Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 407 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nitriansky samosprávny kraj
Správa a údržba cyklotrás NSK   
Predmetom zákazky je údržba a prevádzka cyklotrás 1. Ponitrianska cyklomagistrála I. etapa - 1. časť úsek Dolné Krškany Čechynce s dĺžkou 4 km 2. Cyklistický chodník Nitra Vráble III. etapa s dĺžkou 7 km
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Mesto Topoľčany
Údržba verejného osvetlenia a CSS v meste Topoľčany   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb a dodávanie tovaru riadna údržba verejného osvetlenia/cestnej svetelnej signalizácie (ďalej aj CSS) v meste Topoľčany vykonanie pravidelných operácií zameraných na zabezpečenie správneho fungovania sústavy verejného osvetlenia/cestnej svetelnej signalizácie alebo jej ktoréhokoľvek komponentu, jej prevádzky, údržby, opravy, ktoré sú následkami jej bežného opotrebenia, používania a/alebo straty obvyklej životnosti, vrátane dodávky všetkého potrebného materiálu.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 381   
Vykonávanie opráv hnacích koľajových vozidiel radu 381 v zmysle platných predpisov v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN a právnymi predpismi platnými v S
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Nitriansky samosprávny kraj
Správa a údržba cyklotrás NSK   
Predmetom zákazky je údržba a prevádzka cyklotrás 1. Ponitrianska cyklomagistrála I. etapa - 1. časť úsek Dolné Krškany Čechynce s dĺžkou 4 km  2. Cyklistický chodník Nitra Vráble III. etapa s dĺžkou 7 km.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Mesto Zvolen
Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen 2020   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen v roku 2020 (cca. 3 mesiace v mesiacoch január - marec 2020) podľa operačného plánu zimnej údržby. V zimnom období je predmetom údržby cca. 101 km ciest a cca. 91 km chodníkov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Obec Matúškovo
Rozšírenie služby zabezpečenia verejného osvetlenia v obci Matúškovo   
Predmetom zákazky je rozšírenie služby zabezpečenia verejného osvetlenia o nové technológie vrátane doplnenia prvkovSMART City technológií. Za týmto účelom dodávateľ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť nainštaluje v priestoroch obce vlastnú osvetľovaciu sústavu a iné potrebné technológie na základe požiadaviek stanovených obcou. Zodpovednosť za prevádzku, funkčnosť, opravy, údržbu a kontrolu týchto zariadení bude počas celej doby trvania zmluvy znášať dodávateľ, ktorý tiež zodpovedá za to, že jeho zariadenia umiestnené v priestoroch obce budú vyhovovať príslušným technickým normám a zodpovedá za vykonanie predpísaných odborných prehliadok a odborných skúšok (revízii) týchto zariadení. Dodávateľ je zároveň povinný zabezpečiť počas celej doby trvania zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosťdodávku elektriny do novovybudovaných zariadení doplnených do osvetľovacej sústavy obce. Služby budú uhrádzanépriebežne na mesačnej báze, počas trvania zmluvy (120 mesiacov).
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nižšie druhy údržby ŽKV   
Vykonávanie nižších druhov údržby železničných koľajových vozidiel , t.j. záväzok zhotoviteľa vykonávať údržbu a opravy (ďalej len ÚaO) železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) vo vlastníctve objednávateľa a vo vlastníctve iných osôb používaných Objednávateľom v zmysle platných predpisov v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN a právnymi predpismi platnými v SR v nasledovnom rozsahu - prevádzkové ošetrenia (0) železničných hnacích vozidiel (ďalej len ŽHV) - malé prehliadky ŽHV (M) - veľké prehliadky ŽHV (V) - plánované opravy ŽHV v zmysle predpisu ZSSK V 25 (P) (ďalej len plánované opravy ŽHV) - neplánované opravy ŽHV (N) - technické kontroly ŽKV (TK) - bežné opravy s odvesením osobných vozňov (ďalej len OV) - bežné opravy bez odvesenia OV - posúdenie a uspôsobenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) pri poruchách na trati pre prepravu do miesta opravy - posúdenie a uspôsobenie ŽKV na prepravu do domovského depa - stanovenie rozsahu poškodenia a nákladov na opravu ŽKV ako podkladu k náhrade škody v súvislosti s poistnými udalosťami na ŽKV ZSSK.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Oprava motorovej jednotky 813 022-5 a 913 022-0 a motorovej jednotky 813 023-3 a 913 023-8.   
Oprava motorovej jednotky 813 022-5 a 913 022-0 a motorovej jednotky 813 023-3 a 913 023-8, ktoré sú po dopravnej nehode.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železnice Slovenskej republiky
Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení   
Predmetom zákazky s názvom "Oprava výmenných dielov zabezpečovacích zariadení" je vykonanie merania a kontrolyvýmenných dielov zabezpečovacích zariadení, zabezpečenie výmeny, resp. opravy (ak je diel opraviteľný)nevyhovujúcich častí výmenných dielov zabezpečovacích zariadení, všetko pre potreby zabezpečenia plynulej abezpečnej prevádzky zabezpečovacích zariadení v správe obstarávateľa. Opravy výmenných dielov zabezpečovacíchzariadení pozostávajú z  I) plánovaných opráv výmenných dielov zabezpečovacích zariadení; a   II) mimoriadnych (neplánovaných) opráv výmenných dielov zabezpečovacích zariadení  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy diesel motorových jednotiek radu 861 a ich hlavných agregátov.   
-vykonávanie periodických veľkých prehliadok, a pozáručných opráv diesel motorových jednotiek radu 861, - vykonávanie neplánovaných opráv diesel motorových jednotiek radu 861, - opravy hlavných agregátov diesel motorových jednotiek radu 861.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
A KONTAKTNÉ MIESTAMinisterstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Údržba a servisné opravy prostriedkov RATES   
Vykonanie údržby prostriedkov pasívneho prieskumu RATES (KRTP-81E, KRTP-86E, ZZP-M4-komunikačný server, VPP-07, MSS-W) a servisných opráv techniky na základe samostatnej objednávky
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Brúsenie hlavy koľajníc a odstránenie povrchových vád   
Predmetom zákazky je zabezpečenie úpravy hlavy koľajníc koľajového zvršku, odstránenie povrchovej vlnkovitosti a miestnych porúch na hlave koľajníc za účelom zabezpečenia bezpečnosti, prevádzkovej rýchlosti električiek, technickéhostavu koľajové zvršku a električiek a odstránenie hlučnosti.. Bližšia špecifikácia uvedená v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Úprava geometrickej polohy koľaje   
Predmetom zákazky je úprava geometrickej polohy otvoreného koľajového zvršku podbitím atomatickou strojnou podbíjačkou koľajníc s grafickým výstupom po úprave koľají. Bližšia špecifikácia uvedená v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Mesto Zvolen
Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen 2020   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen v roku2020 (cca. 3 mesiace v mesiacoch január - marec 2020) podľa operačného plánu zimnej údržby. V zimnom období jepredmetom údržby cca. 101 km ciest a cca. 91 km chodníkov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 757 a ich hlavných agregátov.   
predmetu zákazky a opis obstarávania  - Vykonávanie periodických hlavných opráv a pozáručných opráv hnacích koľajových vozidiel radu 757 - vykonávanie opráv po nehodových udalostiach hnacích koľajových vozidiel radu 757,  - opravy hlavných agregátov hnacích koľajových vozidiel radu 757.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie