Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 57 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Generálne opravy nadstavieb nákladných automobilov   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, a to generálnych opráv nadstavieb nákladných automobilov v členení na tričasti. Nadstavby budú pristavené na generálnu opravu/ výmenu pomocného motora do priestorov (servisnej dielne)úspešného uchádzača a prevzaté z opravy/ výmeny pomocného motora z priestorov (servisnej dielne) úspešnéhouchádzača kapacitami verejného obstarávateľa. Pri priestoroch (servisnej dielni) nachádzajúcej sa do 150 km vrátane odsídla verejného obstarávateľa, hradí náklady spojené s pristavením a prevzatím nadstavieb verejný obstarávateľ. Vďalších prípadoch sa bude postupovať v súlade s článkom III. bod 3 jednotlivých Zmlúv o dielo. Uvedené platí prevšetky časti predmetu zákazky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Pozáručné oprávy a údržba služobných osobných motorových vozidiel vrátane náhradných dielov   
Poskytovanie služieb pozáručných opráv a údržby služobných osobných motorových vozidiel vrátane súvisiaceho vybavenia a náhradných dielcov - vykonávanie predpísanej údržby po odjazdení predpísaného počtu prevádzkových jednotiek (servisné a garančné prehliadky), - opravy motorov, ich skupín a podskupín, - klampiarske práce a opravy karosérii, - lakovnícke práce, - opravy a výmeny skiel, - opravy elektrického systému, vykonávanie diagnostiky elektronických systémov, - opravy a údržbu bŕzd vozidiel a ich častí, - opravy a údržby skupín podvozku vrátane nastavovania geometrie - opravy a údržbu prevodoviek vozidiel, - opravy a údržba klimatizácií, - prípravu vozidla na STK a EK a jej zabezpečenie, - opravy a prezúvanie pneumatík vrátane vyvažovania, - opravy zvláštnych výstražných signalizačných zariadení, - kódovanie riadiacich jednotiek a flash riadiacich jednotiek.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Poskytovanie služieb pozáručných opráv a údržby autobusov vrátane súvisiaceho vybavenia a náhradných dielcov   
Vykonávanie pravidelných servisných prehliadok, údržby a opráv autobusov továrenských značiek KAROSA, SOR, IVECO,MERCEDES a RENAULT Master BH 8LT.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Tibor Holčík AUTOKLINIKA
Nové technologické zariadenia spoločnosti Tibor Holčík AUTOKLINIKA II.   
Celkovým cieľom projektu je vytváranie a rozširovanie kapacít pre vývoj inovatívnych služieb a produktov spoločnosti Tibor Holčík Autoklinika a s tým súvisiaci rast efektivity spoločnosti a zvyšovanie jej konkurencieschopnosti. Spoločnosť rozšíri portfólio inovatívnych služieb, ktoré sú vyžadované spotrebiteľmi. Zároveň sa vytvoria predpoklady na získanie nových kontraktov v tejto oblasti. Hlavným zámerom projektu je zakúpenie a inštalácia technologických zariadení, umožňujúcich inovatívne produkty a služby v oblasti využívania alternatívnych pohonov v dopravných prostriedkov - elektrická energia, DieselGas, CNG, LPG(inovácia služieb).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Servis a opravy autobusov Mercedes   
Predmetom zákazky je poskytovanie Služby pozáručný servis Vozidiel, a to najmä vykonávanie montáže, demontáže, opravy alebo výmeny príslušného komponentu Vozidla; odstraňovanie chýb alebo porúch Vozidla; servisné prehliadky; údržba Vozidla ako celku; nastavenie a diagnostika; a iné práce súvisiace so zabezpečením prevádzkyschopného stavu Vozidiel. Rozsah Služby zahŕňa najmä nasledovné úkony diagnostika a opravy prevodovky; diagnostika a opravy motora; diagnostika elektronických zariadení vozidla a ich následná oprava, prípadne výmena neopraviteľného zariadenia; testy prevodoviek a motorov na skúšobnej stolici; programovanie všetkých riadiacich jednotiek; a kontrola Vozidiel na zvolávacie akcie výrobcu.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Pozáručné oprávy a údržba služobných osobných motorových vozidiel vrátane náhradných dielov   
Poskytovanie služieb pozáručných opráv a údržby služobných osobných motorových vozidiel vrátane súvisiaceho vybavenia a náhradných dielcov - vykonávanie predpísanej údržby po odjazdení predpísaného počtu prevádzkových jednotiek (servisné a garančné prehliadky), - opravy motorov, ich skupín a podskupín, - klampiarske práce a opravy karosérii, - lakovnícke práce, - opravy a výmeny skiel, - opravy elektrického systému, vykonávanie diagnostiky elektronických systémov, - opravy a údržbu bŕzd vozidiel a ich častí, - opravy a údržby skupín podvozku vrátane nastavovania geometrie - opravy a údržbu prevodoviek vozidiel, - opravy a údržba klimatizácií, - prípravu vozidla na STK a EK a jej zabezpečenie, - opravy a prezúvanie pneumatík vrátane vyvažovania, - opravy zvláštnych výstražných signalizačných zariadení, - kódovanie riadiacich jednotiek a flash riadiacich jednotiek. 1/6
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Servisné prehliadky, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel, návesov a minibusu vo vlastníctve JAVYS, a.s.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb Servisné prehliadky, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel,návesov a minibusu vo vlastníctve JAVYS, a.s. v rozsahu servis, príprava vozidiel na pravidelné technické kontroly STK,EK, STK ADR, opravy pneumatík defektov, obmena poškodených pneumatík NMV výkon vyzutie/obutie pneumatiky nadisk, ekologická likvidácia pneumatík, výmena starých pneumatík za nové, umývanie nákladných motorových vozidiel,umývanie motorového priestoru vozidiel, odtiahnutie vozidla. Dodávka predmetu zákazky je určená na zabezpečenieprevádzkyschopnosti nákladných motorových vozidiel v zmysle platnej legislatívy, používaných pre prepravu RM aminibus pre prepravu zamestnancov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.
Opravy špeciálnych nadstavieb CAS30 na podvozkoch IVECO a TATRA 815   
Vykonávanie opráv mobilnej hasičskej techniky - špeciálnych nadstavieb CAS30 na podvozkoch Iveco Trackker a TatraT-815-7. Špeciálne nadstavby slúžia na prepravu nádrže na vodu, nádrže na penidlo, vysokotlaké čerpadlo T-3000,sacieho a výtlačného potrubia, ventilov, prúdnic a uloženie rôznych iných zariadení, ktoré slúžia hasičom pri likvidáciipožiarov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Generálne opravy vozidiel Tatra   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, a to generálnych opráv nákladných automobilov továrenskej značky TATRAv členení na štyri časti. Vozidlá budú pristavené na generálnu opravu do priestorov (servisnej dielne) úspešnéhouchádzača a prevzaté z opravy z priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača kapacitami verejného obstarávateľa.Pri priestoroch (servisnej dielni) nachádzajúcej sa do 150 km vrátane od sídla verejného obstarávateľa, hradí nákladyspojené s pristavením a prevzatím vozidiel verejný obstarávateľ. V ďalších prípadoch sa bude postupovať v súlade sčlánkom III. bod 3 jednotlivých Zmlúv o dielo. Uvedené platí pre všetky časti predmetu zákazky. Podrobný opispredmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v prílohách súťažnýchpodkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Servisné prehliadky, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel, návesov a minibusu vo vlastníctve JAVYS, a.s.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb Servisné prehliadky, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel,návesov a minibusu vo vlastníctve JAVYS, a.s. v rozsahu servis, príprava vozidiel na pravidelné technické kontroly STK,EK, STK ADR, opravy pneumatík defektov, obmena poškodených pneumatík NMV výkon vyzutie/obutie pneumatiky nadisk, ekologická likvidácia pneumatík, výmena starých pneumatík za nové, umývanie nákladných motorových vozidiel,umývanie motorového priestoru vozidiel, odtiahnutie vozidla. Dodávka predmetu zákazky je určená na zabezpečenieprevádzkyschopnosti nákladných motorových vozidiel v zmysle platnej legislatívy, používaných pre prepravu RM aminibus pre prepravu zamestnancov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Servisné prehliadky, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel, návesov a minibusu vo vlastníctve JAVYS, a.s.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb Servisné prehliadky, údržba a opravy nákladných motorových vozidiel,návesov a minibusu vo vlastníctve JAVYS, a.s. v rozsahu servis, príprava vozidiel na pravidelné technické kontroly STK,EK, STK ADR, opravy pneumatík defektov, obmena poškodených pneumatík NMV výkon vyzutie/obutie pneumatiky nadisk, ekologická likvidácia pneumatík, výmena starých pneumatík za nové, umývanie nákladných motorových vozidiel,umývanie motorového priestoru vozidiel, odtiahnutie vozidla. Dodávka predmetu zákazky je určená na zabezpečenieprevádzkyschopnosti nákladných motorových vozidiel v zmysle platnej legislatívy, používaných pre prepravu RM aminibus pre prepravu zamestnancov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Tibor Holčík AUTOKLINIKA
Nové technologické zariadenia spoločnosti Tibor Holčík AUTOKLINIKA II.   
Celkovým cieľom projektu je vytváranie a rozširovanie kapacít pre vývoj inovatívnych služieb a produktov spoločnostiTibor Holčík Autoklinika a s tým súvisiaci rast efektivity spoločnosti a zvyšovanie jej konkurencieschopnosti. Spoločnosťrozšíri portfólio inovatívnych služieb, ktoré sú vyžadované spotrebiteľmi. Zároveň sa vytvoria predpoklady na získanienových kontraktov v tejto oblasti. Hlavným zámerom projektu je zakúpenie a inštalácia technologických zariadení, umožňujúcich inovatívne produkty aslužby v oblasti využívania alternatívnych pohonov v dopravných prostriedkov - elektrická energia, DieselGas, CNG, LPG(inovácia služieb).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Generálne opravy posypových vozidiel na zimnú údržbu ciest na podvozku zn.TATRA   
Predmetom zákazky je generálna oprava posypových vozidiel zimnej údržby ciest na podovozku zn. TATRA, v tomoprava dvoch vozidiel Tatra 815 4x4 E2 a piatich vozidiel Tatra 815 6x6 S3. Súčasťou generálnej opravy je opravaposypovej nadstavby na šiestich vozidlách. Predmet zákazky je členený na sedem častí v zmysle opisu predmetuzákazky.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Generálne opravy nadstavieb nákladných automobilov   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, a to generálnych opráv nadstavieb nákladných automobilov v členení na štyri časti. Nadstavby budú pristavené na generálnu opravu/ výmenu pomocného motora do priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača a prevzaté z generálnej opravy/ výmeny pomocného motora z priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača kapacitami verejného obstarávateľa. Pri priestoroch (servisnej dielni) nachádzajúcej sa do 150 km vrátane od sídla verejného obstarávateľa, hradí náklady spojené s pristavením a prevzatím nadstavieb verejný obstarávateľ. V ďalších prípadoch sa bude postupovať v súlade s článkom III. bod 3 jednotlivých Zmlúv o dielo. Uvedené platí pre všetky časti predmetu zákazky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetuzákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Servis a údržba motorových vozidiel pre Žilinskú univerzitu v Žiline   
Predmetom zákazky je komplexné vykonávanie servisných a opravárenských prác na služobných motorových vozidláchŽilinskej univerzity v Žiline. Miestom plnenia je/sú určené servisné pracovisko/pracoviská zhotoviteľa v meste Žilina. Dôvodom podmienkyumiestnenia servisného strediska je sídlo verejného obstarávateľa, v ktorom sú garážované všetky vozidlá verejnéhoobstarávateľa a potreba nepretržitej operatívnej možnosti pristavenia a prevzatia vozidla do servisného strediska a zoservisného strediska.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie