Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 103 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv technologickej časti tunela Bôrik, podjazdu Lučivná a ISD stavby D1 Važec – Mengusovce – Jánovce, I., II. a III. úsek   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a oprávtechnologickej časti tunela Bôrik, podjazdu Lučivná a informačného systému diaľnice stavby D1 Važec MengusovceJánovce, I., II. a III. úsek pre stredisko SSÚD9 Mengusovce.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Mesto Vysoké Tatry
Prevádzka a modernizácia sústavy verejného osvetlenia v meste Vysoké Tatry   
Zmiešaná zákazka na poskytnutie služby (časť I.) a uskutočnenie stavebných prác (časť II.).   Predmetom zákazky je Prevádzka a údržba verejného osvetlenia v meste Vysoké Tatry (časť I.) ako aj modernizáciaverejného osvetlenia v meste Vysoké Tatry (časť II.) s príslušenstvom definovaným vo výkaz výmer za podmienok a vrozsahu uvedenom v súťažných podkladoch a súvisiacej dokumentácii.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Zimná a letná údržba ciest I. triedy na území Bratislavského samosprávneho kraja (BSK)   
Zimná a letná údržba ciest I., II. a III. triedy na území ciest spravovaných SÚC TTSK vrátane Bratislavskéhosamosprávneho kraja spočíva v 24-hodinovom nepretržitom zabezpečovaní ich zjazdnosti. Služby údržby ciest v rozsahupredpokladaného množstva práce zimnej a letnej údržby ciest I., II. a III. triedy podľa rozpisu v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému D1 Piešťany – Sverepec v správe SSÚD4 a SSÚD5   
Predmetom rámcovej dohody je výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Piešťany Sverepec v správe SSÚD4 Trenčín a SSÚD5 Považská Bystrica. Servis (údržba atechnické prehliadky) a opravy informačného systému diaľnice D1 v úseku Piešťany - Sverepec pozostávajúcich z týchtočinností - odstraňovanie vád a porúch na technologických zariadeniach informačného systému diaľnice D1 v úseku Piešťany Sverepec, - vykonávanie preventívnej kontroly a údržby jednotlivých technologických zariadení (technický servis).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Mesto Považská Bystrica
Prevádzka, údržba a opravy verejného osvetlenia pre mesto Považská Bystrica.   
Údržba verejného osvetlenia zahŕňa preventívne údržbové práce podľa platných noriem EN-STN a kontrolnú činnosť na a) vzdušnom lanovom a zemnom káblovom vedení VO, b) ovládacích zariadeniach, c) stožiaroch, d) prevesoch, e)svietidlách, f) rozvádzačoch, g) konzervácia nosných častí a prístrojov voči poveternostným vplyvom, h) prevádzkovanie zariadenia a vedenie záznamov o stave prevádzkovaného zariadenia, i) opravy porúch svietidiel, j) odstraňovanie porúch káblov, k) výmena poškodených / nefunkčných výbojok a iných poškodených / nefunkčných častí zariadenia, l)zabezpečenie likvidácie výbojok a žiariviek podľa predpisov o nakladaní s nebezpečným odpadom. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Úprava geometrickej polohy koľaje   
Predmetom zákazky je úprava geometrickej polohy otvoreného koľajového zvršku podbitím atomatickou strojnoupodbíjačkou koľajníc s grafickým výstupom po úprave koľají. Bližšia špecifikácia uvedená v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Brúsenie hlavy koľajníc a odstránenie povrchových vád   
Predmetom zákazky je zabezpečenie úpravy hlavy koľajníc koľajového zvršku, odstránenie povrchovej vlnkovitosti amiestnych porúch na hlave koľajníc za účelom zabezpečenia bezpečnosti, prevádzkovej rýchlosti električiek, technickéhostavu koľajové zvršku a električiek a odstránenie hlučnosti.. Bližšia špecifikácia uvedená v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Mesto Zvolen
Verejné osvetlenie - údržba, prevádzka a oprava, správa a údržba osvetľovacej sústavy a prečerpávacej stanice spodných vôd mesta Zvolen na roky 2019 - 2021   
Predmetom obstarávania sú služby Prevádzkovanie, údržba, oprava a kontrola zariadení verejného osvetlenia na územímesta Zvolen (katastrálne územie Zvolen, Môťová, Zolná, Lukové a Kráľová), kontrola drenážneho systému spodnýchvôd v lokalitách mesta Zvolen Čierne zeme, Západ Tepličky a údržba semaforov nachádzajúcich sa na južnom asevernom vstupe do pešej zóny na Námestí SNP vo Zvolene, údržba mobiliáru hodiny, umiestneného na Námestí SNPZvolen. Záručný a pozáručný servis inteligentných priechodov pre chodcov na území mesta Zvolen (katastrálne územieZvolen, Môťová, Zolná, Lukové a Kráľová). Taktiež do predmetu obstarávania je zahrnutá aj montáž a demontážvianočnej výzdoby. Bližšia špecifikácia je súčasťou hodnotiaceho formulára, ktorý sú súčasťou súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Mesto Žilina
Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia   
Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti a to    Časť č.1 Prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia Zabezpečenie plnenia verejnej služby verejného osvetlenia mesta Žiliny, prostredníctvom služobnej prevádzky a údržbysústavy verejného osvetlenia, ktorá je v správe verejného obstarávateľa a netýka sa zariadení verejného osvetlenia,ktoré nie sú v správe verejného obstarávateľa. Predmet zákazky bude realizovaný prostredníctvom vykonávania služobnej prevádzky a údržby sústavy verejnéhoosvetlenia počas doby trvania zmluvy uzavretej na základe výsledku tohto postupu zadávania zákazky, v zmysle definícií,podmienok a požiadaviek uvedených v zadávacej dokumentácii tohto postupu zadávania zákazky.Viac súťažné podklady.  Časť č.2 Montáž, demontáž vianočného osvetlenia Úspešný uchádzač bude povinný zabezpečiť vianočné osvetlenie vo vybraných častiach mesta Žilina v období určenomverejným obstarávateľom. Úspešný uchádzač bude povinný zabezpečiť montáž, demontáž, pripojenie a odpojenie vianočného osvetlenia v mesteŽilina a v prímestských častiach. Súčasťou predmetu zákazky je aj oprava poškodených častí (dielov) vianočnéhoosvetlenia, ktoré sú vo vlastníctve verejného obstarávateľa.Viac súťažné podklady.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Servis, údržba a opravy zariadení IRSD pre stredisko SSÚD 5 P. Bystrica   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a oprávinformačného systému diaľnice D1 v úseku Sverepec - Vrtižer - Hričovské Podhradie a D3 Hričovské Podhradie - Žilina(Strážov).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej a technologickej časti stavby: Cesta I/11 Čadca - obchvat mesta I. a II. etapa   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a oprávstavebnej a technologickej časti stavby Cesta I/11 Čadca obchvat mesta I. etapa, technologická časť tunela Horelica,Cesta I/11 Čadca obchvat mesta II. etapa, informačný systém diaľnice pre stredisko SSÚR6 Čadca. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Mesto Žilina
Výkon služobnej prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia   
Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti a to    Časť č.1 Prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia Zabezpečenie plnenia verejnej služby verejného osvetlenia mesta Žiliny, prostredníctvom služobnej prevádzky a údržbysústavy verejného osvetlenia, ktorá je v správe verejného obstarávateľa a netýka sa zariadení verejného osvetlenia,ktoré nie sú v správe verejného obstarávateľa. Predmet zákazky bude realizovaný prostredníctvom vykonávania služobnej prevádzky a údržby sústavy verejnéhoosvetlenia počas doby trvania zmluvy uzavretej na základe výsledku tohto postupu zadávania zákazky, v zmysle definícií,podmienok a požiadaviek uvedených v zadávacej dokumentácii tohto postupu zadávania zákazky.Viac súťažné podklady.  Časť č.2 Montáž, demontáž vianočného osvetlenia Úspešný uchádzač bude povinný zabezpečiť vianočné osvetlenie vo vybraných častiach mesta Žilina v období určenomverejným obstarávateľom. Úspešný uchádzač bude povinný zabezpečiť montáž, demontáž, pripojenie a odpojenie vianočného osvetlenia v mesteŽilina a v prímestských častiach. Súčasťou predmetu zákazky je aj oprava poškodených častí (dielov) vianočnéhoosvetlenia, ktoré sú vo vlastníctve verejného obstarávateľa.Viac súťažné podklady.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv technologickej časti tunela Bôrik, podjazdu Lučivná a ISD stavby D1 Važec – Mengusovce – Jánovce, I., II. a III. úsek   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávanie servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a oprávtechnologickej časti tunela Bôrik, podjazdu Lučivná a informačného systému diaľnice stavby D1 Važec MengusovceJánovce, I., II. a III. úsek pre stredisko SSÚD9 Mengusovce.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Obec Ladce
Modernizácia, rekonštrukcia, údržba a prevádzka verejného osvetlenia   
Predmetom zákazky je koncesia na modernizáciu, rekonštrukciu, údržbu a prevádzku verejného osvetlenia v obci Ladce  v rozsahu svetelných bodov uvedenom ďalej v návrhu koncesnej zmluvy a jej prílohách, prenechanie systému VO do užívania a jeho modernizácia prostredníctvom výmeny všetkých súčasných svietidiel za úsporné LED svietidlá. Prenesená správa verejného osvetlenia musí obsahovať komplexnú prevádzku, opravy, údržbu, odstraňovanie porúch a pravidelné revízie.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výkon servisnej činnosti a opráv informačného systému D1 Piešťany – Sverepec v správe SSÚD4 a SSÚD5   
Predmetom rámcovej dohody je výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv informačného systému diaľnice D1 v úseku Piešťany Sverepec v správe SSÚD4 Trenčín a SSÚD5 Považská Bystrica. Servis (údržba a technické prehliadky) a opravy informačného systému diaľnice D1 v úseku Piešťany - Sverepec pozostávajúcich z týchto činností - odstraňovanie vád a porúch na technologických zariadeniach informačného systému diaľnice D1 v úseku Piešťany Sverepec, - vykonávanie preventívnej kontroly a údržby jednotlivých technologických zariadení (technický servis).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie