ČS1 Bátovce   
Požaduje sa zabezpečiť realizáciu diela (stavebných prác) podľa projektovej dokumentácie Rekonštrukcia čistiarneodpadových vôd a čerpacej stanice ČS1 Bátovce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesná cesta Svodín - rekonštrukcia   
Predmetom riešenia je rekonštrukcia lesnej cesty celkovej dĺžky 6,8 km z ktorej bude rekonštruovaná len dĺžka 4,6 km rozdelená na dva úseky s obnovou pozdĺžneho a priečneho odvodnenia, skladov a výhybní. Rekonštrukcia je rozdelená na 2 úseky.Úsek č.1 je dlhý 2,53km a v celom úseku bude obnovený kryt. Povrchová úprava nového krytu komunikácie je navrhnutá z asfaltového betónu. Pozdĺž komunikácie sa obnovia a spevnia výhybne (sklady) a spevní sa jeden rozsiahlejší sklad dreva. Kryt výhybní a skladov dreva sa zhotoví z vibrovaného štrku. Úsek č. 2 je dlhý 2,07km. Na začiatku trasy sa v dĺžke 1 500 m položí nový kryt a od km 1,500 po koniec trasy sa vzhľadom na stav vozovky obnoví celá skladba vozovky. Po okrajoch vozovky sa vytvorí krajnica š. 0,5mspevnená štrkodrvinou fr. 0-32mm v hr. 100mm. Celková plocha je 4178m2. Existujúce priepusty sa prečistia a nefunkčné priepusty DN 600 vybúrajú a vybudujú nové. Pri výtoku sa zhotovia taktiež betónové čelá z betónu C20/30.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávka elektrickej energie na roky 2020-2021   
Predmetom obstarávania je dodávka elektriny, zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti odberateľa na dodávateľa v plnom rozsahu za odchýlku v súlade s nariadením vlády č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou vrátane zabezpečenia prístupu odberateľa do distribučnej sústavy,distribúciu elektriny, systémové služby a ostatné služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny(ďalej len distribučné služby) od príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej sú všetky odberné miestaverejného obstarávateľa pripojené ( ďalej len PDS) v rozsahu a podľa obchodných podmienok a prevádzkovéhoporiadku PDS.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Obec Bátorove Kosihy
Zníženie energetickej náročnosti MŠ na ul. Lúčky v Bátorových Kosihách (VO2)   
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Bátorove Kosihy v zmysle súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Bátorove Kosihy
Kanalizácia a ČOV obce Bátorove Kosihy   
Predmetom zákazky je vybudovanie kanalizácie v obci Bátorove Kosihy. Bližší opis predmetu zákazky je definovaný projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Rišňovce
Rozšírenie ČOV Rišňovce   
Predmetom zákazky, kvôli nárastu počtu obyvateľov a objektov občianskej vybavenosti pripojených na obecnú splaškovú kanalizáciu v obci Rišňovce, je rozšírenie súčasnej ČOV na kapacitu 2600 ekvivalentných obyvateľov. S rozširovaním a zväčšením kapacity biologického stupňa ČOV sa uvažovalo už pri výstavbe prvej etapy. Tomu sa prispôsobili aj niektoré objekty. Konkrétne objem nádrže čerpacej stanice, terciálny stupeň čistenia a merný objekt Parshallov žľab. Preto tieto objekty zostanú pôvodné. Objekt slúži na prekrytie nádrži ČOV a svojim architektonickým riešením je prakticky rovnaký ako objekt existujúci čo umožňuje začleniť samotnú stavbu do okolitej krajiny. Ďalším nadzemným objektom je kalojem (SO 02) slúžiaci na akumuláciu a zahusťovanie kalu. Objekt kanalizácia (SO 03) rieši potrubné prepojenia súvisiace s prevádzkou ČOV, mimo rozsahu dodávky technologickej časti. Ide o potrubie mechanicky predčistenej odpadovej vody a odsadenej kalovej vody z kalojemu. Pre zabezpečenie prístupu k novej budove ČOV bude zväčšená existujúca spevnená plocha (SO04). Z dôvodu rozšírenia plochy ČOV sa upraví aj oplotenie okolo (SO 05) zabraňujúce vstupu nepovolaných osôb doareálu. Zákazka je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory. 1.časť predmetu zákazky  Stavebné objekty zahŕňajú SO 01 ČOV, SO 02 Kalojem, SO 03 Kanalizácia, SO 04 Rozšírenie spevnenej plochy, SO 05Oplotenie. 2.časť predmetu zákazky  Prevádzkové súbory zahŕňajú PS 01 Technologické zariadenie ČOV, pričom dodávku technologickej časti tvorí strojnotechnologické zariadenie, motorická elektroinštalácia , meranie a regulácia. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenie čistiarní odpadových vôd
LUSTA Group s. r. o.
Posilnenie a rast spoločnosti LUSTA Group s. r. o. vybudovaním trampolínového parku   
Predmetom zákazky je jeden logický celok Logický celok č. 1 Trampolínová zostava - 1 kpl. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Hudobné nástroje, športový tovar, hry, hračky,...  >  Športový tovar a výbava  >  Výbava do telocvične
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie