Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania ovocie zelenina zobrazujem 115 z 98 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Vojenský útvar 2207 Levice
Čerstvé ovocie a zelenina   
Čerstvé ovocie a zelenina
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky  >  Spracované ovocie a zelenina
Mestská časť Bratislava -Podunajské Biskupice
Rekonštrukcia verejného trhoviska Latorická ulica, Bratislava - Podunajské Biskupice“ - Projektová dokumentácia   
Rekonštrukcia verejného trhoviska Latorická ulica sa bude realizovať na pozemkoch parc.č. 5543/1, 12-18 k.ú. Podunajské Biskupice, v rozsahu cca 2615 m2 podľa priloženého situačného zákresu. Základnou požiadavkou verejného obstarávateľa (VO) je architektonicky a projekčne vyriešiť modernizáciu formou prestavby a rekonštrukcie predmetného územia pôvodného trhoviska Latorická ulica. VO požaduje vypracovať projektovú realizačnú dokumentáciu s položkovým rozpočtom a výkazom výmer podľa nižšie špecifikovaného rozsahu diela a na základe príslušných technických noriem. 2.4 Rozsah požadovanej služby : 2.4.1 Projektová dokumentácia musí obsahovať náležitosti podľa vyhlášky č. 453/2000 Z.z. - §3 a § 9 vyhlášky, v textovej a grafickej časti, najmä: o Sprievodná správa o Súhrnná technická správa o Prieskumy a rozbory územia (vyhodnotenie jestvujúceho stavu) o Celková situácia stavby - koordinačná o Celková situácia stavby na podklade kópie z KM o Búracie práce o Spevnené plochy a statická doprava, projekt dočasného a trvalého dopravného značenia o Stavebná časť (stánky a drobná architektúra) o Statické posudky a výpočty o Projekt riešenia sietí technickej infraštruktúry (prípojok na verejné siete, areálových rozvodov, vnútorných rozvodov), vrátane verejného osvetlenia trhoviska o Projekt požiarnej ochrany navrhovaných stavieb a celého areálu o Projekt sadových úprav o Projekt organizácie výstavby o Podrobný položkový rozpočet a položkový výkaz výmer. 2.4.2 Spracovaný projekt musí spĺňať požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 2.4.3 Rozsah požadovaných projektových prác: vypracovanie projektovej dokumentácie - realizačného projektu v 6-tich vyhotoveniach, vrátane CD, resp. DVD nosiča s kompletnou ponukou, vrátane dokladov v pdf. Formáte, vrátane položkového rozpočtu a položkového výkazu výmer, ktorý bude riešiť rekonštrukciu verejného trhoviska v rozsahu: o Celková situácia stavby koordinačná (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením : - polohového a výškového usporiadania stavieb - hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich, -jestvujúcich podzemných a nadzemných sietí a zariadení technického vybavenia, vrátane ich ochranných pásiem - návrhu prípojok na technické vybavenie územia, areálových rozvodov, vrátane ich ochranných pásiem, o Prieskumy a rozbory územia (vyhodnotenie jestvujúceho stavu). o Návrh búracích prác (jestvujúcich spevnených plôch, jestvujúcich vzdušných prípojok elektrickej energie, jestvujúcich rozvodov vody a prípadných ďalších rozvodov, stavieb a konštrukcií) a návrh spôsobu likvidácie jestvujúcich predajných stánkov a vzniknutých stavebných odpadov, so zaradením odpadov do kategórií a uvedením ich množstiev podľa zákona o odpadoch o Statické posúdenie navrhovaných stavieb a konštrukcií, ale aj jestvujúcich stavieb a konštrukcií s ohľadom na uvažované búracie práce (statické posúdenie jestvujúcich konštrukcií vonkajších schodísk slúžiacich pre prístup k priestorom na 2.NP nákupného strediska, preukazujúce dostatočnú mechanickú odolnosť a stabilitu jestvujúcich nosných konštrukcií schodísk, vyhovujúcu aj počas realizácie búracích prác na jestvujúcich spevnených plochách). V riešení zohľadniť existenciu podzemného podlažia nákupného strediska o Projekt požiarnej ochrany o Návrh riešenia spevnených plôch celého areálu trhoviska, s navrhovanou únosnosťou pre pohyb zásobovacích vozidiel príp. aj pre umiestnenie stánkov - v dvoch variantoch : o oprava a výmena súčasných povrchov spevnených plôch o kompletná výmena spevnených plôch o Statická doprava, vrátane projektu dočasného a trvalého dopravného značenia o Projekt sadových úprav o Návrh stavebného a konštrukčného riešenia nových predajných stánkov jednotného vzhľadu (kontajnerový systém) v rôznych veľkostných kategóriách (pre potraviny, rôzny tovar, ovocie a zelenina, kvety, správu trhoviska), vrátane nevyhnutnej úpravy podkladu (základy) a vybavenia vnútornými inštaláciami technickej infraštruktúry (voda, kanalizácia, elektrina), s pridruženým otvoreným predajným priestorom o Návrh predajných stánkov (18 ks stánkov s prestrešeným otvoreným predajným priestorom) a celkového usporiadania predajných stánkov v areáli trhoviska, vrátane návrhu umiestnenia drobnej architektúry (lavičky, kvetináče, odpadové koše, informačné tabule), stojiska kontajnerov a plôch zelene (ponechať jestvujúce WC a fontánku na vodu) o Návrh riešenia novej podzemnej prípojky elektrickej energie 220 V + 380 V pre trhovisko (napojenie pri objekte potravín REMA), s návrhom riešenia podružných meračov, sústredených do jednej rozvodnej skrine, a rozvodov do predajných stánkov; riešenie blezkozvodu o Návrh riešenia vodovodnej prípojky pre trhovisko s návrhom riešenia podružných meračov a rozvodov vody do predajných stánkov o Návrh riešenia kanalizačnej prípojky pre trhovisko s návrhom odvádzania odpadových vôd z predajných stánkov o Návrh odvodnenia spevnených plôch o Návrh riešenia verejného osvetlenia pre trhovisko o Návrh riešenia úpravy jestvujúceho kontajnerového stojiska pod rampou o Návrh preložky jestvujúcej informačnej tabule - verejné trhovisko o Návrh organizácie výstavby, usporiadania a organizácie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany vzhľadom na prebiehajúcu prevádzku v jestvujúcich predajniach a reštauráciách, resp. návrh etapizácie výstavby (počas rekonštrukcie je potrebné zabezpečiť bezpečnú prevádzku potravín, predajní a reštaurácie alebo navrhnúť nevyhnutné obmedzenia prevádzky počas výstavby) 2.4.4 Doplňujúce požiadavky na vypracovanie ponuky : Projektant ďalej zabezpečí stanoviská a podklady pre vypracovanie projektovej dokumentácie stavby od dotknutých orgánov : • Overenie priebehu jestvujúcich IS v dotknutom území, najmä BVS a.s., ZD, a.s., SPP, a.s., Slovák Telekom a.s., UPC Slovakia s.r.o., Magistrát hl.m. SR - OCH resp. Siemens s.r.o., Sitel, s.r.o. - vrátane určenia bodu napojenia areálu trhoviska na jednotlivé inžinierske siete. • Projektant zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov k spracovanej projektovej dokumentácii: o Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, z hľadiska odpadového hospodárstva a z hľadiska ochrany vôd (štátnej vodnej správy) o Hasičského a záchranného útvaru hl.m. SR Bratislava o Regionálneho úradu verejného zdravotníctva hl.m. SR Bratislava o Západoslovenskej distribučnej, a.s. o Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. o SPP-distribúcia, a.s. o Magistrátu hl.m. SR - OCH (vlastník verej. osvetlenia) a Siemens s.r.o. (správca) • V priebehu spracovania projektu stavby navrhované riešenie konzultovať so správcami inžinierskych sietí a dotknutými orgánmi. • Verejný obstarávateľ požaduje pravidelné konzultácie počas spracovania projektu stavby. • Projektant zabezpečí odborný autorský dozor počas realizácie
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Ovocie a zelenina pre potreby nemocnice v Topoľčanoch   
Dodávka ovocia a zeleniny pre oddelenie liečebnej výživy a stravovania do prevádzky ZZ Topoľčany podľa jednotlivých ustanovení rámcovej dohody za obdobie II. štvrťrok 2016 od 01.04.2016 do 30.06.2016.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Zelenina, ovocie a orechy
Univerzitná nemocnica Bratislava
Čerstvé ovocie a zelenina   
Dodávka čerstvého ovocia a zeleniny a zemiakov s určením pre zariadenia hromadného stravovaniazamestnancov a pacientov v jednotlivých nemocniciach verejného obstarávateľa, v predpokladaných objemocha v sortimente v zmysle špecifikácie uvedenej v časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov.Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do mieste plnenia naloženie a vyloženie tovaru do určenéhoskladu v mieste sídla organizačných subjektov verejného obstarávateľa (jednotlivých nemocníc), vrátaneodvozu použitých a prázdnych obalov.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky
Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostoľany
ovocie a zelenina, zemiaky   
ovocie a zelenina, zemiaky
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Vysielacie prístroje
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany
Potraviny   
Predmetom zákazky je dodávka potravín ako sú vajcia, obilniny, zemiaky, ovocie, zelenina, orechy, živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky, spracované a konzervované ryby, mlieko a mliečne výrobky, chlieb, pečivo a výrobky, hlbokozmrazené výrobky (hydina, zelenina), koloniálny tovar (rôzne potravinárske výrobky, koreniny a chuťové prísady, spracované potravinárske výrobky, rastlinné šťavy, extrakty, spracovaná mrazená zelenina, v štandardnej kvalite podľa príslušnej akostnej normy na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Ovocie a zelenina pre potreby nemocnice v Topoľčanoch   
Dodávka ovocia a zeleniny pre oddelenie liečebnej výživy a stravovania do prevádzky ZZ Topoľčany podľa jednotlivých ustanovení rámcovej dohody za obdobie III. štvrťrok 2016 od 01.07.2016 do 30.09.2016.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Zelenina, ovocie a orechy
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany
Potraviny   
Predmetom zákazky je dodávka potravín ako sú vajcia, obilniny, zemiaky, ovocie, zelenina, orechy, živočíšne výrobky,mäso a mäsové výrobky, spracované a konzervované ryby, mlieko a mliečne výrobky, chlieb, pečivo a výrobky,hlbokozmrazené výrobky (hydina, zelenina), koloniálny tovar (rôzne potravinárske výrobky, koreniny a chuťové prísady,spracované potravinárske výrobky, rastlinné šťavy, extrakty, spracovaná mrazená zelenina, v štandardnej kvalite podľapríslušnej akostnej normy na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa. Súčasťoupredmetu zákazky sú súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naložením a vyložením dodávanéhotovaru do skladu na miesto dodania.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
VÚ 2790 Žilina
Ovocie a zelenina na priamu spotrebu   
Ovocie a zelenina na priamu spotrebu
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Zelenina, ovocie a orechy
ÚVTOS pre mladistvých Sučany
Zelenina a ovocie   
Zelenina a ovocie
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Zelenina, ovocie a orechy
Vojenský útvar 4650 Trenčín
Zelenina a ovocie   
Zelenina a ovocie
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
Spracované ovocie a zelenina   
Spracované ovocie a zelenina
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky  >  Spracované ovocie a zelenina
Nemocnice s poliklinikami n.o.
Ovocie a zelenina pre potreby nemocnice v Topoľčanoch   
Dodávka ovocia a zeleniny pre oddelenie liečebnej výživy a stravovania do prevádzky ZZ Topoľčany podľa jednotlivýchustanovení rámcovej dohody za obdobie IV. štvrťrok 2016 od 01.10.2016 do 31.12.2016.
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Zelenina, ovocie a orechy
Vojenský útvar 2207 Levice
Čerstvé ovocie a zelenina   
Čerstvé ovocie a zelenina
Poľnohospodárske, farmárske, rybárske, lesnícke a...  >  Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy  >  Zelenina, ovocie a orechy
Úrad vlády Slovenskej republiky
Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie, zelenina a bylinky   
Zákazka Dodávka potravín - mäso a mäsové výrobky, nealkoholické a alkoholické nápoje, koloniálny tovar a ovocie,zelenina a bylinky je odplatné dodanie potravín pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky vrátane účelovýchzariadení v súlade so zákonom č.152/1995 Z. z. o potravinách a súvisiacimi právnymi predpismi v znení neskoršíchpredpisov (Potravinový kódex). Verejný obstarávateľ zabezpečuje proces verejného obstarávania postupom podľa § 66 zákona o verejnom obstarávaníverejná súťaž, výsledkom ktorého má byť uzavretá rámcová dohoda medzi verejným obstarávateľom a jednýmúspešným uchádzačom samostatne v rámci každej časti predmetu zákazky, ktorý v rámci príslušnej časti predmetuzákazky splní podmienky účasti, požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky uvedenév oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie