Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 84 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzitná nemocnica Bratislava
2.1. Prístrojové a nástrojové vybavenie operačných sál pre neurochirurgiu. „C. Ostatné vybavenie hybridných sál pre spinálne a kraniálne operačné výkony, stereobiopsie a funkčnú neurochirurgiu“   
Predmetom zákazky je samostatná časť rozdeleného predmetu zákazky s názvom Prístrojové a nástrojové vybavenie operačných sál pre neurochirurgiu. Predmetom zákazky tejto samostatnej časti je nákup tovaru zdravotníckych prístrojov a príslušenstva tvoriaceho ostatnévybavenie hybridných sál pre spinálne a kraniálne výkony, sterobiopsie a funkčnú neurochirurgiu pozostávajúce z celkom21 tovarových položiek, vrátane príslušenstva, ich technického a softvérového prepojenia a vzájomnej previazanosti,. Zároveň je neoddeliteľnou súčasťou dodávky vyhotovenie technologického projektu pre inštaláciu dodávaných zariadení,z hľadiska ich vzájomne technologickej, funkčnej a časovej previazanosti, osadenia a vzájomného prepojenia anapojenia na rozvody. Podrobne vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu. Zároveň je súčasťou dodávky zabezpečenie odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej záruky a dodávky originálnych náhradných dielcov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia ll   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru - novej, nerepasovanej a nepoužívanej operačnej techniky 1 - chirurgického vybavenia pre potreby HORNOORAVSKEJ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU TRSTENÁ. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Flexibilný cystoskop - 3ks   
Predmetom zákazky je dodanie flexibilného cystoskopu pre oddelenie urológie FNsP J.A. Reimana Prešov v počte 3 ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkým požiadavkám platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, doprava do miesta dodania a späť, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Univerzitná nemocnica Bratislava
Odsávacia prístrojová technika (Odsávačky)   
Predmetom zákazky je dodávka medicínskych zdravotníckych prístrojov pre profesionálne odsávanie pri chirurgickýchzákrokoch alebo na odsávanie telesných tekutín (ďalej len Odsávačky), vo vyhotovení, v sortimente a v počtoch podľamedicínsko-technickej špecifikácie predmetu zákazky uvedenej v časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov,vrátane ostatných služieb spojených s dodávkou. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Semirigidný ureterorenoskop   
Predmetom zákazky je dodanie semirigidného ureterorenoskopu pre oddelenie urológie FNsP J. A. Reimana Prešov vpočte 2 ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedaťvšetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, doprava do miestadodania a späť, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckehopráva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky doprevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnomužívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako ajposkytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomnédoklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
chirurgický telemanipulátor 2 ks vrátane súvisiacich služieb a spotrebného materiálu   
Chirurgický telemanipulátor pre miniinvazívnu chirurgiu v počte 2ks vrátane súvisiacich služieb a spotrebného materiálu
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Univerzitná nemocnica Bratislava
2.1. Prístrojové a nástrojové vybavenie operačných sál pre neurochirurgiu. „B. Komplexný integrovaný neuronavigačný a zobrazovací systém pre spinálne výkony“   
Predmetom zákazky je samostatná časť rozdeleného predmetu zákazky s názvom Prístrojové a nástrojové vybavenieoperačných sál pre neurochirurgiu. Predmetom zákazky tejto samostatnej časti je nákup tovaru zdravotníckych prístrojov a príslušenstva tvoriacehokomplexný integrovaný neuronavigačný a zobrazovací systém pre spinálne výkony pozostávajúce z celkom 9 tovarovýchpoložiek, vrátane príslušenstva, ich technického a softvérového prepojenia a vzájomnej previazanosti. Zároveň je neoddeliteľnou súčasťou dodávky vyhotovenie technologického projektu pre inštaláciu dodávaných zariadení,z hľadiska ich vzájomne technologickej, funkčnej a časovej previazanosti, osadenia a vzájomného prepojenia anapojenia na rozvody. Podrobne vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškoleniaobsluhy v nevyhnutnom rozsahu. Zároveň je súčasťou dodávky zabezpečenie odborného autorizovaného servisu podobu poskytnutej záruky a dodávky originálnych náhradných dielcov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Univerzitná nemocnica Bratislava
2.1. Prístrojové a nástrojové vybavenie operačných sál pre neurochirurgiu. „A. Komplexný integrovaný neuronavigačný a zobrazovací systém pre kraniálne výkony“   
Predmetom zákazky je samostatná časť rozdeleného predmetu zákazky s názvom Prístrojové a nástrojové vybavenieoperačných sál pre neurochirurgiu. Predmetom zákazky tejto samostatnej časti je nákup tovaru zdravotníckych prístrojov a príslušenstva tvoriacehokomplexný integrovaný neuronavigačný a zobrazovací systém pre kraniálne výkony pozostávajúce z celkom 15tovarových položiek, vrátane príslušenstva, ich technického a softvérového prepojenia a vzájomnej previazanosti,. Podrobne vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, poučenia a zaškoleniaobsluhy v nevyhnutnom rozsahu. Zároveň je súčasťou dodávky zabezpečenie odborného autorizovaného servisu podobu poskytnutej záruky a dodávky originálnych náhradných dielcov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Flexibilný cystoskop - 3ks   
Predmetom zákazky je dodanie flexibilného cystoskopu pre oddelenie urológie FNsP J.A. Reimana Prešov v počte 3 ks.Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedať všetkýmpožiadavkám platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, doprava do miestadodania a späť, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckehopráva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky doprevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácií, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa a o správnomužívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako ajposkytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomnédoklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opispredmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Operačná technika   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení LC1 Kraniálna navigácia s elektromagnetickým modulom - 1 ks LC2 Operačný mikroskop neurochirurgický pre operácie chrbtice - 2 ks LC3 Vŕtací systém pre neurochirurgiu a spinálnu chirurgiu - 1 ks LC4 Vŕtací systém pre traumatológiu - 1 ks LC5 Operačná lampa pre otorinolaryngológiu - 1 ks LC6 Vŕtací systém pre ortopédiu - 1 ks LC7 Operačný ORL mikroskop - 1 ks Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Rekonštrukcia centrálnych operačných sál a vybudovanie 2 vstavaných operačných sál – Chirurgická odsávačka pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie FNsP J. A. Reimana Prešov v počte 2 ks   
Predmetom zákazky je chirurgická odsávačka pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie FNsP J. A. ReimanaPrešov v počte 2 ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musízodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v miestedodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky svydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručnýchopráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časťB. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Laparoskopická zostava s príslušenstvom, časť č. 1: Laparoskopická zostava - 2 ks, časť č. 2: Insuflátor pre laparoskopickú vežu - 2 ks   
Predmetom zákazky je laparoskopická zostava v počte 2 ks a insuflátor pre laparoskopickú vežu v počte 2 ks preOddelenie chirurgie FNsP J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných ucelených častí,pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu ucelenú časť predmetu zákazky alebo na celý predmetzákazky. Časť 1 Laparoskopická zostava 2 ks Časť 2 Insuflátor pre laparoskopickú vežu 2 ks Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a ktorý zodpovedá požiadavkámplatných právnych predpisov Slovenskej republiky pre účely používania v zdravotníckom zariadení kupujúceho. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je zároveň doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie vmieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu kupujúceho o správnom užívaní predmetu zákazky s vydanímpotvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu kupujúceho, ako aj poskytovanie alebozabezpečovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomnédoklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Batériový motorový systém s nabíjačkou – rekonštrukcia a vybudovanie operačných sál   
Predmetom zákazky je batériový motorový systém s nabíjačkou pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácieFNsP J. A. Reimana Prešov v počte 2 ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnomstave a musí zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v miestedodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky svydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako aj poskytovanie záručnýchopráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Univerzitná nemocnica Bratislava
Zostava na endoskopickú ultrasonografiu tráviaceho traktu   
Predmetom zákazky je kúpa zostavy na endoskopickú ultrasonografiu tráviaceho traktu pre potreby Univerzitnejnemocnice Bratislava - Ružinov, vrátane dodávky na miesto určenia, inštalácie, uvedenia zariadení do trvalej prevádzky,zaškolenia obsluhy a záručného servisu v konfigurácii  -ENDOSKOPICKÝ PROCESOR - 1 KS - SVETELNÝ ZDROJ - 1 KS -MONITOR LCD 27- 1 KS -ENDOSKOPICKÝ ULTRAZVUKOVÝ PROCESOR - 1 KS -VIDEOGASTROSKOP ULTRAZVUKOVÝ LINEÁRNY- 1 KS -VIDEOGASTROSKOP ULTRAZVUKOVÝ RADIÁLNY -1 KS -ENDOSKOPICKÝ VOZÍK - 1 KS Podrobné informácie a požiadavky verejného obstarávateľa na technicko-medicínske parametre zostavy naendoskopickú ultrasonografiu tráviaceho traktu sú podrobne vymedzené v súťažných podkladoch, časť B Opis predmetuzákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Semirigidný ureterorenoskop   
Predmetom zákazky je dodanie semirigidného ureterorenoskopu pre oddelenie urológie FNsP J. A. Reimana Prešov vpočte 2 ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a musí zodpovedaťvšetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, doprava do miestadodania a späť, vyloženie v mieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckehopráva k predmetu zákazky, poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky doprevádzky (inštalácia) s vydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnomužívaní predmetu zákazky s vydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu, ako ajposkytovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby. Všetky písomnédoklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opispredmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie