Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 22 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Lisková
3. Predmetom zákazky je: Dodávka a montáž svetelnej, zvukovej, javiskovj techniky v Kultúrnom dome Lisková   
Dodávka a montáž svetelnej, zvukovej, javiskovej techniky
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Rozhlas a televízia Slovenska
Set HMI svietidiel pre výrobu prenosov   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie svetelného setu s tromi variantami výkonu, ktorý obsahuje svietidlo, knemu prislúchajúci predradník a príslušenstvo. Svetlá slúžia pre výrobu prenosov,  kde zabezpečujú dostatok prirodzeného svetla pre kamerové jednotky.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 1   
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky (operačné svietidlá a lampy, sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, s kompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným, pozáručným servisom, odvozom a likvidáciou obalového materiálu dodaného tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 (príloha č. 1A a č. 1B) súťažných podkladov.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Centrum vedecko-technických informácií SR
Dodanie svietidiel do celej budovy MŠaP   
Nákup svietidiel a príslušenstva do rekonštruovanej budovy MŠaP.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
ELEKTRO RECYCLING, s.r.o.
Modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho a vnútorného osvetlenia priemyselného areálu.   
Predmetom zákazky je modernizácia a rekonštrukcia existujúceho systému vonkajšieho a vnútorného osvetleniaspoločnosti, na základe zistení a navrhnutých opatrení vyplývajúcich z energetického auditu spoločnosti, ktorý bolrealizovaný v máji 2019. Osvetlenie spoločnosti je na niektorých miestach ešte pôvodné, budované v rámci areálu ZŤS v sedemdesiatych rokochminulého storočia. Existujúcu svetelnú sústavu tvorí viacero typov svietidiel. Tieto svietidlá boli optimálne zvolené nadané využívanie v čase inštalácie, ale v súčasnosti už svojim technickým stavom, ani ostatnými vlastnosťami nevyhovujúsúčasným požiadavkám na svetelno-technické parametre modernej a hlavne energeticky efektívnej svetelnej sústavy.Priemerný vek existujúcich svietidiel je 9 rokov. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Podrobná špecifikácia položiek je uvedená v prílohe č. 3 súťažných podkladov, požadované množstvo je uvedené vprílohe č. 2 súťažných podkladov.  Špecifikované zariadenia musia navyše spĺňať nasledovné podmienky všeobecne - energetická náročnosť nových svietidiel musí byť optimalizovaná s ohľadom na platné normy STN-EN 12464-1 a STNEN 13-201 č. 1-4 v nadväznosti na STN 73, - komplexné dodanie celého súboru, nakoľko zákazka nie je rozdelená na časti, - dodanie na kľúč s minimálnym zásahom do konštrukcie existujúcich priestorov; uchádzač musí akceptovať pozíciu užzabudovaných existujúcich svietidiel a zariadení u zadávateľa, - súčasťou dodávky je aj technická vybavenosť k technológiám na zabezpečenie ich funkčnosti (potrubné, sieťové 1/5 prepojenia, rozvádzače a pod.).  Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - doprava predmetu zákazky na miesta plnenia uvedené v bode A-6.1. - zabezpečiť inštaláciu/montáž predmetu zákazky v mieste dodania, - dodanie dokumentácie v slovenskom alebo českom jazyku, - zabezpečiť uvedenie predmetu zákazky do prevádzky oživenie technológie v mieste dodania, - zrealizovať skúšobnú prevádzku testovanie prevádzky za účasti objednávateľa, - vykonať zaškolenie písomne vopred vybraných zamestnancov objednávateľa
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Rozhlas a televízia Slovenska
Set HMI svietidiel pre výrobu prenosov   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie svetelného setu s tromi variantami výkonu, ktorý obsahuje svietidlo, knemu prislúchajúci predradník a príslušenstvo. Svetlá slúžia pre výrobu prenosov,  kde zabezpečujú dostatok prirodzeného svetla pre kamerové jednotky.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s.
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 1   
Predmetom zákazky je dodávka zdravotníckej techniky (operačné svietidlá a lampy, sterilizačné, dezinfekčné ahygienické prístroje) pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, skompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným, pozáručným servisom, odvozom a likvidáciouobalového materiálu dodaného tovaru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 (príloha č. 1A a č.1B) súťažných podkladov.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Modernizácia - Rekonštrukcia osvetlenia na ZŠ O.Nepelu   
Predmetom zákazky,,Modernizácia osvetlenia na ZŠ O. Nepelu je realizácia osvetlenia - náhrada jestvujúcehohlavnéhoosvetlenia haly s výbojkovými svietidlami novou sústavou s LED svietidlami zabezpečujúcousvetelnotechnické parametrezodpovedajúce súčasným požiadavkám pre vrcholový šport a zároveň aj prekonanie spoločenských a kultúrnych podujatív rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
EQUUS a.s.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti EQUUS a.s.   
Dodávka súpravy LED svietidiel do prevádzkových priestorov a exteriéru
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Modernizácia - Rekonštrukcia osvetlenia na ZŠ O.Nepelu   
Predmetom zákazky ,,Modernizácia osvetlenia na ZŠ O. Nepelu je realizácia osvetlenia - náhrada jestvujúceho hlavnéhoosvetlenia haly s výbojkovými svietidlami novou sústavou s LED svietidlami zabezpečujúcou svetelnotechnické parametrezodpovedajúce súčasným požiadavkám pre vrcholový šport a zároveň aj pre konanie spoločenských a kultúrnychpodujatí v rozsahu prác a dodávok podľa zmluvných podmienok.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nákup osobných svietidiel pre policajtov   
Svietidlo musí byť vyrobené z kovu v čiernej farbe. Na jeho tele sa musí nachádzať klip pre uchytenie na opasok a taktický krúžok pre uchytenie cigaretovou technikou, teda medzi prsty ukazovák a prostredník. Dizajn tela musí umožňovať protišmykové uchopenie. Na reflektor sa musí dať pripevniť odstrániteľný úderný ráfik. Na konci svietidla musí byť umiestnený taktický tlačidlový spínač s funkciou momentovej aktivácie. Svietidlo musí disponovať 4 úrovňami svetelného výkonu, ktoré sa prepínajú tlačidlom na bočnej alebo zadnej strane svietidla. Po opätovnom zapnutí svietidlasa musí aktivovať režim, pri ktorom bolo svietidlo vypnuté. Svietidlo musí byť nárazu odolné podľa vojenskej špecifikácieUS MIL-STD-810F alebo jej ekvivalentu a vodotesné do hĺbky minimálne 1 meter.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
RTG žiarič typ MEGALIX k zdravotníckemu prístroju BICOR T.O.P./PLUS SYSTEM   
Predmetom zákazky je nákup a inštalácia jedného kusu RTG žiarič typ MEGALIX k zdravotníckemu prístroju BICORT.O.P./PLUS SYSTEM.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky  >  Lampy/svietidlá a príslušenstvo k nim
Mesto Tlmače
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Meste Tlmače   
Predmetom je rekonštrukcia verejného osvetlenia v Meste Tlmače, pripojenie na elektrickú energiu z jestvujúceho silnoprúdového rozvodu, elektroinštaláciu verejného osvetlenia, zapojenia, silnoprúdových rozvodov , zapojenie rozvádzačov pre VO. V zmysle vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z. z. sa technické zariadenie elektrické elektroinštalácia vdanom objekte zatrieďuje do skupiny B technické elektrické zariadenie s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty a podľa § 3 ods. č.3 sa jedná o vyhradené technické zariadenie.Pracovné postupy je nutné zabezpečovať v zmysle súčasne platných predpisov a noriem.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu od ň atia slobody
Elektroinštalačný materiál   
Elektroinštalačný materiál
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Mesto Tlmače
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v Meste Tlmače   
Predmetom je rekonštrukcia verejného osvetlenia v Meste Tlmače, pripojenie na elektrickú energiu z jestvujúcehosilnoprúdového rozvodu, elektroinštaláciu verejného osvetlenia, zapojenia, silnoprúdových rozvodov , zapojenierozvádzačov pre VO. V zmysle vyhlášky MPSVaR č.508/2009 Z. z. sa technické zariadenie elektrické elektroinštalácia vdanom objekte zatrieďuje do skupiny B technické elektrické zariadenie s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečnéhodnoty a podľa § 3 ods. č.3 sa jedná o vyhradené technické zariadenie.Pracovné postupy je nutné zabezpečovať vzmysle súčasne platných predpisov a noriem. 1/3
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie