Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1100 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nitriansky samosprávny kraj
Správa a údržba cyklotrás NSK   
Predmetom zákazky je údržba a prevádzka cyklotrás 1. Ponitrianska cyklomagistrála I. etapa - 1. časť úsek Dolné Krškany Čechynce s dĺžkou 4 km 2. Cyklistický chodník Nitra Vráble III. etapa s dĺžkou 7 km
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Hlavné mesto SR Bratislava
Nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov na území Hlavného mesta SR Bratislavy   
Predmetom obstarávania sú služby na údržbe a prevádzke kolektorov v zmysle Prevádzkového poriadku, platnýchprávnych predpisov a STN.
Opravárske a údržbárske služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vykonanie pozáručneho servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany II   
Vykonanie pozáručného servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany vykonávanie preventívnych servisných prác na vyžiadanie verejného obstarávateľa pozostávajúcich z kontroly a optimalizácie nastavenia technických parametrov zariadení, vykonávanie mimoriadnych servisných prác a opráv vprípade porúch na technických zariadeniach, na vyžiadanie verejného obstarávateľa, Zmena a doplnenie projektovej, realizačnej a riadiacej dokumentácie k prekládkam technických zariadení, Vykonávanie servisných prác - demontáži, montáži, východiskových odborných prehliadok a odborných skúšok, reinštalácií, inštalácií, konfigurácií softvérov a preskúšania komplexnej funkčnosti technických zariadení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Mesto Topoľčany
Údržba verejného osvetlenia a CSS v meste Topoľčany   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb a dodávanie tovaru riadna údržba verejného osvetlenia/cestnej svetelnej signalizácie (ďalej aj CSS) v meste Topoľčany vykonanie pravidelných operácií zameraných na zabezpečenie správneho fungovania sústavy verejného osvetlenia/cestnej svetelnej signalizácie alebo jej ktoréhokoľvek komponentu, jej prevádzky, údržby, opravy, ktoré sú následkami jej bežného opotrebenia, používania a/alebo straty obvyklej životnosti, vrátane dodávky všetkého potrebného materiálu.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 381   
Vykonávanie opráv hnacích koľajových vozidiel radu 381 v zmysle platných predpisov v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN a právnymi predpismi platnými v S
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Nitriansky samosprávny kraj
Správa a údržba cyklotrás NSK   
Predmetom zákazky je údržba a prevádzka cyklotrás 1. Ponitrianska cyklomagistrála I. etapa - 1. časť úsek Dolné Krškany Čechynce s dĺžkou 4 km  2. Cyklistický chodník Nitra Vráble III. etapa s dĺžkou 7 km.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Mesto Zvolen
Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen 2020   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen v roku 2020 (cca. 3 mesiace v mesiacoch január - marec 2020) podľa operačného plánu zimnej údržby. V zimnom období je predmetom údržby cca. 101 km ciest a cca. 91 km chodníkov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Obec Matúškovo
Rozšírenie služby zabezpečenia verejného osvetlenia v obci Matúškovo   
Predmetom zákazky je rozšírenie služby zabezpečenia verejného osvetlenia o nové technológie vrátane doplnenia prvkovSMART City technológií. Za týmto účelom dodávateľ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nainštaluje v priestoroch obce vlastnú osvetľovaciu sústavu a iné potrebné technológie na základe požiadaviek stanovených obcou. Zodpovednosť za prevádzku, funkčnosť, opravy, údržbu a kontrolu týchto zariadení bude počas celej doby trvania zmluvy znášať dodávateľ, ktorý tiež zodpovedá za to, že jeho zariadenia umiestnené v priestoroch obce budú vyhovovať príslušným technickým normám a zodpovedá za vykonanie predpísaných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízii) týchto zariadení. Dodávateľ je zároveň povinný zabezpečiť počas celej doby trvania zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosťdodávku elektriny do novovybudovaných zariadení doplnených do osvetľovacej sústavy obce. Služby budú uhrádzanépriebežne na mesačnej báze, počas trvania zmluvy (120 mesiacov).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Rekonštrukcia parnej turbíny TG2   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia parnej turbíny TG2 v TEKO a. s. výrobcu PRVNÍ BRŇENSKÁ STROJÍRNA N.P. BRNO výrobné číslo 5073 z roku 1979, zameraná na zvýšenie účinnosti turbíny v celom rozsahu prevádzkového radeniaTG2, od výkonu na svorkách generátora 12 MWe do menovitého výkonu 66 MWe.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Sociálna poisťovňa, ústredie
Pozáručný autorizovaný servis pre centralizované zariadenia výpočtovej techniky IBM   
Predmetom zákazky je vykonávať pozáručný autorizovaný servis pre centralizované zariadenia výpočtovej techniky IBM(ďalej aj CZVT IBM alebo zariadenia) prevádzkované v rámci informačného systému verejného obstarávateľa formouposkytovania požadovaných servisných služieb a v rámci neho dodávať súvisiaci spotrebný materiál a náhradné diely.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienkyposkytnutia predmetu zákazky súťažných podkladov, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáliwww.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk(ďalej len "IS EVO") a verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatneneobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku kÚradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastaneskôr.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Servis a opravy motocyklov HONDA   
Vykonávanie pozáručného servisu motocyklov továrenskej značky HONDA NT 700VA (RC52/1/2), HONDA 100F(JF11/1/1), HONDA ST 1300A (SC51/1/1) a dodanie náhradných dielov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nižšie druhy údržby ŽKV   
Vykonávanie nižších druhov údržby železničných koľajových vozidiel , t.j. záväzok zhotoviteľa vykonávať údržbu a opravy (ďalej len ÚaO) železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) vo vlastníctve objednávateľa a vo vlastníctve iných osôb používaných Objednávateľom v zmysle platných predpisov v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN a právnymi predpismi platnými v SR v nasledovnom rozsahu - prevádzkové ošetrenia (0) železničných hnacích vozidiel (ďalej len ŽHV) - malé prehliadky ŽHV (M) - veľké prehliadky ŽHV (V) - plánované opravy ŽHV v zmysle predpisu ZSSK V 25 (P) (ďalej len plánované opravy ŽHV) - neplánované opravy ŽHV (N) - technické kontroly ŽKV (TK) - bežné opravy s odvesením osobných vozňov (ďalej len OV) - bežné opravy bez odvesenia OV - posúdenie a uspôsobenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) pri poruchách na trati pre prepravu do miesta opravy - posúdenie a uspôsobenie ŽKV na prepravu do domovského depa - stanovenie rozsahu poškodenia a nákladov na opravu ŽKV ako podkladu k náhrade škody v súvislosti s poistnými udalosťami na ŽKV ZSSK.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Oprava motorovej jednotky 813 022-5 a 913 022-0 a motorovej jednotky 813 023-3 a 913 023-8.   
Oprava motorovej jednotky 813 022-5 a 913 022-0 a motorovej jednotky 813 023-3 a 913 023-8, ktoré sú po dopravnej nehode.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železnice Slovenskej republiky
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení   
Predmetom zákazky s názvom "Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení" je vykonanie merania a kontrolyvýmenných dielov zabezpečovacích zariadení, zabezpečenie výmeny, resp. opravy (ak je diel opraviteľný)nevyhovujúcich častí výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, všetko pre potreby zabezpečenia plynulej abezpečnej prevádzky zabezpečovacích zariadení v správe obstarávateľa. Opravy výmenných dielov zabezpečovacíchzariadení pozostávajú z  I) plánovaných opráv výmenných dielov zabezpečovacích zariadení; a   II) mimoriadnych (neplánovaných) opráv výmenných dielov zabezpečovacích zariadení  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov.   
-vykonávanie periodických veľkých prehliadok, a pozáručných opráv diesel motorových jednotiek radu 861, - vykonávanie neplánovaných opráv diesel motorových jednotiek radu 861, - opravy hlavných agregátov diesel motorových jednotiek radu 861.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie