Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 112 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nitriansky samosprávny kraj
Správa a údržba cyklotrás NSK   
Predmetom zákazky je údržba a prevádzka cyklotrás 1. Ponitrianska cyklomagistrála I. etapa - 1. časť úsek Dolné Krškany Čechynce s dĺžkou 4 km 2. Cyklistický chodník Nitra Vráble III. etapa s dĺžkou 7 km
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Mesto Topoľčany
Údržba verejného osvetlenia a CSS v meste Topoľčany   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb a dodávanie tovaru riadna údržba verejného osvetlenia/cestnej svetelnej signalizácie (ďalej aj CSS) v meste Topoľčany vykonanie pravidelných operácií zameraných na zabezpečenie správneho fungovania sústavy verejného osvetlenia/cestnej svetelnej signalizácie alebo jej ktoréhokoľvek komponentu, jej prevádzky, údržby, opravy, ktoré sú následkami jej bežného opotrebenia, používania a/alebo straty obvyklej životnosti, vrátane dodávky všetkého potrebného materiálu.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Nitriansky samosprávny kraj
Správa a údržba cyklotrás NSK   
Predmetom zákazky je údržba a prevádzka cyklotrás 1. Ponitrianska cyklomagistrála I. etapa - 1. časť úsek Dolné Krškany Čechynce s dĺžkou 4 km  2. Cyklistický chodník Nitra Vráble III. etapa s dĺžkou 7 km.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Mesto Zvolen
Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen 2020   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen v roku 2020 (cca. 3 mesiace v mesiacoch január - marec 2020) podľa operačného plánu zimnej údržby. V zimnom období je predmetom údržby cca. 101 km ciest a cca. 91 km chodníkov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Obec Matúškovo
Rozšírenie služby zabezpečenia verejného osvetlenia v obci Matúškovo   
Predmetom zákazky je rozšírenie služby zabezpečenia verejného osvetlenia o nové technológie vrátane doplnenia prvkovSMART City technológií. Za týmto účelom dodávateľ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nainštaluje v priestoroch obce vlastnú osvetľovaciu sústavu a iné potrebné technológie na základe požiadaviek stanovených obcou. Zodpovednosť za prevádzku, funkčnosť, opravy, údržbu a kontrolu týchto zariadení bude počas celej doby trvania zmluvy znášať dodávateľ, ktorý tiež zodpovedá za to, že jeho zariadenia umiestnené v priestoroch obce budú vyhovovať príslušným technickým normám a zodpovedá za vykonanie predpísaných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízii) týchto zariadení. Dodávateľ je zároveň povinný zabezpečiť počas celej doby trvania zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosťdodávku elektriny do novovybudovaných zariadení doplnených do osvetľovacej sústavy obce. Služby budú uhrádzanépriebežne na mesačnej báze, počas trvania zmluvy (120 mesiacov).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Brúsenie hlavy koľajníc a odstránenie povrchových vád   
Predmetom zákazky je zabezpečenie úpravy hlavy koľajníc koľajového zvršku, odstránenie povrchovej vlnkovitosti a miestnych porúch na hlave koľajníc za účelom zabezpečenia bezpečnosti, prevádzkovej rýchlosti električiek, technickéhostavu koľajové zvršku a električiek a odstránenie hlučnosti.. Bližšia špecifikácia uvedená v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Úprava geometrickej polohy koľaje   
Predmetom zákazky je úprava geometrickej polohy otvoreného koľajového zvršku podbitím atomatickou strojnou podbíjačkou koľajníc s grafickým výstupom po úprave koľají. Bližšia špecifikácia uvedená v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Mesto Zvolen
Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen 2020   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen v roku2020 (cca. 3 mesiace v mesiacoch január - marec 2020) podľa operačného plánu zimnej údržby. V zimnom období jepredmetom údržby cca. 101 km ciest a cca. 91 km chodníkov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Mesto Košice
Údržba a oprava cestnej svetelnej signalizácie   
Vykonávanie činností potrebných na zaistenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky zariadení cestnej svetelnej signalizácie(ďalej len CSS), elektronických dopravných značiek (ďalej len EDZ) a meračov rýchlosti vo vlastníctve/správe verejnéhoobstarávateľa (ďalej spolu aj zariadenia) - vykonávanie pravidelnej údržby CSS, EDZ a meračov rýchlosti,programátorských činností, odborných prehliadok a činností súvisiacich s odstránením nefunkčnosti (opravou) zariadenívrátane súvisiacich stavebných prác a dodávok výrobkov/materiálov nevyhnutných na plnenie zákazky s ich dopravou namiesto použitia.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv technologickej časti tunela Bôrik, podjazdu Lučivná a ISD stavby D1 Važec – Mengusovce – Jánovce, I., II. a III. úsek   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a oprávtechnologickej časti tunela Bôrik, podjazdu Lučivná a informačného systému diaľnice stavby D1 Važec MengusovceJánovce, I., II. a III. úsek pre stredisko SSÚD9 Mengusovce.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Mesto Vysoké Tatry
Prevádzka a modernizácia sústavy verejného osvetlenia v meste Vysoké Tatry   
Zmiešaná zákazka na poskytnutie služby (časť I.) a uskutočnenie stavebných prác (časť II.).   Predmetom zákazky je Prevádzka a údržba verejného osvetlenia v meste Vysoké Tatry (časť I.) ako aj modernizáciaverejného osvetlenia v meste Vysoké Tatry (časť II.) s príslušenstvom definovaným vo výkaz výmer za podmienok a vrozsahu uvedenom v súťažných podkladoch a súvisiacej dokumentácii.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Zimná a letná údržba ciest I. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)   
Zimná a letná údržba ciest I., II. a III. triedy na území ciest spravovaných SÚC TTSK vrátane Bratislavskéhosamosprávneho kraja spočíva v 24-hodinovom nepretržitom zabezpečovaní ich zjazdnosti. Služby údržby ciest v rozsahupredpokladaného množstva práce zimnej a letnej údržby ciest I., II. a III. triedy podľa rozpisu v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému D1 Piešťany – Sverepec v správe SSÚD4 a SSÚD5   
Predmetom rámcovej dohody je výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Piešťany Sverepec v správe SSÚD4 Trenčín a SSÚD5 Považská Bystrica. Servis (údržba atechnické prehliadky) a opravy informačného systému diaľnice D1 v úseku Piešťany - Sverepec pozostávajúcich z týchtočinností - odstraňovanie vád a porúch na technologických zariadeniach informačného systému diaľnice D1 v úseku Piešťany Sverepec, - vykonávanie preventívnej kontroly a údržby jednotlivých technologických zariadení (technický servis).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Mesto Považská Bystrica
Prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia pre mesto Považská Bystrica.   
Údržba verejného osvetlenia zahŕňa preventívne údržbové práce podľa platných noriem EN-STN a kontrolnú činnosť na a) vzdušnom lanovom a zemnom káblovom vedení VO, b) ovládacích zariadeniach, c) stožiaroch, d) prevesoch, e)svietidlách, f) rozvádzačoch, g) konzervácia nosných častí a prístrojov voči poveternostným vplyvom, h) prevádzkovanie zariadenia a vedenie záznamov o stave prevádzkovaného zariadenia, i) opravy porúch svietidiel, j) odstraňovanie porúch káblov, k) výmena poškodených / nefunkčných výbojok a iných poškodených / nefunkčných častí zariadenia, l)zabezpečenie likvidácie výbojok a žiariviek podľa predpisov o nakladaní s nebezpečným odpadom. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Úprava geometrickej polohy koľaje   
Predmetom zákazky je úprava geometrickej polohy otvoreného koľajového zvršku podbitím atomatickou strojnoupodbíjačkou koľajníc s grafickým výstupom po úprave koľají. Bližšia špecifikácia uvedená v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie