Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 992 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Oprava súpravy Push-Pull 004   
Oprava súpravy Push-Pull 004 po dopravnej nehode.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nižšie druhy údržby ŽKV   
Vykonávanie nižších druhov údržby železničných koľajových vozidiel , t.j. záväzok zhotoviteľa vykonávať údržbu aopravy (ďalej len ÚaO) železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) vo vlastníctve objednávateľa a vo vlastníctveiných osôb používaných Objednávateľom v zmysle platných predpisov v zhode s príslušnými vyhláškami UIC,technickými normami EN, STN a právnymi predpismi platnými v SR v nasledovnom rozsahu  - prevádzkové ošetrenia (0) železničných hnacích vozidiel (ďalej len ŽHV)  - malé prehliadky ŽHV (M) - veľké prehliadky ŽHV (V) - plánované opravy ŽHV v zmysle predpisu ZSSK V 25 (P) (ďalej len plánované opravy ŽHV) - neplánované opravy ŽHV (N)  - technické kontroly ŽKV (TK) - bežné opravy s odvesením osobných vozňov (ďalej len OV)  - bežné opravy bez odvesenia OV  - posúdenie a uspôsobenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) pri poruchách na trati pre prepravu domiesta opravy  - posúdenie a uspôsobenie ŽKV na prepravu do domovského depa - stanovenie rozsahu poškodenia a nákladov na opravu ŽKV ako podkladu k náhrade škody v súvislosti s poistnýmiudalosťami na ŽKV ZSSK. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Pozáručný servis zariadenia CT SOMAT Definition AS Plus   
Pozáručný servis zariadenia CT SOMAT Definition AS Plus
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vykonanie nálezových opráv a kalibrácií prenosnej meteorologickej stanice TACMET MAWS201M v rokoch 2019-2021   
Predmetom tejto zákazky je vykonanie nálezových opráv, vykonanie kalibrácií a upgradov prenosnej meteorologickejstanice TACMET MAWS201M.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vykonávanie nálezových opráv a servisu 5 ks letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS200 Performance line servisným autorizovaným strediskom   
Vykonávanie nálezových opráv, pravidelných servisných úkonov a pravidelnej údržby servisom - autorizovanýmstrediskom, letiskových motorových vlečných zametačov Overaasen RS 200 Performance Line v počte 5 kusov, svýmenou motorového oleja, hydraulického oleja, sady filtrov, kontrolou tlakov jednotlivých hydraulických obvodov, vsúlade s ukladaním chybových hlásení vlastnej riadiacej jednotky a diagnostickým softvérom, ako aj vymazanímchybových hlásení po odstránení hlásených chýb.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Slovenský hydrometeorologický ústav
Repasácia automatických zrážkomerných staníc   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spočívajúcich v repasácii 71 ks automatických zrážkomerných staníc. Podrobné vymedzenie predmetu verejného obstarávania je v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Servis, údržba a profylaktika tlačových multifunkčných a kopírovacích zariadení rezortu Ministerstva vnútra SR   
-pozáručný servis a údržba tlačových, multifunkčných a kopírovacích zariadení a príslušenstva spočívajúci vo výmene nefunkčného dielu a uvedenie zariadenia do prevádzky. Ak by táto oprava bola neekonomická, alebo by už neboli náhradné diely dodateľné pre vykonanie opravy poskytovateľ dodá potvrdenie pre vyradenie z evidencie. -profylaktika tlačových, multifunkčných a kopírovacích zariadení pozostávajúca v kontrole, diagnostike, prečistení a odstránení prachu a iných povrchových nečistôt zo všetkých vnútorných súčastí tlačiarne, premazanie pohyblivých častí. -dodávka náhradných dielov. -poskytovanie služieb HELPDESKU pre nahlasovanie a evidenciu incidentov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Dodanie a inštalácia systému ETCS do HKV radu 361   
Predmetom zákazky je dodanie vlakového zabezpečovača ETCS (European Train Control System) Level 2 do 9 ks hnacích koľajových vozidiel (ďalej len "HKV") radu 361 s následnou možnou opciou do ďalších 12 ks HKV radu 361, vrátane jeho inštalácie v súlade s internými predpismi obstarávateľa, s aktuálne platnými príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, TSI, STN, hygienickými a inými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (ďalej lenSR) a Českej republike (ďalej len ČR) vrátane predpisov európskeho práva a musí byť schválený pre neobmedzenú prevádzku HKV radu 361 na sieti Železníc Slovenskej republiky (ďalej len ŽSR) a Správy železniční dopravní cesty (ďalejlen SŽDC). Vlakový zabezpečovač ETCS Level 2 musí byť v komunikačnom prepojení s národným zabezpečovačom MIREL VZ1, riadiacimi a brzdovými obvodmi HKV radu 361. Súčasťou predmetu zákazky bude aj dodanie kompletnej dokumentácie, schvaľovací proces, dodanie diagnostického zariadenia a školenie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Servis, údržba a opravy zariadení IRSD pre stredisko SSÚD 5 P. Bystrica   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a oprávinformačného systému diaľnice D1 v úseku Sverepec - Vrtižer - Hričovské Podhradie a D3 Hričovské Podhradie - Žilina(Strážov).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Slovenská pošta, a.s.
Pozáručné opravy a údržba nákladných motorových vozidiel, vrátane technických a emisných kontrol pre SMV kategórií N1, N2, N3, O4 a T   
Predmetom zákazky je vykonávanie komplexných pozáručných opráv a údržby vozidiel, vykonávanie technických aemisných kontrol pre nákladné služobné motorové vozidlá kategórie N1, N2, N3, O4 a T vo vlastníctve obstarávateľa,umývanie nákladných služobných motorových vozidiel vrátane umývania nákladných motorových kategórie N1 (úžitkovévozidlá) dodaných formou operatívneho lízingu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opispredmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Oprava a údržba motorových vozidiel   
Predmetom tejto zákazky je vykonávanie opráv motorových vozidiel verejného obstarávateľa (vrátane zabezpečenia ichodtiahnutia v prípade potreby), zároveň je predmetom tejto zákazky komplexné vykonávanie záručnej a pozáručnejúdržby vozidiel, opravy sanitných nadstavieb vozidiel, vrátane dodania náhradných dielov súvisiacich s opravou aleboúdržbou, a administratívne zabezpečenie a technickú realizáciu likvidácie poistných udalostí, a to v dohodnutýchlehotách, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažnýchpodkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Oprava motorovej jednotky 813 022-5 a 913 022-0 a motorovej jednotky 813 023-3 a 913 023-8.   
Oprava motorovej jednotky 813 022-5 a 913 022-0 a motorovej jednotky 813 023-3 a 913 023-8, ktoré sú po dopravnejnehode. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Poskytovanie služieb pozáručných opráv a údržby služobných osobných motorových vozidiel   
Poskytovanie služieb pozáručných opráv a údržby služobných osobných motorových vozidiel - vykonávanie predpísanej údržby po odjazdení predpísaného počtu prevádzkových jednotiek (servisné a garančné prehliadky), - opravy motorov, ich skupín a podskupín, - klampiarske práce a opravy karosérii, - lakovnícke práce, - opravy a výmeny skiel, - opravy elektrického systému, vykonávanie diagnostiky elektronických systémov, - opravy a údržbu bŕzd vozidiel a ich častí, - opravy a údržby skupín podvozku vrátane nastavovania geometrie - opravy a údržbu prevodoviek vozidiel, - opravy a údržba klimatizácií, - prípravu vozidla na STK a EK a jej zabezpečenie, - opravy a prezúvanie pneumatík vrátane vyvažovania, - opravy zvláštnych výstražných signalizačných zariadení, - kódovanie riadiacich jednotiek a flash riadiacich jednotiek. 1/4
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Servisné prehliadky, údržba a opravy osobných a úžitkových motorových vozidiel vo vlastníctve JAVYS, a.s.   
Predmetom zákazky je  - zabezpečenie údržby, servisných prehliadok a opráv osobných a úžitkových motorových vozidiel vo vlastníctve JAVYS,a.s., - zabezpečenie náhradných dielov potrebných na všetky opravy od autorizovaných dodávateľov, - zabezpečenie odťahových služieb v prípade nepojazdnosti osobných a úžitkových motorových vozidiel v rámci celéhoúzemia Slovenskej republiky. Odťahová služba poskytne vyslobodenie vozidla, nakládka na odťahovacie vozidlo,odtiahnutie z miesta nehody a zaparkovanie vozidla v prevádzke poskytovateľa opravy. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Brúsenie, oprava a povrchová úprava nástrojov a inštrumentov   
Brúsenie, opravy a údržba, leštenie, kalenie, čistenie, povrchová úprava a iné činnosti spojené v vykonávaním servisuchirurgických, laparoskopických, artroskopických a iných nástrojov a inštrumentov, používaných v nemocnici, vrátanedopravy do miesta prevzatia.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie