Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 114 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
eustream, a.s.
Stredná oprava Plynových generátorov RB211   
Predmetom obstarávania bola stredná oprava plynových generátorov RB 211.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pozáručný servis systémov výrobcu značky BMT   
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky BMT a) preventívna údržba b) opravy systémov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pozáručný servis systémov výrobcu značky Daniševský   
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky Daniševský a) preventívna údržba b) opravy systémov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...
Slovenská národná knižnica
Servis a údržba konzervačných technológií   
V projekte DIKDA získala Slovenská národná knižnica sterilizačnú (etylénoxidové komory) a deacidifikačnú technológiu (BCP C500). Pre bezpečnú prevádzku, zachovanie zdravia zamestnancov a zaručenie nepoškodenia knižničných fondovje potrebný špecifický pravidelný servis, kontrola strojov a pozáručná údržba, čomu odpovedá i spotreba adekvátnychnáhradných dielov, ktoré sú paušálne zahrnuté do ceny servisu či údržby. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky súuvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
eustream, a.s.
Stredná oprava Plynových generátorov RB211   
Predmetom obstarávania je stredná oprava plynových generátorov RB 211.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
eustream, a.s.
Stredná oprava Plynových generátorov RB211 24G DLE   
Predmetom obstarávania je stredná oprava plynových generátorov RB 211 24G DLE.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Slovenská národná knižnica
Servis a údržba konzervačných technológií   
V projekte DIKDA získala Slovenská národná knižnica sterilizačnú (etylénoxidové komory) a deacidifikačnú technológiu(BCP C500). Pre bezpečnú prevádzku, zachovanie zdravia zamestnancov a zaručenie nepoškodenia knižničných fondovje potrebný špecifický pravidelný servis, kontrola strojov a pozáručná údržba, čomu odpovedá i spotreba adekvátnychnáhradných dielov, ktoré sú paušálne zahrnuté do ceny servisu či údržby. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky súuvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Opravy a údržba vzduchotechnických systémov a klimatizácií   
Predmetom zákazky sú opravy a údržba vzduchotechnických systémov a klimatizácií, ktorých potreba vznikne počasplatnosti zmluvy. Opravy budú počas platnosti zmluvy zadávané a vykonávané po častiach na základe skutočnej potrebya na základe vystavených Pracovných príkazov. Opravy a údržba vzduchotechnických systémov a klimatizácií v technologických a netechnologických objektov pozostávaz nasledovných častí 1. Plánovaná oprava vzduchotechnických zariadení a klimatizácií 2. Servis vnútorných klimatizačných jednotiek 3. Servis vonkajších klimatizačných jednotiek 4. Servis vzduchotechnických zariadení fan-coilov podokenných súprav 5. Servis vzduchotechnických zariadení fan-coilov stropné kazetové súpravy 6. Kontrola merania únikov chladiaceho média klimatizačných zariadení v zmysle zákona  č. 286/2009 Z.z. 7. Neplánovaná oprava vzduchotechnických zariadení - prívodných a odsávacích systémov vzduchotechník 8. Neplánovaná oprava klimatizačných zariadení - jednotiek 9. Výmeny filtračných vložiek filtrov VZT systémov a klimatizácií 10. Dodávka náhradných dielov (ND) Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 1/4
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Rekonštrukcia parnej turbíny TG2   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia parnej turbíny TG2 v TEKO a. s. výrobcu PRVNÍ BRŇENSKÁ STROJÍRNA N.P.BRNO výrobné číslo 5073 z roku 1979, zameraná na zvýšenie účinnosti turbíny v celom rozsahu prevádzkového radeniaTG2, od výkonu na svorkách generátora 12 MWe do menovitého výkonu 66 MWe.  Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) Doplňujúce informácie, obstarávateľ uvádza nasledovné doplňujúce informácie Obstarávateľ v zmluve o dielo v bode 9.1 požaduje od zhotoviteľa bankovú záruku na riadne vykonanie diela vo výške10 % z ceny za dielo, ktorá musí byť vystavená a odovzdaná objednávateľovi najneskôr v lehote do 30 dní odo dňaúčinnosti príslušnej zmluvy na dobu do času vykonania diela plus šesť mesiacov. Bližšie informácie v prílohe č. 6súťažných podkladov. Obstarávateľ v zmluve o dielo v bode 5.1 uvádza, že zadrží časť ceny za dielo vo výške 20% z ceny za dielo akozábezpeku na prípadné nároky obstarávateľa - objednávateľa voči zhotoviteľovi vyplývajúce zo zmluvy o dielo súvisiaces porušením povinností zhotoviteľa voči obstarávateľovi - objednávateľovi. Obstarávateľ - objednávateľ nezadržíuvádzanú časť ceny za dielo ak zhotoviteľ pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdá obstarávateľovi - objednávateľovivystavenú bankovú záruku podľa ods. 9.2 zmluvy o dielo. Bližšie informácie v zmluve o dielo.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pozáručný servis systémov výrobcu značky BMT   
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky BMT a) preventívna údržba b) opravy systémov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pozáručný servis systémov výrobcu značky Daniševský   
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky Daniševský a) preventívna údržba b) opravy systémov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP   
Predmetom zákazky je poskytovanie opráv, údržby a servisu špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP vrozsahu  I.Zabezpečenie opráv, servisu a údržby manipulátora MAPP 400 kontrola a nastavenie prvkov manipulátora podľapredpisu NVD 31702171-031/98, kontrola činnosti televíznych systémov podľa DPS M1.06-R, NO380.488.053 II.Zabezpečenie opráv, servisu a údržby zariadenia Sipping in Pool (Systém pre kontrolu hermetičnosti pokratia vpalivových článkoch VJP) kontrola podľa dokumentu Návod na obsluhu a údržbu zariadenia pool-sipping, č. AQ1C-1307082 III.Zabezpečenie opráv, servisu a údržby Inšpekčného stendu vyhoretého jadrového paliva SVYP440 pre zabezpečeniebezporuchovej prevádzky zariadenia. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP   
Predmetom zákazky je poskytovanie opráv, údržby a servisu špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP vrozsahu  I.Zabezpečenie opráv, servisu a údržby manipulátora MAPP 400 kontrola a nastavenie prvkov manipulátora podľapredpisu NVD 31702171-031/98, kontrola činnosti televíznych systémov podľa DPS M1.06-R, NO380.488.053 II.Zabezpečenie opráv, servisu a údržby zariadenia Sipping in Pool (Systém pre kontrolu hermetičnosti pokratia vpalivových článkoch VJP) kontrola podľa dokumentu Návod na obsluhu a údržbu zariadenia pool-sipping, č. AQ1C-1307082 III.Zabezpečenie opráv, servisu a údržby Inšpekčného stendu vyhoretého jadrového paliva SVYP440 pre zabezpečeniebezporuchovej prevádzky zariadenia.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
eustream, a.s.
Stredná oprava Plynových generátorov RB211 24G DLE   
Predmetom obstarávania je stredná oprava plynových generátorov RB 211 24G DLE.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Rekonštrukcia parnej turbíny TG2   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia parnej turbíny TG2 v TEKO a. s. výrobcu První brňenská strojírna N.P.Brnovýrobné číslo 5073 z roku 1979, zameraná na zvýšenie účinnosti turbíny v celom rozsahu prevádzkového radenia TG2,od výkonu na svorkách generátora 12 MWe do menovitého výkonu 66 MWe.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie