Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 82 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a.s.
Služby podpory a servisné služby informačných technológií.   
Predmetom zákazky sú pravidelné služby podpory a servisné služby informačných technológií. Nepravidelné služby nadrámec Zmluvy, ktoré sú tiež predmetom tejto zákazky, budú poskytované na základe priebežných objednávok počascelej doby platnosti Zmluvy, v predpokladanom množstve osobohodín uvedenom v Prílohe č. 2 súťažných podkladov.Vzhľadom na to, že počet osobohodín uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov je predpokladaný, vyhradzuje siobjednávateľ právo považovať tieto počty osobohodín za nezáväzné. V prípade potreby si objednávateľ vyhradzujeprávo objednať menej osobohodín, ako je predpokladaný počet osobohodín. Podrobná špecifikácia položiek je uvedená v prílohe č. 3 súťažných podkladov, požadované množstvo osobohodín prinepravidelných službách, je/sú uvedené v prílohe č. 2 súťažných podkladov.  1/5  Služby Služby podpory a servisné služby informačno-komunikačných technológií (IKT) zahŕňajú podporu v nasledovnýchoblastiach 1.Podpora sieťovej infraštruktúry 2.Podpora hardvérovej (HW) infraštruktúry 3.Podpora softvérovej (SW) infraštruktúry 4.Podpora infraštruktúry IP telefónie 5.Aplikačná podpora Nemocničného informačného systému PROMIS 6.Integračná podpora. 7.Nepravidelné servisné služby na požiadanie Objednávateľa.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Železnice Slovenskej republiky
Pozáručná technická a servisná podpora zariadení a programového vybavenia zariadení OKI   
Predmetom zákazky s názvom "Pozáručná technická a servisná podpora zariadení a programového vybavenia zariadeníOKI" je  (i) technická podpora zariadení OKI (licenčná podpora a produktová podpora) poskytovaná pre jednotlivé zariadenia OKIkontinuálne od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody vo vzťahu k týmto zariadeniam OKI až do ukončenia platnostirámcovej dohody;  (ii) servisná podpora zariadení OKI poskytovaná pre jednotlivé zariadenia OKI kontinuálne od nadobudnutia účinnostirámcovej dohody vo vzťahu k týmto zariadeniam OKI až do ukončenia platnosti rámcovej dohody;  (iii) profylaktická prehliadka zariadení OKI poskytovaná pre jednotlivé zariadenia OKI kontinuálne od nadobudnutiaúčinnosti rámcovej dohody vo vzťahu k týmto zariadeniam OKI až do ukončenia platnosti rámcovej dohody.  Podrobný opis predmetu zákazky, vrátane presnej špecifikácie zariadení OKI s uvedením typového označenia a termínuskončenia záručnej doby je uvedený v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Podpora telefónnych ústrední   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pre podporu prevádzky telekomunikačnej ústredne, rozvoja a služieb technickej podpory (supportu) aplikácií pre telekomunikačné ústredne. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Slovenská národná knižnica
PROFYLAKTICKÉ SKÚŠKY, ÚDRŽBA A SERVIS PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ, SPOTREBNÝ MATERIÁL   
Predmetom zákazky je obstaranie záručného a pozáručného servisu prístrojov a zariadení, ktoré sú potrebné pre činnosťzamestnancov oddelenia Výskumu a vývoja v Slovenskej národnej knižnici. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky súuvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vykonanie pozáručneho servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany II   
Vykonanie pozáručného servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany vykonávanie preventívnych servisných prác na vyžiadanie verejného obstarávateľa pozostávajúcich z kontroly a optimalizácie nastavenia technických parametrov zariadení, vykonávanie mimoriadnych servisných prác a opráv vprípade porúch na technických zariadeniach, na vyžiadanie verejného obstarávateľa, Zmena a doplnenie projektovej, realizačnej a riadiacej dokumentácie k prekládkam technických zariadení, Vykonávanie servisných prác - demontáži, montáži, východiskových odborných prehliadok a odborných skúšok, reinštalácií, inštalácií, konfigurácií softvérov a preskúšania komplexnej funkčnosti technických zariadení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Sociálna poisťovňa, ústredie
Pozáručný autorizovaný servis pre centralizované zariadenia výpočtovej techniky IBM   
Predmetom zákazky je vykonávať pozáručný autorizovaný servis pre centralizované zariadenia výpočtovej techniky IBM(ďalej aj CZVT IBM alebo zariadenia) prevádzkované v rámci informačného systému verejného obstarávateľa formouposkytovania požadovaných servisných služieb a v rámci neho dodávať súvisiaci spotrebný materiál a náhradné diely.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienkyposkytnutia predmetu zákazky súťažných podkladov, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáliwww.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatneneobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku kÚradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastaneskôr.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Servis, údržba a profylaktika tlačových multifunkčných a kopírovacích zariadení rezortu Ministerstva vnútra SR   
-pozáručný servis a údržba tlačových, multifunkčných a kopírovacích zariadení a príslušenstva spočívajúci vo výmene nefunkčného dielu a uvedenie zariadenia do prevádzky. Ak by táto oprava bola neekonomická, alebo by už neboli náhradné diely dodateľné pre vykonanie opravy poskytovateľ dodá potvrdenie pre vyradenie z evidencie. -profylaktika tlačových, multifunkčných a kopírovacích zariadení pozostávajúca v kontrole, diagnostike, prečistení a odstránení prachu a iných povrchových nečistôt zo všetkých vnútorných súčastí tlačiarne, premazanie pohyblivých častí. -dodávka náhradných dielov. -poskytovanie služieb HELPDESKU pre nahlasovanie a evidenciu incidentov
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Podpora telefónnych ústrední   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pre podporu prevádzky telekomunikačnej ústredne, rozvoja a služiebtechnickej podpory (supportu) aplikácií pre telekomunikačné ústredne. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Servis KNIS   
Nadlimitná zákazka na poskytnutie služby - zabezpečenie servisu Komplexného nemocničného informačného systémuUniverzitnej nemocnice L. Pasteura Košice (ďalej iba "KNIS") na obdobie 24 mesiacov, zadávaná postupom - priamymrokovacím konaním.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Podpora telefónnych ústrední   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pre podporu prevádzky telekomunikačnej ústredne, rozvoja a služieb technickej podpory (supportu) aplikácií pre telekomunikačné ústredne. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Servis fotokopírovacích zariadení a príslušenstva   
Predmetom zákazky je servis fotokopírovacích zariadení značky TOSHIBA; a tiež značiek CANON, RICOH, KYOCERA,TRIUMPH-ADLER ,UTAX, SHARP, OCE, KONICA, XEROX poskytovaný u organizačných zložiek, útvarov a zariadeníMinisterstva obrany SR a Ozbrojených síl SR.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Slovenská národná knižnica
PROFYLAKTICKÉ SKÚŠKY, ÚDRŽBA A SERVIS PRÍSTROJOV A ZARIADENÍ, SPOTREBNÝ MATERIÁL   
Predmetom zákazky je obstaranie záručného a pozáručného servisu prístrojov a zariadení, ktoré sú potrebné pre činnosťzamestnancov oddelenia Výskumu a vývoja v Slovenskej národnej knižnici. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky súuvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy a údržba osobných počítačov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Podpora telefónnych ústrední   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pre podporu prevádzky telekomunikačnej ústredne, rozvoja a služiebtechnickej podpory (supportu) aplikácií pre telekomunikačné ústredne. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Železnice Slovenskej republiky
Pozáručná technická a servisná podpora zariadení a programového vybavenia zariadení OKI   
Predmetom zákazky s názvom "Pozáručná technická a servisná podpora zariadení a programového vybavenia zariadeníOKI" je  (i) technická podpora zariadení OKI (licenčná podpora a produktová podpora) poskytovaná pre jednotlivé zariadenia OKIkontinuálne od nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody vo vzťahu k týmto zariadeniam OKI až do ukončenia platnostirámcovej dohody;  (ii) servisná podpora zariadení OKI poskytovaná pre jednotlivé zariadenia OKI kontinuálne od nadobudnutia účinnostirámcovej dohody vo vzťahu k týmto zariadeniam OKI až do ukončenia platnosti rámcovej dohody;  (iii) profylaktická prehliadka zariadení OKI poskytovaná pre jednotlivé zariadenia OKI kontinuálne od nadobudnutiaúčinnosti rámcovej dohody vo vzťahu k týmto zariadeniam OKI až do ukončenia platnosti rámcovej dohody.  Podrobný opis predmetu zákazky, vrátane presnej špecifikácie zariadení OKI s uvedením typového označenia a termínuskončenia záručnej doby je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Vykonanie pozáručneho servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany II   
Vykonanie pozáručného servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany vykonávanie preventívnych servisných prác na vyžiadanie verejného obstarávateľa pozostávajúcich z kontroly aoptimalizácie nastavenia technických parametrov zariadení, vykonávanie mimoriadnych servisných prác a opráv v prípade porúch na technických zariadeniach, na vyžiadanieverejného obstarávateľa, Zmena a doplnenie projektovej, realizačnej a riadiacej dokumentácie k prekládkam technických zariadení,  Vykonávanie servisných prác - demontáži, montáži, východiskových odborných prehliadok a odborných skúšok,reinštalácií, inštalácií, konfigurácií softvérov a preskúšania komplexnej funkčnosti technických zariadení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie