Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 106 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Rekonštrukcia parnej turbíny TG2   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia parnej turbíny TG2 v TEKO a. s. výrobcu PRVNÍ BRŇENSKÁ STROJÍRNA N.P.BRNO výrobné číslo 5073 z roku 1979, zameraná na zvýšenie účinnosti turbíny v celom rozsahu prevádzkového radeniaTG2, od výkonu na svorkách generátora 12 MWe do menovitého výkonu 66 MWe.  Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) Doplňujúce informácie, obstarávateľ uvádza nasledovné doplňujúce informácie Obstarávateľ v zmluve o dielo v bode 9.1 požaduje od zhotoviteľa bankovú záruku na riadne vykonanie diela vo výške10 % z ceny za dielo, ktorá musí byť vystavená a odovzdaná objednávateľovi najneskôr v lehote do 30 dní odo dňaúčinnosti príslušnej zmluvy na dobu do času vykonania diela plus šesť mesiacov. Bližšie informácie v prílohe č. 6súťažných podkladov. Obstarávateľ v zmluve o dielo v bode 5.1 uvádza, že zadrží časť ceny za dielo vo výške 20% z ceny za dielo akozábezpeku na prípadné nároky obstarávateľa - objednávateľa voči zhotoviteľovi vyplývajúce zo zmluvy o dielo súvisiaces porušením povinností zhotoviteľa voči obstarávateľovi - objednávateľovi. Obstarávateľ - objednávateľ nezadržíuvádzanú časť ceny za dielo ak zhotoviteľ pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdá obstarávateľovi - objednávateľovivystavenú bankovú záruku podľa ods. 9.2 zmluvy o dielo. Bližšie informácie v zmluve o dielo.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pozáručný servis systémov výrobcu značky BMT   
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky BMT a) preventívna údržba b) opravy systémov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pozáručný servis systémov výrobcu značky Daniševský   
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky Daniševský a) preventívna údržba b) opravy systémov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP   
Predmetom zákazky je poskytovanie opráv, údržby a servisu špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP vrozsahu  I.Zabezpečenie opráv, servisu a údržby manipulátora MAPP 400 kontrola a nastavenie prvkov manipulátora podľapredpisu NVD 31702171-031/98, kontrola činnosti televíznych systémov podľa DPS M1.06-R, NO380.488.053 II.Zabezpečenie opráv, servisu a údržby zariadenia Sipping in Pool (Systém pre kontrolu hermetičnosti pokratia vpalivových článkoch VJP) kontrola podľa dokumentu Návod na obsluhu a údržbu zariadenia pool-sipping, č. AQ1C-1307082 III.Zabezpečenie opráv, servisu a údržby Inšpekčného stendu vyhoretého jadrového paliva SVYP440 pre zabezpečeniebezporuchovej prevádzky zariadenia. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP   
Predmetom zákazky je poskytovanie opráv, údržby a servisu špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP vrozsahu  I.Zabezpečenie opráv, servisu a údržby manipulátora MAPP 400 kontrola a nastavenie prvkov manipulátora podľapredpisu NVD 31702171-031/98, kontrola činnosti televíznych systémov podľa DPS M1.06-R, NO380.488.053 II.Zabezpečenie opráv, servisu a údržby zariadenia Sipping in Pool (Systém pre kontrolu hermetičnosti pokratia vpalivových článkoch VJP) kontrola podľa dokumentu Návod na obsluhu a údržbu zariadenia pool-sipping, č. AQ1C-1307082 III.Zabezpečenie opráv, servisu a údržby Inšpekčného stendu vyhoretého jadrového paliva SVYP440 pre zabezpečeniebezporuchovej prevádzky zariadenia.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
eustream, a.s.
Stredná oprava Plynových generátorov RB211 24G DLE   
Predmetom obstarávania je stredná oprava plynových generátorov RB 211 24G DLE.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Rekonštrukcia parnej turbíny TG2   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia parnej turbíny TG2 v TEKO a. s. výrobcu První brňenská strojírna N.P.Brnovýrobné číslo 5073 z roku 1979, zameraná na zvýšenie účinnosti turbíny v celom rozsahu prevádzkového radenia TG2,od výkonu na svorkách generátora 12 MWe do menovitého výkonu 66 MWe.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Rekonštrukcia parnej turbíny TG2   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia parnej turbíny TG2 v TEKO a. s. výrobcu PRVNÍ BRŇENSKÁ STROJÍRNA N.P.BRNO výrobné číslo 5073 z roku 1979, zameraná na zvýšenie účinnosti turbíny v celom rozsahu prevádzkového radeniaTG2, od výkonu na svorkách generátora 12 MWe do menovitého výkonu 66 MWe.  Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) Doplňujúce informácie, obstarávateľ uvádza nasledovné doplňujúce informácie Obstarávateľ v zmluve o dielo v bode 9.1 požaduje od zhotoviteľa bankovú záruku na riadne vykonanie diela vo výške10 % z ceny za dielo, ktorá musí byť vystavená a odovzdaná objednávateľovi najneskôr v lehote do 30 dní odo dňaúčinnosti príslušnej zmluvy na dobu do času vykonania diela plus šesť mesiacov. Bližšie informácie v prílohe č. 6súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pozáručný servis systémov výrobcu značky BMT   
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky BMT a) preventívna údržba b) opravy systémov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pozáručný servis systémov výrobcu značky Daniševský   
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky Daniševský a) preventívna údržba b) opravy systémov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Mesto Trnava
Oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov 2019   
Predmetom zákazky je oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Pravidelné servisné výkony jeden krát za mesiac počas doby dvoch rokov. Nepravidelné servisné výkony dvakrát za rok počas doby dvoch rokov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pozáručný servis systémov výrobcu značky BMT   
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky BMT a) preventívna údržba b) opravy systémov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pozáručný servis systémov výrobcu značky Daniševský   
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky Daniševský a) preventívna údržba b) opravy systémov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Mesto Trnava
Oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov 2019   
Predmetom zákazky je oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Technologická linka pozostáva z nasledujúcich komponentov -pomalobežný drvič odpadu KOMPTECH TERMINATOR 3400 SPEZIAL s pásovým dopravníkom -magnetický separátor KOMPTECH nad dopravníkom oceľovej konštrukcie -stacionárny diskový separátor KOMPTECH FLOWERDISC -pásový dopravník šírky 1,2 m a dĺžky 14 m -balistický separátor KOMPTECH BRINI PMK 61-3 -pásový dopravník šírky 1 m a dĺžky 15,7 m -pásový dopravník šírky 1 m a dĺžky 12,2 m -jemný drvič odpadu KOMPTECH RASOR typ 5 400 -pásový dopravník 1 m a dĺžky 10,2 m -zariadenie je obsluhované softvérom od obchodnej spoločnosti RUDOLF elektro, s. r. o. Servis zahŕňa -kontrola a výmena olejov -kontrola a nastavenie linky + úprava nastavenia -kontrola a prípadná oprava programu riadiacej linky -kontrola zariadenia spotrebovateľných dielov na zariadení -kontrola ložísk a mazacích segmentov + údržba -montážne práce -dodanie a výmena poškodených častí na zariadení -dodanie a výmena 52 nožov a protinožov terminátor -dodanie a výmena 60 nožov rasor rotor -dodanie a výmena 3ks nožov na rasor pravý, stredný, ľavý  1/3 -dodanie a montáž pancierových častí -dodanie a výroba triediacich sietí z oteruvzdorných materiálov -dodanie a montáž záchytných sít Pravidelné servisné výkony jeden krát za mesiac počas doby dvoch rokov. Nepravidelné servisné výkony dvakrát za rok počas doby dvoch rokov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Mesto Trnava
Oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov PRK   
Predmetom zákazky je oprava a údržba zariadenia na zhodnocovanie odpadov. Technologická linka pozostáva z nasledujúcich komponentov -pomalobežný drvič odpadu KOMPTECH TERMINATOR 3400 SPEZIAL s pásovým dopravníkom -magnetický separátor KOMPTECH nad dopravníkom oceľovej konštrukcie -stacionárny diskový separátor KOMPTECH FLOWERDISC -pásový dopravník šírky 1,2 m a dĺžky 14 m -balistický separátor KOMPTECH BRINI PMK 61-3 -pásový dopravník šírky 1 m a dĺžky 15,7 m -pásový dopravník šírky 1 m a dĺžky 12,2 m -jemný drvič odpadu KOMPTECH RASOR typ 5 400 -pásový dopravník 1 m a dĺžky 10,2 m -zariadenie je obsluhované softvérom od obchodnej spoločnosti RUDOLF elektro, s. r. o. Pravidelné servisné výkony jeden krát za mesiac počas doby dvoch rokov. Nepravidelné servisné výkony dvakrát za rok počas doby dvoch rokov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie