Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 90 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pozáručný servis systémov výrobcu značky BMT   
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky BMT a) preventívna údržba b) opravy systémov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Slovenská národná knižnica
Servis a údržba konzervačných technológií   
V projekte DIKDA získala Slovenská národná knižnica sterilizačnú (etylénoxidové komory) a deacidifikačnú technológiu (BCP C500). Pre bezpečnú prevádzku, zachovanie zdravia zamestnancov a zaručenie nepoškodenia knižničných fondovje potrebný špecifický pravidelný servis, kontrola strojov a pozáručná údržba, čomu odpovedá i spotreba adekvátnychnáhradných dielov, ktoré sú paušálne zahrnuté do ceny servisu či údržby. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky súuvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
eustream, a.s.
Stredná oprava Plynových generátorov RB211   
Predmetom obstarávania je stredná oprava plynových generátorov RB 211.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
eustream, a.s.
Stredná oprava Plynových generátorov RB211 24G DLE   
Predmetom obstarávania je stredná oprava plynových generátorov RB 211 24G DLE.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Slovenská národná knižnica
Servis a údržba konzervačných technológií   
V projekte DIKDA získala Slovenská národná knižnica sterilizačnú (etylénoxidové komory) a deacidifikačnú technológiu(BCP C500). Pre bezpečnú prevádzku, zachovanie zdravia zamestnancov a zaručenie nepoškodenia knižničných fondovje potrebný špecifický pravidelný servis, kontrola strojov a pozáručná údržba, čomu odpovedá i spotreba adekvátnychnáhradných dielov, ktoré sú paušálne zahrnuté do ceny servisu či údržby. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky súuvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Opravy a údržba vzduchotechnických systémov a klimatizácií   
Predmetom zákazky sú opravy a údržba vzduchotechnických systémov a klimatizácií, ktorých potreba vznikne počasplatnosti zmluvy. Opravy budú počas platnosti zmluvy zadávané a vykonávané po častiach na základe skutočnej potrebya na základe vystavených Pracovných príkazov. Opravy a údržba vzduchotechnických systémov a klimatizácií v technologických a netechnologických objektov pozostávaz nasledovných častí 1. Plánovaná oprava vzduchotechnických zariadení a klimatizácií 2. Servis vnútorných klimatizačných jednotiek 3. Servis vonkajších klimatizačných jednotiek 4. Servis vzduchotechnických zariadení fan-coilov podokenných súprav 5. Servis vzduchotechnických zariadení fan-coilov stropné kazetové súpravy 6. Kontrola merania únikov chladiaceho média klimatizačných zariadení v zmysle zákona  č. 286/2009 Z.z. 7. Neplánovaná oprava vzduchotechnických zariadení - prívodných a odsávacích systémov vzduchotechník 8. Neplánovaná oprava klimatizačných zariadení - jednotiek 9. Výmeny filtračných vložiek filtrov VZT systémov a klimatizácií 10. Dodávka náhradných dielov (ND) Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch. 1/4
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Rekonštrukcia parnej turbíny TG2   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia parnej turbíny TG2 v TEKO a. s. výrobcu PRVNÍ BRŇENSKÁ STROJÍRNA N.P.BRNO výrobné číslo 5073 z roku 1979, zameraná na zvýšenie účinnosti turbíny v celom rozsahu prevádzkového radeniaTG2, od výkonu na svorkách generátora 12 MWe do menovitého výkonu 66 MWe.  Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) Doplňujúce informácie, obstarávateľ uvádza nasledovné doplňujúce informácie Obstarávateľ v zmluve o dielo v bode 9.1 požaduje od zhotoviteľa bankovú záruku na riadne vykonanie diela vo výške10 % z ceny za dielo, ktorá musí byť vystavená a odovzdaná objednávateľovi najneskôr v lehote do 30 dní odo dňaúčinnosti príslušnej zmluvy na dobu do času vykonania diela plus šesť mesiacov. Bližšie informácie v prílohe č. 6súťažných podkladov. Obstarávateľ v zmluve o dielo v bode 5.1 uvádza, že zadrží časť ceny za dielo vo výške 20% z ceny za dielo akozábezpeku na prípadné nároky obstarávateľa - objednávateľa voči zhotoviteľovi vyplývajúce zo zmluvy o dielo súvisiaces porušením povinností zhotoviteľa voči obstarávateľovi - objednávateľovi. Obstarávateľ - objednávateľ nezadržíuvádzanú časť ceny za dielo ak zhotoviteľ pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdá obstarávateľovi - objednávateľovivystavenú bankovú záruku podľa ods. 9.2 zmluvy o dielo. Bližšie informácie v zmluve o dielo.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pozáručný servis systémov výrobcu značky BMT   
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky BMT a) preventívna údržba b) opravy systémov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pozáručný servis systémov výrobcu značky Daniševský   
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky Daniševský a) preventívna údržba b) opravy systémov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP   
Predmetom zákazky je poskytovanie opráv, údržby a servisu špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP vrozsahu  I.Zabezpečenie opráv, servisu a údržby manipulátora MAPP 400 kontrola a nastavenie prvkov manipulátora podľapredpisu NVD 31702171-031/98, kontrola činnosti televíznych systémov podľa DPS M1.06-R, NO380.488.053 II.Zabezpečenie opráv, servisu a údržby zariadenia Sipping in Pool (Systém pre kontrolu hermetičnosti pokratia vpalivových článkoch VJP) kontrola podľa dokumentu Návod na obsluhu a údržbu zariadenia pool-sipping, č. AQ1C-1307082 III.Zabezpečenie opráv, servisu a údržby Inšpekčného stendu vyhoretého jadrového paliva SVYP440 pre zabezpečeniebezporuchovej prevádzky zariadenia. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Opravy, údržba a servis špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP   
Predmetom zákazky je poskytovanie opráv, údržby a servisu špeciálnych zariadení pre nakladanie a kontrolu VJP vrozsahu  I.Zabezpečenie opráv, servisu a údržby manipulátora MAPP 400 kontrola a nastavenie prvkov manipulátora podľapredpisu NVD 31702171-031/98, kontrola činnosti televíznych systémov podľa DPS M1.06-R, NO380.488.053 II.Zabezpečenie opráv, servisu a údržby zariadenia Sipping in Pool (Systém pre kontrolu hermetičnosti pokratia vpalivových článkoch VJP) kontrola podľa dokumentu Návod na obsluhu a údržbu zariadenia pool-sipping, č. AQ1C-1307082 III.Zabezpečenie opráv, servisu a údržby Inšpekčného stendu vyhoretého jadrového paliva SVYP440 pre zabezpečeniebezporuchovej prevádzky zariadenia.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
eustream, a.s.
Stredná oprava Plynových generátorov RB211 24G DLE   
Predmetom obstarávania je stredná oprava plynových generátorov RB 211 24G DLE.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Rekonštrukcia parnej turbíny TG2   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia parnej turbíny TG2 v TEKO a. s. výrobcu První brňenská strojírna N.P.Brnovýrobné číslo 5073 z roku 1979, zameraná na zvýšenie účinnosti turbíny v celom rozsahu prevádzkového radenia TG2,od výkonu na svorkách generátora 12 MWe do menovitého výkonu 66 MWe.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Rekonštrukcia parnej turbíny TG2   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia parnej turbíny TG2 v TEKO a. s. výrobcu PRVNÍ BRŇENSKÁ STROJÍRNA N.P.BRNO výrobné číslo 5073 z roku 1979, zameraná na zvýšenie účinnosti turbíny v celom rozsahu prevádzkového radeniaTG2, od výkonu na svorkách generátora 12 MWe do menovitého výkonu 66 MWe.  Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) Doplňujúce informácie, obstarávateľ uvádza nasledovné doplňujúce informácie Obstarávateľ v zmluve o dielo v bode 9.1 požaduje od zhotoviteľa bankovú záruku na riadne vykonanie diela vo výške10 % z ceny za dielo, ktorá musí byť vystavená a odovzdaná objednávateľovi najneskôr v lehote do 30 dní odo dňaúčinnosti príslušnej zmluvy na dobu do času vykonania diela plus šesť mesiacov. Bližšie informácie v prílohe č. 6súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Pozáručný servis systémov výrobcu značky BMT   
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky BMT a) preventívna údržba b) opravy systémov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie