Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 49 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 5   
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (laparoskopická veža, ureterorenoskopy, ultrazvukový litotriptor, laserový generátor, atď.) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, s kompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným, pozáručným servisom, odvozom a likvidáciou obalového materiálu dodaného tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Súbor VideoEndoskopickej techniky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb   
Predmetom zákazky je kúpa tovaru Súbor VideoEndoskopickej techniky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikouF. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb - dodávky na miesto určenia, inštalácie, funkčnej skúšky,odovzdania kompletnej dokumentácie, uvedenia zariadení do trvalej prevádzky, odborného zaškolenia a záručnéhoautorizovaného servisu. Predmet zákazky je rozdelený na sedem samostatných ucelených častí v závislosti od požadovaných technicko-medicínskych parametrov a jednotlivých zostáv. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Laparoskopické veže - 4 ks   
Predmetom zákazky je dodanie štyroch Laparoskopických veží. Predmet zákazky je rozdelený do 4 častí, pričom verejný obstarávateľ požaduje dodanie podľa technickej špecifikácie,ktorá tvorí Prílohu A súťažných podkladov.  1.časť Laparoskopická veža pre gynekologicko-pôrodnícku kliniku 1 ks  2.časť Laparoskopická veža pre I. chirurgickú kliniku 1 ks  3.časť Laparoskopická veža pre II. chirurgickú kliniku 1 ks  4.časť Laparoskopická veža pre urologickú kliniku 1ks
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Univerzitná nemocnica Martin
Endoskopický prístroj na liečbu vnútorných porúch spánkovosánkových kĺbov s príslušenstvom - 1 ks   
Predmetom zákazky je dodávka endoskopického prístroja na liečbu vnútorných porúch spánkovosánkových kĺbov spríslušenstvom 1 ks, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti aprevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, odovzdania dokumentácie a zaškolenia zamestnancov užívateľa do údržby aobsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovenéprávnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie pre potreby Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgieUNM. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Videogastroenterologická zostava   
Predmetom zákazky je dodanie Videogastroenterologickej zostavy podľa technickej špecifikácie, ktorá tvorí Prílohu Asúťažných podkladov.  Verejný obstarávateľ požaduje dodanie Videogastroenterologickej zostavy v počte 2 ks.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Komplexný integrovaný neuronavigačný systém   
Predmetom zákazky je nákup tovaru zdravotníckych prístrojov s príslušenstvom tvoriacich komplexný integrovanýneuronavigačný systém, pozostávajúci z 12 položiek vrátane technického a softvérového riešenia ich vzájomnéhoprepojenia a ich dodanie do miesta plnenia.  Komplexný integrovaný neurovanigačný systém - zostava 1. Kraniálna navigácia s plánovacou stanicou a príslušenstvom 2. Elektromagnetický modul k navigácii 3. Integrácia navigácie s ultrazvukovým prístrojom 4. Integrácia navigácie s operačným mikroskopom zn. ZEISS 5. Ultrazvukový prístroj (3 sondy) 6. Operačný mikroskop pre neurochirurgické výkony 7. Operačný mikroskop pre spinálne výkony 8. Neuroendoskopický prístroj pre spinálnu chirurgiu s príslušenstvom 9. Neuroendoskopický prístroj na kraniálne výkony s príslušenstvom 10. Koagulačný prístroj s vozíkom 11. Vŕtací systém (kraniotomický set 1x, kraniektomický set 1x)  1/4 12. Správa videosignálov  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Endoskopické zariadenia   
Predmetom zákazky je nákup - videoendoskopická 4K/UHD Arthroskopická multidisciplinárna veža [1 ks] - videoendoskopická 4K/UHD chirurgická multidisciplinárna veža [1 ks] - flexibilný broncho fibroskop - malý (novorodenecký) [1 ks] - flexibilný broncho fibroskop - stredný (detský) [1 ks] - flexibilný broncho fibroskop - veľký (pre adolescentov) [1 ks] - videobronchoskopická zostava [1 ks] - detský flexibilný naso-faryngo-laryngoskop [1 ks] - rozšírený priamy videolaryngoskop [1 ks] - videoendoskopická Full HD ORL veža [1 ks] - videoendoskopická Full HD zostava pre gastroendoskopiu [1 ks]  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Detská fakultná nemocnica Košice
HD videogastroenterologická zostava   
HD videogastroenterologická zostava v počte 1 ks. tovar musí byť nový, nerepasovaný a doteraz nepoužívaný. Súčastizostavy sú a) videogastroskopická zostava I., ktorá obsahuje pediatrický videogastroskop a pediatrickývideokolonoskop, videoprocesor, svetelný zdroj, monitor, pracovnú stanicu, držiak príslušenstva, polypektomickújednotku, oplachovaciu pumpu, odsávaciu pumpu, insuflátor, medicínsky rekordér, inštrumentárium; b)videogastroskopická zostava II. - bez endoskopov, ktorá obsahuje videoprocesor, svetelný zdroj, xenón, pracovnústanicu, polypektomickú jednotku, oplachovaciu pumpu, odsávaciu pumpu, insuflátor, medicínsky rekordér; c)automatický dezinfektor v pošte 2 ks pre jeden endoskop.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Univerzitná nemocnica Bratislava
Zostava na endoskopickú ultrasonografiu tráviaceho traktu   
Predmetom zákazky je kúpa zostavy na endoskopickú ultrasonografiu tráviaceho traktu pre potreby Univerzitnejnemocnice Bratislava - Ružinov, vrátane dodávky na miesto určenia, inštalácie, uvedenia zariadení do trvalej prevádzky,zaškolenia obsluhy a záručného servisu v konfigurácii  -ENDOSKOPICKÝ PROCESOR - 1 KS - SVETELNÝ ZDROJ - 1 KS -MONITOR LCD 27- 1 KS -ENDOSKOPICKÝ ULTRAZVUKOVÝ PROCESOR - 1 KS -VIDEOGASTROSKOP ULTRAZVUKOVÝ LINEÁRNY- 1 KS -VIDEOGASTROSKOP ULTRAZVUKOVÝ RADIÁLNY -1 KS -ENDOSKOPICKÝ VOZÍK - 1 KS Podrobné informácie a požiadavky verejného obstarávateľa na technicko-medicínske parametre zostavy naendoskopickú ultrasonografiu tráviaceho traktu sú podrobne vymedzené v súťažných podkladoch, časť B Opis predmetuzákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 5   
Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (laparoskopická veža, ureterorenoskopy,ultrazvukový litotriptor, laserový generátor, atď.) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služiebspojených s dodávkou, s kompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným, pozáručným servisom,odvozom a likvidáciou obalového materiálu dodaného tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažnýchpodkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultná nemocnica Nitra
Kombinovaná elektrochirurgická jednotka   
Predmetom zákazky je nákup 14 kusov kombinovaných elektrochirurgických jednotiek. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky Súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnica svätého Michala, a.s.
Komplexná dodávka endoskopickej techniky a vybavenia   
Predmetom zákazky je dodávka endoskopickej techniky a vybavenia v členení Por.č./Endoskopická technika a vybavenie/Množstvo - MJ (ks) 1/Endoskopický procesor/4 2/Svetelný zdroj/4 3/Preplachová pumpa/1 4/Monitor medicínsky 24/4 5/Monitor medicínsky 27"/1 6/Monitor medicínsky 31"/1 7/Endoskopický ultrazvukový procesor/1 8/Ovládacia pumpa pre dvojbalónovú enteroskopu/1 9/Insufátor/2 10/Odsávačka/3 11/Videogastroskop/4 12/Videogastroskop zoomovací/1 13/Videogastroskop tenký/1 14/Videogastroskop terapeutický/1 15/Videokolonoskop/3 16/Videokolonoskop zoomovací/1 17/Videokolonoskop pediatrický/1 18/Videogastroskop nižšej triedy/1 19/Videokolonoskop nižšej triedy/1 20/Videoduodenoskop/2 21/Videoenteroskop/2 22/Videogastroskop ultrazvukový lineárny/1 23/Videogastroskop ultrazvukový radiálny/1  1/3 24/Záznamové zariadenie pre archiváciu videa v HD rozlíšení/1 25/Vozík na prepravu endoskopov/1 26/Dezinfektor/2 Popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 4 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Univerzitná nemocnica Martin
Laparoskopická veža s možnosťou rozšírenia na ICG   
Predmetom zákazky je dodávka laparoskopickej veže s možnosťou rozšírenia na ICG, vrátane dopravy na miestourčenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia,odovzdania dokumentácie a zaškolenia zamestnancov užívateľa do údržby a obsluhy a zabezpečenia záručného servisu,vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom preponúkané zariadenie pre potreby Chirurgickej kliniky a transplantačného centra UNM. Bližšie informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Univerzitná nemocnica Martin
Endoskopický prístroj na liečbu vnútorných porúch spánkovosánkových kĺbov s príslušenstvom - 1 ks   
Predmetom zákazky je dodávka endoskopického prístroja na liečbu vnútorných porúch spánkovosánkových kĺbov spríslušenstvom 1 ks, vrátane dopravy na miesto určenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti aprevádzkyschopnosti dodaného zariadenia, odovzdania dokumentácie a zaškolenia zamestnancov užívateľa do údržby aobsluhy a zabezpečenia záručného servisu, vrátane povinných preventívnych prehliadok a kontrol, ktoré sú stanovenéprávnymi predpismi a výrobcom pre ponúkané zariadenie pre potreby Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgieUNM. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Nemocnica svätého Michala, a.s.
Komplexná neurochirurgická a spinálna operačná jednotka   
Predmetom zákazky je dodávka techniky a vybavenia pre neurochirurgickú a spinálnu operačnú jednotku v členení Por.č./Komplexná neurochirurgická a spinálna operačná jednotka/Množstvo/MJ (ks) 1./Kraniálna navigácia s plánovacou stanicou a príslušenstvom/1 2./Elektromagnetický modul k navigácii/1 3./Integrácia navigácie s ultrazvukovým prístrojom/1 4./Integrácia navigácie s operačným mikroskopom/1 5./Integrácia navigácie s rtg C ramenom s 3D zobrazením/1 6./Ultrazvukový prístroj (3 sondy)/1 7./Intraoperatívny monitoring pre operácie na mozgu a mieche s nerezovým stolíkom/1 8./Rtg C rameno s 3D zobrazením/1 9./Operačný mikroskop pre neurochirurgické výkony/1 10./Vŕtací systém pre neurochirurgiu a spinálnu chirurgiu/1 11./Správa videosignálov/1 12./Neuroendoskopický prístroj s príslušenstvom/1 13./Karbónový trojbodec na uchytenie hlavy/1 14./Koagulačný prístroj s vozíkom/1 15./Ultrazvuková odsávačka pre neurochirurgiu a spinálnu chirurgiu/1  Popis požadovaných minimálnych vlastností jednotlivých položiek predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 4 súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie