Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 111 z 11 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Hlohovec
Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Hlohovec do 31. 3. 2020   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zimnej údržby miestnych komunikácií, k nim priľahlých chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev (verejné parkoviská a obratiská, zariadenia na zabezpečenie a zaistenie priechodov pre chodcov, terénne schody, autobusové čakárne, zastávky a nástupištia, podchody a priechodové lávky) vobdobí od účinnosti zmluvy do 31.3.2020. Pod zimnou údržbou sa rozumie zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií, k nim priľahlých chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev (verejné parkoviská a obratiská, zariadenia na zabezpečenie a zaistenie priechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky) v meste Hlohovec vrátane m.č. Šulekovo a zabezpečovanie odstraňovania závad v ich zjazdnosti a schodnosti, v súlade s platnými právnymi predpismi, Operačným plánom zimnej údržby mesta Hlohovec a podmienkami dojednanými v zmluve.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Mesto Hlohovec
Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta Hlohovec do 31. 3. 2020   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zimnej údržby miestnych komunikácií, k nim priľahlých chodníkov aspevnených plôch verejných priestranstiev (verejné parkoviská a obratiská, zariadenia na zabezpečenie a zaisteniepriechodov pre chodcov, terénne schody, autobusové čakárne, zastávky a nástupištia, podchody a priechodové lávky) vobdobí od účinnosti zmluvy do 31.3.2020. Pod zimnou údržbou sa rozumie zabezpečenie zjazdnosti a schodnostimiestnych komunikácií, k nim priľahlých chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev (verejné parkoviská aobratiská, zariadenia na zabezpečenie a zaistenie priechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky) v mesteHlohovec vrátane m.č. Šulekovo a zabezpečovanie odstraňovania závad v ich zjazdnosti a schodnosti, v súlade splatnými právnymi predpismi, Operačným plánom zimnej údržby mesta Hlohovec a podmienkami dojednanými v zmluve.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. Triedy   
Predmetom verejného obstarávania je komplexný výkon zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, ako i priľahlýchchodníkov a parkovísk, schodov a prechodov a to pohotovosť, pluhovanie, chemický a inertný posyp, ručné a strojnéodpratávanie snehu a ľadu v katastrálnom území Mestskej časti Bratislava - Dúbravka. Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Zimná údržba   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zabezpečením zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy,chodníkov a verejných priestranstiev v správe a užívaní verejného obstarávateľa , Mestskej časti Bratislava PodunajskéBiskupice.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Mesto Komárno
Zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno   
Predmetom obstarávania je mechanizovaná zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno v mestských častiach Komárno, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor. Obdobie zimnej pohotovosti je od 15.novembra až do 31.marca nasledujúceho roku v danom zimnom období. Požadované činnosti súvisiace so zimnou údržbou miestnych komunikácií a)Odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách a chodníkoch mechanizmami. b)Posyp miestnych komunikácií a chodníkov chemickým posypovým materiálom (priemyselná posypová soľ na báze chloridu sodného), inertným posypovým materiálom s frakciou 2 5 mm resp kombináciou chemického a inertného posypového materiálu. c)Súčasné odhŕňanie snehu a posyp miestnych komunikácií a chodníkov. d)Zabezpečenie pohotovostnej služby z dôvodu včasného začatia vykonávania zimnej údržby Požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých služieb 1)Celková dĺžka miestnych komunikácií z hľadiska obojsmernej premávky je 210 km, a celková dĺžka chodníkov a úzkychmedziblokových komunikácií prispôsobených na mechanizovanú zimnú údržbu je 70km. Miestne komunikácie z hľadiskazimnej údržby sú rozdelené do 3 kategórií, pričom 1. kategória (trasy MHD) má dĺžku z hľadiska obojsmernej premávky60 km, druhá kategória má dĺžku 120 km, a tretia kategória má dĺžku 30 km. 2)Dodávateľ je povinný začať vykonávanie zimnej údržby na pokyn odberateľa počas pracovnej doby, pričom pracovná doba sa považuje od 700 do 1500 hod. do jednej hodiny od obdržania pokynu od odberateľa. 3)Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 1. kategórie do 4 hodín od obdržania pokynu odberateľa na začatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa. 4)Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 2. kategórie a chodníkov do 8 hodín od obdržania pokynu odberateľa na začatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa. 5)Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 3. kategórie do 12 hodín od obdržania pokynu odberateľa na začatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa. 6)Dodávateľ je povinný vykonávať odhŕňanie snehu alebo posyp alebo súčasné odhŕňanie snehu a posyp miestnych 1/3 komunikácií 1. kategórie minimálne dvomi vozidlami, pričom vozidlá musia byť vybavené predným aj zadným náhonom,hydraulickou radlicou o šírke minimálne 3,5 m a/alebo rozsypačom posypového materiálu prispôsobeného na posypchemického materiálu a posyp inertného materiálu frakcie 2 5 mm a s objemom priestoru pre posypový materiálminimálne 5 m3.alebo s užitočnou hmotnosťou materiálu min. 7,5t. 7)Dodávateľ je povinný vykonávať odhŕňanie snehu alebo posyp miestnych komunikácií 2. a 3. kategórie minimálnedvomi vozidlami, pričom vozidlá musia byť vybavené predným aj zadným náhonom, hydraulickou radlicou o šírkeminimálne 3m a/alebo rozsypačom posypového materiálu prispôsobeného na posyp chemického materiálu a posypinertného materiálu frakcie 2 5 mm s objemom pre posypový materiál min. 3 m3 alebo s užitočnou hmotnosťoumateriálu min. 3t. 8)Dodávateľ je povinný používať ako posypový materiál priemyselnú posypovú soľ na báze chloridu sodného, inertnýposypový materiál (drvený kameň s frakciou 2 5 mm) alebo kombináciu priemyselnej posypovej soli a inertnéhomateriálu v súlade s Technickými podmienkami TP 9/2010 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, Sekcie cestnejdopravy a pozemných komunikácií, s názvom Používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného napozemných komunikáciách, ktoré nadobudli účinnosť dňa 18.8.2010 a v súlade s požiadavkou objednávateľa.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Mesto Šaľa
Výkon zimnej údržby v meste Šaľa   
Zimná údržba na území mesta Šaľa a v mestských častiach spočívajúca najmä v strojnom aj ručnom odstraňovaní snehuz miestnych komunikácií (MK), chodníkov, autobusových zastávok a verejných priestranstiev.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Mesto Šaľa
Výkon zimnej údržby v meste Šaľa   
Zimná údržba na území mesta Šaľa a v mestských častiach spočívajúca najmä v strojnom aj ručnom odstraňovaní snehuz miestnych komunikácií (MK), chodníkov, autobusových zastávok a verejných priestranstiev.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
Zimná údržba komunikácii   
Predmetom zákazky je zimná údržba miestnych komunikácií na území mesta Dunajská Streda v celkovej dĺžke 55 km a chodníkov v celkovej dĺžke 80 km.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Mesto Komárno
„Zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno   
Predmetom obstarávania je mechanizovaná zimná údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno v mestských častiachKomárno, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor. Obdobiezimnej pohotovosti je od 15.novembra až do 31.marca nasledujúceho roku v danom zimnom období.  Požadované činnosti súvisiace so zimnou údržbou miestnych komunikácií a)Odhŕňanie snehu na miestnych komunikáciách a chodníkoch mechanizmami. b)Posyp miestnych komunikácií a chodníkov chemickým posypovým materiálom (priemyselná posypová soľ na bázechloridu sodného), inertným posypovým materiálom s frakciou 2 5 mm resp kombináciou chemického a inertnéhoposypového materiálu. c)Súčasné odhŕňanie snehu a posyp miestnych komunikácií a chodníkov. d)Zabezpečenie pohotovostnej služby z dôvodu včasného začatia vykonávania zimnej údržby Požiadavky na spôsob vykonávania jednotlivých služieb 1)Celková dĺžka miestnych komunikácií z hľadiska obojsmernej premávky je 210 km, a celková dĺžka chodníkov a úzkychmedziblokových komunikácií prispôsobených na mechanizovanú zimnú údržbu je 70km. Miestne komunikácie z hľadiskazimnej údržby sú rozdelené do 3 kategórií, pričom 1. kategória (trasy MHD) má dĺžku z hľadiska obojsmernej premávky60 km, druhá kategória má dĺžku 120 km, a tretia kategória má dĺžku 30 km. 2)Dodávateľ je povinný začať vykonávanie zimnej údržby na pokyn odberateľa počas pracovnej doby, pričom pracovná 1/5 doba sa považuje od 700 do 1500 hod. do jednej hodiny od obdržania pokynu od odberateľa.  3)Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 1. kategórie do 4 hodín od obdržania pokynu odberateľa nazačatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa. 4)Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 2. kategórie a chodníkov do 8 hodín od obdržania pokynuodberateľa na začatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa. 5)Dodávateľ je povinný zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 3. kategórie do 12 hodín od obdržania pokynu odberateľa nazačatie zimnej údržby a je povinný riadiť sa pokynmi odberateľa. 6)Dodávateľ je povinný vykonávať odhŕňanie snehu alebo posyp alebo súčasné odhŕňanie snehu a posyp miestnychkomunikácií 1. kategórie minimálne dvomi vozidlami, pričom vozidlá musia byť vybavené predným aj zadným náhonom,hydraulickou radlicou o šírke minimálne 3,5 m a/alebo rozsypačom posypového materiálu prispôsobeného na posypchemického materiálu a posyp inertného materiálu frakcie 2 5 mm a s objemom priestoru pre posypový materiálminimálne 5 m3.alebo s užitočnou hmotnosťou materiálu min. 7,5t.  7)Dodávateľ je povinný vykonávať odhŕňanie snehu alebo posyp miestnych komunikácií 2. a 3. kategórie minimálnedvomi vozidlami, pričom vozidlá musia byť vybavené predným aj zadným náhonom, hydraulickou radlicou o šírkeminimálne 3m a/alebo rozsypačom posypového materiálu prispôsobeného na posyp chemického materiálu a posypinertného materiálu frakcie 2 5 mm s objemom pre posypový materiál min. 3 m3 alebo s užitočnou hmotnosťoumateriálu min. 3t.  8)Dodávateľ je povinný používať ako posypový materiál priemyselnú posypovú soľ na báze chloridu sodného, inertnýposypový materiál (drvený kameň s frakciou 2 5 mm) alebo kombináciu priemyselnej posypovej soli a inertnéhomateriálu v súlade s Technickými podmienkami TP 9/2010 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií, Sekcie cestnejdopravy a pozemných komunikácií, s názvom Používanie posypových materiálov na báze chloridu sodného napozemných komunikáciách, ktoré nadobudli účinnosť dňa 18.8.2010 a v súlade s požiadavkou objednávateľa.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
Zimná údržba komunikácii   
Predmetom zákazky je zimná údržba miestnych komunikácií na území mesta Dunajská Streda v celkovej dĺžke 55 km achodníkov v celkovej dĺžke 80 km.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy a letná údržba verejnej zelene   
Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. triedy a letná údržba verejnej zelene
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...  >  Odpratávanie snehu
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie