Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1166 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Servis motocyklov HONDA   
Vykonávanie pozáručného servisu motocyklov továrenskej značky HONDA NT 700VA (RC52/1/2), HONDA 100F(JF11/1/1), HONDA ST 1300A (SC51/1/1) a dodanie náhradných dielov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Správa vozidlového parku a servis osobných motorových vozidiel   
Predmetom zákazky je správa vozidlového parku, servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre osobné motorovévozidlá (záručný a pozáručný), opravou a dodávkou náhradných dielov5 osobných a úžitkových a prípojných vozidiel do3,5 t kategórie M1, M1 G, N1, N1G a O1 a O2 v zmysle kategorizácie prílohy č. 1 k zákonu 725/2004 Z.z. v zneníneskorších predpisov, v podmienkach prevádzky podniku LSR š.p. a členení jeho organizačných jednotiek. Servisnépráce sa týkajú hlavne servisných úkonov predpísaných výrobcom, výmeny a údržby pravidelne sa opotrebovanýchdielov vozidiel (napr. brzdové doštičky, prevádzkové kvapaliny a iné), prípravy vozidiel na emisnú kontrolu a kontrolu TKs cieľom úspešného vykonania predmetných kontrol, zabezpečenie emisných kontrol a kontroly TK.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Servis vybraných nákladných vozidiel a strojov   
Predmetom zákazky je oprava a údržba vozidiel ( vozidlá nad 12t kategórie N3 značky TATRA, lesných kolesovýchtraktorov LKT a UKT ) a pracovných strojov značky Caterpillar (najmä nakladače, bagre, rýpadlá), ich servis (záručný apozáručný), generálne opravy nákladných motorových vozidiel a generálne opravy náhradných dielov k týmto vozidlám astrojom, v zmysle kategorizácie prílohy č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, v podmienkachprevádzky podniku LESY SR š.p. a členení jeho organizačných jednotiek. Servisné práce sa týkajú hlavne servisnýchúkonov predpísaných výrobcom, výmeny a údržby pravidelne sa opotrebovaných dielov, generálnych opráv motorovýchvozidiel, prípravy vozového parku na TK s cieľom úspešného vykonania kontroly a zabezpečenie TK. Podrobný opis predmetu zákazky je v časti Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Záchranná služba
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre záručné a pozáručné opravy motorových vozidiel, vrátane náhradných dielov použitých k oprave motorových vozidiel Záchrannej služby Košice a iných súvisiacich služieb počas trvania rámcovej dohody.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb na pozáručný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky   
Predmetom zákazky je záväzok Poskytovateľa poskytovať Objednávateľovi pozáručný servis výpočtovej a kancelárskejtechniky.Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Opravy, údržba a odborné prehliadky a skúšky výťahov   
Predmetom zákazky je vykonanie - odborných prehliadok výťahov v intervale 1x za štvrťrok v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., - odborných skúšok výťahov v intervale 1x za 3 roky v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., - kontroly výťahov v medziobdobí štvrťročných prehliadok podľa STN 274002, čl. 49, - bežnej údržby podľa návodu výrobcov, - neplánovanej opravy výťahov operatívne odstraňovanie porúch (servisná hodina technikov a dodávka náhradných dielov), - asistenčných služieb pri výkone úradných skúšok (servisná hodina technikov), - zaškolenia dozorcu výťahu, riadiča výťahu, výťahového technika spolu s vystavením písomného dokladu o overení odborných vedomostí v zmysle § 17 Vyhl. č. 508/2009 Z. z. podľa požiadavky objednávateľa a v zmysle normy STN 27 4002, Príloha č. 1., 2., 3., 4. Zákona č. 124/2006 Z.z. a Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., - neplánovaných odborných skúšok, odborných prehliadok a kontrol výťahov v medziobdobí odborných prehliadok. Ďalšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Opravy, údržba a odborné prehliadky a skúšky výťahov   
Predmetom zákazky je vykonanie - odborných prehliadok výťahov v intervale 1x za štvrťrok v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Z.z.,  - odborných skúšok výťahov v intervale 1x za 3 roky v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., - kontroly výťahov v medziobdobí štvrťročných prehliadok podľa STN 274002, čl. 49, - bežnej údržby podľa návodu výrobcov, - neplánovanej opravy výťahov operatívne odstraňovanie porúch (servisná hodina technikov a dodávka náhradnýchdielov), - asistenčných služieb pri výkone úradných skúšok (servisná hodina technikov), - zaškolenia dozorcu výťahu, riadiča výťahu, výťahového technika spolu s vystavením písomného dokladu o overeníodborných vedomostí v zmysle § 17 Vyhl. č. 508/2009 Z.z. podľa požiadavky objednávateľa a v zmysle normy STN 274002, Príloha č. 1., 2., 3., 4. Zákona č. 124/2006 Z.z. a Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., - neplánovaných odborných skúšok, odborných prehliadok a kontrol výťahov v medziobdobí odborných prehliadok.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba výťahov
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy bŕzd a častí bŕzd   
Predmetom zákazky sú opravy bŕzd a častí bŕzd, ktoré sú súčasťou systémov brzdenia železničných koľajových vozidielvo vlastníctve obstarávateľa. Podľa schvaľovacích dokumentov výrobcov a UIC (Medzinárodný zväz železníc) môžu byťbrzdy a časti bŕzd vyrobené výhradne spoločnosťami Dako-CZ, a.s., so sídlom Budovatelů 323, CZ 538 43 Třemošnice,ČESKÁ REPUBLIKA, IČO 465 05 091, Knorr-Bremse GmbH so sídlom Beethovengasse 43-45, A-2340 Mödling, RAKÚSKAREPUBLIKA a Kovis d.o.o. so sídlom Brezina 102, SL-8250 Brežice, SLOVINSKO opravované len organizáciami, ktorým nato dali výrobcovia oprávnenie a ktoré majú aj oprávnené a vyškolené osoby. Uplatnenie neautorizovaných spoločností odiných výrobcov bŕzd a častí bŕzd a osôb bez vyškolenia než sú uvedení v súťažných podkladov vylučuje aj § 20 zákonač.513/2009 Z. z. o dráhach v znení neskorších predpisov z dôvodov zaručenia bezpečnosti. Opravy bŕzd a častí bŕzd saobstarávajú pre 641 hnacích koľajových vozidiel a pre 863 osobných a špeciálnych vozňov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vykonanie letových meraní leteckých pozemných informačných systémov a rádiolokačnej techniky protivzdušnej obrany   
Predmetom zákazky je vykonávanie letových overení leteckých pozemných informačných systémov (LPIS) a rádiolokačnej techniky protivzdušnej obrany (RL PVO) podľa priloženého zoznamu v rozsahu 1)vykonanie pravidelných letových meraní (PLM) LPIS a RL PVO s cieľom overenia parametrov leteckých pozemných zariadení (LPZ) v priestore, kde majú byť prevádzkovo používané v súlade s ročným plánom. 2)vykonanie mimoriadnych letových meraní (MLM), funkčné overenia (FO) LPIS a RL PVO s cieľom overenia parametrovLPZ v priestore, kde majú byť prevádzkovo používané.
Opravárske a údržbárske služby  >  Služby na opravu a údržbu bezpečnostných a...  >  Služby na opravu a údržbu vojenských...
Slovenská národná knižnica
Zabezpečenie pravidelných kontrol a revízii vzduchotechnických zariadení   
Predmetom zákazky je prevádzka, zabezpečenie, skúšky, servis, opravy a údržba vzduchotechnických zariadení,klimatizačných zariadení a ich súčastí, zdrojov nepretržitého napájania UPS, dochádzkových terminálov a ovládaniavstupnej brány v objektoch Slovenskej národnej knižnice.
Opravárske a údržbárske služby
Nitriansky samosprávny kraj
Správa a údržba cyklotrás NSK   
Predmetom zákazky je údržba a prevádzka cyklotrás 1. Ponitrianska cyklomagistrála I. etapa - 1. časť úsek Dolné Krškany Čechynce s dĺžkou 4 km 2. Cyklistický chodník Nitra Vráble III. etapa s dĺžkou 7 km
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vykonanie revízie R1 lietadla L-410 UVP E-20 ev.č.:2721 a lietadla L-410 UVP E-20 ev.č.:2718   
Predmetom tejto zákazky je vykonanie revízií R1 lietadiel L-410 UVP E-20 ev.č. 2721 a ev.č. 2718 podľa výrobcomschválenej technickej dokumentácie pre vykonávanie revízie R1
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Opravy vzduchotechnických zariadení a predpísané výmeny vzduchotechnických filtrov na strediskách STARZ   
Predmetom zákazky Opravy vzduchotechnických zariadení a predpísané výmeny vzduchotechnických filtrov na strediskách STARZ je oprava, servis a výmena nefunkčných zariadení, ako aj jeho doplnenie o nevyhnutné prvky a aj súvisiacej demontáže nefunkčného zariadenia alebo jeho časti a dodávky a montáže nového zariadenia alebo opraveného zariadenia, vzniknuté počas prevádzky, výmena filtrov vo vzduchotechnických zariadeniach v zmysle platných STN EN 1 x za rok v rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Opravy motorov Cursor 8, Cursor 9, Tector   
Predmetom zákazky je generálna oprava motorov CURSOR 8, CURSOR 9 a TECTOR v zmysle technickej špecifikácie uvedenej bližšie v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Servis a opravy cestných rýchlomerov a rolmetrov   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb a dodávka náhradných dielov pre vykonávanie pozáručného servisu (opráv,prestavby, justáže, profilaktiky, kalibrácie a overovania) cestných rýchlomerov a alkoholtesterov používaných Dopravnoupolíciou Policajného zboru pri výkone kontroly dodržiavania rýchlosti motorových vozidiel na pozemných komunikáciácha používania omamných látok v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorýchzákonov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie