Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 94 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Nákup čistiacich prostriedkov pre potreby ŽU   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb čistiacich prostriedkov pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
NÁKUP ZÁSOBNÍKOV, DÁVKOVAČOV A ICH NÁPLNÍ PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb Nákup zásobníkov, dávkovačov ich náplní, vreciek do vysávačov pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch. Aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu dodať celý predmet zákazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
BIOMIN, a.s.
Nákup farmaceutického dávkovača sypkých hmôt (EVO)   
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období dodať verejnému obstarávateľovi tovar (zariadenie) podľa podmienok stanovených v súťažných podkladoch ako farmaceutický dávkovač sypkých hmôt. Dodávka zahŕňa aj dopravu, inštaláciu a zaučenie obsluhy.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
KREATIVA s.r.o.
Inovácia výroby spoločnosti KREATIVA s.r.o. v najmenej rozvinutých regiónoch   
Predmetom zákazky je obstaranie tlačiarní na priamu potlač textilu. Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Obnova technických prostriedkov automatizovaného Systému Dispečerského Riadenia ZSD   
Obnova hardware serverovej časti a pracovných staníc a s tým súvisiaca obnova SW a zavedenie bezpečnostnýchopatrení podľa zákona 69/2018 Z.z. a s tým súvisiacich činností
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav - technológia   
1.Predmetom zákazky je dodávka automatických a poloautomatických zariadení vrátane riadiaceho systému a príslušného nevyhnutného príslušenstva, v rámci nového konceptu skladovania, vychystávania a evidencie liekov, spotrebného materiálu a ŠZM v súlade so Zmluvou uvedenou v časti F.3 Návrh Kúpnej zmluvy. 2.Súčasťou predmetu zákazky je poskytnutie záručného servisu v trvaní 12 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu zákazky v súlade s prílohou F.3 Návrh Kúpnej zmluvy. 3. Požadované zariadenia Komponent 1 -2 ks Komponent 2 -2 ks Komponent 3 - 2 ks Komponent 4 - 1 ks
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Obec Kráľová pri Senci
„Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci“   
Názov predmetu zákazky Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci Logický celok I. Výpočtovej technicky a softvéru  Logický celok II. - Didaktických a pracovných pomôcok do biologicko-chemickej (B-CH) učebne a polytechnickej(PolyTech) učebne  Logický celok III. - Nábytku pre učebne a knižnicu Biologicko-chemická učebňa  Dodávky zahŕňajú dodanie súboru samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných v zložení Interaktívna tabuľa adataprojektor, Pracovisko učiteľa, Notebook pre učiteľa, aplikačný software, Mobilné laboratórne pracovisko pre žiaka (8ks), Mobilné laboratórne pracovisko pre učiteľa, Bezpečnostná skriňa na chemikálie, Žiacky stôl (8 ks), Žiacka stolička(16 ks), Didaktické pomôcky (súbor).  Polytechnická učebňa  Dodávky zahŕňajú dodanie súboru samostatných hnuteľných vecí a súboru hnuteľných v zložení Pracovisko učiteľa,Pracovisko žiaka na obrábanie dreva so závesným panelom (5 ks), Pracovisko žiaka na obrábanie kovov (5 ks),Pracovisko na vŕtanie, pílenie a brúsenie (3 ks), Pracovisko učiteľa na obrábanie kovov a dreva so závesným panelom,Kovová skriňa na odkladanie náradia (2 ks), Žiacka stolička do dielne (18 ks), Didaktické pomôcky (súbor).  Jazyková učebňa  Dodávky zahŕňajú dodanie súboru samostatných hnuteľných vecí a hnuteľných súborov v zložení Interaktívny 1/7 projektor, SW, adaptér, montážna sada, Učiteľský PC/notebook, Žiacka klientska stanica (9 ks), Učiteľská riadiacastanica, Žiacke stoly (9 ks), Žiacke stoličky (18 ks) a Pracovisko učiteľa.  Školská knižnica  Dodávky zahŕňajú dodanie súboru samostatných hnuteľných vecí a súborov v zložení Počítač pre školského knihovníka,Notebook pre používateľov knižnice (5 ks), Tablet pre používateľov knižnice (5 ks), Knižnično-informačný systém,Čítačka čiarových kódov, Tlačiareň, kopírovací stroj, skener, tzn. multifunkčné zariadenie, Televízor, DVD prehrávač,Dataprojektor, Premietacie plátno, 15 knihovníckych regálov (15 ks), Knihovnícky regál na časopisy, Knihovnícky vozík,Stoly do študovne (20 ks), Stoličky do študovne (20 ks), Stolička pre školského knihovníka, Knižničný fond (súbor).
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Automatický systém skladovania liekov a zdravotníckeho materiálu   
Predmetom dodávky sú poloautomatické zariadenia určené na skladovanie liekov, špeciálneho zdravotníckeho materiálua spotrebného materiálu vrátane poskytnutia záručného servisu. Predmet zákazky je rozdelený do 3 skupín. Podrobnévymedzenie predmetu zákazky k jednotlivým častiam zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky a B.2Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Obec Kráľová pri Senci
„Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci“   
Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci Logický celok I. Výpočtovej technicky a softvéru Logický celok II. - Didaktických a pracovných pomôcok do biologicko-chemickej (B-CH) učebne a polytechnickej (PolyTech) učebne Logický celok III. - Nábytku pre učebne a knižnicu Uvedeným rozdelením zákazky na časti sa verejný obstarávateľ nesnaží o vyňatie zákazky z vyššieho postupu na nižší stupeň postupu verejného obstarávania, ale vytvára priestor pre čo najširšiu hospodársku súťaž. Zákazka má tak rozmanitý obsah, že na trhu nie sú v očakávanom množstve hospodárske subjekty, ktoré by mali v predmete podnikania podobne zmiešané činnosti. Preto verejný obstarávateľ rozdeľuje predmet zákazky na 3 časti s tým, že umožňuje uchádzačom predložiť ponuku na akúkoľvek časť, na viacej časti alebo na všetky časti, ak uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať alebo dodávať predmetné dodávky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Nákup čistiacich prostriedkov pre potreby ŽU   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb čistiacich prostriedkov pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
NÁKUP ZÁSOBNÍKOV, DÁVKOVAČOV A ICH NÁPLNÍ PRE POTREBY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru a súvisiacich služieb Nákup zásobníkov, dávkovačov ich náplní, vreciek do vysávačov pre potreby Žilinskej univerzity v Žiline. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch. Aktuálne na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré dokážu dodať celý predmet zákazky ako celok a na trhu existuje vhodné prostredie na realizáciu hospodárskej súťaže ako celku.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Obec Kráľová pri Senci
„Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci“   
Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci Logický celok I. Výpočtovej technicky a softvéru  Logický celok II. - Didaktických a pracovných pomôcok do biologicko-chemickej (B-CH) učebne a polytechnickej(PolyTech) učebne  Logický celok III. - Nábytku pre učebne a knižnicu Uvedeným rozdelením zákazky na časti sa verejný obstarávateľ nesnaží o vyňatie zákazky z vyššieho postupu na nižšístupeň postupu verejného obstarávania, ale vytvára priestor pre čo najširšiu hospodársku súťaž. Zákazka má takrozmanitý obsah, že na trhu nie sú v očakávanom množstve hospodárske subjekty, ktoré by mali v predmete podnikaniapodobne zmiešané činnosti. Preto verejný obstarávateľ rozdeľuje predmet zákazky na 3 časti s tým, že umožňujeuchádzačom predložiť ponuku na akúkoľvek časť, na viacej časti alebo na všetky časti, ak uchádzač preukáže, že jeoprávnený poskytovať alebo dodávať predmetné dodávky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Mesto Šahy
  
Hlavným cieľom projektu je zriadenie a vybavenie odborných učební pre skvalitnene výchovno-vzdelávacieho procesu nazákladných školách.  Predmet zákazky bude víťazným uchádzačom dodaný nasledovne  Časť 1 Technické a technologické vybavenie - IKT  a)Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy b)Základná škola Ladislava Balleka, Ul. E. B. Lukáča 6, 936 01 Šahy c)Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM, Mládežnícka 24, Šahy  Časť 2 Učebné pomôcky a zariadenia  a)Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy b)Základná škola Ladislava Balleka, Ul. E. B. Lukáča 6, 936 01 Šahy c)Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM, Mládežnícka 24, Šahy  Časť 3 Interiérové vybavenie nábytok  a)Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, 936 01 Šahy b)Základná škola Ladislava Balleka, Ul. E. B. Lukáča 6, 936 01 Šahy c)Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM, Mládežnícka 24, Šahy   1/8 Obsahom projektu bude zabezpečenie vyhovujúcich priestorových podmienok pre odborné učebne, obnova didaktickýchprostriedkov a zabezpečenie učebných pomôcok, demonštračných súprav a súprav pre žiakov, ktoré budú nápomocnéna realizáciu praktických aktivít jednotlivcov prípadne skupín.  Vybudovaním nových kvalitnejších a modernejších priestorov špecializovaných učební pre odborné vzdelávanie v ZŠ je vsúlade s globálnym cieľom IROP Prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejnýchslužieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miesta obcí.  Zároveň projektový zámer prispieva k plneniu priorít Stratégie podpory IROP, predovšetkým k udržateľnému ainkluzívnemu rastu -rozvoju vybraných oblastí/komponentov podmieňujúcich kvalitu života a konkurencieschopnosť v danom území a -rozvoju/posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na regionálnej a subregionálnej úrovni akopredpokladu znižovania prehlbovania medzi a vnútroregionálnych rozdielov prostredníctvom zabezpečenia efektívneho audržateľného poskytovania verejných služieb zabezpečovaných z miestnej a regionálnej úrovne.  Súčasťou príslušnej časti zákazky (ceny) sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky doprava na miesto určenia záruka a záručný servis po dobu 24 mesiacov zaškolenie obslužného personálu
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav - technológia   
1.Predmetom zákazky je dodávka automatických a poloautomatických zariadení vrátane riadiaceho systému a príslušného nevyhnutného príslušenstva, v rámci nového konceptu skladovania, vychystávania a evidencie liekov, spotrebného materiálu a ŠZM v súlade so Zmluvou uvedenou v časti F.3 Návrh Kúpnej zmluvy. 2.Súčasťou predmetu zákazky je poskytnutie záručného servisu v trvaní 12 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu zákazky v súlade s prílohou F.3 Návrh Kúpnej zmluvy. 3. Požadované zariadenia Komponent 1 -2 ks Komponent 2 -2 ks  1/4 Komponent 3 - 2 ks Komponent 4 - 1 ks
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Nový koncept procesu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a ŠZM   
Nový koncept procesu skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a ŠZM.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie