Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 122 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Oprava náprav s prevodovkami pre električky ČKD   
Predmetom zákazky je celková oprava a dosiahnutie predĺženej garantovanej životnosti náprav s prevodovkami oprotisúčasnému stavu a zlepšenie ekologických vlastností prevodoviek zamedzenie úniku oleja a zníženie hlučnosti prevodov.Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Poskytovanie služieb pozáručných opráv a údržby služobných osobných motorových vozidiel   
Poskytovanie služieb pozáručných opráv a údržby služobných osobných motorových vozidiel - vykonávanie predpísanej údržby po odjazdení predpísaného počtu prevádzkových jednotiek (servisné a garančné prehliadky), - opravy motorov, ich skupín a podskupín, - klampiarske práce a opravy karosérii, - lakovnícke práce, - opravy a výmeny skiel, - opravy elektrického systému, vykonávanie diagnostiky elektronických systémov, - opravy a údržbu bŕzd vozidiel a ich častí, - opravy a údržby skupín podvozku vrátane nastavovania geometrie - opravy a údržbu prevodoviek vozidiel, - opravy a údržba klimatizácií, - prípravu vozidla na STK a EK a jej zabezpečenie, - opravy a prezúvanie pneumatík vrátane vyvažovania, - opravy zvláštnych výstražných signalizačných zariadení, - kódovanie riadiacich jednotiek a flash riadiacich jednotiek.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Poskytovanie služieb pozáručných opráv a údržby autobusov   
Vykonávanie pravidelných servisných prehliadok, údržby a opráv autobusov továrenských značiek KAROSA, SOR, IVECO,MERCEDES a RENAULT Master BH 8LT.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Oprava prevodoviek typu ZF   
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť je poskytovateľom mestskej hromadnej dopravy na území mesta Bratislava, s čím súvisí aj zabezpečenie bezpečnosti prepravy a udržiavanie dopravných prostriedkov v bezpečnom a prevádzkyschopnom stave. Za týmto účelom obstaráva služby na opravu celého sortimentu prevodoviek typu ZF používaných v autobusoch na obdobie 24 mesiacov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Slovenská pošta, a.s.
Opravy a údržba nákladných motorových vozidiel (zn. Iveco)   
Oprava a pozáručný servis nákladných motorových vozidiel - čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za III.Q. 2019.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Slovenská národná knižnica
Opravy a údržba vozidiel   
Predmetom zákazky je vykonávanie pravidelných servisných prehliadok, opráv a údržby motorových vozidiel vovlastníctve verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v PRÍLOHE č. 1 podkladov prevypracovanie cenovej ponuky.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Záchranná služba
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice   
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá - servis vozidiel, opravy vozidiel, údržba vozidiel.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Servisné prehliadky, údržba a opravy osobných a úžitkových motorových vozidiel vo vlastníctve JAVYS, a.s.   
Predmetom zákazky je  - zabezpečenie údržby, servisných prehliadok a opráv osobných a úžitkových motorových vozidiel vo vlastníctve JAVYS,a.s., - zabezpečenie náhradných dielov potrebných na všetky opravy od autorizovaných dodávateľov, - zabezpečenie odťahových služieb v prípade nepojazdnosti osobných a úžitkových motorových vozidiel v rámci celéhoúzemia Slovenskej republiky. Odťahová služba poskytne vyslobodenie vozidla, nakládka na odťahovacie vozidlo,odtiahnutie z miesta nehody a zaparkovanie vozidla v prevádzke poskytovateľa opravy. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Generálne opravy podvozkov vozidiel Tatra 815 a LIAZ   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, a to generálnych opráv podvozkov nákladných automobilov továrenskejznačky TATRA 815 a LIAZ. Vozidlá budú pristavené na generálnu opravu do priestorov (servisnej dielne) úspešnéhouchádzača a prevzaté z opravy z priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača kapacitami verejného obstarávateľa.Pri priestoroch (servisnej dielni) nachádzajúcej sa do 300 km vrátane od sídla verejného obstarávateľa, hradí nákladyspojené s pristavením a prevzatím nadstavieb verejný obstarávateľ. V ďalších prípadoch sa bude postupovať v súlade sčlánkom III. bod 3 jednotlivých Zmlúv o dielo. Uvedené platí pre všetky časti predmetu zákazky. Podrobný opispredmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.Predmet zákazky je rozdelený na päť samostatných častí.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Servisné prehliadky, údržba a opravy osobných a úžitkových motorových vozidiel vo vlastníctve JAVYS, a.s.   
Predmetom zákazky je  - zabezpečenie údržby, servisných prehliadok a opráv osobných a úžitkových motorových vozidiel vo vlastníctve JAVYS,a.s., - zabezpečenie náhradných dielov potrebných na všetky opravy od autorizovaných dodávateľov, - zabezpečenie odťahových služieb v prípade nepojazdnosti osobných a úžitkových motorových vozidiel v rámci celéhoúzemia Slovenskej republiky. Odťahová služba poskytne vyslobodenie vozidla, nakládka na odťahovacie vozidlo,odtiahnutie z miesta nehody a zaparkovanie vozidla v prevádzke poskytovateľa opravy. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Generálne opravy nadstavieb nákladných automobilov   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, a to generálnych opráv nadstavieb nákladných automobilov v členení na tričasti. Nadstavby budú pristavené na generálnu opravu/ výmenu pomocného motora do priestorov (servisnej dielne)úspešného uchádzača a prevzaté z opravy/ výmeny pomocného motora z priestorov (servisnej dielne) úspešnéhouchádzača kapacitami verejného obstarávateľa. Pri priestoroch (servisnej dielni) nachádzajúcej sa do 150 km vrátane odsídla verejného obstarávateľa, hradí náklady spojené s pristavením a prevzatím nadstavieb verejný obstarávateľ. Vďalších prípadoch sa bude postupovať v súlade s článkom III. bod 3 jednotlivých Zmlúv o dielo. Uvedené platí prevšetky časti predmetu zákazky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Servisné prehliadky, údržba a opravy osobných a úžitkových motorových vozidiel vo vlastníctve JAVYS, a.s.   
Predmetom zákazky je  - zabezpečenie údržby, servisných prehliadok a opráv osobných a úžitkových motorových vozidiel vo vlastníctve JAVYS,a.s., - zabezpečenie náhradných dielov potrebných na všetky opravy od autorizovaných dodávateľov, - zabezpečenie odťahových služieb v prípade nepojazdnosti osobných a úžitkových motorových vozidiel v rámci celéhoúzemia Slovenskej republiky. Odťahová služba poskytne vyslobodenie vozidla, nakládka na odťahovacie vozidlo,odtiahnutie z miesta nehody a zaparkovanie vozidla v prevádzke poskytovateľa opravy. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Slovenská národná knižnica
Opravy a údržba vozidiel   
Predmetom zákazky je vykonávanie pravidelných servisných prehliadok, opráv a údržby motorových vozidiel vovlastníctve verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v PRÍLOHE č. 1 podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Slovenská pošta, a.s.
Pozáručné opravy a údržba nákladných motorových vozidiel, vrátane technických a emisných kontrol pre SMV kategórií N1, N2, N3, O4 a T   
Predmetom zákazky je vykonávanie komplexných pozáručných opráv a údržby vozidiel, vykonávanie technických aemisných kontrol pre nákladné služobné motorové vozidlá kategórie N1, N2, N3, O4 a T vo vlastníctve obstarávateľa,umývanie nákladných služobných motorových vozidiel vrátane umývania nákladných motorových kategórie N1 (úžitkovévozidlá) dodaných formou operatívneho lízingu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opispredmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Záchranná zdravotná služba Bratislava
Oprava a údržba motorových vozidiel   
Predmetom tejto zákazky je vykonávanie opráv motorových vozidiel verejného obstarávateľa (vrátane zabezpečenia ichodtiahnutia v prípade potreby), zároveň je predmetom tejto zákazky komplexné vykonávanie záručnej a pozáručnejúdržby vozidiel, opravy sanitných nadstavieb vozidiel, vrátane dodania náhradných dielov súvisiacich s opravou aleboúdržbou, a administratívne zabezpečenie a technickú realizáciu likvidácie poistných udalostí, a to v dohodnutýchlehotách, v požadovanej kvalite a za dohodnutú cenu. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažnýchpodkladov B.1 Opis predmetu zákazky a B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie