Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 70 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Podpora telefónnych ústrední   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pre podporu prevádzky telekomunikačnej ústredne, rozvoja a služiebtechnickej podpory (supportu) aplikácií pre telekomunikačné ústredne. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Železnice Slovenskej republiky
Pozáručná technická a servisná podpora zariadení a programového vybavenia zariadení OKI   
Predmetom zákazky s názvom "Pozáručná technická a servisná podpora zariadení a programového vybavenia zariadeníOKI" je  (i) technická podpora zariadení OKI (licenčná podpora a produktová podpora) poskytovaná pre jednotlivé zariadenia OKIkontinuálne od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody vo vzťahu k týmto zariadeniam OKI až do ukončenia platnostirámcovej dohody;  (ii) servisná podpora zariadení OKI poskytovaná pre jednotlivé zariadenia OKI kontinuálne od nadobudnutia účinnostirámcovej dohody vo vzťahu k týmto zariadeniam OKI až do ukončenia platnosti rámcovej dohody;  (iii) profylaktická prehliadka zariadení OKI poskytovaná pre jednotlivé zariadenia OKI kontinuálne od nadobudnutiaúčinnosti rámcovej dohody vo vzťahu k týmto zariadeniam OKI až do ukončenia platnosti rámcovej dohody.  Podrobný opis predmetu zákazky, vrátane presnej špecifikácie zariadení OKI s uvedením typového označenia a termínuskončenia záručnej doby je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vykonanie pozáručneho servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany II   
Vykonanie pozáručného servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany vykonávanie preventívnych servisných prác na vyžiadanie verejného obstarávateľa pozostávajúcich z kontroly aoptimalizácie nastavenia technických parametrov zariadení, vykonávanie mimoriadnych servisných prác a opráv v prípade porúch na technických zariadeniach, na vyžiadanieverejného obstarávateľa, Zmena a doplnenie projektovej, realizačnej a riadiacej dokumentácie k prekládkam technických zariadení,  Vykonávanie servisných prác - demontáži, montáži, východiskových odborných prehliadok a odborných skúšok,reinštalácií, inštalácií, konfigurácií softvérov a preskúšania komplexnej funkčnosti technických zariadení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vykonanie pozáručného servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany   
Vykonanie pozáručného servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany Vykonávanie preventívnych servisných prác na vyžiadanie verejného obstarávateľa pozostávajúcich z kontroly aoptimalizácie nastavenia technických parametrov zariadení, Vykonávanie mimoriadnych servisných prác a opráv v prípade porúch na technických zariadeniach, na vyžiadanieverejného obstarávateľa, Zmena a doplnenie projektovej, realizačnej a riadiacej dokumentácie k prekládkam technických zariadení, Vykonávanie servisných prác - demontáži, montáži, východiskových odborných prehliadok a odbornýchskúšok,reinštalácií, inštalácií, konfigurácií softvérov a preskúšania komplexnej funkčnosti technických zariadení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Úrad pre verejné obstarávanie
Pozáručná servisná podpora pre IBM a Lenovo zariadenia   
Predmetom zákazky je zabezpečenie údržby a podpory pre zariadenia používané verejným obstarávateľom v rozsahu 7dní v týždni, 24 hodín denne, oprava zariadenia do 24 hodín od riadneho nahlásenia poruchy. Bližšie informácie súuvedené v opise predmetu zákazky a technickej špecifikácií.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vykonanie pozáručného servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany   
Vykonanie pozáručného servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany vykonávanie preventívnych servisných prác na vyžiadanie verejného obstarávateľa pozostávajúcich z kontroly aoptimalizácie nastavenia technických parametrov zariadení, vykonávanie mimoriadnych servisných prác a opráv v prípade porúch na technických zariadeniach, na vyžiadanieverejného obstarávateľa, Zmena a doplnenie projektovej, realizačnej a riadiacej dokumentácie k prekládkam technických zariadení,  Vykonávanie servisných prác - demontáži, montáži, východiskových odborných prehliadok a odborných skúšok,reinštalácií, inštalácií, konfigurácií softvérov a preskúšania komplexnej funkčnosti technických zariadení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Servis a opravy zariadení systému VARVYR pre JAVYS, a.s.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb servisu a opráv systému VARVYR - systém zabezpečujúci varovanieobyvateľov (zamestnancov) a vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov mimoriadnej udalosti o ohrození alebo ovzniku mimoriadnej udalosti. Požiadavka na vybudovanie a prevádzkovanie systému varovania a vyrozumenia vyplýva zo zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. opodrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.  Poskytovanie služieb zahŕňa  1)preventívne periodické prehliadky (1x mesačne) prvkov systému vnútorného vyrozumenia a varovania (VARVYR)JAVYS,a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice pozostávajúca z kontroly technického stavu rozvodných skríň MS, rozvodných skríň OS, elektronických sirénok, rotačných a výbojkovýchmajákov, strešných sirén SES2-500, rozhlasových ústrední a ďalších zariadení rozhlasu, prenosových trás a uzlovsystému VARVYR, AKU batérií (záložného napájania) systému VARVYR, elektronickej dosky SiCo 3 a  kontroly jej nastavenia, prídavných elektronických kariet, opakovačov ADAM 4510 a prevodníkov ADAM 4520, vysielačovv riadiacom centre VARVYR, HRS a v monitorovacej miestnosti, vrátane ich nastavenia, kontroly protokolov a skrytýchzávad, 2)asistencie pri skúškach systému, 3)údržbárske a opravárske práce na zabezpečenie funkčnosti celého systému vnútorného vyrozumenia a varovaniaJAVYS, a.s. v lokalite Bohunice, ako aj jeho jednotlivých častí, t.j. práce na opravách, resp. výmene chybných prvkovsystému, 4)dodanie náhradných dielov pri opravách systému VARVYR.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Slovenská správa ciest
SERVIS IKT SSC 2019-2021   
Obstaranie služby Servis IKT SSC 2019-2021 scieľom prevzatia zodpovednosti za servis a rozvoj časti informačno-komunikačnej technológie verejného obstarávateľa formou poskytovania služieb externou dodávateľskou spoločnosťou.  Pod pojmom časť informačno-komunikačnej technológie sa rozumejú zariadenia informačných technológií SSC, hlavnevšak  desktopy, vrátane štandardného SW vybavenia operačný systém, kancelársky SW (Microsoft Office), antivírový SW, servery, vrátane štandardného SW vybavenia operačný systém, antivírový SW, SW na správu, správa a prevádzkazálohovania dát a i.  Pod pojmom prevádzka, servis a rozvoj technickej infraštruktúry sa rozumejú hlavne    Aplikačné služby v rozsahu doménové, e-mailové, antivírové a aktualizačné služby.  Priebežná evidencia a aktualizácia IT majetku ( service asset management). Systémové služby vyššej podpory pre vybrané zariadenia asoftvérové licencie(proaktívny a reaktívny servis, záväznéparametre kvality SLA (Service Level Agreement).  Poskytovanie aprevádzka HelpDesku (nahlasovanie, evidencia a riešenie incidentov) a i.  Podrobne viď súťažné podklady.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Pozáručné servisné činnosti a opravy technologických zariadení 10 rekonštruovaných MVE pre roky 2019 - 2021   
Predmetom zákazky je poskytovanie pozáručných servisných činností a zabezpečovanie opráv technologických zariadenína 10-tich rekonštruovaných malých vodných elektrárňach (ďalej MVE) na obdobie rokov 2019-2021. Predmetomzákazky je aj odstraňovanie poruchových stavov s dodaním náhradných dielov na 10 MVE potrebných pre vykonanieopravy. Pre nedostatok znakov je kompletný opis predmetu zákazky uvedený v súťažných podkladoch - najmä v prílohe 1, 2 a 4súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Servis, údržba a profylaktika tlačových multifunkčných a kopírovacích zariadení rezortu Ministerstva vnútra SR   
-pozáručný servis a údržba tlačových, multifunkčných a kopírovacích zariadení a príslušenstva spočívajúci vo výmenenefunkčného dielu a uvedenie zariadenia do prevádzky. Ak by táto oprava bola neekonomická, alebo by už nebolináhradné diely dodateľné pre vykonanie opravy poskytovateľ dodá potvrdenie pre vyradenie z evidencie. -profylaktika tlačových, multifunkčných a kopírovacích zariadení pozostávajúca v kontrole, diagnostike, prečistení aodstránení prachu a iných povrchových nečistôt zo všetkých vnútorných súčastí tlačiarne, premazanie pohyblivých častí. -dodávka náhradných dielov. -poskytovanie služieb HELPDESKU pre nahlasovanie a evidenciu incidentov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Technický servis, údržba a opravy meteozariadení Vaisala   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávať pre objednávateľa technický servis, údržbu a opravy nameteozariadeniach Vaisala, umiestnených na diaľniciach, rýchlostných cestách, a príslušných dispečingoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Technický servis, údržba a opravy meteozariadení Boschung Mecatronic   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonávať pre objednávateľa technický servis, údržbu a opravy na meteozariadeniach Boschung Mecatronics, umiestnených na diaľniciach, rýchlostných cestách, a príslušných dispečingoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Servis a opravy zariadení systému VARVYR pre JAVYS, a.s.   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb servisu a opráv systému VARVYR - systém zabezpečujúci varovanieobyvateľov (zamestnancov) a vyrozumenie osôb činných pri riešení následkov mimoriadnej udalosti o ohrození alebo ovzniku mimoriadnej udalosti. Požiadavka na vybudovanie a prevádzkovanie systému varovania a vyrozumenia vyplýva zo zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a vyhlášky MV SR č. 388/2006 Z. z. opodrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.  Poskytovanie služieb zahŕňa  1)preventívne periodické prehliadky (1x mesačne) prvkov systému vnútorného vyrozumenia a varovania (VARVYR)JAVYS,a.s. v lokalite Jaslovské Bohunice pozostávajúca z kontroly technického stavu rozvodných skríň MS, rozvodných skríň OS, elektronických sirénok, rotačných a výbojkovýchmajákov, strešných sirén SES2-500, rozhlasových ústrední a ďalších zariadení rozhlasu, prenosových trás a uzlovsystému VARVYR, AKU batérií (záložného napájania) systému VARVYR, elektronickej dosky SiCo 3 a  kontroly jej nastavenia, prídavných elektronických kariet, opakovačov ADAM 4510 a prevodníkov ADAM 4520, vysielačovv riadiacom centre VARVYR, HRS a v monitorovacej miestnosti, vrátane ich nastavenia, kontroly protokolov a skrytýchzávad, 2)asistencie pri skúškach systému, 3)údržbárske a opravárske práce na zabezpečenie funkčnosti celého systému vnútorného vyrozumenia a varovaniaJAVYS, a.s. v lokalite Bohunice, ako aj jeho jednotlivých častí, t.j. práce na opravách, resp. výmene chybných prvkov 1/5 systému, 4)dodanie náhradných dielov pri opravách systému VARVYR.  Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
4-ročný servis multifunkčných zariadení RICOH   
Predmetom zákazky je poskytovanie servisnej služby definovanej ako služba ALL IN pre multifunkčné zariadenia RICOHv celkovom počte 78 kusov na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti servisnej zmluvy.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Servis zariadení na spracovanie bankoviek   
Predmetom zákazky je poskytovanie služby - vykonávanie servisných prác na zariadeniach na spracovanie bankoviek podľa servisných príručiek k jednotlivým zariadeniam na spracovanie bankoviek, demontáž a ekologická likvidácia zariadení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie