Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 833 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Servis, údržba a opravy zariadení IRSD pre stredisko SSÚD 5 P. Bystrica   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a oprávinformačného systému diaľnice D1 v úseku Sverepec - Vrtižer - Hričovské Podhradie a D3 Hričovské Podhradie - Žilina(Strážov).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Pozáručné oprávy a údržba služobných osobných motorových vozidiel vrátane náhradných dielov   
Poskytovanie služieb pozáručných opráv a údržby služobných osobných motorových vozidiel vrátane súvisiaceho vybavenia a náhradných dielcov - vykonávanie predpísanej údržby po odjazdení predpísaného počtu prevádzkových jednotiek (servisné a garančné prehliadky), - opravy motorov, ich skupín a podskupín, - klampiarske práce a opravy karosérii, - lakovnícke práce, - opravy a výmeny skiel, - opravy elektrického systému, vykonávanie diagnostiky elektronických systémov, - opravy a údržbu bŕzd vozidiel a ich častí, - opravy a údržby skupín podvozku vrátane nastavovania geometrie - opravy a údržbu prevodoviek vozidiel, - opravy a údržba klimatizácií, - prípravu vozidla na STK a EK a jej zabezpečenie, - opravy a prezúvanie pneumatík vrátane vyvažovania, - opravy zvláštnych výstražných signalizačných zariadení, - kódovanie riadiacich jednotiek a flash riadiacich jednotiek. 1/6
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Mesto Levice
Prevádzka a údržba jazierka, fontán a závlahových systémov v Leviciach   
Predmet zákazky je rozdelený na nasledovné časti I.časť Prevádzka a údržba jazierka, fontán a závlahového systému v Parku M. R. Štefánika v Leviciach II.časť Prevádzka a údržba fontán, závlahového systému a starostlivosť o zeleň na Nám. hrdinov v Leviciach. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Rôzne opravárske a údržbárske služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a oprávstavebnej a technologickej časti stavby Cesta I/11 Čadca obchvat mesta I. etapa, technologická časť tunela Horelica,Cesta I/11 Čadca obchvat mesta II. etapa, informačný systém diaľnice pre stredisko SSÚR6 Čadca. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Technický servis, údržba a opravy meteozariadení Vaisala   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávať pre objednávateľa technický servis, údržbu a opravy nameteozariadeniach Vaisala, umiestnených na diaľniciach, rýchlostných cestách, a príslušných dispečingoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Technický servis, údržba a opravy meteozariadení Boschung Mecatronic   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávať pre objednávateľa technický servis, údržbu a opravy na meteozariadeniach Boschung Mecatronics, umiestnených na diaľniciach, rýchlostných cestách, a príslušných dispečingoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému D1 Piešťany – Sverepec v správe SSÚD4 a SSÚD5   
Predmetom rámcovej dohody je výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačnéhosystému diaľnice D1 v úseku Piešťany Sverepec v správe SSÚD4 Trenčín a SSÚD5 Považská Bystrica. Servis (údržba atechnické prehliadky) a opravy informačného systému diaľnice D1 v úseku Piešťany - Sverepec pozostávajúcich z týchtočinností - odstraňovanie vád a porúch na technologických zariadeniach informačného systému diaľnice D1 v úseku PiešťanySverepec, - vykonávanie preventívnej kontroly a údržby jednotlivých technologických zariadení (technický servis).  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Región Vysoké Tatry
Údržba miestnych komunikácií v časti mesta Vysoké Tatry 2019   
Predmetom zákazky je údržba miestnych komunikácií - všeobecne prístupné a užívané miestne komunikácie, chodníky apriestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Záchranná služba
Bezpečnostno-preventívne prehliadky zdravotníckych prístrojov, opravy porúch, nákup originálneho príslušenstva a spotrebného materiálu   
Vykonávanie preventívneho servisu a pravidelných bezpečnostno-technických prehliadok, testov a opráv zdravotníckychprístrojov ambulancií autorizovaným servisným strediskom je povinnosťou každého vlastníka zdravotníckej techniky, tátopovinnosť vyplýva z platných právnych predpisov. Prostredníctvom pripravovaného verejného obstarávania verejný obstarávateľ bude zabezpečovať bezpečnostno-preventívne prehliadky zdravotníckych prístrojov, opravy porúch, nákup originálneho príslušenstva a spotrebnéhomateriálu. Uvedený predmet zákazky je nevyhnutný k zabezpečeniu nepretržitej prevádzky ambulancií záchrannejzdravotnej služby v súlade s platnou legislatívou (Výnos MZ SR z 26.novembra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MZSR z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znenívýnosu z 9.júla 2010 č. 14016/2010-OL, zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Slovenská národná knižnica
SERVIS A ÚDRŽBA REŠTAURÁTORSKÝCH STROJOV   
Predmetom zákazky je servis a údržba špeciálnych reštaurátorských strojov, dodanie náhradných dielov, spotrebnéhomateriálu a nových prístrojov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Rôzne opravárske a údržbárske služby
Slovenská pošta, a.s.
Komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívaného Slovenskou poštou, a. s.   
Predmetom zákazky sú komplexné opravy, údržba a servis určeného nehnuteľného a hnuteľného majetku užívanéhoSlovenskou poštou, a. s. - čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za IV. Q. 2018.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Mesačná, štvrťročná, ročná kontrola EPS, HSP a SHZ v objektoch a zariadeniach MV SR   
Zabezpečenie mesačnej, štvrťročnej, ročnej kontroly EPS, HSP aSHZ v objektoch a zariadeniach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Mesto Trnava
Oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov 2019   
Predmetom zákazky je oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Technologická linka pozostáva z nasledujúcich komponentov -pomalobežný drvič odpadu KOMPTECH TERMINATOR 3400 SPEZIAL s pásovým dopravníkom -magnetický separátor KOMPTECH nad dopravníkom oceľovej konštrukcie -stacionárny diskový separátor KOMPTECH FLOWERDISC -pásový dopravník šírky 1,2 m a dĺžky 14 m -balistický separátor KOMPTECH BRINI PMK 61-3 -pásový dopravník šírky 1 m a dĺžky 15,7 m -pásový dopravník šírky 1 m a dĺžky 12,2 m -jemný drvič odpadu KOMPTECH RASOR typ 5 400 -pásový dopravník 1 m a dĺžky 10,2 m -zariadenie je obsluhované softvérom od obchodnej spoločnosti RUDOLF elektro, s. r. o. Servis zahŕňa -kontrola a výmena olejov -kontrola a nastavenie linky + úprava nastavenia -kontrola a prípadná oprava programu riadiacej linky -kontrola zariadenia spotrebovateľných dielov na zariadení -kontrola ložísk a mazacích segmentov + údržba -montážne práce -dodanie a výmena poškodených častí na zariadení -dodanie a výmena 52 nožov a protinožov terminátor -dodanie a výmena 60 nožov rasor rotor -dodanie a výmena 3ks nožov na rasor pravý, stredný, ľavý  1/3 -dodanie a montáž pancierových častí -dodanie a výroba triediacich sietí z oteruvzdorných materiálov -dodanie a montáž záchytných sít Pravidelné servisné výkony jeden krát za mesiac počas doby dvoch rokov. Nepravidelné servisné výkony dvakrát za rok počas doby dvoch rokov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Oprava a údržba motorových vozidiel   
Predmetom tejto zákazky je vykonávanie opráv motorových vozidiel verejného obstarávateľa (vrátane zabezpečenia ichodtiahnutia v prípade potreby), zároveň je predmetom tejto zákazky komplexné vykonávanie záručnej a pozáručnejúdržby vozidiel, opravy sanitných nadstavieb vozidiel, vrátane dodania náhradných dielov súvisiacich s opravou aleboúdržbou, a administratívne zabezpečenie a technickú realizáciu likvidácie poistných udalostí, a to v dohodnutýchlehotách, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Odborné skúšky, prehliadky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v HaZZ SR   
Odborné prehliadky a skúšky prostriedkov protiplynovej služby vykonávaných v časových periódach a v rozsahu stanovenom výrobcom, kalibrácie (justáže) a odstraňovania porúch v rámci pozáručného servisu.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie