Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2761 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
A KONTAKTNÉ MIESTAMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Výstavba Detenčného ústavu Hronovce   
Predmetom zákazky je výstavba Detenčného ústavu v obci Hronovce. Objekt bude slúžiť ako zariadenie na výkonochranného opatrenia "Detencia", pre páchateľov s potrebou osobitného liečebného režimu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Kolárovo
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kolárovo   
Predmetom zákazky sú stavené úpravy budovy Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kolárovo. (Nadstavba priestorov, zefektívnenie energetického hospodárstva súčasnej budovy, budovanie bezbariérovych prístupova i.) Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Raybond s.r.o.
Technológia na výrobu a inštaláciu systému osvetlenia vzletovej a príletovej dráhy Raybond   
"Predmetom zákazky je technológia na výrobu leteckých svetelných návestidiel.Zákazka sa delí na 3 časti časť č. 1 predmetu zákazky CNC sústruh, časť č. 2 predmetu zákazky Počítač pre CAD CAM systém + prídavný monitor a časť č. 3 predmetu zákazky Ručné náradie na výrobu a inštaláciu systému na osvetlenie vzletovej a pristávacej dráhy. Podrobný špecifikácia predmetu zákazky pre jednotlivé časti zákazky bude popísaná v súťažných podkladoch."
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
Zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia a ich príslušenstvo, náhradné diely pre údržbu zvodidiel NH4   
Zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia a ich príslušenstvo, náhradné diely pre údržbu zvodidiel NH4.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Riadiace, bezpečnostné, signalizačné a svetelné...
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
„Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2020“   
Predmetom obstarávania je oprava komunikácií v správe Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s. podľa predloženejdokumentácie, technických správ a výkazov výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Nitriansky samosprávny kraj
Odborné vzdelávanie SOŠ drevárskej - úspech v praxi - stavebné práce   
Predmetom obstarávania je riešenie stavebných úprav v dielňach odborného výcviku SOŠ drevárskej v Topoľčanoch podľa zadanej projektovej a sprievodnej dokumentácie. Súčasťou súťažných podkladov je sprievodná dokumentácia, nazáklade ktorej uchádzač vypracuje cenovú ponuku.
Stavebné práce
ENERGO-SK, a.s.
Dodanie elektrickej energie a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie   
Predmetom tejto zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť obstarávateľovi združené službydodávky elektriny, t.j. dodávku silovej elektriny do odberných miest v predpokladanom množstve 9 543,923 MWh zaobdobie 20 mesiacov vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku za odberné miesta a zabezpečenie distribúcieelektriny v kvalite zodpovedajúcej Technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej len PDS) prenoselektriny, distribúciu elektriny a poskytovanie systémových služieb (ďalej len distribučné služby) do odberných miest.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
ENERGO-SK, a.s.
Dodanie zemného plynu   
Predmetom zmluvy je pravidelné zabezpečovanie dodávky zemného plynu do odberných miest na celé zmluvné obdobie20 mesiacov, vrátane prepravy zemného plynu distribučnou sústavou do odberného miesta odberateľa vrátanemanažmentu poplatkov súvisiacich s pripojením do distribučnej siete, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkamprevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok aprevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.  Predpokladaný odber je 59 090,385 MWh/20 mesiacov z toho  maloodber 21 185,591 MWh/20 mesiacov stredný odber 37 904,794 MWh/20 mesiacov  Úspešný uchádzač bude mať povinnosť spracovať žiadosť o zvýšenie denného meraného maxima a zabezpečiť totozvýšenie pre 24 strednoodberov v správe spoločnosti ENERGO-SK, a.s. k 1.10.2020, pričom toto zvýšenie jejednorázovým dôsledkom optimalizácie odberných miest, odzrkadľuje prechod na vykurovaciu sezónu a je započítané vcelkovom predpokladanom objeme objednávaného plynu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Mesto Nitra
Regenerácia vnútrobloku Tokajská ulica, Nitra   
Predmetom zákazky je realizácia prác na projekte regenerácia vnútrobloku na Tokajskej ulici v Nitre. Projekt pozostáva  zo sadových úprav a doplnenia mobiliáru. V rámci projektu sadových úprav je zahrnutá obnova existujúcej zelene a  doplnenie vhodných výsadieb drevín s cieľom zlepšiť mikroklimatické podmienky riešeného priestoru. Navrhované  riešenie prvkov mobiliáru zahŕňa vytvorenie priestoru na oddych a posedenie.  Dodanie a montáž mobiliáru bude predmetom samostatného verejného obstarávania.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Slovenské elektrárne, a.s.
Projekt skutočného vyhotovenia budovy reaktora 3. a 4. bloku stavebný objekt SO 800/1-02 – Jadrová elektráreň Mochovce 3. a 4. blok   
Predmetom zmluvy sú práce v nasledovnej skladbe Požadovaná inžinierska činnosť sa týka dokumentácie skutočného vyhotovenia (As Build) pre stavebnú časť projektu prestavebný objekt 800/1-02 budova reaktoru 3. bloku a spoločných častí jadrového ostrova MO34 a 4.bloku. Projekt skutočného vyhotovenia bude vydávaný na základe schválenej úplnej/čiastkovej dokumentácie červenej ceruzky. Predpokladaný počet dokumentov 9 600 na 3. bloku a na 4. bloku 2 600 dokumentov (blok 4 je opcia). Rozsah je rozdelený na nasledovné časti Projekt miestností, Špeciálny projekt, Titulné listy ,Projekt vybraného rozsahu a činnosti na vyžiadanie Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť opciu vykonať Projekt skutočného vyhotovenia pre 4. blok budovy reaktoraSO800/1-02.  Bližší popis premetu zákazky je uvedený v technickej špecifikácii na 3. blok a na 4.blok
Architektonické, stavebné, inžinierske a...
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Rádiologické zariadenia 2   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexnézabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže ainštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky,prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti 1. časť Digitálny skiagrafický RTG prístroj 2. časť Mobilný digitálny RTG prístroj 3. časť Mobilný RTG prístroj s C ramenom s flat panelom
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Mesto Zlaté Moravce
Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce   
Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce, a to zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, výmena bleskozvodu, demontážne práce, rekonštrukcia elektroinštalácie, ústredného kúrenia, vetrania s rekuperáciou a bezprostredne súvisiace opravy. Predmetom zákazky sú aj následné stavebné úpravy po rekonštrukčných prácach pozostávajúce z výmeny podláh, interiérových dverí, sanity a pod.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách týchto súťažných podkladov, a to Projektová dokumentácia  Zadanie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Zlaté Moravce
Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Zlaté Moravce   
Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu ZlatéMoravce, a to zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, výmenableskozvodu, demontážne práce, rekonštrukcia elektroinštalácie, ústredného kúrenia, vetrania s rekuperáciou abezprostredne súvisiace opravy. Predmetom zákazky sú aj následné stavebné úpravy po rekonštrukčných prácachpozostávajúce z výmeny podláh, interiérových dverí, sanity a pod.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 - Opis predmetu zákazky a v osobitných prílohách týchtosúťažných podkladov, a to Projektová dokumentácia Zadanie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa športových zariadení Levice
Rekonštrukcia Plaveckého bazéna v objekte Krytá plaváreň Levice   
Rekonštrukcia krytej plavárne sa týka -Výmeny vlastného telesa bazéna s vybavením -Výmeny technológie prevádzky bazéna -Samotnej rekonštrukcie v rozsahu Búracie práce a demontáže Sanácie a opravy existujúcich konštrukcií  Zhotovenie nového podlahového vykurovania a radiátorov v okolí bazéna na 1. NP Hydroizolácie a nátery Vnútorné rozvody vody a kanalizácie Doplnkové konštrukcie
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nitriansky samosprávny kraj
Progresívne vzdelávanie v cukrárstve a pekárstve – stavebné práce   
Predmetom realizácie je v areáli, resp. dotknutých objektoch stavebnými úpravami zriadiť nové dielne pekárenskej a cukrárenskej výroby, nové šatne pre žiakov a zariadiť nové priestory novými modernými strojmi a zriadeniami pre praktické vyučovanie. Samostatnou kapitolou v rekonštrukcii objektu je zabezpečenie bezbariérového prístupu detí s obmedzenou schopnosťou pohybu od hlavného vstupu na prízemí, vrátane exteriérového vstupu do priestorov SOŠP na prízemí a na 1. poschodí. Vykonaná bude rekonštrukcia vstupného priestoru s novou rampu, výmena nevyhovujúcich výplní otvorov zasklené steny v trase a inštalácia dvoch schodiskových plošín v interiéri.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie