Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 73 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Výmena chladiacej hlavy MRI PHILIPS Achieva 3.0T TX v.č. 38060   
Zákazka na poskytnutie servisnej služby. Prístroj dlhodobo vykazuje veľmi nízky chladiaci výkon. Je to spôsobené tým, že vo vnútri magnetu sa v priebehu prevádzky formuje ľad a ten bráni efektívnemu chladeniu. Po konzultácii s výrobcomje potrebná výmena chladiacej hlavy na magnete, respektíve takzvaný deicing - odchladnenie magnetu.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Pozáručný servis zdravotníckych prístrojov   
Údržba a servis zdravotníckych prístrojov vyrobených spoločnosťou Siemens AG, vedúca k zabezpečeniu ichbezporuchovej prevádzky na obdobie 36 mesiacov. Poskytovateľ je povinný vykonávať všetku servisnú činnosť,potrebnú pre bezpečný chod prístrojových zariadení. V rámci servisnej starostlivosti sa požaduje zabezpečiť servis,údržbu a opravy vrátane dodávok náhradných dielov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Servis cestných váh typu EvoCar 2000R a ich kalibrácia pred overením   
Predmetom zákazky je servis desiatich (10) vážnych súprav pridelených na jednotlivé Krajské riaditeľstvá Policajného zboru SR. Každá vážna súprava pozostáva zo sady dvanástich (12) mostíkov váh typu EvoCar 2000R. Členenie predmetu zmluvy a) pozáručný servis a oprava prístrojov, b) profylaktický servis prístrojov, c) kalibrácia prístrojov a ich prípadná justáž pred metrologickým overením,
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Štvorročný pozáručný sevis RTG prístrojov Siemens YSIO   
Služby pozáručného servisu zdravotníckych prístrojov YSIO, v počte 2 ks na obdobie 4 rokov. Servis zahŕňa najmä kontroly bezpečnosti, kontroly kvality a parametru obrazov, služby telefonickej podpory, elektrické revízie, aktualizáciu SW (update), servisné práce preventívnych úkonov 4-krát ročne, dodávky náhradných dielov, opravy porúch, dodávku RTG žiariča a plošného detektora v prípade zlyhania a ďalšie.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Fakultná nemocnica Trenčín
Pozáručný servis angiografického systému Artis Q Ceiling   
Predmetom zákazky je zabezpečenie údržby a pozáručného servisu angiografického systému Artis Q Ceiling, od výrobcuSiemens AG, vrátane náhradných dielov, cestovných nákladov a všetkých nákladov spojených s činnosťami servisnéhopracovníka počas výkonu činností.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly   
Predmetom zákazky sú korektívne opravy, preventívne kontroly, kalibrácie a overenie zariadení a systémov radiačnejochrany a rádiochémie V1, A1, TSÚ RAO, MSVP, RÚ RAO, FS KRAO, VNAO, IS RAO, IRAO a ZRAM výrobcov CanberraPackard, Berthold, NRC, Perkin Elmer, Rados, Carbolite, Polekoaparatura, MGP a MGPI (1.časť), výrobcov VF, Racom aTesla (2.časť), výrobcov NUVIA, THERMO EBERLINE, TECHNOLOGY NUCLEAR ELECTRONICS (3.časť) v nasledovnomrozsahu  - stabilné monitorovacie systémy plynných a kvapalných výpustí vo ventilačných komínoch a v objektoch staničiek namonitorovanie odpadových vôd., - stabilné monitorovacie systémy dávkových príkonov a objemovej aktivity aerosólov, - celotelové monitory povrchovej kontaminácie osôb, - monitory kontaminácie rúk a nôh v kontrolovaných pásmach, na hygienických sľučkách a na vrátniciach areálu JAVYS, - prenosné prístroje radiačnej kontroly na meranie dávkových príkonov,  - prenosné prístroje na meranie povrchovej kontaminácie a objemovej aktivity aerosólov , - systém elektronickej operatívnej dozimetrie SEOD, - systém výdajných automatov filmových dozimetrov, - prenosné systémy výdaja elektronických dozimetrov kufríkové, - systém kalibrácie prístrojov radiačnej techniky, - systém prístrojov osobnej dozimetrie, - gama kamera, - monitory hmotnostnej aktivity na prenos materiálu cez hygienické slučky, - monitorovacie systémy na uvoľňovanie spod administratívnej kontroly,  - laboratórne spektrometrické zariadenia, - pasívny dozimetrický systém RADOS, - prenosné spektrometrické prístroje a veľkoplošné monitorovacie zariadenia, - gama a alfa scannery,  1/6 - laboratórne gama spektrometre, - laboratórne alfa spektrometre, - kvapalinové scintilátory.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Fakultná nemocnica Trenčín
Servisná činnosť prístrojových zariadení rádioterapie   
Predmetom zákazky je poskytovanie servisnej činnosti na nižšie uvedených prístrojových zariadeniach rádioterapie naonkologickom oddelení od výrobcu Varian Medical Systems na obdobie 24 mesiacov 1.Lineárny urýchľovač Clinac 2100 CD (rok výroby 1992) 2.Lineárny urýchľovač Clinac 600 C + mnoholamelový kolimátor MLC 80 + elektronický zobrazovací systém Portal Vision(všetky zariadenia rok výroby 2003)
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Servis a opravy cestných rýchlomerov a rolmetrov   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb a dodávka náhradných dielov pre vykonávanie pozáručného servisu (opráv,prestavby, justáže, profilaktiky, kalibrácie a overovania) cestných rýchlomerov a alkoholtesterov používaných Dopravnoupolíciou Policajného zboru pri výkone kontroly dodržiavania rýchlosti motorových vozidiel na pozemných komunikáciácha používania omamných látok v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorýchzákonov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba presných zariadení
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Objekty SPO Nitra – požiarne hydranty   
Objekty SPO Nitra – požiarne hydranty
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Servis cestných váh typu EvoCar 2000R a ich kalibrácia pred overením   
Predmetom zákazky je servis desiatich (10) vážnych súprav pridelených na jednotlivé Krajské riaditeľstvá Policajnéhozboru SR. Každá vážna súprava pozostáva zo sady dvanástich (12) mostíkov váh typu EvoCar 2000R.  Členenie predmetu zmluvy a) pozáručný servis a oprava prístrojov, b) profylaktický servis prístrojov, c) kalibrácia prístrojov a ich prípadná justáž pred metrologickým overením,
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Objekty SPO Zemianske Kostoľany – požiarne hydranty   
Objekty SPO Zemianske Kostoľany – požiarne hydranty
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Pozáručný servis na mobilný inšpekčný systém HCV-Mobile V2   
Predmetom zákazky je pozáručný servis a údržbu inšpekčného systému HCV-Mobile V2, vrátane dopravy, ekologickej likvidácie použitých častí a súčastí systémov a revízne správy.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Oprava mamografu MAMOMAT INSPIRATION Siemens   
Oprava mamografu MAMOMAT INSPIRATION Siemens. Oprava riadiacej jednotky.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov,meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostnýchcestách. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opispredmetu zákazky týchto SP.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Univerzitná nemocnica Bratislava
Servisná údržba a supervízia podtlakovej jednotky v štandardoch BSL   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb servisnej údržby, obsluhy, výkonu odborných prehliadok a skúšok,vykonávanie servisných prác vrátane výmeny opotrebovaných dielcov v kľudovom režime, vykonávanie komplexnýchskúšok prechodu do aktívneho režimu a validáciou priestorov, zabezpečenie prechodovej fázy do aktívneho režimu avykonávanie technickej supervízie počas prevádzky v aktívnom režime Podtlakovej jednotky Univerzitnej nemocniceBratislava na pracovisku Nemocnice akad. L. Dérera, Bratislava Kramáre. Komplexné zabezpečenie všetkých služieb,ktoré je uchádzač povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi je podrobne popísané v časti B.1 Opis predmetuzákazky.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba lekárskych a chirurgických...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie